Postup : 2018/2202(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0124/2019

Předložené texty :

A8-0124/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0262

ZPRÁVA     
PDF 205kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(11), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgán“) na rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(13) 38 419 554 EUR, což oproti roku 2016 představuje navýšení o 5,28 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (14 543 000 EUR, což představuje 38 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (23 876 555 EUR, což představuje 62 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce orgánu a rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 95,90 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 0,85 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 87,27 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 1,41 %;

2.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být vnitřně přerozděleny rozpočtové a personální zdroje orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů;

Zrušení přenesených prostředků

3.  bere na vědomí tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 76 566 EUR, což představuje 2,6 % celkové přenesené částky a znamená výrazné snížení o 7,13 % oproti roku 2016;

Výkonnost

4.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán používá 14 ukazatelů výkonnosti k posuzování výsledků svých činností, v mezích svých možností tyto výsledky kontrolovat, a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

5.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán dodal regulační produkty v souladu se svým pracovním programem a dosáhl všech cílů v rámci uplatňování dohod orgánu o poskytování služeb;

6.  zdůrazňuje, že orgán by při zajišťování toho, aby veškerá činnost vyplývající z regulačního rámce stanoveného Evropským parlamentem a Radou byla prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, měl plnit úkoly a mandát, které mu byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou, aby tak dosáhl optimálního využití zdrojů a splnění cílů; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

7.  zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 je třeba věnovat pozornost zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

8.  konstatuje, že nedávný zátěžový test orgánu přinesl velmi diskutabilní výsledky; vyzývá orgán, Evropskou radu pro systémová rizika, Evropskou centrální banku a Komisi, aby při sestavování zátěžových testů používaly jednotné metodiky, scénáře a předpoklady, aby se v maximální možné míře předešlo možnému zkreslení výsledků;

9.  konstatuje, že v roce 2017 bylo provedeno externí hodnocení tří evropských orgánů dohledu; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o jím přijatých opatřeních k řešení nedostatků zjištěných při externím hodnocení;

10.  zdůrazňuje, že je třeba přidělit více zdrojů na úkoly spojené s bojem proti praní peněz, aby orgán mohl plnit funkce dohledu a šetření ve vnitrostátních institucích; naléhavě orgán vyzývá, aby zajistil, že příslušné orgány a úvěrové a finanční instituce budou uplatňovat evropské právní předpisy proti praní peněz a financování terorismu účinně a důsledně; žádá orgán, aby ve spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vypracoval pokyny týkající se toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu; vítá návrh Komise rozšířit pravomoci orgánu týkající se dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu z bankovního sektoru na celý finanční sektor, čímž by získal vedoucí úlohu, pokud jde o provádění příslušných úkolů a pravomoci v oblasti dohledu; dále v této souvislosti vítá, že byla přijata politika pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

11.  žádá orgán, aby vyšetřil arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako je systém „cum-ex“ , s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a rozpočty členských států, určit povahu a význam aktérů v těchto systémech, posoudit, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva, posoudit opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a vypracovat vhodná doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

12.  vítá skutečnost, že orgán sdílí postupy a šablony s orgánem ESMA a orgánem EIOPA, s nimiž se pravidelně setkává a s nimiž ustavil smíšený výbor;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 100 % (tj. 134 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie), ve srovnání s 127 povolenými místy v roce 2016; konstatuje, že kromě toho pro orgán v roce 2017 pracovalo 41 smluvních zaměstnanců a 15 vyslaných národních odborníků;

14.  bere na vědomí, že v dubnu 2017 přijal orgán vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování;

15.  připomíná, že v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie se orgán přemístí z Londýna do Paříže; se znepokojením konstatuje, že jeho přemístění mělo dopad na přijímání zaměstnanců z důvodu zvýšeného počtu případů ukončení pracovního poměru v roce 2017; bere na vědomí, že orgán zveřejnil deset oznámení o volných pracovních místech s cílem sestavit rezervní seznam za účelem obsazování volných pracovních míst následkem ukončení pracovního poměru;

16.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu a na internetových stránkách orgánu;

Veřejné zakázky

17.  s uspokojením zjišťuje, že orgán se účastní několika interinstitucionálních zadávacích řízení společně s generálními ředitelstvími Komise a s dalšími agenturami;

18.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nebyl ve čtyřech z pěti otevřených zadávacích řízení, u nichž byl proveden audit, postup k určení ekonomicky nejvýhodnějšího řešení uspokojivý; bere na vědomí odpověď orgánu a jeho odůvodnění; vyzývá orgán, aby nalezl vyváženější poměr mezi kvalitativními a cenovými kritérii s cílem zlepšit hospodárnost svých zakázek;

19.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora orgán na konci roku 2017 ještě nepoužíval pro všechny své postupy všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě informací orgánu bere na vědomí, že v srpnu 2018 zavedl elektronické zadávání zakázek; vyzývá orgán, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o pokroku, pokud jde o provádění zbývajících nástrojů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevence a kontroly střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; vítá další kroky učiněné ve snaze zvýšit transparentnost činností orgánu tím, že jsou oznamovány schůzky zaměstnanců orgánu s externími zúčastněnými stranami a informace o nich jsou k dispozici na internetových stránkách orgánu;

21.  s uspokojením konstatuje, že orgán přijal strategii boje proti podvodům na období 2015–2017; bere na vědomí, že podle posouzení rizika podvodů provedeného orgánem je toto riziko nízké až střední a že u třinácti scénářů bylo riziko vyhodnoceno jako podstatné či dokonce významné; bere na vědomí, že vnitřní kontroly, normy bezpečnosti IT a další opatření navržená v návaznosti na toto posouzení mají zjištěná rizika zmírnit; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o vývoji v této oblasti;

22.  domnívá se, že orgán musí při výkonu své činnosti, a zejména při přípravě prováděcích opatření, informovat o svých krocích pravidelně a úplně Evropský parlament a Radu; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

Další připomínky

23.  zdůrazňuje, že příjmy orgánu se v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie sníží, a zdůrazňuje, že je třeba nalézt odpovídající mechanismy pro jeho financování, které by orgánu umožnily konzistentně, nezávisle a účinně vykonávat svůj mandát;

24.  připomíná, že v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie bude na začátku roku 2019 přesunuto sídlo orgánu do Paříže (Francie); bere na vědomí, účetní závěrce orgánu jsou zaúčtovány rezervy na související náklady ve výši 6,7 milionu EUR a částka 11,2 milionu EUR na zbývající budoucí smluvní platby kanceláří v Londýně; bere na vědomí, že náklady na budovy zahrnují mimo jiné pokračující platby nájemného a poplatků za kanceláře v Londýně do ukončení pronájmu na konci roku 2020, přičemž orgán má v úmyslu tyto náklady kompenzovat kapitalizací období bezplatného pronájmu od pronajímatele a využitím příspěvku francouzské vlády, aby bylo zajištěno, že bude v roce 2019 a 2020 platit nájemné a poplatky pouze za jednu kancelářskou budovu;

o

o o

25.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2019

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Zpravodaj: Doru-Claudian Frunzulică

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgán“), na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok 2017, ve všech významných ohledech legální a správné; konstatuje však, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a že Účetní dvůr nalezl určité nedostatky v zadávání veřejných zakázek, zejména pokud jde o služby, u nichž není odpovídající rovnováha mezi cenou a kvalitou; zdůrazňuje, že takové postupy ukazují, že orgán klade příliš velký důraz na kvalitativní kritéria, což neumožňuje nalezení nejvíce ekonomicky výhodných řešení, u nichž je vyvážený poměr mezi kvalitou a cenou; vyzývá orgán, aby tyto postupy zlepšil;

2.  zdůrazňuje ústřední roli orgánu při zajišťování lepšího dohledu nad finančním systémem Unie za účelem zajištění finanční stability, nezbytné transparentnosti, lépe integrovaných a bezpečnějších finančních trhů a vysoké míry ochrany spotřebitelů v Unii, především díky koordinaci posíleného dohledu nad vnitrostátními a mezinárodními orgány dohledu;

3.  zdůrazňuje, že orgán by při zajišťování toho, aby veškerá činnost vyplývající z regulačního rámce stanoveného Evropským parlamentem a Radou byla prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, měl plnit úkoly a mandát, které mu byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou, aby tak dosáhl optimálního využití zdrojů a splnění cílů; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

4.  domnívá se, že orgán při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích opatření musí o svých krocích pravidelně a úplně informovat Evropský parlament a Radu; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

5.  zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 je třeba věnovat pozornost zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

6.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být vnitřně přerozděleny rozpočtové a personální zdroje orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů;

7.  konstatuje, že nedávný zátěžový test orgánu EBA přinesl velmi diskutabilní výsledky; vyzývá orgán EBA, Evropskou radu pro systémová rizika, ECB a Komisi, aby při sestavování zátěžových testů používaly jednotné metodiky, scénáře a předpoklady, aby se v maximální možné míře předešlo možnému zkreslení výsledků;

8.  konstatuje, že ke konci roku 2017 dosahoval celkový počet zaměstnanců 190 osob ve srovnání se 161 osobami na konci roku 2016;

9.  zdůrazňuje, že je třeba přidělit více zdrojů na úkoly spojené s bojem proti praní peněz, aby orgán mohl plnit funkce dohledu a šetření ve vnitrostátních institucích; naléhavě orgán vyzývá, aby zajistil, že příslušné orgány a úvěrové a finanční instituce budou uplatňovat evropské právní předpisy proti praní peněz a financování terorismu účinně a důsledně; žádá orgán, aby ve spolupráci s orgány ESMA a EIOPA vypracoval pokyny týkající se toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu; vítá návrh Komise rozšířit pravomoci orgánu týkající se dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu z bankovního sektoru na celý finanční sektor, čímž by získal vedoucí úlohu, pokud jde o provádění příslušných úkolů a pravomoci v oblasti dohledu; dále v této souvislosti vítá, že byla přijata politika pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

10.  žádá Evropský orgán pro bankovnictví, aby vyšetřil arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako je systém „cum-ex“, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a rozpočty členských států, určit povahu a význam aktérů v těchto systémech, posoudit, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva, posoudit opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a vypracovat vhodná doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

11.  zdůrazňuje, že rozpočet orgánu je financován ze 40 % z finančních prostředků Evropské unie a ze 60 % z přímých příspěvků orgánů dohledu jednotlivých členských států a že toto smíšené financování může ohrozit jeho nezávislost a úkoly v oblasti dohledu; zdůrazňuje, že příjmy orgánu se v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie sníží, a zdůrazňuje, že je třeba nalézt odpovídající mechanismy pro jeho financování, které by orgánu umožnily konzistentně, nezávisle a účinně vykonávat svůj mandát;

12.  bere na vědomí rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU a finanční, administrativní, lidské a jiné dopady tohoto rozhodnutí; konstatuje, že nařízením o orgánu EBA byla změněno s cílem zohlednit rozhodnutí o přesunu sídla orgánu do Paříže (Francie), a bere na vědomí, že tento přesun je naplánován na začátek roku 2019; konstatuje, že jeho účetní závěrka a související poznámky byly vypracovány s použitím informací dostupných v okamžiku podpisu účetní závěrky, a upozorňuje na jeho rozpočtové důsledky; bere na vědomí, že v účetní závěrce orgánu jsou zaúčtovány rezervy na související náklady ve výši 6,7 milionu EUR a částka 11,2 milionu EUR na zbývající budoucí smluvní platby kanceláří v Londýně; vyzývá orgán EBA, aby zvážil možnost, že radikálně sníží své rezervy na zděděné náklady v Londýně; připomíná, že je důležité, aby tento přesun orgánu byl hladký a nákladově efektivní.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 51.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 108/52, 22.3.2018, s. 248

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí