Postupak : 2018/2208(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0123/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0123/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0261

IZVJEŠĆE     
PDF 208kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.789v02-00 A8-0123/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017.

(2018/2208(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.

(2018/2208(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017., s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0123/2019),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.

(2018/2208(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017., s odgovorom Ureda(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(11), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0123/2019),

1.  odgađa zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.

(2018/2208(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0123/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) za financijsku godinu 2017. njegov konačni proračun iznosio 86 795 482 EUR, što je povećanje od 32,78 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je povećanje povezano s novim dodatnim zadaćama kojima je proširen mandat Ureda; budući da od proračuna Ureda 75 376 000 EUR dolazi iz proračuna Unije, a preostali dio su doprinosi pridruženih zemalja i drugi prihodi;

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izražava razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te ističe da je prikupio dovoljno revizijskih dokaza o zakonitosti i pravilnosti prihoda na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija; međutim, budući da je Revizorski sud izdao osnovu za nepovoljno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom, što znači da za plaćanja povezana s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. postoje značajne pogreške;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2016.

1.  podsjeća na odluku Europskog parlamenta od 24. listopada 2018.(14) o odbijanju davanja razrješnice izvršnom direktoru Ureda za financijsku godinu 2016.; u tom pogledu primjećuje korektivne mjere koje su u međuvremenu poduzeli upravni odbor Ureda i novi privremeni izvršni direktor; ipak ističe da je proračun za financijsku godinu 2017. proveden pod nadzorom prethodne uprave Ureda;

2.  podsjeća da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) 20. studenog 2018. u Odboru Parlamenta za proračunski nadzor, na sjednici zatvorenoj za javnost, predstavio ishod svojih istraga;

3.  žali zbog nepravilnosti koje je utvrdio OLAF u pogledu kršenja postupaka javne nabave, zlouporabe sredstava EU-a, lošeg upravljanja, zlouporabe položaja u području ljudskih resursa, kršenja pravila o zaštiti podataka, uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja prema članovima osoblja; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku u provedbi mjera koje je predložio OLAF;

4.  uviđa glavne rizike koji proizlaze iz naravi aktivnosti Ureda i izvanrednih operativnih izazova koje je prouzročio priljev migranata 2015., 2016. i 2017. godine; međutim, izražava žaljenje zbog toga što ti rizici nisu otklonjeni čvrstom upravljačkom strukturom i učinkovitim nadzorom;

Osnova za nepovoljno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom za financijsku godinu 2017.

5.  sa žaljenjem napominje da su, prema izvješću Revizorskog suda, značajni i sustavni slučajevi neusklađenosti plaćanja s Financijskom uredbom Ureda i drugim važećim pravilima i odredbama, pri čemu je uglavnom riječ o plaćanjima u vezi s postupcima javne nabave i zapošljavanja; osim toga, žali zbog toga što sustavna priroda neusklađenosti svjedoči o neprimjerenom sustavu unutarnje kontrole; duboko žali zbog toga što pogreške u plaćanjima koja nisu u skladu s pravilima ukupno odgovaraju iznosu od najmanje 7,7 milijuna eura, odnosno 10,3 % ukupnih plaćanja Ureda izvršenih 2017.;

Upravljanje proračunom i financijama

6.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,88 %, što je pad od 2,25 % u odnosu na 2016.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 92,03 %, što je povećanje od 5,79 % u odnosu na 2016.; napominje da je Ured iskoristio 29 % doprinosa pridruženih zemalja i 96 % bespovratnih sredstava za operativne rashode; poziva Ured da u cijelosti iskoristi ta sredstva;

7.  sa zabrinutošću primjećuje da Ured uvelike ovisi o dostatnim resursima, naročito o stručnjacima, koje države članice, u prvom redu Grčka i Italija, stavljaju na raspolaganje, kao što je Revizorski sud istaknuo u svojem tematskom izvješću br. 6/2017 „Odgovor EU-a na izbjegličku krizu: pristup na temelju žarišnih točaka”;

Ukidanje prijenosa

8.  žali zbog toga što je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 341 190 EUR, što predstavlja 11,68 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno povećanje od 0,82 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

9.  napominje da Ured ima aktivnu ulogu u mreži agencija za pravosuđe i unutarnje poslove, podupirući bližu suradnju i veće sinergije između agencija koje djeluju u tom području politike; nadalje primjećuje obnovljenu strategiju suradnje zajedničkog upravnog odbora Ureda i Frontexa za razdoblje 2017. – 2018. i trajni fokus na timove za potporu upravljanju migracijama u žarišnim točkama i razmjenu podataka;

10.  napominje da Ured koristi kvalitativne pokazatelje kao što su ključni pokazatelji uspješnosti kojima se dokazuje učinak potpore Ureda u provedbi Zajedničkog europskog sustava azila, kao i druge ključne pokazatelje za poboljšanje upravljanja proračunom;

Politika zapošljavanja

11.  sa zabrinutošću primjećuje da je 31. prosinca 2017. bilo popunjeno samo 80,65 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 125 privremenih djelatnika od 155 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 91 odobreno radno mjesto u 2016.); napominje da je, osim toga, 2017. za Ured radilo 68 ugovorna djelatnika i 5 upućenih nacionalnih stručnjaka; napominje da u planu radnih mjesta nisu predviđena stalna radna mjesta i da Ured zapošljava privremeno osoblje i ugovorno osoblje te apelira na proračunsko tijelo da osigura mogućnost zapošljavanja stalnog osoblja;

12.  žali što se, prema izvješću Revizorskog suda, od kraja 2017. stanje ljudskih resursa u Uredu eksponencijalno pogoršalo: kad je riječ o upravi Ureda, od 10 mjesta voditelja jedinica bila su slobodna četiri, a od 27 mjesta voditelja sektora njih 18; potiče Ured da objavi oglase za sva neupražnjena radna mjesta; kad je riječ o administrativnom odjelu, osim toga napominje da su od 4 mjesta voditelja jedinica bila slobodna 3, a od 10 mjesta voditelja sektora njih 5; izražava ozbiljnu zabrinutost da to stvara znatne upravljačke izazove za Ured i predstavlja velik rizik za nastavak djelovanja Ureda na sadašnjoj razini; žali zbog toga što unatoč opetovanim pokušajima Ured nije uspio regrutirati ili zadržati dovoljno osoblja 2017.; potvrđuje na temelju odgovora Ureda da ulaže u zadovoljstvo osoblja i poduzima mjere kako bi smanjio fluktuaciju osoblja, kao što su uspostava fleksibilnih načina rada, također kako bi se nadoknadio nizak koeficijent ispravka plaće za Maltu; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o korektivnim mjerama poduzetim za ublažavanje tih rizika; poziva Ured da prednost da popunjavanju slobodnih radnih mjesta na srednjim rukovoditeljskim funkcijama, s visoko kvalificiranim stalnim osobljem, kako bi se osposobilo i drugo novo osoblje;

13.  primjećuje da su prema izvješću Revizorskog suda 2017. plaćanja u vezi s osobljem iznosila 13,5 milijuna EUR; žali zbog toga što je Revizorski sud otkrio ozbiljne nedostatke u četiri postupka zapošljavanja od njih 14 nad kojima je provedena revizija; ističe, kao primjer, da neki postupci zapošljavanja administrativnih službenika nisu odgovarali oglašenom razredu i da za jedan postupak Ured nije na odgovarajući način dokumentirao provjere prihvatljivosti kandidata;

14.  primjećuje veću prisutnost Ureda u Italiji 2017. zbog potrebe za daljnjom potporom u pogledu zapošljavanja mobilnih timova i službe za pomoć korisnicima u Rimu; prima na znanje otvaranje operativnog ureda u Nikoziji u prostorijama službe za azil i trajno postavljanje koordinatora za područje na terenu u Nikoziji u skladu s izmjenom posebnog plana potpore Cipru;

15.  napominje da je Ured pokrenuo interni postupak u vezi s prihvaćanjem odluke Komisije o politici zaštite ljudskog dostojanstva i sprečavanju uznemiravanja te da će uspostaviti mrežu povjerljivih savjetnika; poziva Ured da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi te politike;

Javna nabava

16.  primjećuje da se prema izvješću Suda broj postupaka javne nabave znatno povećao s 87 tijekom 2015. na 140 u 2017. te da se broj plaćanja povećao za 225 %, to jest s 2 578 u 2015. na 8 381 u 2017.; pozdravlja činjenicu da je Ured tijekom 2017. zabilježio znatan napredak u smanjenju omjera zakašnjelih plaćanja; napominje da se ukupni postotak kašnjenja u plaćanjima znatno smanjio sa 65 % u siječnju 2017. na 9,5 % u prosincu 2017. i da se taj pozitivni trend nastavlja i 2018., uz omjer kašnjenja u plaćanjima na ciljnoj razini od manje od 10 %;

17.  primjećuje da su prema izvješću Revizorskog suda 2017. plaćanja u vezi s privremenim uslugama iznosila 7,7 milijuna EUR; podsjeća da je Revizorski sud taj ugovor u svojoj reviziji za 2016. ocijenio nepravilnim; duboko žali zbog toga što je Ured 2017. ipak platio 4,8 milijuna EUR u okviru tog nepravilnog ugovora; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o korektivnim mjerama predviđenima u tom pogledu;

18.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, u okviru revizije za 2016. godinu jedan ugovor o pružanju usluga putovanja u vrijednosti od 4 milijuna eura ocijenjen nepravilnim; žali zbog toga što je Ured 2017. ipak platio 1,5 milijuna EUR u okviru tog nepravilnog ugovora; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o korektivnim mjerama predviđenima u tom pogledu;

19.  sa zabrinutošću primjećuje da, prema izvješću Revizorskog suda, Ured nije proveo odgovarajuću procjenu potreba i alternativnih rješenja prije sklapanja višemilijunskih ugovora u eurima koji se odnose na privremene usluge; nadalje, žali zbog toga što je praćenje ugovora bilo loše, što je Ured izložilo znatnim financijskim rizicima i rizicima za ugled; priznaje da Ured provodi unutarnju istragu o tom pitanju; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o ishodu istrage i o mjerama poduzetim za ublažavanje tih rizika;

20.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Ured poduzeo korake za jačanje sektora nabave dodavanjem iskusnog osoblja i dodatnog osoblja za podršku u sektoru nabave te da su poduzete i mjere za jačanje postupaka javne nabave, uključujući uvođenje sustavnih kontrola za svaku ponudu iznad 135 000 EUR od 1. siječnja 2018.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

21.  potvrđuje da je Ured 2018. prema vlastitim navodima počeo s primjenom odluke Komisije u pogledu zviždača te je izradio praktični vodič za upravljanje sukobima interesa i njihovo sprječavanje, kao i pravila o zaštiti zviždača; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih mjera;

22.  sa zabrinutošću primjećuje da, premda Ured na svojim internetskim stranicama objavljuje izjave o financijskim interesima i životopise članova upravnog odbora, on ne objavljuje izjave o financijskim interesima višeg rukovodstva; poziva Ured da objavi te dokumente koji nedostaju i obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o mjerama poduzetima u tom pogledu;

23.  sa zabrinutošću primjećuje da, prema izvješću Revizorskog suda, Uredu nedostaje odgovarajući postupak provjere pravnih usluga kojim bi se zajamčilo da se uslugama koristi jedino u svrhu zaštite Ureda, a ne interesa pojedinaca; žali zbog toga što postupci u vezi sa zaštitom od sukoba interesa nisu uvijek djelotvorni; prima na znanje iz odgovora Ureda da se nastavljaju unutarnje istrage o tom pitanju; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o ishodu tih istraga i o mjerama poduzetim za ublažavanje uključenih rizika;

Unutarnje kontrole

24.  žali zbog toga što tijekom 2017. nije bilo čvrste upravljačke strukture i djelotvornih unutarnjih kontrola kojima bi se ublažili operativni izazovi prouzročeni migracijskom krizom; sa zabrinutošću primjećuje da, prema izvješću Revizorskog suda, Upravni odbor nije uspostavio službu za unutarnju reviziju unutar Ureda niti su operacije u Grčkoj i Italiji bile obuhvaćene aktivnošću unutarnje revizije; žali zbog toga što je do kraja 2017. nadzor upravnog odbora nad financijskim upravljanjem bio ograničen;

25.  sa zabrinutošću primjećuje da je, prema izvješću Revizorskog suda, zbog nedostatka unutarnjih kontrola došlo do brojnih slučajeva znatne neusklađenosti u pogledu plaćanja za privremene usluge, rashoda za osoblje, plaćanja najma i povezanih radova, putnih troškova te drugih plaćanja;

26.  izražava žaljenje zbog toga što su 2017. zabilježeni kritični nedostaci unutarnje kontrole u 8 od ukupno 15 standarda unutarnje kontrole te zbog toga što su umjereni nedostaci utjecali na ostatak tih standarda; izražava zabrinutost zbog toga što Ured tijekom 2017. nije redovito pratio provedbu sustava unutarnje kontrole;

27.  napominje da je Komisija tijekom 2017. objavila revidirani skup standarda unutarnje kontrole koje je upravni odbor usvojio na svojem sastanku u studenom 2017.; napominje da su se ti novi standardi počeli primjenjivati 2018. i da je Ured uspostavio pokazatelje za praćenje provedbe novih standarda u odnosu na vremenski okvir; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi novih standarda unutarnje kontrole;

Druge primjedbe

28.  unatoč tome, prima na znanje napore Ureda da na učinkovit i brz način ispravi nedostatke koje je utvrdio Revizorski sud; poziva Ured da redovito izvješćuje Europski parlament o napretku u pogledu učinkovitosti i provedbe tih mjera u rješavanju ključnih problema koje je utvrdio Revizorski sud; poziva Ured da podrobno obrazloži Europskom parlamentu razlike između trenutačno dostupnih sredstava, sredstava koja su programirana, ali koja još nisu dostupna, i sredstava koja još nisu programirana, ali su Uredu zaista potrebna za ispunjavanje njegovih zadaća;

29.  žali zbog toga što Ured nije objavio svoje godišnje izvješće o radu za 2017. do roka 1. srpnja 2018., kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi (EU) br. 1271/2013(15); napominje da ga je odbor 10. siječnja 2019. usvojio izvješće;

30.  uviđa da je Komisija 4. svibnja 2016. predstavila prijedlog nove uredbe kojom bi se Ured pretvorio u punopravnu agenciju te da je, nakon rasprave o reformi Zajedničkog europskog sustava azila, predložila izmijenjenu uredbu 12. rujna 2018.;

31.  podsjeća na činjenicu da se Ured ubraja u tek nekoliko agencija Unije koje posluju na više lokacija; sa zabrinutošću primjećuje da je Ured sklopio ugovore o najmu na nekoliko lokacija a da prethodno nije proveo odgovarajuću analizu lokalnih tržišta; ističe, na primjer, da je Ured na Lezbosu prilagodio uredski prostor svojim potrebama i prihvatio ugovore o radovima u vrijednosti od 0,7 milijuna EUR, što je nekoliko puta više od godišnje vrijednosti ugovora o najmu te podrazumijeva financijske rizike od ulaganja znatnih iznosa u iznajmljene objekte; poziva Ured da preispita svoje ugovore o najmu i radovima te da nadležno tijelo za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetim za ublažavanje financijskih i operativnih rizika;

32.  napominje da je Ured izmijenio svoj ugovor o najmu u Malti i u drugoj polovici 2016. proširio svoj uredski prostor na dodatni dio zgrade u kojoj se nalazi; ističe da bi broj zaposlenih, kao posljedica povećanja odgovornosti i zadataka, trebao narasti na 500 do kraja 2020., čime bi došlo do značajne potražnje za više uredskog prostora; ponovno poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o očekivanim proračunskim posljedicama tog porasta i o mjerama planiranim za rješavanje potražnje; žali zbog činjenice da Ured 2017. nije uspio postići dogovor s poduzećem Transport Malta, najmodavcem, u pogledu najma dodatnih prostorija koje se nalaze unutar kompleksa jer je to izravno utjecalo na troškove najma i druge povezane troškove, kao što su održavanje zgrada i sigurnost zgrada; napominje da je ugovor o najmu potpisan 9. listopada 2018.;

33.  pozdravlja imenovanje novog privremenog izvršnog direktora koji je stupio na dužnost 6. lipnja 2018.; prima na znanje predanost nove uprave ambicioznim reformama te u tom pogledu srdačno pozdravlja Akcijski plan za upravljanje, koji je potvrdio upravni odbor, u kojem se predlaže skup mjerljivih ciljeva i rezultata za jačanje unutarnjeg upravljanja Uredom, ponovnu izgradnju unutarnjih kapaciteta i vraćanje povjerenja; poziva novu upravu da nastavi svoje odlučne i transparentne napore za razvoj odgovornije, pouzdanije i učinkovitije strukture upravljanja i s tim povezanih postupaka za Ured, podsjeća Ured da bude u potpunosti transparentan u postupcima unutar Ureda kako bi se obnovilo povjerenje i sigurnost među članovima osoblja; te da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o razvoju događaja u vezi s provedbom novog akcijskog plana za upravljanje;

34.  sa zabrinutošću primjećuje da tijekom nekoliko godina nitko nije primijetio neprihvatljivo ponašanje bivšeg izvršnog direktora; žali zbog toga što to neprihvatljivo ponašanje nije ranije razotkriveno; žali zbog toga što tijela nadležna za praćenje nisu uočila razne nepravilnosti; poziva Komisiju da predloži mehanizam brze reakcije za tu vrstu prekršaja;

o

o o

35.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od … 2019(16) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

17.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.

(2018/2208(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća na važnost Europskog potpornog ureda za azil (EASO) („Ured”) za razvoj Zajedničkog europskog sustava azila; izražava snažno žaljenje zbog toga što je EASO jedina decentralizirana agencija EU-a za koju Revizorski sud („Sud”) nije dao bezuvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja; žali što su se i udio zakašnjelih plaćanja i trajanje prosječnog kašnjenja dodatno povećali u odnosu na prethodne godine; poziva EASO da poboljša pravodobnost plaćanja izvršenih u skladu s financijskom uredbom i poveća isplativost;

2.  uviđa glavne rizike koji proizlaze iz naravi aktivnosti Ureda i izvanrednih operativnih izazova koje je prouzročio priljev migranata 2015., 2016. i 2017. godine; međutim, izražava žaljenje zbog toga što ti rizici nisu otklonjeni čvrstom upravljačkom strukturom i učinkovitim nadzorom;

3.  ističe da je važno zaposliti odgovarajuće osoblje i poziva EASO da hitno riješi pitanje naglog pogoršanja stanja u pogledu ljudskih resursa, o čemu je izvijestio Revizorski sud; ističe da Ured od 2014. bilježi veliku fluktuaciju osoblja, da su postupci zapošljavanja obustavljeni 2017. i da Ured do kraja 2017. nije imao administrativni kapacitet za popunjavanje velikog broja slobodnih radnih mjesta; ističe da stanje s ljudskim resursima ozbiljno ugrožava nastavak operacija EASO-a; sa zadovoljstvom prima na znanje predanost Ureda rješavanju tog problema s pomoću novog plana zapošljavanja i organizacijskih mjera u cilju poboljšanja radnih uvjeta osoblja; stoga poziva Ured da znatno poboljša kvalitetu unutarnjeg upravljanja i učinkovitost unutarnjih postupaka i procedura;

4.  žali što su gotovo sve usluge EASO-a koje su bile obuhvaćene revizijom Revizorskog suda sadržavale znatne nedostatke u pogledu javne nabave kada je riječ o izradi natječajnih specifikacija, odabiru vrste ugovora, metodama evaluacije i sklapanja ugovora, izmjenama i produljenjima ugovora, izvršenju ugovora, provjerama pruženih usluga itd.; poziva Ured da se uvijek strogo pridržava Financijske uredbe EU-a; očekuje od Ureda da se posebno pridržava načela konkurentnosti, transparentnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije; traži da se utvrde i posljedično ponište postupci koji nisu u skladu s pravilima javne nabave, a na temelju kojih je Ured dodijelilo ugovore;

5.  unatoč tome, prima na znanje napore Ureda da na učinkovit i brz način ispravi nedostatke koje je utvrdio Revizorski sud; poziva Ured da redovito izvješćuje Europski parlament o napretku u pogledu učinkovitosti i provedbe tih mjera u rješavanju ključnih problema koje je utvrdio Revizorski sud; poziva Ured da podrobno obrazloži Europskom parlamentu razlike između trenutačno dostupnih sredstava, sredstava koja su programirana, ali koja još nisu dostupna, i sredstava koja još nisu programirana, ali su Uredu zaista potrebna za ispunjavanje njegovih zadaća;

6.  podsjeća da je u listopadu 2018. Europski parlament opet odbio dati razrješnicu Uredu za financijsku godinu 2016.; žali zbog nepravilnosti u vezi s izradom proračuna na temelju uspješnosti, transparentnošću i demokratičnošću te upravljanjem osobljem, koje su dovele do odbijanja razrješnice u travnju 2018.; žali zbog toga što te obveze još nisu u potpunosti ispunjene; prima na znanje promjene u upravi Ureda i pozdravlja njegove napore da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osigurao učinkovit rad Ureda u skladu s propisima o javnoj nabavi i pravilima o osoblju;

7.  poziva na donošenje posebne proračunske stavke za aktivnosti kojima se podupiru vidljivost i podizanje opće svijesti o Uredu; poziva Ured da u tom pogledu bude proaktivniji i objavi informacije o svojim godišnjim aktivnostima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 116.

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 116.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 116.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 116.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 415/09, 5.12.2017., str. 36.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0406.

(15)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 оd 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

(16)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti