Procedure : 2018/2202(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0124/2019

Indgivne tekster :

A8-0124/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.21

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0262

BETÆNKNING     
PDF 194kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017

(2018/2202(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017

(2018/2202(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(5), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0124/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017

(2018/2202(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017 med myndighedens svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(11), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0124/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017

(2018/2202(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0124/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2017 ifølge dens opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 38 419 554 EUR, hvilket svarer til en stigning på 5,28 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (14 543 000 EUR svarende til 38 %) og bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i medlems- og observatørstaterne (23 876 555 EUR svarende til 62 %);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for myndigheden for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95,90 %, hvilket er et fald på 0,85 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 87,27 %, hvilket svarer til et fald på 1,41 % i forhold til året før;

2.  noterer sig, at myndighedens budget- og personaleressourcer bør omfordeles internt i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra reguleringsmæssige opgaver til håndhævelse og anvendelse af EU-retten; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at sikre en passende prioritering af ressourcefordelingen;

Bortfald af fremførsler

3.  anerkender, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 76 566 EUR, hvilket svarer til 2,6 % af det samlede fremførte beløb og udgør en bemærkelsesværdig nedgang på 7,13 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden anvender 14 centrale resultatindikatorer til at vurdere resultaterne af sine aktiviteter, så vidt som myndighedens begrænsninger med hensyn til at kontrollere disse resultater tillader det, og til at forbedre sin budgetforvaltning;

5.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har leveret de forskriftsmæssige produkter i overensstemmelse med sit arbejdsprogram og nået alle de fastsatte mål vedrørende anvendelsen af myndighedens serviceniveauaftaler;

6.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører alle arbejdsopgaver, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets regelsæt, fuldt ud og inden for tidsfristen, bør udføre de opgaver og det mandat, den er blevet tildelt af Europa-Parlamentet og Rådet, og bør holde sig inden for sit mandat for disse opgaver med henblik på at opnå optimal ressourceanvendelse og nå målene; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

7.  understreger, at myndigheden bør være særlig opmærksom på proportionalitetsprincippet i forbindelse med udførelsen af sit mandat; understreger, at der navnlig i forbindelse med formuleringen af niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør lægges vægt på de konkrete forhold på de nationale finansielle markeder;

8.  bemærker, at myndighedens nylige stresstest har stærkt diskutable resultater; opfordrer myndigheden, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen til at anvende konsekvente metoder, scenarier og antagelser, når de udarbejder stresstestene, med henblik på så vidt muligt at undgå potentielle forvridninger af resultaterne;

9.  bemærker, at der i 2017 blev foretaget en ekstern evaluering af de tre europæiske tilsynsmyndigheder; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet (af myndigheden) for at afhjælpe de mangler, der blev påpeget i den eksterne evaluering;

10.  understreger behovet for at afsætte flere midler til opgaver vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at opfylde myndighedens overvågningsfunktioner og undersøgelser af nationale institutter; opfordrer indtrængende myndigheden til at sikre, at de kompetente myndigheder og kredit- og finansieringsinstitutter anvender EU-lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme effektivt og konsekvent; anmoder myndigheden om at udarbejde fælles retningslinjer sammen med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) om, hvordan risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme integreres i tilsynet; glæder sig over Kommissionens forslag om at udvide myndighedens tilsynsbeføjelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fra banksektoren til den finansielle sektor som helhed og derved give den en ledende rolle i forbindelse med de relevante opgaver og tilsynsbeføjelser; bifalder desuden i denne forbindelse, at der er blevet vedtaget en politik for whistleblowing, og understreger, at der er behov for, at de nationale tilsynsmyndigheder vedtager lignende politikker;

11.  anmoder myndigheden om at foretage en undersøgelse af udbyttearbitrageordninger som f.eks. cum-ex med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeders integritet og mod de nationale budgetter, fastslå arten og omfanget af de aktører, der deltager i disse ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af enten national ret eller EU-retten, vurdere de foranstaltninger, der er truffet af de finansielle tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og fremsætte passende henstillinger om forbedringer og foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder;

12.  glæder sig over, at myndigheden deler praksis og skemaer med ESMA og EIOPA, som myndigheden afholder regelmæssige møder med, og som sammen med myndigheden udgør et blandet udvalg;

Personalepolitik

13.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 100 % pr. 31. december 2017 med 134 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget, sammenlignet med 127 godkendte stillinger i 2016; bemærker endvidere, at 41 kontraktansatte og 15 udstationerede nationale eksperter arbejdede for myndigheden i 2017;

14.  bemærker, at myndigheden i april 2017 vedtog Kommissionens modelafgørelse om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane;

15.  minder om, at myndigheden efter Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen flytter fra London til Paris; bemærker med bekymring, at denne flytning påvirkede personalerekrutteringen på grund af et stigende antal fratrædelser i 2017; anerkender, at myndigheden har offentliggjort ti stillingsopslag med henblik på at oprette en reserveliste, som vil blive anvendt til at besætte alle ledige stillinger efter fratrædelse;

16.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors og myndighedens websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom;

Udbud

17.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden sammen med Kommissionens generaldirektorater og andre agenturer deltager i flere interinstitutionelle udbudsprocedurer;

18.  bemærker med bekymring, at proceduren med at finde frem til den økonomisk mest fordelagtige løsning ifølge Revisionsrettens beretning ikke var tilfredsstillende i fire ud af fem reviderede, åbne udbudsprocedurer; bemærker myndighedens svar og noterer sig dens begrundelse; opfordrer myndigheden til at finde en mere afbalanceret tilgang mellem kvalitets- og priskriterier for at forbedre økonomien i dens indkøb;

19.  bemærker, at myndigheden ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke for alle sine procedurer havde anvendt alle de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); erfarer fra myndigheden, at myndigheden gennemførte e-indgivelse i august 2018; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er sket med hensyn til gennemførelsen af de resterende redskaber;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

20.  anerkender de foranstaltninger, som myndigheden allerede har iværksat, og dens fortsatte bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte whistleblowere; glæder sig over de yderligere skridt, der er taget for at styrke gennemsigtigheden i myndighedens aktiviteter gennem oplysning om de møder, som myndighedens medarbejdere holder med eksterne interessenter, og glæder sig over, at oplysningerne er gjort tilgængelige på myndighedens websted;

21.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har udarbejdet en strategi til bekæmpelse af svig for perioden 2015-2017; bemærker, at risikoen i henhold til myndighedens vurdering af risikoen for svig er lav til medium, og at risikoen for 13 scenarier er blevet betragtet som væsentlig eller endog betydelig; bemærker, at de interne kontroller, IT-sikkerhedsstandarder og andre foranstaltninger, der er blevet foreslået efter denne vurdering, sigter mod at mindske risiciene; anmoder myndigheden om at informere dechargemyndigheden om den udvikling, der er sket i denne henseende;

22.  mener, at myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sit arbejde og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesforanstaltninger regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter; understreger, at det i lyset af arten af myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden udviser gennemsigtighed, ikke kun over for Europa-Parlamentet og Rådet, men også i forhold til EU-borgerne;

Andre bemærkninger

23.  fremhæver, at myndighedens indtægter vil falde som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen, og understreger behovet for at finde passende ordninger for dens finansiering, som vil gøre det muligt for myndigheden at opfylde sit mandat konsekvent, uafhængigt og effektivt;

24.  bemærker, at myndighedens hjemsted på grund af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen vil blive flyttet til Paris i Frankrig i begyndelsen af 2019; bemærker, at der i myndighedens regnskaber er hensat 6,7 mio. EUR til flytterelaterede omkostninger og opført 11,2 mio. EUR i resterende fremtidige kontraktmæssige betalinger som planlagt for kontoret i London; bemærker, at bygningsomkostningerne bl.a. omfatter den fortsatte betaling af husleje og bygningsudgifter for kontoret i London indtil udløbet af lejemålet ved udgangen af 2020, og henviser til, at myndigheden har til hensigt at udligne disse omkostninger ved at kapitalisere den rentefri periode, der er modtaget fra udlejeren, og ved at anvende den franske regerings bidrag til at sikre, at myndigheden kun betaler husleje og afgifter for ét kontor i 2019 og 2020;

o

o o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

24.1.2019

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017

(2018/2202(DEC))

Ordfører for udtalelse: Doru-Claudian Frunzulică

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender, at Revisionsretten mener, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (i det følgende benævnt "myndigheden") for regnskabsåret 2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige; bemærker imidlertid, at Revisionsrettens vurdering er meget kort, og at den konstaterede svagheder med hensyn til myndighedens udbudsprocedurer, hovedsagelig i forbindelse med tjenesteydelser, hvor der mangler en passende balance mellem pris- og kvalitetsaspekter; understreger, at sådanne procedurer viser, at myndigheden lægger for stor vægt på kvalitetskriterier og ikke gør det muligt at identificere de økonomisk mest fordelagtige løsninger, som bør have en rimelig balance mellem kvalitet og pris; opfordrer myndigheden til at forbedre disse procedurer;

2.  understreger myndighedens centrale rolle i at sikre bedre tilsyn med Unionens finansielle tilsynssystem for at sikre finansiel stabilitet, den nødvendige gennemsigtighed, et bedre integreret og mere sikkert finansielt marked samt en høj grad af forbrugerbeskyttelse i Unionen, navnlig ved at fremme koordinering af et styrket tilsyn med de nationale og internationale tilsynsmyndigheder;

3.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører alle arbejdsopgaver, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets regelsæt, fuldt ud og inden for tidsfristen, bør udføre de opgaver og det mandat, den er blevet tildelt af Europa-Parlamentet og Rådet og bør holde sig inden for sit mandat for disse opgaver med henblik på at opnå optimal ressourceanvendelse og nå målene; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

4.  mener, at EBA i forbindelse med udøvelsen af sit arbejde og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesforanstaltninger regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter; understreger, at det i lyset af arten af myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden udviser gennemsigtighed, ikke kun over for Europa-Parlamentet og Rådet, men også i forhold til EU-borgerne;

5.  understreger, at myndigheden bør være særlig opmærksom på proportionalitetsprincippet i forbindelse med udførelsen af sit mandat; understreger, at der navnlig i forbindelse med formuleringen af niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør lægges vægt på de konkrete forhold på de nationale finansielle markeder;

6.  noterer sig, at myndighedens budget- og personaleressourcer bør omfordeles internt i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra reguleringsmæssige opgaver til håndhævelse og anvendelse af EU-retten; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at sikre en passende prioritering af ressourcefordelingen;

7.  bemærker, at EBA's nylige stresstest har stærkt diskutable resultater; opfordrer EBA, ESRB, ECB og Kommissionen til at anvende konsekvente metoder, scenarier og antagelser, når de udarbejder stresstestene, med henblik på så vidt muligt at undgå potentielle forvridninger af resultaterne;

8.  bemærker, at det samlede antal ansatte var 190 ved udgangen af 2017 sammenlignet med 161 ved udgangen af 2016;

9.  understreger behovet for at afsætte flere midler til opgaver vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge for at opfylde myndighedens overvågningsfunktioner og undersøgelser af nationale institutter; opfordrer indtrængende myndigheden til at sikre, at de kompetente myndigheder og kredit- og finansieringsinstitutter anvender den europæiske lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme effektivt og konsekvent; anmoder myndigheden om at udarbejde fælles retningslinjer sammen med ESMA og EIOPA om, hvordan risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal integreres i tilsynet; glæder sig over Kommissionens forslag om at udvide myndighedens tilsynsbeføjelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fra banksektoren til den finansielle sektor som helhed og derved give den en ledende rolle i forbindelse med de relevante opgaver og tilsynsbeføjelser; bifalder desuden i forbindelse med, at der er blevet vedtaget en politik for whistleblowing, og understreger, at der er behov for, at de nationale tilsynsmyndigheder vedtager lignende politikker;

10.  anmoder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om at foretage en undersøgelse af udbyttearbitrageordninger som f.eks. cum-ex med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeders integritet og mod de nationale budgetter, fastslå arten og omfanget af de aktører, der deltager i disse ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af enten national ret eller EU-retten, vurdere de foranstaltninger, der er truffet af de finansielle tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og fremsætte passende henstillinger om foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder;

11.  understreger, at 40 % af myndighedens budget finansieres med EU-midler og 60 % med direkte bidrag fra EU-medlemsstaternes tilsynsmyndigheder, og at disse blandede finansieringsordninger kan udgøre en trussel mod dens uafhængighed og tilsynsopgaver; fremhæver, at myndighedens indtægter vil falde som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen, og understreger behovet for at finde passende ordninger for dens finansiering, som vil gøre det muligt for myndigheden at opfylde sit mandat konsekvent, uafhængigt og effektivt;

12.  noterer sig Det Forenede Kongeriges beslutning om at træde ud af EU samt denne beslutnings finansielle, administrative, menneskelige og andre konsekvenser; bemærker, at EBA-forordningen er blevet ændret for at afspejle beslutningen om at flytte myndighedens hjemsted til den franske hovedstad Paris, og anerkender, at flytningen er planlagt til begyndelsen af 2019; bemærker, at dens regnskaber og notater er blevet udarbejdet på grundlag af de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for udarbejdelsen af regnskaberne, og henleder opmærksomheden på de budgetmæssige konsekvenser heraf; bemærker, at der i myndighedens regnskaber er hensat 6,7 mio. EUR til flytterelaterede omkostninger og opført 11,2 mio. EUR i resterende fremtidige kontraktmæssige betalinger som planlagt for kontoret i London; opfordrer EBA til at undersøge muligheden for at reducere disse reserver til gamle forpligtelser i London; minder om betydningen af en gnidningsløs og omkostningseffektiv flytning af myndigheden.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 51.

(2)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 51.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 51.

(8)

EUT L 434 af 30.11.2018, s. 51.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108/52 af 22.3.2018, s. 248.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik