Procedūra : 2018/2208(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0123/2019

Pateikti tekstai :

A8-0123/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0261

PRANEŠIMAS     
PDF 213kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.789v02-00 A8-0123/2019

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2208(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0123/2019),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Biuro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(11), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0123/2019),

1.  atideda Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0123/2019),

A.  kadangi pagal Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) pajamų ir išlaidų suvestinę(13) jo galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 86 795 482 EUR, t. y. 32,78 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi jo padidinimas susijęs su naujomis papildomomis užduotimis, kuriomis padidinami Biuro įgaliojimai; kadangi 75 376 000 EUR Biuro biudžeto suma skiriama iš Sąjungos biudžeto, o likusi dalis surenkama iš asocijuotųjų šalių įnašų ir kitų pajamų;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Biuro metinės ataskaitos yra patikimos, ir jog jie gavo pakankamų audito įrodymų dėl jose nurodytų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo; kadangi vis dėlto Audito Rūmai pateikė neigiamos nuomonės dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindą, o tai reiškia, kad 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai yra reikšmingai paveikti klaidų;

Tolesni veiksmai, susiję su 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  primena 2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimą(14), kuriuo atsisakoma Biuro vykdomajam direktoriui patvirtinti, kad 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas; šiuo atžvilgiu teigiamai vertina taisomąsias priemones, kurių per tą laiką ėmėsi Biuro administracinė valdyba ir naujas laikinasis vykdomasis direktorius; tačiau pabrėžia, kad 2017 finansinių metų biudžetas buvo įvykdytas prižiūrint ankstesnei Biuro vadovybei;

2.  primena uždarą 2018 m. lapkričio 20 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pristatymą Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui dėl OLAF tyrimo rezultatų;

3.  apgailestauja dėl OLAF nustatytų pažeidimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais, ES lėšų pasisavinimu, netinkamu valdymu, piktnaudžiavimu padėtimi žmogiškųjų išteklių klausimais, duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais, priekabiavimu ir netinkamu elgesiu darbuotojų atžvilgiu; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai tolesnius veiksmus, susijusius su OLAF pasiūlytomis priemonėmis;

4.  pripažįsta didelę riziką, būdingą Biuro veiklos pobūdžiui, ir išskirtines veiklos problemas, kurias lėmė migracijos antplūdis 2015, 2016 ir 2017 m.; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad ši rizika nesušvelninta taikant tvirtą valdymo struktūrą ir veiksmingą kontrolę;

Neigiamos nuomonės dėl 2017 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

5.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, apgailestaudamas atkreipia dėmesį į reikšmingus ir sistemingus mokėjimų neatitikties Biuro finansiniam reglamentui ir kitoms taikomoms taisyklėms bei nuostatoms atvejus, daugiausiai susijusius su viešaisiais pirkimais ir įdarbinimo procedūromis, kurių pagrindu atlikti mokėjimai; be to, apgailestauja dėl to, kad sistemingas neatitikties pobūdis rodo, kad taikoma netinkama vidaus kontrolės sistema; labai apgailestauja dėl to, kad su reikalavimų neatitinkančiais mokėjimais susijusių klaidų suma sudaro ne mažiau kaip 7,7 mln. EUR arba 10,3 proc. visų Biuro 2017 m. atliktų mokėjimų;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,88 proc., t. y. 2,25 proc. mažesnis nei 2016 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 92,03 proc., t. y. 5,79 proc. didesnis nei 2016 m.; pažymi, kad Biuras įgyvendino 29 proc. asocijuotųjų šalių įnašų ir 96 proc. dotacijų veiklos išlaidoms; ragina Biurą įgyvendinti visą šią sumą;

7.  susirūpinęs pažymi, kad Biuras labai priklauso nuo valstybių narių, ypač Graikijos ir Italijos, skiriamų pakankamų išteklių, visų pirma ekspertų, kaip nurodoma ir Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 6/2017 „ES atsakas į pabėgėlių krizę: krizės centrų koncepcija“;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

8.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 341 190 EUR, t. y. 11,68 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 0,82 proc. daugiau nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

9.  pažymi, kad Biuras atlieka aktyvų vaidmenį teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinkle remdamas glaudesnį šioje politikos srityje dirbančių agentūrų bendradarbiavimą ir didesnę sąveiką; be to, atkreipia dėmesį į atnaujintą 2017–2018 m. jungtinės EASO ir FRONTEX valdybos bendradarbiavimo strategiją ir suteiktą dėmesį migracijos valdymo rėmimo grupėms migrantų antplūdžio valdymo centruose ir dalijimuisi duomenimis;

10.  pažymi, kad Biuras naudoja kokybės rodiklius, pvz., pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad parodytų Biuro paramos poveikį įgyvendinant bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS), taip pat kitus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad būtų pagerintas jo biudžeto valdymas;

Personalo politika

11.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įgyvendintas tik 80,65 proc., o iš 155 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 125 laikinieji darbuotojai (91 patvirtintas etatas 2016 m.); pažymi, kad, be to, 2017 m. Biure dirbo 68 sutartininkai ir 5 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; pažymi, kad etatų plane nenumatyta nuolatinių darbuotojų ir kad Biuras įdarbina laikinuosius darbuotojus bei sutartininkus, ir ragina biudžeto valdymo instituciją numatyti galimybę samdyti nuolatinius darbuotojus;

12.  apgailestauja, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nuo 2017 m. pabaigos Biuro žmogiškųjų išteklių padėtis eksponentiškai pablogėjo: Biuro valdymo srityje 4 iš 10 skyrių vadovų darbo vietų buvo laisvos, o iš 27 sektorių vadovų darbo vietų buvo laisvos 18 darbo vietų; ragina Biurą skelbti visas laisvas darbo vietas; be to, pažymi, kad administraciniame padalinyje 3 iš 4 skyrių vadovų darbo vietų buvo laisvos, o iš 10 sektorių vadovų darbo vietų buvo laisvos 5 darbo vietos; reiškia didelį susirūpinimą, kad dėl to Biurui kyla didelių valdymo sunkumų ir didelė rizika Biuro operacijų tęstinumui dabartiniu mastu; apgailestauja dėl to, kad nepaisant pakartotinių bandymų, 2017 m. Biurui nepavyko įdarbinti ar išlaikyti pakankamai darbuotojų; remdamasis Biuro atsakymu, pripažįsta, kad jis investuoja į darbuotojų pasitenkinimą ir imasi priemonių siekdamas sumažinti darbuotojų kaitą, pvz., diegiant lanksčius darbo metodus, ir kompensuoti mažą Maltos korekcinį koeficientą; ragina Biurą ir toliau informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taisomąsias priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti šią riziką; primygtinai ragina Biurą pirmenybę teikti laisvų vidurinės grandies vadovų darbo vietų, kuriose dirbtų aukštos kvalifikacijos nuolatiniai darbuotojai, užpildymui, kad būtų apmokyti kiti nauji darbuotojai;

13.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2017 m. su darbuotojais susiję mokėjimai sudarė 13,5 mln. EUR; apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai nustatė rimtų trūkumų keturiose iš keturiolikos audituotų įdarbinimo procedūrų; atkreipia dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, kai kurios administracijos pareigūnams skirtos įdarbinimo procedūros nebuvo tinkamos atsižvelgiant į skelbtą kategoriją ir kad vienos procedūros metu Biuras tinkamai dokumentais nepatvirtino kandidatų tinkamumo patikrų;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Biuras aktyviau veikė Italijoje, nes reikėjo toliau remti mobiliųjų grupių ir pagalbos tarnybos Romoje įdarbinimą; atkreipia dėmesį į operatyvinio biuro Nikosijoje atidarymą prieglobsčio tarnybos patalpose ir į nuolatinį veiklos srities koordinatoriaus paskyrimą Nikosijoje, atsižvelgiant į specialios paramos plano Kiprui dalinį pakeitimą;

15.  pažymi, kad Biuras pradėjo vidaus procesą, siekdamas patvirtinti Komisijos sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos, ir kad jis sukurs konfidencialios informacijos patarėjų tinklą; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios politikos įgyvendinimą;

Viešieji pirkimai

16.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, viešųjų pirkimų procedūrų skaičius labai išaugo – nuo 87 (2015 m.) iki 140 (2017 m.) ir kad mokėjimų skaičius išaugo 225 proc., nuo 2 578 (2015 m.) iki 8 381 (2017 m.); palankiai vertina tai, kad Biuras 2017 m. padarė didelę pažangą siekdamas sumažinti pavėluotų mokėjimų lygį; pažymi, kad labai sumažėjo bendra pavėluotų mokėjimų procentinė dalis – nuo 65 proc. 2017 m. sausio mėn. iki 9,5 proc. 2017 m. gruodžio mėn., ir kad ši teigiama tendencija pastebima ir 2018 m., nes pavėluotų mokėjimų procentinė dalis sudaro tikslinį mažesnį nei 10 proc. lygį;

17.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2017 m. mokėjimai už laikinąsias paslaugas sudarė 7,7 mln. EUR; primena, kad Audito Rūmai 2016 m. audito metu šią sutartį laikė netinkama; labai apgailestauja dėl to, kad 2017 m. Biuras vis dėlto sumokėjo 4,8 mln. EUR pagal šią netinkamą sutartį; ragina Biurą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šiuo tikslu numatytas taisomąsias priemones;

18.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Audito Rūmai per 2016 m. auditą sutartį dėl kelionės paslaugų už 4 mln. EUR laikė netinkama; apgailestauja dėl to, kad 2017 m. Biuras vis dėlto sumokėjo 1,5 mln. EUR pagal šią netinkamą sutartį; ragina Biurą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šiuo tikslu numatytas taisomąsias priemones;

19.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Biuras neatliko tinkamo poreikių ar alternatyvių sprendimų vertinimo prieš sudarydamas daugelio milijonų eurų vertės sutartis, susijusias su laikinosiomis paslaugomis; be to, apgailestauja, kad sutarčių stebėsena buvo prasta ir dėl to Biurui kilo didelė finansinė ir reputacijos rizika; pripažįsta, kad Biuras atlieka su šiuo klausimu susijusį vidaus tyrimą; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tyrimo rezultatus ir priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti šią riziką;

20.  su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras ėmėsi veiksmų siekdamas sustiprinti savo viešųjų pirkimų sektorių, jam skirdamas darbo stažą turinčių ir papildomų paramos darbuotojų, ir kad taip pat imtasi priemonių viešųjų pirkimų procedūroms stiprinti, įskaitant nuo 2018 m. sausio 1 d. atliekamas sistemingas kiekvienos kainos, viršijančios 135 000 EUR, patikras;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

21.  pripažįsta, kad, anot Biuro, 2018 m. jis pradėjo įgyvendinti Komisijos sprendimą dėl informavimo apie pažeidimą ir parengė praktinį vadovą dėl interesų konfliktų valdymo ir prevencijos, taip pat informatorių apsaugos taisykles; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių priemonių įgyvendinimą;

22.  susirūpinęs pažymi, kad, nors Biuras savo interneto svetainėje skelbia savo administracinės valdybos narių interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus, jis neskelbia vyresniosios vadovybės interesų deklaracijų; ragina Biurą paskelbti šiuos trūkstamus dokumentus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šioje srityje;

23.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Biuras neatlieka tinkamo teisinių paslaugų patikrinimo, siekiant užtikrinti, kad paslaugos būtų naudojamos tik siekiant apginti Biurą, o ne asmenų interesus; apgailestauja, kad susijusios procedūros, skirtos apsaugoti nuo interesų konflikto, ne visuomet yra veiksmingos; remdamasis Biuro atsakymu pažymi, kad šiuo klausimu ir toliau vykdomi vidaus tyrimai; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių tyrimų rezultatus ir priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti susijusią riziką;

Vidaus kontrolė

24.  apgailestauja dėl to, kad 2017 m. operacinių sunkumų, atsiradusių dėl migracijos krizės, nesumažino tvirta valdymo struktūra ir veiksminga vidaus kontrolė; susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, administracinė valdyba nesukūrė Biuro vidaus audito tarnybos ir operacijoms Graikijoje bei Italijoje nebuvo taikoma vidaus audito veikla; apgailestauja dėl to, kad iki 2017 m. pabaigos administracinės valdybos vykdoma finansų valdymo priežiūra buvo ribota;

25.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, vidaus kontrolės trūkumas lėmė daug reikšmingos neatitikties atvejų, susijusių su mokėjimais už laikinąsias paslaugas, personalo išlaidas, nuomą ir susijusius darbus, kelionės išlaidas, taip pat kitais mokėjimais;

26.  apgailestauja dėl to, kad 2017 m. nustatyti 8 iš 15 kritinių vidaus kontrolės standartų trūkumų ir kad nedideli trūkumai padarė poveikį visiems kitiems; reiškia susirūpinimą, kad 2017 m. Biuras reguliariai nestebėjo, kaip įgyvendinamos vidaus kontrolės sistemos;

27.  pažymi, kad 2017 m. Komisija paskelbė peržiūrėtus vidaus kontrolės standartus, kuriuos administracinė valdyba patvirtino savo 2017 m. lapkričio mėn. posėdyje; pažymi, kad šie nauji standartai pradėti taikyti 2018 m. ir kad Biuras nustatė rodiklius, kuriuos taikant stebimas naujų standartų įgyvendinimas laikantis tvarkaraščio; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie naujų vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą;

Kitos pastabos

28.  vis dėlto pripažįsta Biuro pastangas veiksmingai ir greitai panaikinti trūkumus, kuriuos nustatė Audito Rūmai; ragina Biurą Europos Parlamentui reguliariai teikti šių priemonių pažangos veiksmingumo požiūriu ir įgyvendinimo ataskaitas, kad būtų sprendžiamos svarbiausios Audito Rūmų nustatytos problemos; ragina Biurą Europos Parlamentui kruopščiai pagrįsti atotrūkius tarp šiuo metu turimų išteklių, numatytų, bet dar neturimų išteklių ir išteklių, kurie nenumatyti, bet kurių iš tiesų reikia, kad Biuras galėtų vykdyti savo misiją;

29.  apgailestauja, kad Biuras iki 2018 m. liepos 1 d. termino nepaskelbė savo 2017 m. metinės veiklos ataskaitos, kaip nustatyta Deleguotajame reglamente (ES). Nr. 1271/2013(15); pažymi, kad Valdyba ataskaitą patvirtino 2019 m. sausio 10 d.;

30.  pažymi, kad 2016 m. gegužės 4 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo reglamento, pagal kurį Biuras taptų visaverte agentūra, ir kad po diskusijų dėl BEPS reformos Komisija 2018 m. rugsėjo 12 d. pasiūlė iš dalies pakeistą reglamentą;

31.  primena, kad Biuras yra viena iš kelių Sąjungos agentūrų, veikiančių keliose vietose; susirūpinęs pažymi, kad Biuras keliose vietose sudarė nuomos sutartis neatlikęs tinkamos vietos rinkos analizės; atkreipia dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, Lesbe Biuras pritaikė biuro plotą prie savo poreikių ir patvirtino darbų sutartis už 0,7 mln. EUR, o tai yra kelis kartus didesnė suma nei metinė nuomos sutarties vertė ir dėl to kyla finansinė rizika, susijusi su didelių sumų investavimu į nuomojamas patalpas; ragina Biurą peržiūrėti savo nuomos ir darbų sutartis ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi finansinei ir operacinei rizikai sumažinti;

32.  pažymi, kad Biuras iš dalies pakeitė savo nuomos susitarimą Maltoje ir antrąjį 2016 m. pusmetį išplėtė biuro erdvę į papildomą pastato, kuriame yra jo patalpos, bloką; pabrėžia, kad padaugėjus atsakomybės ir užduočių, darbuotojų skaičius iki 2020 m. pabaigos turėtų padidėti iki 500, todėl reikės gerokai daugiau biuro erdvės; pakartoja savo raginimą Biurui informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie numatomas šio padidinimo pasekmes biudžetui ir priemones, kurių planuojama imtis siekiant patenkinti poreikius; apgailestauja, kad 2017 m. Biuras nesugebėjo pasiekti susitarimo su pagrindinės jo būstinės savininkais „Transport Malta“ dėl papildomų patalpų tame pačiame komplekse nuomos ir kad tai turėjo tiesioginės įtakos nuomos išlaidoms ir kitoms susijusioms išlaidoms, pvz., pastatų priežiūrai ir saugumui; pažymi, kad nuomos sutartis buvo pasirašyta 2018 m. spalio 9 d.;

33.  teigiamai vertina tai, kad paskirtas naujas laikinasis vykdomasis direktorius, kuris pradėjo eiti pareigas 2018 m. birželio 6 d.; pripažįsta naują vadovybės įsipareigojimą įgyvendinti plataus masto reformas ir, atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina valdymo veiksmų planą, kurį patvirtino administracinė valdyba ir kuriame siūlomi išmatuojami tikslai ir siektini rezultatai, kuriais siekiama sutvirtinti Biuro vidaus valdymą, atkurti vidaus pajėgumus ir pasitikėjimą; ragina naują vadovybę ir toliau dėti ryžtingas ir skaidrias pastangas siekiant parengti atskaitingesnę, patikimesnę ir veiksmingesnę valdymo struktūrą ir susijusias procedūras, skirtas Biurui, primena, kad Biuras turi būti visiškai skaidrus, vykdydamas visas savo procedūras ir procesus, siekiant atkurti darbuotojų pasitikėjimą ir tikrumą; ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius, susijusius su naujo valdymo veiksmų plano įgyvendinimu;

34.  susirūpinęs pažymi, kad keletą metų niekas nesuprato, jog buvęs vykdomasis direktorius elgėsi pasibaisėtinai; apgailestauja, kad apie nepriimtiną elgesį nebuvo informuota anksčiau; apgailestauja, kad atsakingos stebėsenos įstaigos neatskleidė įvairių pažeidimų; ragina Komisiją pasiūlyti greito reagavimo priemones tokiais netinkamo elgesio atvejais;

o

o o

35.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(16) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

17.1.2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2208(DEC))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) (toliau – Biuras) svarbą kuriant bendrą Europos prieglobsčio sistemą; labai apgailestauja dėl to, kad EASO yra vienintelė ES decentralizuota agentūra, kurios atžvilgiu Audito Rūmai nepateikė palankios nuomonės dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo; apgailestauja dėl to, kad ir pavėluotų mokėjimų dalis, ir vėlavimo vidurkis dar labiau išaugo, palyginti su ankstesniais metais; ragina EASO pagerinti laikantis finansinio reglamento atliekamų mokėjimų savalaikiškumą ir padidinti išlaidų efektyvumą;

2.  pripažįsta didelę riziką, būdingą Biuro veiklos pobūdžiui, ir išskirtines veiklos problemas, kurias lėmė migracijos antplūdis 2015, 2016 ir 2017 m.; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad ši rizika nesušvelninta taikant tvirtą valdymo struktūrą ir veiksmingą kontrolę;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu turėti tinkamą darbuotojų skaičių ir ragina EASO skubiai spręsti spartaus žmogiškųjų išteklių padėties blogėjimo problemą, kurią nustatė Audito Rūmai; pabrėžia, kad nuo 2014 m. Biuras patiria didelę darbuotojų kaitą, kad 2017 m. sustabdytos įdarbinimo procedūros ir kad 2017 pabaigoje Biuras neturėjo administracinių pajėgumų, kad galėtų užpildyti didelį Biuro neužimtų etatų skaičių; pabrėžia, kad žmogiškųjų išteklių padėtis kelia didelę grėsmę EASO operacijų tęstinumui; teigiamai vertina Biuro įsipareigojimą spręsti šį klausimą taikant naują įdarbinimo planą ir organizacines priemones, kuriomis būtų siekiama pagerinti darbuotojų darbo sąlygas; todėl ragina Biurą ženkliai pagerinti savo vidaus valdymo kokybę bei padidinti savo vidaus procedūrų ir procesų veiksmingumą;

4.  apgailestauja dėl to, kad beveik visų Audito Rūmų tikrintų EASO paslaugų atvejais nustatyta reikšmingų viešųjų pirkimų trūkumų, susijusių su konkursų specifikacijų rengimu, sutarties tipo pasirinkimu, vertinimo ir sutarties skyrimo metodais, sutarčių pakeitimais ir pratęsimais, sutarčių vykdymu bei suteiktų paslaugų tikrinimu ir kt.; ragina Biurą visais atvejais griežtai laikytis ES finansinio reglamento; tikisi, kad Biuras visų pirma laikysis konkurencijos, skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų; ragina nustatyti ir vėliau panaikinti taisyklių neatitinkančias viešųjų pirkimų procedūras, pagal kurias Biuras yra sudaręs sutartis;

5.  vis dėlto pripažįsta Biuro pastangas veiksmingai ir greitai panaikinti trūkumus, kuriuos nustatė Audito Rūmai; ragina Biurą Europos Parlamentui reguliariai teikti šių priemonių pažangos veiksmingumo požiūriu ir įgyvendinimo ataskaitas, kad būtų sprendžiamos svarbiausios Audito Rūmų nustatytos problemos; ragina Biurą Europos Parlamentui kruopščiai pagrįsti atotrūkius tarp šiuo metu turimų išteklių, numatytų, bet dar neturimų išteklių ir išteklių, kurie nenumatyti, bet kurių iš tiesų reikia, kad Biuras galėtų vykdyti savo misiją;

6.  primena, kad 2018 m. spalio mėn. Europos Parlamentas vėl atsisakė patvirtinti Biurui, kad jo 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas; apgailestauja dėl pažeidimų, susijusių su rezultatais grindžiamu biudžeto sudarymu, skaidrumu ir demokratija bei žmonių (darbuotojų) valdymu, kurie lėmė tai, kad atsisakyta suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 2018 m. balandžio mėn.; apgailestauja dėl to, kad šie įsipareigojimai dar nėra visiškai įvykdyti; atkreipia dėmesį į Biuro vadovybės pasikeitimus ir teigiamai vertina jo pastangas imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti veiksmingą Biuro darbą vadovaujantis Viešųjų pirkimų reglamentu ir Tarnybos nuostatais;

7.  ragina numatyti konkretų biudžeto punktą, skirtą veiklai, kuria būtų remiamas Biuro matomumas ir bendras informuotumas apie jį; ragina Biurą imtis aktyvesnių veiksmų šiuo klausimu ir skelbti informaciją apie savo metinę veiklą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 116.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 116.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 116.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 116.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 415/09, 2017 12 5, p. 36.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0406.

(15)

2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(16)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika