Förfarande : 2018/2208(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0123/2019

Ingivna texter :

A8-0123/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.20

Antagna texter :

P8_TA(2019)0261

BETÄNKANDE     
PDF 196kWORD 69k
1.3.2019
PE 626.789v02-00 A8-0123/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017

(2018/2208(DEC)

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017

(2018/2208(DEC)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja stödkontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0123/2019).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017

(2018/2208(DEC)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017, med kontorets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja stödkontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(11), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0123/2019).

1.  Europaparlamentet uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017

(2018/2208(DEC)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0123/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan stödkontoret) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 86 795 482 EUR, vilket är en ökning med 32,78 % jämfört med 2016. Ökningen var kopplad till att stödkontoret fick ytterligare utgifter som utvidgade dess mandat. 75 376 000 EUR av stödkontorets budget kommer från unionens budget och den återstående delen utgörs av bidrag från associerade länder och andra inkomster.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 anger revisionsrätten att man har uppnått rimlig säkerhet om att stödkontorets årsredovisning är tillförlitlig, och att man genom granskningen har kunnat få fram tillräckliga bevis för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten har dock formulerat en grund för ett uttalande med avvikande mening om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna, med innebörden att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2017 innehåller väsentliga fel.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2016

1.  Europaparlamentet påminner om sitt beslut av den 24 oktober 2018(14) om att inte bevilja ansvarsfrihet för stödkontorets verkställande direktör för budgetåret 2016. Parlamentet välkomnar i detta avseende de korrigerande åtgärder som under tiden vidtagits av stödkontorets styrelse och den nya tillfälliga verkställande direktören. Parlamentet betonar dock att budgeten för budgetåret 2017 genomfördes under byråns tidigare ledning.

2.  Europaparlamentet påminner om Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings (Olaf) presentation inom stängda dörrar för parlamentets budgetkontrollutskott den 20 november 2018 om resultatet av Olafs utredning.

3.  Europaparlamentet beklagar de oriktigheter som Olaf har upptäckt beträffande överträdelser av regler om upphandlingsförfaranden, felaktig användning av EU-medel, bristfällig förvaltning, missbruk av ställning i personalfrågor, brott mot bestämmelserna om uppgiftsskydd, trakasserier och olämpligt beteende gentemot de anställda. Stödkontoret uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppföljningen av de åtgärder som Olaf föreslagit.

4.  Europaparlamentet erkänner de betydande inneboende riskerna i stödkontorets verksamhet och de extraordinära operativa utmaningar som orsakats av migrationsinflödet under 2015, 2016 och 2017. Parlamentet beklagar dock att dessa risker inte begränsades av en robust styrningsstruktur och effektiva kontroller.

Grund för ett uttalande med avvikande mening om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för budgetåret 2017

5.  Europaparlamentet beklagar uppgifterna i revisionsrättens rapport om väsentliga och systematiska överträdelser av stödkontorets budgetförordning och andra tillämpliga regler och bestämmelser, främst gällande underliggande betalningar vid offentlig upphandling och rekryteringsförfaranden. Parlamentet beklagar också att överträdelsernas systematiska karaktär tyder på brister i internkontrollsystemet. Parlamentet beklagar djupt att det sammanlagda felet till följd av oriktiga betalningar uppgår till minst 7,7 miljoner EUR eller 10,3 % av stödkontorets totala betalningar 2017.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

6.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 96,88 %, vilket innebär en minskning med 2,25 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 92,03 %, vilket är en ökning med 5,79 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att stödkontoret genomförde 29 % av de associerade ländernas bidrag och 96 % av bidragen för driftsutgifter. Parlamentet uppmanar stödkontoret att genomföra beloppet fullt ut.

7.  Europaparlamentet noterar med oro att stödkontoret i hög grad är beroende av tillräckliga resurser, huvudsakligen experter, som ställs till förfogande av medlemsstaterna, särskilt av Grekland och Italien, vilket också tas upp i revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2017 EU:s svar på flyktingkrisen: Systemet med mottagningscentrum (hotspots).

Annullering av överföringar

8.  Europaparlamentet beklagar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 341 190 EUR, vilket utgör 11,68 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en ökning med 0,82 % jämfört med 2016.

Resultat

9.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret spelar en aktiv roll i nätverket av organ för rättsliga och inrikes frågor genom att stödja närmare samarbete och större synergier mellan organ som arbetar inom detta politikområde. Parlamentet noterar dessutom den förnyade samarbetsstrategin för den gemensamma styrelsen för Easo–Frontex för 2017−2018, och den fastställda inriktningen på stödgrupper för migrationshantering i mottagningscentrumen respektive datadelning.

10.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret använder kvalitetsindikatorer som nyckelprestationsindikatorer för att klargöra effekterna av sin verksamhet med genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet, samt andra nyckelprestationsindikatorer för att förbättra budgetförvaltningen.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar med oro att endast 80,65 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 155 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 91 tillåtna tjänster 2016) hade 125 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 68 kontraktsanställda och fem utstationerade nationella experter arbetade för stödkontoret 2017. Parlamentet noterar att tjänsteförteckningen inte omfattar någon fast anställd personal och att stödkontorets personal består av tillfälligt anställda och kontraktsanställda, och uppmanar budgetmyndigheten att öppna för möjligheten att ha fast anställd personal.

12.  Europaparlamentet beklagar uppgifterna i revisionsrättens rapport om att personalsituationen vid stödkontoret har försämrats kraftigt från slutet av 2017. När det gäller stödkontorets ledning var 4 av 10 enhetschefstjänster och 18 av 27 sektorschefstjänster vakanta. Parlamentet uppmanar stödkontoret att offentliggöra alla lediga tjänster. När det gäller stödkontorets administration var 3 av 4 enhetschefstjänster och 5 av 10 sektorschefstjänster vakanta. Parlamentet uttrycker sin allvarliga oro över att detta skapar betydande ledningssvårigheter för stödkontoret och innebär en betydande risk för det fortsatta genomförandet av stödkontorets verksamhet på nuvarande nivå. Parlamentet beklagar att stödkontoret, trots upprepade försök, inte lyckades rekrytera eller behålla tillräckligt med personal under 2017. Parlamentet noterar stödkontorets svar att det arbetar för att förbättra situationen för personalen och vidtar åtgärder för att minska personalomsättningen, t.ex. genom att införa flexibla arbetsformer, och för att kompensera för Maltas låga korrigeringskoefficient. Parlamentet uppmanar stödkontoret att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten underrättad om de åtgärder som vidtas för att minska dessa risker. Parlamentet uppmanar stödkontoret att prioritera tillsättning av vakanta mellanchefstjänster med högt kvalificerad fast anställd personal, så att dessa i sin tur kan lära upp annan ny personal.

13.  Europaparlamentet noterar uppgifterna i revisionsrättens rapport om att betalningarna för personal uppgick till 13,5 miljoner EUR 2017. Parlamentet beklagar att revisionsrätten fann allvarliga brister i fyra av de 14 rekryteringsförfaranden som granskades. Parlamentet påpekar till exempel att vissa rekryteringsförfaranden för administrativa tjänstemän inte var avpassade för den lönegrad som utannonserades, och att stödkontoret för ett förfarande inte dokumenterade behörighetskontrollerna av de sökande på ett tillfredsställande sätt.

14.  Europaparlamentet noterar stödkontorets ökade närvaro i Italien under 2017 på grund av behovet av ytterligare stöd i form av mobila team och en helpdesk i Rom. Parlamentet noterar öppnandet av ett operativt kontor i Nicosia i asylkontorets lokaler och den permanenta placeringen av en fältsamordnare i Nicosia, i linje med ändringen av den särskilda stödplanen till Cypern.

15.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret har inlett en intern process i syfte att anta kommissionens beslut om policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning, och att det kommer att inrätta ett nätverk av konfidentiella rådgivare. Stödkontoret uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna policy.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar uppgifterna i revisionsrättens rapport om att antalet upphandlingsförfaranden ökade avsevärt från 87 under 2015 till 140 under 2017 och att antalet betalningar ökade med 225 %, från 2 578 under 2015 till 8 381 under 2017. Parlamentet välkomnar att stödkontoret gjorde betydande framsteg under 2017 när det gäller att minska andelen sena betalningar. Parlamentet noterar att den totala andelen försenade betalningar minskade avsevärt från 65 % i januari 2017 till 9,5 % i december 2017 och att denna positiva trend fortsätter under 2018, med en andel försenade betalningar på mindre än 10 %.

17.  Europaparlamentet noterar uppgifterna i revisionsrättens rapport om att betalningarna för tillfälliga tjänster uppgick till 7,7 miljoner EUR 2017. Parlamentet påminner om att detta kontrakt betecknades som oriktigt av revisionsrätten i dess revision för 2016. Parlamentet beklagar djupt att stödkontoret ändå betalade ut 4,8 miljoner EUR under 2017 inom ramen för detta oriktiga kontrakt. Stödkontoret uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de korrigerande åtgärder som planeras i detta syfte.

18.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin revision 2016 betecknade ett kontrakt till ett värde av 4 miljoner EUR för resetjänster som oriktigt. Parlamentet beklagar att stödkontoret ändå betalade ut 1,5 miljoner EUR under 2017 inom ramen för detta oriktiga kontrakt. Stödkontoret uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de korrigerande åtgärder som planeras i detta syfte.

19.  Europaparlamentet noterar med oro att stödkontoret enligt revisionsrättens rapport inte gjorde någon adekvat bedömning av behov och alternativa lösningar innan det slöt mångmiljonkontrakt för tillfälliga tjänster. Parlamentet beklagar också att tillsynen av kontrakt var dålig, vilket exponerade stödkontoret för stora ekonomiska risker och anseenderisker. Parlamentet noterar att stödkontoret nu gör en intern undersökning av denna fråga. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om undersökningens resultat och de åtgärder som vidtas för att minska dessa risker.

20.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att stödkontoret har vidtagit åtgärder för att stärka sin upphandlingssektor genom att avdela mer erfaren personal och ytterligare stödpersonal till upphandlingssektorn och att åtgärder också har vidtagits för att stärka upphandlingsförfarandena, inklusive införandet av systematiska kontroller för alla offerter över 135 000 EUR från och med den 1 januari 2018.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

21.  Europaparlamentet konstaterar att stödkontoret enligt egen utsago under första halvåret 2018 började genomföra kommissionens beslut om visselblåsare och tog fram en praktisk vägledning för hantering och förebyggande av intressekonflikter samt bindande regler för skydd av visselblåsare. Stödkontoret uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa åtgärder.

22.  Visserligen offentliggör stödkontoret styrelseledamöternas intresseförklaringar och meritförteckningar på sin webbplats, men Europaparlamentet noterar med oro att intresseförklaringarna från den högsta ledningen inte offentliggörs. Stödkontoret uppmanas offentliggöra dessa saknade handlingar och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtas i detta avseende.

23.  Europaparlamentet noterar med oro att stödkontoret, enligt revisionsrättens rapport, inte har någon adekvat kontroll av juridiska tjänster för att säkerställa att tjänster endast används för att försvara stödkontoret och inte enskilda personers intressen. Parlamentet beklagar att de relevanta förfarandena för skydd mot intressekonflikter inte alltid är ändamålsenliga. Stödkontoret anger i sitt svar att de interna utredningarna i denna fråga fortsätter. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om undersökningarnas resultat och de åtgärder som vidtas för att minska riskerna.

Internkontroller

24.  Europaparlamentet beklagar att de operativa svårigheter som migrationskrisen orsakat inte kunde dämpas eftersom det saknades solid ledningsstruktur och ändamålsenliga internkontroller 2017. Parlamentet noterar med oro uppgifterna i revisionsrättens rapport om att styrelsen inte inrättade en internrevisionsfunktion vid stödkontoret och att insatserna i Grekland och Italien inte omfattades av någon internrevision. Parlamentet beklagar att styrelsens tillsyn över den ekonomiska förvaltningen fram till slutet av 2017 var begränsad.

25.  Europaparlamentet noterar med oro att bristen på interna kontroller enligt revisionsrättens rapport ledde till många fall av bristande efterlevnad i fråga om betalningar för tillfälliga tjänster, personalutgifter, hyror och därmed sammanhängande arbeten, resekostnader och andra betalningar.

26.  Europaparlamentet beklagar att det fanns kritiska brister i internkontrollen i åtta av de femton normerna för internkontroll under 2017, och att de övriga normerna uppvisade måttliga brister. Parlamentet uttrycker oro över att stödkontoret under 2017 inte regelbundet övervakade genomförandet av interna kontrollsystem.

27.  Europaparlamentet noterar att kommissionen under 2017 utfärdade en reviderad uppsättning normer för internkontroll, som styrelsen antog vid ett möte i november 2017. Parlamentet noterar att dessa nya normer började gälla 2018 och att stödkontoret har upprättat indikatorer för att övervaka genomförandet av de nya normerna i förhållande till en tidsplan. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av de nya normerna för internkontroll.

Övriga kommentarer

28.  Europaparlamentet erkänner icke desto mindre de ansträngningar som stödkontoret har gjort för att snabbt och effektivt hantera de brister som identifierats av revisionsrätten. Stödkontoret uppmanas att regelbundet rapportera till Europaparlamentet om framsteg när det gäller effektivitet och genomförandet av dessa åtgärder för att hantera de nyckelfrågor som revisionsrätten identifierat. Stödkontoret uppmanas även att grundligt för Europaparlamentet motivera skillnaderna mellan nu tillgängliga resurser, dem som planerats men ännu inte är tillgängliga, och dem som ännu inte planerats men som verkligen är nödvändiga för fullgörande av stödkontorets uppdrag.

29.  Europaparlamentet beklagar att stödkontoret inte offentliggjorde sin årliga verksamhetsrapport för 2017 inom tidsfristen den 1 juli 2018, såsom föreskrivs i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013(15). Parlamentet noterar att rapporten antogs av styrelsen den 10 januari 2019.

30.  Europaparlamentet noterar att kommissionen den 4 maj 2016 lade fram ett förslag till en ny förordning där man föreslår att stödkontoret ska omvandlas till en fullt utvecklad byrå och att kommissionen, efter diskussioner om reformering av det gemensamma europeiska asylsystemet, lade fram ett ändrat förordningsförslag den 12 september 2018.

31.  Europaparlamentet påpekar att stödkontoret är en av få EU-byråer med kontor på flera platser. Parlamentet noterar med oro att stödkontoret har ingått hyresavtal på flera platser utan att ha gjort en ordentlig analys av den lokala marknaden. Parlamentet påpekar till exempel att stödkontoret på Lesbos anpassade kontorsutrymmet till sina behov och ingick byggarbetskontrakt till ett värde av 0,7 miljoner EUR, ett belopp mångdubbelt högre än det årliga värdet på hyreskontraktet, med ekonomiska risker genom investering av betydande belopp i hyrda lokaler. Parlamentet uppmanar stödkontoret att se över sina hyres- och byggarbetskontrakt och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att minska de ekonomiska och operativa riskerna.

32.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret ändrade sitt hyresavtal på Malta och under andra halvåret 2016 utökade sitt kontorsutrymme till att omfatta ytterligare en del av den byggnad där lokalerna är belägna. Parlamentet konstaterar att antalet anställda till följd av ökat ansvar och ökade uppgifter bör öka till 500 fram till slutet av 2020, vilket skapar ett betydande behov av mer kontorsutrymme. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om förväntade budgetkonsekvenser av denna ökning och om de åtgärder som planeras för att fylla behovet. Parlamentet beklagar att stödkontoret under 2017 inte lyckades nå en överenskommelse med Transport Malta, ägare till huvudkontoret, för hyra av ytterligare lokaler inom komplexet och att detta hade en direkt inverkan på hyreskostnaderna och andra relaterade kostnader, såsom fastighetsunderhåll och säkerhet. Parlamentet noterar att hyresavtalet skrevs under den 9 oktober 2018.

33.  Europaparlamentet välkomnar utnämningen av den nya tillförordnade verkställande direktören, som tillträdde den 6 juni 2018. Parlamentet noterar den nya ledningens åtagande att genomföra ambitiösa reformer och välkomnar i detta avseende varmt handlingsplanen för styrning, som antagits av styrelsen och som innehåller en uppsättning mätbara mål och resultat för att förstärka den interna styrningen av byrån, återuppbygga den interna kapaciteten och återställa förtroendet. Parlamentet uppmanar den nya ledningen att fortsätta sina bestämda och transparenta insatser för att utveckla en mer ansvarsfull, pålitlig och effektiv styrningsstruktur och därmed sammanhängande förfaranden för stödkontoret, och påminner stödkontoret om att säkerställa fullständig transparens i alla typer av förfaranden och processer inom stödkontoret, i syfte att på nytt bygga upp förtroende och trygghet bland personalen, och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen när det gäller genomförandet av den nya handlingsplanen för styrning.

34.  Europaparlamentet noterar med oro att ingen uppmärksammade den före detta verkställande direktörens upprörande beteende under flera års tid och beklagar att information om dessa oacceptabla beteenden inte kommit till parlamentets kännedom tidigare. Parlamentet beklagar att de ansvariga kontrollmyndigheterna inte upptäckte raden av oriktigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om mekanismer för snabb respons på den här typen av missförhållanden.

o

o o

35.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(16) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

17.1.2019

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017

(2018/2208(DEC))

Föredragande av yttrande: Romeo Franz

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet påminner om den betydelse som Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (nedan kallat stödkontoret) har för utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Parlamentet beklagar djupt att Easo är den enda decentraliserade EU-byrå för vilken revisionsrätten inte gjorde ett uttalande utan reservation om betalningarnas laglighet och korrekthet. Parlamentet beklagar att både andelen sena betalningar och den genomsnittliga förseningen har ökat ytterligare i förhållande till tidigare år. Parlamentet uppmanar Easo att bli bättre på att betala i tid när det gäller betalningar som görs i enlighet med budgetförordningen samt att öka kostnadseffektiviteten.

2.  Europaparlamentet erkänner de betydande inneboende riskerna i stödkontorets verksamhet och de extraordinära operativa utmaningar som orsakats av migrationsinflödet under 2015, 2016 och 2017. Parlamentet beklagar dock att dessa risker inte mildrades av en robust styrningsstruktur och effektiva kontroller.

3.  Europaparlamentet betonar vikten av lämplig bemanning och uppmanar Easo att snarast ta itu med den exponentiella försämring av personalsituationen som revisionsrätten har rapporterat om. Parlamentet betonar att stödkontoret sedan 2014 har haft hög personalomsättning, att rekryteringsförfaranden ställdes in under 2017 och att stödkontoret i slutet av 2017 saknade administrativ kapacitet för att fylla det stora antalet lediga tjänster. Parlamentet påpekar att personalsituationen allvarligt hotar den fortsatta verksamheten inom Easo. Parlamentet noterar med tillfredsställelse stödkontorets åtagande att hantera frågan genom en ny rekryteringsplan och organisatoriska åtgärder med syfte att förbättra personalens arbetsvillkor. Därför uppmanas stödkontoret att avsevärt förbättra kvaliteten hos sin interna förvaltning och effektiviteten hos sina interna förfaranden och processer.

4.  Europaparlamentet beklagar att nästan alla de tjänster inom Easo som revisionsrätten granskat uppvisade betydande svagheter gällande offentlig upphandling i samband med formulering av anbudsspecifikationer, val av typ av kontrakt, metoder för utvärdering och tilldelning, ändring och förlängning av kontrakt, genomförande av kontrakt och kontroll av tillhandahållna tjänster, etc. Stödkontoret uppmanas att alltid strikt följa EU:s budgetförordning. Parlamentet förväntar sig att stödkontoret särskilt följer principerna om konkurrens, transparens, likabehandling och icke-diskriminering. Parlamentet begär att de kontrakt som tilldelats av stödkontoret enligt icke-överensstämmande förfaranden för offentlig upphandling identifieras och därefter annulleras.

5.  Europaparlamentet erkänner icke desto mindre de ansträngningar som stödkontoret har gjort för att snabbt och effektivt hantera de brister som identifierats av revisionsrätten. Stödkontoret uppmanas att regelbundet rapportera till Europaparlamentet om framsteg när det gäller effektivitet och genomförandet av dessa åtgärder för att hantera de nyckelfrågor som revisionsrätten identifierat. Stödkontoret uppmanas även att grundligt för Europaparlamentet motivera skillnaderna mellan nu tillgängliga resurser, dem som planerats men ännu inte är tillgängliga, och dem som ännu inte planerats men som verkligen är nödvändiga för fullgörande av stödkontorets uppdrag.

6.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet i oktober 2018 än en gång nekade stödkontoret ansvarsfrihet för budgetåret 2016. Parlamentet beklagar de oegentligheter beträffande resultatbaserad budgetering, transparens och demokrati och personalledning som medförde nekad ansvarsfrihet i april 2018. Parlamentet beklagar att dessa åtaganden ännu inte helt har fullgjorts. Parlamentet konstaterar den ändring som gjorts i stödkontorets ledning och välkomnar dess ansträngningar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa stödkontorets effektiva arbete i enlighet med bestämmelser om offentlig upphandling och personalföreskrifter.

7.  Europaparlamentet begär att en särskild budgetpost anslås till åtgärder för att öka stödkontorets synlighet och allmänhetens kännedom om det. Parlamentet uppmanar stödkontoret att vara mer proaktivt i detta avseende genom att offentliggöra information om sin årliga verksamhet.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 415/09, 5.12.2017, s. 36.

(14)

Antagna texter, P8_TA(2018)0406.

(15)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

(16)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy