Διαδικασία : 2018/2208(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0123/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0123/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0261

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 229kWORD 75k
1.3.2019
PE 626.789v02-00 A8-0123/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017

2018/2208(INI)

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2208(DEC)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0123/2019),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2208(DEC)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(11), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0123/2019),

1.  αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2208(DEC)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0123/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(13), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 86 795 482 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 32,78 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση συνδέεται με τα νέα πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή της Υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό 75 376 000 EUR από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο συνίσταται σε συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες και άλλα έσοδα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και πως διαθέτει επαρκή στοιχεία ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε τη βάση για τη διατύπωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, γεγονός που σημαίνει ότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 περιέχουν ουσιώδη σφάλματα·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2016

1.  υπενθυμίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24 Οκτωβρίου 2018(14), σχετικά με την άρνηση χορήγησης απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του εν προκειμένω για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί εν τω μεταξύ από το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας και τον νέο προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή· τονίζει, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2017 εκτελέστηκε υπό την εποπτεία της προηγούμενης διοίκησης της Υπηρεσίας·

2.  υπενθυμίζει την παρουσίαση, κεκλεισμένων των θυρών, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας της OLAF·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και αφορούν παραβιάσεις στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κακοδιαχείριση, κατάχρηση εξουσίας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, παραβίαση κανόνων για τα προσωπικά δεδομένα, παρενόχληση και απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη του προσωπικού· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την παρακολούθηση των μέτρων που πρότεινε η OLAF·

4.  αναγνωρίζει τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η φύση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και τις έκτακτες επιχειρησιακές προκλήσεις που προκάλεσε η εισροή μεταναστών το 2015, το 2016 και το 2017· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν μετριάστηκαν ούτε από μια σταθερή δομή διακυβέρνησης ούτε από αποτελεσματικούς ελέγχους·

Η βάση για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2017

5.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια τις σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ουσιώδεις και συστηματικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των πληρωμών με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Υπηρεσίας και τους άλλους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις, που αφορούν κυρίως πληρωμές για δημόσιες συμβάσεις και διαδικασίες πρόσληψης· εκφράζει, ακόμα, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο συστηματικός χαρακτήρας των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατέδειξε την ανεπάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου· αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι το συνδυασμένο σφάλμα από μη συμμορφούμενες πληρωμές ανέρχεται τουλάχιστον σε 7,7 εκατομμύρια ευρώ ή στο 10,3 % των συνολικών πληρωμών της Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκαν το 2017·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

6.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 96,88 %, που συνιστά μείωση κατά 2,25 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 92,03 %, που συνιστά αύξηση κατά 5,79 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποίησε το 29 % των συνεισφορών από συνδεδεμένες χώρες και το 96 % των επιχορηγήσεων για τις επιχειρησιακές δαπάνες· καλεί την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει όλο το ποσό·

7.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επάρκεια πόρων, κυρίως όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διατίθενται από τα κράτη μέλη, ιδίως από την Ελλάδα και την Ιταλία, όπως αναφέρεται και στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 6/2017 με τίτλο «Η ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση:· η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot)»·

Ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

8.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι μεταφορές πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 341 190 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 11,68 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, που συνιστά μείωση κατά 0,82 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

9.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο Δίκτυο των Οργανισμών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, υποστηρίζοντας τη στενότερη συνεργασία και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής· σημειώνει, επιπλέον, την ανανεωμένη στρατηγική συνεργασίας του κοινού διοικητικού συμβουλίου EASO-Frontex για την περίοδο 2017-2018 και τη μόνιμη εστίαση σε ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στην ανταλλαγή δεδομένων·

10.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί δείκτες ποιότητας ως βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για να καταδεικνύει τον αντίκτυπο της στήριξης της Υπηρεσίας στην εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), καθώς και άλλους ΒΔΕ για τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το ποσοστό πλήρωσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 80,65 % και είχαν πληρωθεί 125 θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων από τις 155 που ήταν εγκεκριμένες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (το 2016 είχαν εγκριθεί 91 θέσεις)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2017 εργάζονταν για την Υπηρεσία 68 συμβασιούχοι υπάλληλοι και πέντε αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες· σημειώνει ότι δεν προβλέπεται μόνιμο προσωπικό στον πίνακα προσωπικού και ότι η Υπηρεσία απασχολεί έκτακτους υπαλλήλους και συμβασιούχους υπαλλήλους και παροτρύνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να προβλέψει τη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού·

12.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα τέλη του 2017 η κατάσταση όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στην Υπηρεσία έχει σημειώσει ραγδαία επιδείνωση: όσον αφορά τα επιχειρησιακά στελέχη, τέσσερις από τις 10 θέσεις προϊστάμενου μονάδας και 18 από τις 27 θέσεις προϊστάμενου τομέα ήταν κενές· ζητεί επιτακτικά από την Υπηρεσία να δημοσιεύσει όλες τις κενές θέσεις· επισημαίνει, ακόμα, ότι στη διοίκησή της, τρεις από τις τέσσερις θέσεις προϊστάμενου μονάδας και πέντε από τις 10 θέσεις προϊστάμενου τομέα ήταν κενές· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι τούτο δημιουργεί σημαντικές διαχειριστικές προκλήσεις για την Υπηρεσία και συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας στην τρέχουσα κλίμακα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, η Υπηρεσία δεν κατάφερε να προσλάβει ή να διατηρήσει αρκετό προσωπικό το 2017· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία επενδύει στην ικανοποίηση του προσωπικού και λαμβάνει μέτρα για τη μείωση του κύκλου εναλλαγής προσωπικού, όπως η εφαρμογή ευέλικτων τρόπων εργασίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντισταθμίσει τον χαμηλό διορθωτικό συντελεστή της Μάλτας· καλεί την Υπηρεσία να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνει για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων· ζητεί επιτακτικά από την Υπηρεσία δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών θέσεων στελεχών με μόνιμο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης προκειμένου εκείνοι να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους τα υπόλοιπα νέα μέλη του προσωπικού·

13.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2017 οι πληρωμές για το προσωπικό ανήλθαν σε 13,5 εκατομμύρια EUR· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σοβαρές αδυναμίες σε τέσσερις από τις δεκατέσσερις διαδικασίες πρόσληψης που ελέγχθηκαν· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι ορισμένες διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων δεν ήταν κατάλληλες για τον βαθμό που αναφερόταν στην προκήρυξη, και ότι, για μια διαδικασία, η Υπηρεσία δεν τεκμηρίωσε επαρκώς τους ελέγχους επιλεξιμότητας των υποψηφίων·

14.  επισημαίνει την αυξημένη παρουσία της Υπηρεσία στην Ιταλία το 2017 λόγω της ανάγκης για περαιτέρω στήριξη με τη μορφή απασχόλησης κινητών ομάδων και γραφείου υποστήριξης στη Ρώμη· σημειώνει το άνοιγμα ενός επιχειρησιακού γραφείου στη Λευκωσία, στο κτίριο της Υπηρεσίας Ασύλου, και τη μόνιμη τοποθέτηση ενός επιτόπου συντονιστή στη Λευκωσία, σύμφωνα με την τροποποίηση του Σχεδίου Ειδικής Στήριξης για την Κύπρο·

15.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης και θα δημιουργήσει δίκτυο εμπιστευτικών συμβούλων· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής·

Σύναψη συμβάσεων

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αριθμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων αυξήθηκε σημαντικά από 87 το 2015 σε 140 το 2017, και ότι ο αριθμός των πληρωμών αυξήθηκε κατά 225 %, από 2 578 το 2015 σε 8 381 το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία κατέγραψε σημαντική πρόοδο το 2017 όσον αφορά τη μείωση του ποσοστού καθυστερούμενων πληρωμών· σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό των καθυστερημένων πληρωμών μειώθηκε σημαντικά, από 65 % τον Ιανουάριο του 2017 σε 9,5 % τον Δεκέμβριο του 2017, και ότι αυτή η θετική τάση συνεχίζεται το 2018, και το ποσοστό καθυστερημένων πληρωμών παρέμεινε εντός του στόχου για κάτω από 10 %·

17.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2017 οι πληρωμές για το προσωπικό ανήλθαν σε 7,7 εκατομμύρια EUR· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεώρησε την εν λόγω σύμβαση παράτυπη στο πλαίσιο του ελέγχου που διεξήγαγε το 2016· εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Υπηρεσία κατέβαλε ωστόσο 4,8 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο αυτής της παράτυπης σύμβασης το 2017· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

18.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμβαση ύψους 4 εκατομμυρίων EUR για ταξιδιωτικές υπηρεσίες κρίθηκε παράτυπη από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του ελέγχου του το 2016· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία κατέβαλε ωστόσο 1,5 εκατομμύριο EUR στο πλαίσιο αυτής της παράτυπης σύμβασης το 2017· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

19.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία δεν προέβη σε επαρκή αξιολόγηση αναγκών και εναλλακτικών λύσεων πριν από τη σύναψη συμβάσεων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ για υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης· εκφράζει, επιπλέον, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η παρακολούθηση των συμβάσεων ήταν ανεπαρκής και εξέθεσε την Υπηρεσία σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους φήμης· λαμβάνει υπόψη ότι η Υπηρεσία διεξάγει εσωτερική έρευνα για το ζήτημα αυτό· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων·

20.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση του τομέα συμβάσεών της, με την προσθήκη αρχαιότητας και πρόσθετου προσωπικού υποστήριξης στον τομέα των συμβάσεων, και ότι έχουν επίσης ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης συστηματικών ελέγχων για κάθε προσφορά αξίας άνω των 135 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2018·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

21.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Υπηρεσίας ότι το 2018 άρχισε να εφαρμόζει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και ανέπτυξε έναν πρακτικό οδηγό για τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και κανόνες για την προστασία των καταγγελτών· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων·

22.  σημειώνει με ανησυχία ότι, παρόλο που η Υπηρεσία δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού της συμβουλίου στον ιστότοπο της, δεν δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων των ανώτερων διοικητικών στελεχών· καλεί την Υπηρεσία να δημοσιεύει τα έγγραφα αυτά και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν για αυτό το ζήτημα·

23.  επισημαίνει με ανησυχία ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Υπηρεσία δεν διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό επαλήθευσης των νομικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων της και όχι των συμφερόντων ιδιωτών· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά με την προστασία από τη σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι πάντα αποτελεσματικές· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση της Υπηρεσίας, οι σχετικές εσωτερικές έρευνες συνεχίζονται· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και τα μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

24.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι έκτακτες επιχειρησιακές δυσκολίες που ανέκυψαν λόγω της μεταναστευτικής κρίσης δεν μετριάστηκαν ούτε από την ύπαρξη μιας άρτιας δομής διακυβέρνησης ούτε από την παρουσία αποτελεσματικών εσωτερικών δικλίδων ελέγχου το 2017· επισημαίνει με ανησυχία ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το διοικητικό συμβούλιο δεν προέβη στη σύσταση κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου στους κόλπους της Υπηρεσίας, και ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο εσωτερικού ελέγχου· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι έως τα τέλη του 2017, η εποπτεία που ασκήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο όσο αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ήταν περιορισμένη·

25.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η έλλειψη εσωτερικών ελέγχων οδήγησε σε πολυάριθμες περιπτώσεις ουσιώδους μη συμμόρφωσης όσον αφορά τις πληρωμές για υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης, τις δαπάνες προσωπικού, τα μισθώματα και τις συναφείς εργασίες, τις δαπάνες για μετακινήσεις, καθώς και άλλες πληρωμές·

26.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον εντοπισμό σοβαρών ελλείψεων σε 8 από τα 15 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου το 2017 και για το γεγονός πως οι περιορισμένες ελλείψεις επηρέασαν και τα υπόλοιπα πρότυπα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2017, η Υπηρεσία δεν παρακολουθούσε τακτικά την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου·

27.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ένα αναθεωρημένο σύνολο προτύπων εσωτερικού ελέγχου, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2017· σημειώνει ότι τα εν λόγω νέα πρότυπα άρχισαν να εφαρμόζονται το 2018, και ότι η Υπηρεσία έχει θεσπίσει δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων προτύπων με βάση χρονοδιάγραμμα· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των νέων προτύπων εσωτερικού ελέγχου·

Λοιπές παρατηρήσεις

28.  αναγνωρίζει, ωστόσο, τις προσπάθειες της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση, αποτελεσματικά και γρήγορα, των αδυναμιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Υπηρεσία να δικαιολογήσει ενδελεχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κενά μεταξύ των πόρων που είναι επί του παρόντος διαθέσιμοι, των πόρων που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν είναι ακόμη διαθέσιμοι, και εκείνων που δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί αλλά είναι πραγματικά αναγκαίοι προκειμένου η Υπηρεσία να είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της·

29.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν δημοσίευσε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2017 εντός της προθεσμίας της 1ης Ιουλίου 2018, όπως προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 1271/2013(15)· σημειώνει ότι η έκθεση εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 10 Ιανουαρίου του 2019·

30.  επισημαίνει ότι στις 4 Μαΐου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση νέου κανονισμού που θα μετατρέψει την Υπηρεσία σε αυτόνομο οργανισμό και ότι, μετά τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή πρότεινε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 την τροποποίηση του κανονισμού·

31.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι η Υπηρεσία αποτελεί έναν από τους λίγους οργανισμούς της Ένωσης που είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερους του ενός τόπους· σημειώνει με ανησυχία ότι το Γραφείο συνήψε συμβάσεις μίσθωσης σε διάφορους τόπους χωρίς να έχει διεξαγάγει επαρκή ανάλυση της τοπικής αγοράς· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι στη Λέσβο η Υπηρεσία προσάρμοσε τον χώρο γραφείων στις ανάγκες της και αποδέχθηκε συμβάσεις έργου αξίας 700 000 EUR, ποσού πολλαπλάσιου της ετήσιας αξίας της σύμβασης μίσθωσης, κάτι που ενέχει οικονομικούς κινδύνους από την επένδυση σημαντικών ποσών σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις· καλεί την Υπηρεσία να επανεξετάσει τις συμβάσεις μίσθωσης και έργου και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών και των επιχειρησιακών κινδύνων·

32.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία τροποποίησε τη σύμβαση μίσθωσής της στη Μάλτα, και το δεύτερο εξάμηνο του 2016 επέκτεινε τα γραφεία της σε μία ακόμα πτέρυγα του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένη· τονίζει ότι, ως συνέπεια της αύξησης των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων, ο αριθμός του προσωπικού θα πρέπει να αυξηθεί σε 500 μέχρι το τέλος του 2020, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντική ζήτηση για περισσότερους χώρους γραφείου· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Υπηρεσία, να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις αναμενόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της αύξησης αυτής και τα μέτρα που σχεδιάζει για την αντιμετώπιση των αναγκών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν κατάφερε να συνάψει συμφωνία με τον οργανισμό «Transport Malta» το 2017, στον οποίο ανήκουν τα κτίρια όπου βρίσκεται η έδρα της, για την ενοικίαση πρόσθετων εγκαταστάσεων εντός του συγκροτήματος, γεγονός που επηρέασε άμεσα το κόστος μίσθωσης και άλλες σχετικές δαπάνες όπως η συντήρηση των κτιρίων και η ασφάλεια· σημειώνει ότι το μισθωτήριο συμβόλαιο υπεγράφη στις 9 Οκτωβρίου 2018·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό του νέου προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του την 6η Ιουνίου 2018· αναγνωρίζει τη δέσμευση της νέας διοίκησης όσον αφορά την ανάληψη φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων, και χαιρετίζει θερμά εν προκειμένω το σχέδιο δράσης για τη διακυβέρνηση που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο προτείνει μια σειρά από μετρήσιμους στόχους και παραδοτέα με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής διακυβέρνησης της Υπηρεσίας, την αποκατάσταση της εσωτερικής ικανότητας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης· καλεί τη νέα διοίκηση να συνεχίσει τις αποφασιστικές και διαφανείς προσπάθειές της να αναπτύξει μια πιο υπεύθυνη, αξιόπιστη και αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης και τις σχετικές διαδικασίες για την Υπηρεσία και υπενθυμίζει στην Υπηρεσία πως όλες οι διαδικασίες της οφείλουν να διέπονται από διαφάνεια έτσι ώστε τα μέλη του προσωπικού της να ανακτήσουν το χαμένο αίσθημα εμπιστοσύνης και σιγουριάς· και την καλεί να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης για τη διακυβέρνηση·

34.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι ουδείς αναγνώρισε την επί σειρά ετών απαράδεκτη συμπεριφορά του πρώην εκτελεστικού διευθυντή· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά δεν έγινε γνωστή νωρίτερα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι φορείς παρακολούθησης δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν τις διάφορες παρατυπίες· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα μηχανισμό έγκαιρης αντίδρασης σε τέτοιου είδους απρεπείς συμπεριφορές·

o

o o

35.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(16) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

17.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2208(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romeo Franz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) («η Υπηρεσία») για την ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η EASO είναι ο μοναδικός αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ για τον οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέδωσε ανεπιφύλακτη γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι τόσο το ποσοστό των καθυστερημένων πληρωμών όσο και ο μέσος χρόνος αναμονής έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια· καλεί την EASO να βελτιώσει την έγκαιρη καταβολή των πληρωμών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και να αυξήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας·

2.  αναγνωρίζει τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η φύση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και τις έκτακτες επιχειρησιακές προκλήσεις που προκάλεσε η εισροή μεταναστών το 2015, το 2016 και το 2017· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν μετριάστηκαν ούτε από μια σταθερή δομή διακυβέρνησης ούτε από αποτελεσματικούς ελέγχους·

3.  τονίζει τη σημασία της κατάλληλης στελέχωσης και καλεί την EASO να δώσει επειγόντως λύση στην εκθετική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρώπινων πόρων όπως ανέφερε το Ελεγκτικό Συνέδριο· τονίζει ότι, από το 2014, στην Υπηρεσία σημειώθηκε μεγάλη εναλλαγή προσωπικού, ότι οι διαδικασίες πρόσληψης ανεστάλησαν το 2017, και ότι έως το τέλος του 2017 η Υπηρεσία δεν είχε τη διοικητική ικανότητα να καλύψει τον υψηλό αριθμό κενών της θέσεων· επισημαίνει ότι η κατάσταση των ανθρώπινων πόρων απειλεί σοβαρά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της EASO· επισημαίνει με ικανοποίηση τη δέσμευση της Υπηρεσίας να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσω ενός νέου σχεδίου προσλήψεων και οργανωτικών μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού· καλεί συνεπώς την Υπηρεσία να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της εσωτερικής της διαχείρισης και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών και διεργασιών της·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της EASO που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο περιείχαν σημαντικές αδυναμίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά τη σύνταξη των συγγραφών υποχρεώσεων, την επιλογή του είδους της σύμβασης, την αξιολόγηση και τις μεθόδους ανάθεσης, τις τροποποιήσεις και την επέκταση των συμβάσεων, την εκτέλεση των συμβάσεων και την επαλήθευση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.· καλεί την Υπηρεσία να τηρεί αυστηρά τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ ανά πάσα στιγμή· αναμένει ότι η Υπηρεσία θα συμμορφώνεται ειδικά με τις αρχές του ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης· ζητεί τον εντοπισμό και την επακόλουθη ακύρωση των μη συμμορφούμενων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων που ανέθεσε η Υπηρεσία·

5.  αναγνωρίζει, ωστόσο, τις προσπάθειες της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση, αποτελεσματικά και γρήγορα, των αδυναμιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Υπηρεσία να δικαιολογήσει ενδελεχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κενά μεταξύ των πόρων που είναι επί του παρόντος διαθέσιμοι, των πόρων που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν είναι ακόμη διαθέσιμοι, και εκείνων που δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί αλλά είναι πραγματικά αναγκαίοι προκειμένου η Υπηρεσία να είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της·

6.  υπενθυμίζει ότι, τον Οκτώβριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε εκ νέου να χορηγήσει απαλλαγή στην Υπηρεσία για το οικονομικό έτος 2016· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις παρατυπίες όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία και τη διαχείριση των ανθρώπων (προσωπικό), οι οποίες οδήγησαν σε απόρριψη της απαλλαγής τον Απρίλιο του 2018· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις αυτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως· επισημαίνει την αλλαγή στη διοίκηση της Υπηρεσίας και επικροτεί τις προσπάθειές της να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει το αποτελεσματικό έργο της Υπηρεσίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και τους κανόνες που αφορούν το προσωπικό·

7.  ζητεί να διατεθεί ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για δραστηριότητες που υποστηρίζουν την προβολή και τη γενική ευαισθητοποίηση της Υπηρεσίας· καλεί την Υπηρεσία να επιδείξει μεγαλύτερη προορατικότητα στο θέμα αυτό, δημοσιεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες δραστηριότητές της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 116.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 116.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 116.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 116.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 415/09 της 5.12.2017, σ.36.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0406.

(15)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου