Процедура : 2018/2208(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0123/2019

Внесени текстове :

A8-0123/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.20

Приети текстове :

P8_TA(2019)0261

ДОКЛАД     
PDF 235kWORD 67k
1.3.2019
PE 626.789v02-00 A8-0123/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година

(2018/2208(DEC)

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година

(2018/2208(DEC)

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0123/2019),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година

(2018/2208(DEC)

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(11), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0123/2019),

1.  отлага приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година

(2018/2208(DEC)

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0123/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 86 795 482 EUR, което представлява увеличение с 32,78% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличението е свързано с новите допълнителни задачи, които са разширили нейния мандат; като има предвид, че 75 376 000 EUR от бюджета на Службата се осигуряват от бюджета на Съюза, като останалата част са вноски от асоциираните държави и други приходи;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни, както и че е получила достатъчни и подходящи одитни доказателства относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите; като има предвид обаче, че Палатата представи основание за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания, което означава, че тези плащания за годината, приключила на 31 декември 2017 г., са засегнати от съществени грешки;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година

1.  припомня решението на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г.(14), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година; във връзка с това приветства корективните мерки, междувременно предприети от управителния съвет на Службата и новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Службата; подчертава обаче, че бюджетът за финансовата 2017 година е изпълнен под надзора на предишното ръководство на Службата;

2.  припомня представянето при закрити врати от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) пред комисията по бюджетен контрол на Парламента на 20 ноември 2018 г. относно резултата от разследването на OLAF;

3.  изразява съжаление по повод на откритите от OLAF нередности във връзка с нарушаването на процедурите за възлагане на обществени поръчки, присвояването на средства на ЕС, лошото управление, злоупотребата с положение в областта на човешките ресурси, нарушенията на правилата за защита на данните, тормоза и неуместното поведение спрямо членове на персонала; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последващите действия във връзка с мерките, предложени от OLAF;

4.  отчита основните рискове, свързани с естеството на дейностите на Службата и извънредните оперативни предизвикателства, породени от миграционния поток през 2015 г., 2016 г. и 2017 г.; изразява обаче съжаление, че тези рискове не са смекчени от стабилна управленска структура и от ефективни проверки;

Основание за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за финансовата 2017 година

5.  отбелязва със съжаление въз основа на доклада на Палатата съществените и систематични случаи на несъответствие на плащанията с Финансовия регламент на Службата и с други приложими правила и разпоредби, основно свързани с плащанията по процедурите за възлагане на обществени поръчки и процедурите за набиране на служители; също така изразява съжаление, че систематичният характер на случаите на несъответствие показва несъвършена система за вътрешен контрол; изразява дълбоко съжаление, че комбинираният процент грешки от неправомерни плащания възлиза най-малко на 7,7 милиона евро или 10,3% от общия размер на плащанията на Службата през 2017 г.;

Бюджетно и финансово управление

6.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,88%, което представлява намаление с 2,25% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,03%, което представлява увеличение с 5,79% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че Службата е реализирала 29% от вноските на асоциираните държави и безвъзмездните средства за оперативни разходи; призовава Службата да реализира изцяло тази сума;

7.  отбелязва със загриженост, че Службата зависи изключително много от предоставянето на достатъчно ресурси, главно за експерти, от държавите членки, особено от Гърция и Италия, както е посочено и в Специален доклад № 6/2017 на Сметната палата, озаглавен „Действия на ЕС в отговор на кризата с бежанците: подход на „горещите точки“;

Анулиране на преноси

8.  отбелязва със съжаление, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 341 190 EUR, което представлява 11,68% от общия размер на пренесената сума, като това показва увеличение с 0,82% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

9.  отбелязва, че Службата играе активна роля в мрежата от агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, като подкрепя по-тясното сътрудничество и по-голямото взаимодействие между агенциите, работещи в тази област на политиката; отбелязва също така обновената стратегия за сътрудничество на съвместния управителен съвет на EASO-Frontex за периода 2017 – 2018 г. и трайната насоченост към екипи за съдействие в управлението на миграцията в горещите точки и към обмен на данни;

10.  отбелязва, че Службата използва качествени показатели като ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да демонстрира въздействието на подкрепата на Службата за прилагането на общата европейска система за убежище, както и други ключови показатели за ефективност с цел подобряване на управлението на бюджета;

Политика относно персонала

11.  отбелязва със загриженост, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено едва на 80,65%, като са били назначени 125 срочно наети служители от общо 155-те длъжности от тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 91 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Службата са работили 68 договорно наети служители и пет командировани национални експерта; отбелязва, че в щатното разписание не са предвидени постоянни служители и че Службата наема срочно наети служители и договорно наети служители, и настоятелно призовава бюджетния орган да предостави възможност за наемане на постоянен персонал;

12.  изразява съжаление, че според доклада на Палатата, считано от края на 2017 г., положението с човешките ресурси в Службата се е влошило рязко: в ръководството на Службата 4 от 10-те позиции за ръководители на отдели са били незаети, както и 18 от 27-те позиции за ръководители на сектори; настоятелно призовава Службата да публикува всички свободни длъжности; отбелязва освен това, че в администрацията 3 от 4-те позиции за ръководители на отдели са били незаети, както и 5 от 10-те позиции за ръководители на сектори; изразява дълбоката си загриженост, че това създава значителни управленски предизвикателства за Службата и представлява чувствителен риск за продължаването на операциите на Службата в настоящия им мащаб; изразява съжаление, че въпреки многократните опити Службата не е успяла да набере или задържи достатъчен брой служители през 2017 г.; отчита въз основа на отговора на Службата, че тя инвестира в удовлетвореността на персонала и предприема мерки за намаляване на текучеството, като например прилагане на гъвкави начини на работа, също и за да компенсира ниския корекционен коефициент за Малта; призовава Службата да информира редовно органа по освобождаване от отговорност относно предприетите корективни мерки за смекчаване на тези рискове; настоятелно призовава Службата да даде приоритет на запълването на незаетите длъжности на средно управленско равнище с висококвалифициран постоянен персонал, за да бъдат обучени другите нови служители;

13.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2017 г. плащанията за персонала възлизат на 13,5 милиона евро; изразява съжаление, че Палатата е установила сериозни слабости при четири от четиринадесетте одитирани процедури за набиране на служители; посочва например, че някои процедури за набиране на административни служители не са били подходящи за обявената степен и че за една процедура Службата не е документирала по подходящ начин проверките за допустимост на кандидатите;

14.  отбелязва засиленото присъствие на Службата в Италия през 2017 г. поради необходимостта от по-нататъшна подкрепа под формата на използване на мобилни екипи и бюро за помощ в Рим; отбелязва откриването на оперативен офис в Никозия в помещенията на Службата по въпросите на убежището и разполагането на постоянен координатор на място в Никозия в съответствие с изменението на плана за специална подкрепа на Кипър;

15.  отбелязва, че Службата е започнала вътрешна процедура с оглед приемане на решението на Комисията относно политиката за защита на личното достойнство и предотвратяването на тормоза и че тя ще създаде мрежа от доверени съветници; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тази политика;

Обществени поръчки

16.  отбелязва, че според доклада на Палатата броят на процедурите за възлагане на обществени поръчки е нараснал значително от 87 през 2015 г. на 140 през 2017 г. и че броят на плащанията се е увеличил с 225%, от 2 578 през 2015 г. на 8 381 през 2017 г.; приветства факта, че през 2017 г. Службата отбеляза значителен напредък в намаляването на дела на просрочените плащания; отбелязва, че общият процент на просрочените плащания значително е намалял от 65% през януари 2017 г. на 9,5% през декември 2017 г. и че тази положителна тенденция продължава и през 2018 г., като просрочените плащания на целево равнище са под 10%;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2017 г. плащанията за временни услуги възлизат на 7,7 милиона евро; припомня, че този договор е счетен за неправомерен от Палатата в нейния одит от 2016 г.; изразява дълбоко съжаление, че въпреки това Службата е платила 4,8 милиона евро по този неправомерен договор през 2017 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предвидените корективни мерки в това отношение;

18.  отбелязва, че според доклада на Палатата един договор на стойност 4 милиона евро за пътнически услуги е счетен за неправомерен от Палатата в нейния одит от 2016 г.; изразява съжаление, че въпреки това Службата е платила 1,5 милиона евро по този неправомерен договор през 2017 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предвидените корективни мерки в това отношение;

19.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Службата не е извършила адекватна оценка на потребностите и на алтернативните решения, преди да подпише договори на стойност много милиони евро, свързани с временни услуги; освен това изразява съжаление, че мониторингът на договорите е бил слаб, което излага Службата на значителни финансови рискове и рискове за репутацията ѝ; отчита, че Службата провежда в момента вътрешно разследване по този въпрос; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултата от разследването и предприетите мерки за смекчаване на тези рискове;

20.  отбелязва със задоволство, че Службата е предприела стъпки за укрепване на сектора на обществените поръчки, като е насочила старши персонал и допълнителен помощен персонал към сектора на обществените поръчки, и че също така са били взети мерки за засилване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, включително въвеждане на систематични проверки за всяка оферта над 135 000 EUR от 1 януари 2018 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

21.  отчита по информация на Службата, че през 2018 г. тя е започнала да прилага решението на Комисията относно сигнализирането за нередности и е разработила практическо ръководство за управлението и предотвратяването на конфликтите на интереси, както и правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези мерки;

22.  отбелязва със загриженост, че въпреки че Службата публикува декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на управителния съвет на своя уебсайт, тя не публикува декларациите за интереси на висшето ръководство; призовава Службата да публикува липсващите документи и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за взетите в това отношение мерки;

23.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Службата не прави подходящи проверки на правните услуги, за да гарантира, че те се използват единствено с цел защита на Службата, а не за защита на интересите на частни лица; изразява съжаление, че свързаните с това процедури за защита от конфликти на интереси невинаги са ефективни; отбелязва въз основа на отговора на Службата, че вътрешните разследвания по този въпрос продължават; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тези разследвания и предприетите мерки за смекчаване на рисковете;

Вътрешен контрол

24.  изразява съжаление, че оперативното предизвикателство, причинено от миграционната криза, през 2017 г. не е било смекчено от стабилна структура на управление и ефективен вътрешен контрол; отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата управителният съвет не е създал структура за вътрешен одит в рамките на Службата и че операциите в Гърция и в Италия не са включени във вътрешна одитна дейност; изразява съжаление, че до края на 2017 г. надзорът на финансовото управление от страна на управителния съвет е бил ограничен;

25.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата липсата на вътрешен контрол е довела до многобройни случаи на съществено неспазване във връзка с плащанията за междинни услуги, разходите за персонал, наемите и свързаните с тях строителни работи, пътните разходи, както и други плащания;

26.  изразява съжаление относно наличието на критични недостатъци във вътрешния контрол в 8 от 15-те стандарта за вътрешен контрол през 2017 г., както и че останалите стандарти са били засегнати от умерени недостатъци; изразява загриженост, че през 2017 г. Службата не е наблюдавала редовно прилагането на системите за вътрешен контрол;

27.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията издаде преразгледан набор от стандарти за вътрешен контрол, които бяха приети от управителния съвет на неговото заседание през ноември 2017 г.; отбелязва, че тези нови стандарти започнаха да се прилагат през 2018 г. и че Службата е определила показатели за наблюдение на прилагането на новите стандарти въз основа на график; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на новите стандарти за вътрешен контрол;

Други коментари

28.  признава усилията на Службата за преодоляване на слабостите, установени от Палатата, по ефективен и бърз начин; призовава Службата да докладва редовно на Европейския парламент за напредъка по отношение на ефективността и за изпълнението на тези мерки, с цел справяне с основните проблеми, установени от Палатата; призовава Службата да обоснове задълбочено пред Европейския парламент разликите между наличните в момента ресурси, планираните, но все още неналични ресурси, и тези, които все още не са планирани, но са действително необходими, за да може Службата да изпълнява своята мисия;

29.  изразява съжаление, че Службата не е публикувала своя годишен отчет за дейността за 2017 г. до крайния срок 1 юли 2018 г., както е предвидено в Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013(15); отбелязва, че докладът е приет от управителния съвет на 10 януари 2019 г.;

30.  отбелязва, че на 4 май 2016 г. Комисията представи предложение за нов регламент, в който се предлага преобразуването на Службата в пълноправна агенция, и че след обсъждането на реформата на общата европейска система за убежище Комисията предложи изменение на регламента на 12 септември 2018 г.;

31.  припомня факта, че Службата е една от малкото агенции на ЕС с няколко местоположения; отбелязва със загриженост, че Службата е сключила договори за наем на няколко места, без да е направила адекватен анализ на местния пазар; посочва например, че в Лесбос Службата е адаптирала офис пространството към своите потребности и е приела договори за строителство на стойност 0,7 милиона евро, което представлява няколко пъти годишната стойност на договора за наем и предполага финансови рискове от инвестиране на значителни суми в наети помещения; призовава Службата да преразгледа своите договори за наем и строителство и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети за смекчаване на всякакви финансови и оперативни рискове;

32.  отбелязва, че Службата е изменила договора за наем в Малта и че през втората половина на 2016 г. е разширила своето офис пространство в допълнителен блок на сградата, в която се намират помещенията ѝ; подчертава, че вследствие на нарасналите отговорности и задачи броят на служителите следва да се увеличи до 500 до края на 2020 г., което създава значително търсене на повече офис пространство; повтаря призивите си Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно очакваните бюджетни последици от това увеличение и планираните мерки за справяне с търсенето; изразява съжаление, че през 2017 г. Службата не е успяла да постигне споразумение с Transport Malta, собствениците на сградата, за наемане на допълнителни помещения в рамките на комплекса, и че това е оказало пряко въздействие върху разходите за наем и върху други свързани разходи, като например за поддръжка и охрана на сградите; отбелязва, че споразумението за наем беше подписано на 9 октомври 2018 г.;

33.  приветства назначаването на новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, който встъпи в длъжност на 6 юни 2018 г.; отчита ангажимента на новото ръководство за амбициозни реформи и горещо приветства в това отношение плана за действие относно управлението, одобрен от управителния съвет, в който се предлага набор от измерими цели и резултати, насочени към укрепване на вътрешното управление на Службата, възстановяване на вътрешния капацитет и възстановяване на доверието; призовава новото ръководство да продължи своите решителни и прозрачни усилия за развитие на по-отговорна, надеждна и ефективна управленска структура и свързани с това процедури за Службата, припомня на Службата да бъде напълно прозрачна при процедурите и процесите в управителния съвет, за да се възстановят доверието и сигурността сред членовете на персонала, както и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за изпълнението на новия план за действие относно управлението;

34.  отбелязва със загриженост, че никой не е забелязал ужасяващото поведение на бившия изпълнителен директор в продължение на няколко години; изразява съжаление, че недопустимото поведение не е било известно на по-ранен етап; изразява съжаление, че отговорните наблюдаващи органи не са успели да разкрият различните нередности; призовава Комисията да предложи механизъм за ранно реагиране на подобно неправомерно поведение;

o

o o

35.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(16) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година

(2018/2208(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня значението на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) („Службата“) за развитието на общата европейска система за убежище; изразява дълбоко съжаление, че EASO е единствената децентрализирана агенция на ЕС, за която Сметната палата („Палатата“) не е представила ясно становище относно законосъобразността и редовността на плащанията; изразява съжаление, че както делът на забавените плащания, така и средната продължителност на забавянията се увеличиха още повече в сравнение с предходните години; призовава EASO да подобри навременността на плащанията, извършени в съответствие с финансовия регламент, и да увеличи ефективността на разходите;

2.  отчита основните рискове, свързани с естеството на дейностите на Службата и извънредните оперативни предизвикателства, породени от миграционния поток през 2015 г., 2016 г. и 2017 г.; изразява обаче съжаление, че тези рискове не са смекчени от стабилна управленска структура и от ефективни проверки;

3.  подчертава важността на осигуряването на подходящ персонал и призовава EASO да обърне приоритетно внимание на изключителното влошаване на положението с човешките ресурси, както е отчетено от Палатата; подчертава, че от 2014 г. насам Службата страда от голямо текучество на персонал, че процедурите за набиране на персонал са били спрени през 2017 г. и че до края на 2017 г. Службата не е имала административен капацитет за запълване на големия брой свободни работни места в своята структура; посочва, че положението с човешките ресурси сериозно застрашава продължаването на операциите на EASO; оценява положително ангажимента на Службата да реши въпроса чрез нов план за наемане на работа и с помощта на организационни мерки, насочени към подобряване на условията на труд на персонала; поради това призовава Службата да подобри значително качеството на вътрешното си управление и ефикасността на вътрешните си процедури и процеси;

4.  изразява съжаление, че почти всички одитирани от Палатата услуги на EASO са съдържали значителни слабости при възлагането на обществените поръчки по отношение на изготвянето на тръжните спецификации, избора на вида на договора, оценката и методите за възлагане, измененията и удължаването на договорите, изпълнението на договорите и проверката на предоставените услуги и др.; призовава Службата да се придържа стриктно към Финансовия регламент на ЕС по всяко време; очаква Службата да спазва по-специално принципите на конкуренция, прозрачност, равно третиране и недискриминация; изисква установяването и последващото анулиране на несъответстващите процедури за обществени поръчки, възложени от Службата;

5.  въпреки това признава усилията на Службата за преодоляване на слабостите, установени от Палатата, по ефективен и бърз начин; призовава Службата да докладва редовно на Европейския парламент за напредъка по отношение на ефективността и за изпълнението на тези мерки, с цел справяне с основните проблеми, установени от Палатата; призовава Службата да обоснове задълбочено пред Европейския парламент разликите между наличните в момента ресурси, планираните, но все още неналични ресурси, и тези, които все още не са планирани, но са действително необходими, за да може Службата да изпълнява своята мисия;

6.  припомня, че през октомври 2018 г. Парламентът отново отказа да освободи от отговорност Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година; изразява съжаление поради нередностите по отношение на бюджетирането въз основа на резултатите, прозрачността и демократичността и на управлението на персонала, които доведоха до отказ за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета през април 2018 г.; изразява съжаление, че тези ангажименти все още не са изцяло изпълнени; отбелязва промяната в ръководството на Службата и приветства нейните усилия за предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на ефективната работа на Службата в съответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки и правилата за персонала;

7.  призовава за отделна бюджетна позиция, с която да бъдат разпределени средства за дейности в подкрепа на видимостта и общата осведоменост по отношение на Службата; призовава Службата да бъде по-проактивна в това отношение, като публикува информация относно годишната си дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 415/09, 5.12.2017 г., стр. 36.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2018)0406.

(15)

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

(16)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност