Procedure : 2018/2208(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0123/2019

Indgivne tekster :

A8-0123/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0261

BETÆNKNING     
PDF 200kWORD 69k
1.3.2019
PE 626.789v02-00 A8-0123/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

(2018/2208(DEC)

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
   OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017

(2018/2208(DEC)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017, med kontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0123/2019),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor for gennemførelsen af kontorets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT L 434 af 30.11.2018, s 116.

(2)

EUT L 434 af 30.11.2018, s 116.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017

(2018/2208(DEC)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017, med kontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0123/2019),

1.  udsætter afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT L 434 af 30.11.2018, s 116.

(2)

EUT L 434 af 30.11.2018, s 116.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017

(2018/2208(DEC)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0123/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Asylstøttekontor ("kontoret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 86 795 482 EUR, hvilket svarer til en stigning på 32,78 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at stigningen var relateret til de nye yderligere opgaver i forbindelse med kontorets udvidede mandat; der henviser til, at 75 376 000 EUR af kontorets budget stammer fra Unionens budget, mens den resterende del er bidrag fra associerede lande og andre indtægter;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017 ("Revisionsretten beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at kontorets årsregnskab er rigtigt, og at den har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed; der imidlertid henviser til, at Revisionsretten har anført et grundlag for en afkræftende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne, hvilket betyder, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, er væsentlig fejlbehæftede.

Opfølgning på decharge for 2016

1.  minder om Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018(2), hvori det afviste at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for regnskabsåret 2016; glæder sig i denne forbindelse over de korrigerende foranstaltninger, der i mellemtiden er truffet af kontorets bestyrelse og den nye midlertidige administrerende direktør; understreger imidlertid, at budgettet for regnskabsåret 2017 blev gennemført under tilsyn af kontorets tidligere ledelse;

2.  minder om den fremlæggelse, som fandt sted den 20. november 2018 ved Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) vedrørende resultatet af OLAF's undersøgelse, og som fandt sted for lukkede døre;

3.  beklager de uregelmæssigheder, som OLAF har konstateret med hensyn til overtrædelse af udbudsprocedurer, misbrug af EU-midler, dårlig forvaltning, embedsmisbrug i spørgsmål om menneskelige ressourcer, brud på reglerne om databeskyttelse, chikane og upassende adfærd over for personalet; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om opfølgningen på de af OLAF foreslåede foranstaltninger;

4.  anerkender de store risici, der er forbundet med arten af kontorets aktiviteter og ekstraordinære operationelle udfordringer som følge af tilstrømningen af migranter i 2015, 2016 og 2017; beklager imidlertid, at disse risici ikke blev imødegået af en solid styringsstruktur og effektive kontroller;

Grundlag for en afkræftende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabsåret 2017

5.  beklager på baggrund af Revisionsrettens beretning at måtte notere sig væsentlige og systematiske overtrædelser af kontorets finansforordning og andre gældende regler og bestemmelser, hovedsagelig i forbindelse med underliggende betalinger for offentlige udbuds- og ansættelsesprocedurer; beklager endvidere, at overtrædelsernes systematiske karakter viste, at systemet for intern kontrol er utilstrækkeligt; beklager dybt, at den kombinerede fejl i de regelstridige betalinger beløber sig til mindst 7,7 mio. EUR eller 10,3 % af kontorets samlede betalinger i 2017;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

6.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 96,88 %, hvilket er et fald på 2,25 % i forhold til 2016; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 92,03 %, hvilket er en stigning på 5,79 % sammenlignet med 2016; bemærker, at kontoret gennemførte 29 % af de associerede landes bidrag og 96 % af tilskuddene til aktionsudgifter; opfordrer kontoret til at gennemføre dette beløb fuldt ud;

7.  bemærker med bekymring, at kontoret i høj grad er afhængigt af tilstrækkelige ressourcer, navnlig af eksperter, som stilles til rådighed af medlemsstaterne, og især af Grækenland og Italien, hvilket også er omhandlet i Revisionsrettens særberetning nr. 6/2017 med titlen "EU's reaktion på flygtningekrisen: "Hotspottilgangen";

Bortfald af fremførsler

8.  beklager, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 341 190 EUR, hvilket svarer til 11,68 % af det samlede fremførte beløb og udgør en stigning på 0,82 % i forhold til 2016;

Performance

9.  bemærker, at kontoret spiller en aktiv rolle i netværket af agenturer for retlige og indre anliggender, idet det støtter et tættere samarbejde og større synergi mellem de agenturer, der arbejder inden for dette politikområde; bemærker endvidere den fornyede samarbejdsstrategi mellem den fælles EASO-Frontex-bestyrelse for 2017-2018 og det faste fokus på migrationsstyringsstøttehold i forbindelse med hotspots og datadeling;

10.  bemærker, at kontoret anvender kvalitative indikatorer som centrale resultatindikatorer til at demonstrere indvirkningen af kontorets støtte i forbindelse med gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem samt andre centrale resultatindikatorer for at forbedre budgetforvaltningen;

Personalepolitik

11.  bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen kun var gennemført med 80,65 % pr. 31. december 2017, med 125 midlertidigt ansatte ud af de 155 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (91 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 68 kontraktansatte og fem udstationerede nationale eksperter derudover arbejdede for kontoret i 2017; bemærker, at der ikke er planlagt noget fastansat personale i stillingsfortegnelsen, og at kontoret beskæftiger midlertidigt ansatte og kontraktansatte, og opfordrer indtrængende budgetmyndigheden til at give mulighed for at ansætte fastansatte medarbejdere;

12.  beklager, at kontorets situation vedrørende menneskelige ressourcer ifølge Revisionsrettens beretning er forværret eksponentielt siden udgangen af 2017: I støttekontorets ledelse var 4 af 10 stillinger som kontorchef ledige, og af 27 stillinger som sektionsleder var 18 stillinger ledige; opfordrer indtrængende kontoret til at offentliggøre alle ledige stillinger; bemærker endvidere, at 3 ud af 4 stillinger som kontorchef i administrationsafdelingen var ledige, og at 5 ud af 10 stillinger som sektionsleder var ledige; udtrykker sin dybe bekymring over, at dette skaber store ledelsesmæssige udfordringer for kontoret og udgør en betydelig trussel mod kontorets evne til at fortsætte sine operationer i det nuværende omfang; beklager, at kontoret trods gentagne forsøg ikke har formået at rekruttere eller fastholde tilstrækkeligt personale i 2017; anerkender på baggrund af kontorets svar, at det investerer i medarbejdertilfredshed og træffer foranstaltninger for at mindske personaleudskiftningen, f.eks. ved at indføre fleksible arbejdsmetoder – blandt andet også for at kompensere for den lave justeringskoefficient i Malta; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at imødegå disse risici; opfordrer indtrængende kontoret til at prioritere besættelse af de ledige mellemlederstillinger med højt kvalificeret fastansat personale med henblik på at uddanne de øvrige nye medarbejdere;

13.  bemærker, at betalingerne til personale ifølge Revisionsrettens beretning i 2017 beløb sig til 13,5 mio. EUR; beklager, at Revisionsretten konstaterede alvorlige svagheder i fire af de 14 reviderede ansættelsesprocesser; påpeger eksempelvis, at nogle ansættelsesprocesser vedrørende stillinger som administrative medarbejdere ikke var tilpasset den opslåede grad, og at kontoret i forbindelse med én ansættelsesproces ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenterede kontrollen af, om kandidaterne opfyldte ansøgningskravene;

14.  bemærker kontorets øgede tilstedeværelse i Italien i 2017 på grund af nødvendigheden af yderligere støtte i form af ansættelse af mobile teams og oprettelse en helpdesk i Rom; noterer sig åbningen af et operationelt kontor i Nicosia inden for asyltjenestens lokaler og den permanente placering af en områdekoordinator i Nicosia i overensstemmelse med ændringen af den særlige støtteplan for Cypern;

15.  bemærker, at kontoret har indledt en intern proces med henblik på at vedtage Kommissionens beslutning om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane, og at det vil oprette et netværk af fortrolige rådgivere; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne politik;

Udbud

16.  bemærker, at antallet af udbudsprocedurer ifølge Revisionsrettens beretning steg betydeligt fra 87 i 2015 til 140 i 2017, og at antallet af betalinger steg med 225 % fra 2 578 i 2015 til 8 381 i 2017; glæder sig over, at kontoret registrerede betydelige fremskridt i 2017 med hensyn til at nedbringe andelen af sene betalinger; bemærker, at den samlede procentdel af sene betalinger faldt betydeligt fra 65 % i januar 2017 til 9,5 % i december 2017, og at denne positive tendens fortsætter i 2018, hvor andelen af sene betalinger er på under 10 %;

17.  bemærker, at betalingerne til midlertidige tjenesteydelser ifølge Revisionsrettens beretning i 2017 beløb sig til 7,7 mio. EUR; minder om, at denne kontrakt blev betragtet som uregelmæssig af Revisionsretten i dens revision i 2016; beklager dybt, at kontoret ikke desto mindre udbetalte 4,8 mio. EUR under denne uregelmæssige kontrakt i 2017; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de korrigerende foranstaltninger, der forventes iværksat i denne forbindelse;

18.  bemærker, at Revisionsretten i sin revisionsberetning for 2016 fandt en kontrakt vedrørende rejsetjenesteydelser til en værdi af 4 mio. EUR regelstridig; beklager, at kontoret ikke desto mindre udbetalte 1,5 mio. EUR under denne uregelmæssige kontrakt i 2017; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de korrigerende foranstaltninger, der forventes iværksat i denne forbindelse;

19.  bemærker med bekymring, at kontoret ifølge Revisionsrettens beretning ikke gennemførte en tilstrækkelig vurdering af behov og af alternative løsninger, før det indgik kontrakter om midlertidige tjenester til flere millioner EUR; beklager endvidere, at overvågningen af kontrakterne var ringe, hvilket udsatte kontoret for betydelige økonomiske og omdømmemæssige risici; anerkender, at kontoret er ved at foretage en intern undersøgelse af dette forhold; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne undersøgelse og om de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå disse risici;

20.  bemærker med tilfredshed, at kontoret har taget skridt til at styrke sin indkøbssektion ved at tilføje anciennitet og yderligere støttepersonale til indkøbssektionen, og at der også er truffet foranstaltninger til at styrke udbudsprocedurerne, herunder indført systematiske kontroller for hvert bud på over 135 000 EUR fra den 1. januar 2018;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

21.  anerkender på baggrund af kontorets angivelser, at det i 2018 begyndte at gennemføre Kommissionens afgørelse vedrørende whistleblowing og udarbejdede en praktisk vejledning om håndtering og forebyggelse af interessekonflikter samt bindende regler for beskyttelse af whistleblowere; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse foranstaltninger;

22.  bemærker med bekymring, at kontoret – til trods for at det offentliggør interesseerklæringerne og CV'erne for dets bestyrelsesmedlemmer på sit websted – ikke offentliggør interesseerklæringerne fra den øverste ledelse; opfordrer kontoret til at offentliggøre disse manglende dokumenter og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er iværksat i denne henseende;

23.  bemærker med bekymring, at kontoret ifølge Revisionsrettens beretning mangler en hensigtsmæssig kontrol af juridiske tjenester med henblik på at sikre, at tjenesterne udelukkende anvendes til at forsvare kontorets interesser og ikke til at forsvare enkeltpersoners interesser; beklager, at de relaterede procedurer til beskyttelse mod interessekonflikter ikke altid er effektive; noterer sig på baggrund af kontorets svar, at interne undersøgelser fortsætter i denne sag; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af disse undersøgelser og om de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå de involverede risici;

Interne kontroller

24.  beklager, at den operationelle udfordring, som skyldtes migrationskrisen, ikke blev imødegået af en solid forvaltningsstruktur og effektive interne kontroller i 2017; bemærker med bekymring, at bestyrelsen ifølge Revisionsrettens beretning ikke etablerede en intern revisionsfunktion i kontoret, og at operationerne i Grækenland og Italien ikke var omfattet af interne revisionsaktiviteter; beklager, at bestyrelsens overvågning af den økonomiske forvaltning var begrænset frem til udgangen af 2017;

25.  bemærker med bekymring, at manglen på interne kontroller ifølge Revisionsrettens beretning førte til talrige tilfælde af væsentlig manglende overholdelse af reglerne for så vidt angår betalinger for midlertidige tjenester, personaleudgifter, leje og relaterede bygge- og anlægsarbejder, rejseudgifter samt andre betalinger;

26.  beklager eksistensen af alvorlige mangler ved den interne kontrol i 8 af de 15 interne kontrolstandarder i 2017, og at moderate mangler har påvirket resten af standarderne; udtrykker sin bekymring over, at kontoret i 2017 ikke overvågede gennemførelsen af de interne kontrolsystemer regelmæssigt;

27.  bemærker, at Kommissionen i 2017 udstedte et revideret sæt interne kontrolstandarder, som blev vedtaget af bestyrelsen på mødet i november 2017; bemærker, at disse nye standarder begyndte at finde anvendelse i 2018, og at kontoret har fastlagt indikatorer til at overvåge gennemførelsen af de nye standarder i forhold til en tidsplan; opfordrer kontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af de nye interne kontrolstandarder;

Øvrige bemærkninger

28.  anerkender ikke desto mindre kontorets indsats for på en effektiv og hurtig måde at afhjælpe de svagheder, som Revisionsretten har påpeget; opfordrer kontoret til regelmæssigt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om fremskridtene med hensyn til effektiviteten og gennemførelsen af disse foranstaltninger i forhold til at behandle de centrale spørgsmål, som Revisionsretten har påpeget; opfordrer kontoret til at give Europa-Parlamentet en grundig begrundelse for manglerne i forhold til de midler, der i øjeblikket er til rådighed, de ressourcer, der er programmeret, men endnu ikke er tilgængelige, og dem, der endnu ikke er programmeret, men som reelt er nødvendige for, at kontoret kan opfylde sin mission;

29.  beklager, at kontoret ikke offentliggjorde sin årlige aktivitetsrapport for 2017 inden fristen den 1. juli 2018 som fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013(3); bemærker, at bestyrelsen vedtog rapporten den 10. januar 2019;

30.  bemærker, at Kommissionen den 4. maj 2016 fremlagde et forslag til en ny forordning, der skulle omdanne kontoret til et fuldgyldigt agentur, og at Kommissionen efter drøftelserne om reformen af det fælles europæiske asylsystem foreslog en ændret forordning den 12. september 2018;

31.  minder om, at kontoret er et af de få EU-agenturer, som er placeret flere steder; bemærker med bekymring, at kontoret indgik lejekontrakter på flere lokaliteter uden at have foretaget en passende lokal markedsanalyse; påpeger f.eks., at kontoret i Lesbos tilpassede kontorets kontorlokaler til sine behov og accepterede bygge- og anlægskontrakter til en værdi af 0,7 mio. EUR, hvilket er adskillige gange højere end lejekontraktens årlige værdi, og at det indebærer finansielle risici i forbindelse med at investere betydelige beløb i lejede lokaler; opfordrer kontoret til at gennemgå sine leje- og anlægskontrakter og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå enhver finansiel og operationel risiko;

32.  bemærker, at kontoret efter at have ændret sin lejeaftale i Malta udvidede sit kontorareal i anden halvdel af 2016 med en ekstra blok i den ejendom, hvor det har sine lokaler; understreger, at antallet af medarbejdere som følge af de øgede ansvarsområder og opgaver ventes at stige til 500 frem til udgangen af 2020, hvilket således skaber et stort behov for mere kontorplads; gentager sin opfordring til kontoret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de forventede budgetmæssige konsekvenser af denne stigning og om de foranstaltninger, der forventes iværksat for at efterkomme behovet; beklager, at kontoret i 2017 ikke formåede at nå frem til en aftale med Transport Malta, ejerne af hovedkvarteret, vedrørende leje af yderligere lokaler inden for komplekset, og at dette havde en direkte indvirkning på lejeudgifterne og andre dermed forbundne omkostninger, såsom vedligeholdelse af bygninger og sikkerhed; bemærker, at lejeaftalen blev undertegnet den 9. oktober 2018;

33.  glæder sig over udnævnelsen af den nye midlertidige administrerende direktør, som tiltrådte den 6. juni 2018; anerkender den nye ledelses engagement i ambitiøse reformer og glæder sig i denne forbindelse over handlingsplanen for overholdelse og forvaltning, som er godkendt af bestyrelsen, hvori der foreslås en række målbare mål og resultater med henblik på at styrke den interne forvaltning af kontoret, genoprette den interne kapacitet og genoprette tilliden; opfordrer den nye ledelse til at fortsætte sine beslutsomme og gennemsigtige bestræbelser på at udvikle en mere ansvarlig, troværdig og effektiv forvaltningsstruktur og tilhørende procedurer for kontoret, og minder kontoret om, at samtlige af dets procedurer og processer skal være fuldstændig gennemsigtige med henblik på at genetablere tilliden og sikkerheden blandt personalet; anmoder kontoret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen med hensyn til gennemførelsen af den nye handlingsplan for overholdelse og forvaltning;

34.  bemærker med bekymring, at ingen erkendte den tidligere administrative direktørs oprørende adfærd over flere år; beklager, at der ikke blev gjort opmærksom på den uacceptable adfærd på et tidligere tidspunkt; beklager, at de ansvarlige kontrolorganer ikke afdækkede de forskellige uregelmæssigheder; opfordrer Kommissionen til at foreslå en mekanisme til hurtig reaktion i forbindelse med denne form for dårlig opførsel;

o

o o

35.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(4) om agenturernes performance, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1)

EFT C 415/09 af 5.12.2017, s. 36.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0406.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.


UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER (17.1.2019)

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(2018/2208(DEC))

Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om betydningen af Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (i det følgende benævnt "kontoret") for udviklingen af det fælles europæiske asylsystem; beklager dybt, at EASO er det eneste decentrale EU-agentur, for hvilket Revisionsretten ikke har afgivet en udtalelse uden forbehold om de underliggende betalingers lovlighed og formelle rigtighed; beklager, at såvel andelen af forsinkede betalinger og den gennemsnitlige forsinkelse er øget i forhold til tidligere år; opfordrer EASO til at forbedre rettidigheden af betalingerne i overensstemmelse med finansforordningen og til at øge omkostningseffektiviteten.

2.  anerkender de store risici, der er forbundet med arten af kontorets aktiviteter og ekstraordinære operationelle udfordringer som følge af tilstrømningen af migranter i 2015, 2016 og 2017; beklager imidlertid, at disse risici ikke blev imødegået af en solid styringsstruktur og effektive kontroller;

3.  fremhæver vigtigheden af passende bemanding og opfordrer EASO til straks at tage hånd om den eksponentielle forværring af situationen med hensyn til menneskelige ressourcer, således som Revisionsretten har bemærket; understreger, at kontoret siden 2014 har været ramt af stor personaleudskiftning, at ansættelsesprocedurerne blev suspenderet i 2017, og at kontoret ved udgangen af 2017 ikke havde den administrative kapacitet til at besætte det høje antal ledige stillinger; påpeger, at situationen med hensyn til menneskelige ressourcer i alvorlig grad truer fortsættelsen af EASO's operationer; noterer sig med tilfredshed kontorets tilsagn om at løse problemet ved hjælp af en ny ansættelsesplan og organisatoriske foranstaltninger, der har til formål at forbedre personalets arbejdsvilkår; opfordrer derfor kontoret til væsentligt at forbedre kvaliteten af dets interne forvaltning og effektiviteten af dets interne procedurer og processer;

4.  beklager, at næsten alle de EASO-tjenester, der er blevet revideret af Revisionsretten, indeholdt væsentlige svagheder i forbindelse med udformning af udbudsspecifikationer, valg af kontrakttype, evaluerings- og tildelingsmetoder, ændringer og tildeling af kontrakter, udførelse af kontrakter og kontrol af leverede tjenester osv.; opfordrer kontoret til altid at overholde EU's finansforordning nøje; forventer, at kontoret navnlig overholder principperne om konkurrence, gennemsigtighed, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling; kræver identifikation og efterfølgende annullering af de procedurer for offentlige indkøb, der ikke er i overensstemmelse med kravene, og som kontoret har tildelt;

5.  anerkender ikke desto mindre kontorets indsats for på en effektiv og hurtig måde at afhjælpe de svagheder, som Revisionsretten har påpeget; opfordrer kontoret til regelmæssigt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om fremskridtene med hensyn til effektiviteten og gennemførelsen af disse foranstaltninger i forhold til at behandle de centrale spørgsmål, som Revisionsretten har påpeget; opfordrer kontoret til at give Europa-Parlamentet en grundig begrundelse for manglerne i forhold til de midler, der i øjeblikket er til rådighed, de ressourcer, der er programmeret, men endnu ikke er tilgængelige, og dem, der endnu ikke er programmeret, men som reelt er nødvendige for, at kontoret kan opfylde sin mission;

6.  minder om, at Europa-Parlamentet i oktober 2018 igen nægtede at meddele kontoret decharge for regnskabsåret 2016; beklager uregelmæssighederne med hensyn til resultatbaseret budgettering, gennemsigtighed, demokrati og personaleforvaltning, som førte til nægtelsen af meddelelse af decharge i april 2018; beklager, at disse forpligtelser endnu ikke er opfyldt fuldt ud; bemærker ændringen i kontorets ledelse og glæder sig over dets bestræbelser på at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kontoret kan arbejde effektivt i overensstemmelse med reglerne for offentlige indkøb og reglerne for personale.

7.  opfordrer til, at der oprettes en specifik budgetpost til aktiviteter, der øger kontorets synlighed og den generelle bevidsthed om det; opfordrer kontoret til at være mere proaktivt i denne henseende ved at offentliggøre oplysninger om dets årlige aktiviteter;

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik