Διαδικασία : 2018/2202(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0124/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0124/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0262

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 218kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2202(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/78/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0124/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/78/ΕΚ(11), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0124/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0124/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(13), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 38 419 554 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,28 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (14 543 000 EUR, που αναλογεί στο 38 %) και από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών και παρατηρητών (23 876 555 EUR, που αναλογεί στο 62 %)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ακαδημίας είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  παρατηρεί ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 95,90 %, που συνιστά μείωση κατά 0,85 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 87,27 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,41 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

2.  σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν εσωτερικά ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι της Αρχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διάθεση των πόρων·

Ακύρωση των αυτόματων μεταφορών

3.  επισημαίνει ότι η διαγραφή των αυτόματων μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 76 566 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,6 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 7,13 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή χρησιμοποιεί 14 βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αξιολογεί τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι περιορισμοί της Αρχής ως προς τον έλεγχο των αποτελεσμάτων αυτών, και για να βελτιώνει τη διαχείριση του προϋπολογισμού της·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή παρέδωσε τα ρυθμιστικά προϊόντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της και πέτυχε όλους τους στόχους που αναφέρονται στις αιτήσεις των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης της Αρχής·

6.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της οι οποίες απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτελούνται πλήρως και εμπρόθεσμα, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα και την εντολή που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να παραμένει εντός των ορίων της εντολής αυτής, ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση των πόρων και να επιτυγχάνονται οι στόχοι· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

7.  τονίζει ότι η αρχή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας· υπογραμμίζει ότι, ιδίως κατά τη διατύπωση των μέτρων του Επιπέδου 2 και του Επιπέδου 3, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

8.  επισημαίνει ότι οι πρόσφατες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της Αρχής είχαν άκρως αμφισβητήσιμα αποτελέσματα· καλεί την Αρχή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή να χρησιμοποιούν με συνέπεια τις μεθοδολογίες, τα σενάρια και τις παραδοχές κατά τον καθορισμό των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, προκειμένου να αποφεύγονται κατά το δυνατόν πιθανές στρεβλώσεις των αποτελεσμάτων·

9.  σημειώνει ότι το 2017 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί (από την Αρχή) για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από την εξωτερική αξιολόγηση·

10.  τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για καθήκοντα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με σκοπό την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων της Αρχής και των ερευνών που διεξάγονται στα εθνικά θεσμικά όργανα· παροτρύνει την Αρχή να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές και τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) αποτελεσματικά και με συνέπεια· ζητεί από την Αρχή να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («ΕΑΑΕΣ») σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) στην προληπτική εποπτεία· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθούν στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα οι εποπτικές εξουσίες της Αρχής όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον τραπεζικό τομέα, δίνοντάς της με τον τρόπο αυτό ηγετικό ρόλο στα σχετικά καθήκοντα και τις εποπτικές εξουσίες· επικροτεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση της πολιτικής για την καταγγελία δυσλειτουργιών και τονίζει την ανάγκη να εγκρίνουν παρόμοιες πολιτικές και οι εθνικές εποπτικές αρχές·

11.  ζητεί από την Αρχή να διεξαγάγει έρευνα για τα συστήματα συναλλαγών με αρμπιτράζ μερισμάτων, όπως το cum-ex, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· να διαπιστώσει τη φύση και το μέγεθος των εμπλεκομένων στα εν λόγω συστήματα· να εκτιμήσει κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας· να αξιολογήσει τα μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στα κράτη μέλη· και να διατυπώσει κατάλληλες συστάσεις για μεταρρύθμιση και λήψη μέτρων προς τις οικείες αρμόδιες αρχές·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή μοιράζεται τις πρακτικές και τα υποδείγματα με την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, με τις οποίες η Αρχή πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις και συγκροτεί μεικτή επιτροπή·

Πολιτική προσωπικού

13.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το οργανόγραμμα εκτελέστηκε κατά 100 %, με 134 εκτάκτους υπαλλήλους να εγκρίνονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε σύγκριση με 127 εγκεκριμένες θέσεις το 2016· σημειώνει ότι, επιπλέον, 41 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 15 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2017·

14.  σημειώνει ότι η Αρχή ενέκρινε την πρότυπη απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και την πρόληψη της παρενόχλησης τον Απρίλιο του 2017·

15.  υπενθυμίζει ότι, μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, η Αρχή θα μετεγκατασταθεί από το Λονδίνο στο Παρίσι· σημειώνει με ανησυχία ότι η μετεγκατάσταση αυτή επηρέασε την πρόσληψη προσωπικού λόγω του αυξανόμενου αριθμού παραιτήσεων το 2017· επισημαίνει ότι η Αρχή έχει δημοσιεύσει δέκα ανακοινώσεις πλήρωσης κενών θέσεων προκειμένου να καταρτισθεί εφεδρικός κατάλογος που θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση κενών θέσεων μετά από παραιτήσεις·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύει τις προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, καθώς και στον ιστότοπο της Αρχής, προκειμένου να αυξηθεί η δημοσιότητα·

Συμβάσεις

17.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή συμμετέχει σε διάφορες διοργανικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και με άλλους οργανισμούς·

18.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε τέσσερις από τις πέντε ελεγχθείσες ανοικτές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η διαδικασία για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη λύσης δεν ήταν ικανοποιητική· επισημαίνει την απάντηση της Αρχής και σημειώνει το σκεπτικό της· καλεί την Αρχή να εξεύρει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των κριτηρίων ποιότητας και τιμής, προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομία στις προμήθειές της·

19.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2017 η Αρχή δεν χρησιμοποιούσε ακόμη για όλες τις διαδικασίες της όλα τα εργαλεία που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της Αρχής, ότι έθεσε σε εφαρμογή την ηλεκτρονική υποβολή τον Αύγουστο 2018· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή των υπόλοιπων εργαλείων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

20.  επισημαίνει τα μέτρα που έχει ήδη εφαρμόσει η Αρχή και τις εν εξελίξει προσπάθειές της για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· επικροτεί τα περαιτέρω μέτρα που ελήφθησαν για να ενισχυθεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων της Αρχής, ήτοι την αναφορά των συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το προσωπικό της Αρχής με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και τη διαθεσιμότητά τους στον ιστότοπο της Αρχής·

21.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή ανέπτυξε στρατηγική καταπολέμησης της απάτης για την περίοδο 2015-2017· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου απάτης που διενήργησε η Αρχή, ο κίνδυνος είναι χαμηλός έως μέτριος και ότι για δεκατρία σενάρια ο κίνδυνος θεωρήθηκε υπαρκτός ή ακόμη και σημαντικός· σημειώνει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι, τα πρότυπα ασφάλειας ΤΠ και άλλα μέτρα που προτάθηκαν μετά την εν λόγω αξιολόγηση αποσκοπούν στον μετριασμό των κινδύνων· καλεί την Αρχή να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα·

22.  θεωρεί ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών της, και ιδίως κατά την εκπόνηση εκτελεστικών μέτρων, η Αρχή πρέπει να ενημερώνει τακτικά και εκτενώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της· τονίζει ότι η Αρχή πρέπει, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της, να αποδεικνύει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ένωσης·

Λοιπές παρατηρήσεις

23.  επισημαίνει ότι τα έσοδα της Αρχής θα μειωθούν ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση και τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων ρυθμίσεων για τη χρηματοδότησή της, ώστε να είναι σε θέση η Αρχή να εκπληρώνει την εντολή της με συνέπεια, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα·

24.  σημειώνει ότι, λόγω της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, η έδρα της Αρχής θα μεταφερθεί στο Παρίσι (Γαλλία) στις αρχές του 2019· σημειώνει ότι οι λογαριασμοί της Αρχής περιλαμβάνουν προβλέψεις για σχετικά έξοδα ύψους 6,7 εκατομμυρίων EUR και αποκαλύπτουν επίσης ένα υπόλοιπο μελλοντικών συμβατικών πληρωμών ύψους 11,2 εκατομμυρίων EUR, όπως έχει προγραμματιστεί για τα γραφεία στο Λονδίνο· σημειώνει ότι το κόστος κατασκευής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνέχιση της καταβολής των μισθωτικών και οικοδομικών εξόδων για τα γραφεία του Λονδίνου έως τη διακοπή της μίσθωσης στο τέλος του 2020, ενώ η Αρχή προτίθεται να αντισταθμίσει αυτά τα έξοδα με κεφαλαιοποίηση της περιόδου χωρίς καταβολή μισθώματος που έλαβε από τον ιδιοκτήτη και με τη χρησιμοποίηση της συνεισφοράς της γαλλικής κυβέρνησης για να εξασφαλιστεί ότι η Αρχή καταβάλλει μίσθωμα και επιβαρύνσεις για ένα μόνο γραφείο το 2019 και το 2020·

o

o o

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της ... 2019(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

24.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2202(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Doru-Claudian Frunzulică

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («η Αρχή») στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές· διαπιστώνει ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ συνοπτική και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε ορισμένες αδυναμίες στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν υπηρεσίες που δεν εξισορροπούσαν επαρκώς τις πτυχές των τιμών και της ποιότητας· τονίζει πως οι διαδικασίες αυτές καταδεικνύουν ότι η Αρχή δίνει υπερβολική έμφαση στα κριτήρια ποιότητας και δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό των πλέον οικονομικά επωφελών λύσεων, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν σωστή εξισορρόπηση μεταξύ ποιότητας και τιμής· καλεί την Αρχή να βελτιώσει αυτές τις διαδικασίες·

2.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής στη διασφάλιση της καλύτερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού εποπτικού συστήματος της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστούν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η αναγκαία διαφάνεια, η καλύτερη ολοκλήρωση και η μεγαλύτερη ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και υψηλός βαθμός προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, ιδίως μέσω της προώθησης του συντονισμού της ενισχυμένης εποπτείας με τις εθνικές και διεθνείς εποπτικές αρχές·

3.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της οι οποίες απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτελούνται πλήρως και εμπρόθεσμα, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα και την εντολή που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να παραμένει εντός των ορίων της εντολής αυτής, ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση των πόρων και να επιτυγχάνονται οι στόχοι· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

4.  θεωρεί ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών της, και ιδίως κατά την εκπόνηση εκτελεστικών μέτρων, η ΕΑΤ πρέπει να ενημερώνει τακτικά και εκτενώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της· τονίζει ότι η Αρχή πρέπει, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της, να αποδεικνύει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ένωσης·

5.  τονίζει ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας· υπογραμμίζει ότι, ιδίως κατά τη διατύπωση των μέτρων του Επιπέδου 2 και του Επιπέδου 3, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

6.  σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν εσωτερικά ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι της Αρχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διάθεση των πόρων·

7.  επισημαίνει ότι οι πρόσφατες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ είχαν άκρως αμφισβητήσιμα αποτελέσματα· καλεί την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ, την ΕΚΤ και την Επιτροπή να χρησιμοποιούν με συνέπεια τις μεθοδολογίες, τα σενάρια και τις παραδοχές κατά τον καθορισμό των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, προκειμένου να αποφεύγονται κατά το δυνατόν πιθανές στρεβλώσεις των αποτελεσμάτων·

8.  σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων ήταν 190 στο τέλος 2017, έναντι 161 στο τέλος του 2016·

9.  τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για καθήκοντα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με σκοπό την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων της Αρχής και των ερευνών που διεξάγονται στα εθνικά θεσμικά όργανα· παροτρύνει την Αρχή να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές και τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) αποτελεσματικά και με συνέπεια· καλεί την Αρχή να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε συνεργασία με την ESMA και την EIOPA, σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης στην προληπτική εποπτεία, των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθούν στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα οι εποπτικές εξουσίες της Αρχής όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον τραπεζικό τομέα, δίνοντάς της με τον τρόπο αυτό ηγετικό ρόλο στα σχετικά καθήκοντα και τις εποπτικές εξουσίες· επικροτεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση της πολιτικής για την καταγγελία δυσλειτουργιών και τονίζει την ανάγκη να εγκρίνουν παρόμοιες πολιτικές και οι εθνικές εποπτικές αρχές·

10.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να διεξαγάγει έρευνα για τα συστήματα συναλλαγών με αρμπιτράζ μερισμάτων, όπως το cum-ex, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· να διαπιστώσει τη φύση και το μέγεθος των εμπλεκομένων στα εν λόγω συστήματα· να εκτιμήσει κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας· να αξιολογήσει τα μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στα κράτη μέλη· και να διατυπώσει κατάλληλες συστάσεις για μεταρρύθμιση και λήψη μέτρων προς τις οικείες αρμόδιες αρχές·

11.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής χρηματοδοτείται κατά 40% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 60% από άμεσες συνεισφορές των εποπτικών αρχών των κρατών μελών, και ότι οι εν λόγω μικτές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και τα καθήκοντα εποπτείας της Αρχής· επισημαίνει ότι τα έσοδα της Αρχής θα μειωθούν ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση και τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων ρυθμίσεων για τη χρηματοδότησή της, ώστε να είναι σε θέση η Αρχή να εκπληρώνει την εντολή της με συνέπεια, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα·

12.  λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, καθώς και τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες της απόφασης αυτής· σημειώνει ότι ο κανονισμός για την ΕΑΤ τροποποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την απόφαση για μεταφορά της έδρας της Αρχής στο Παρίσι, Γαλλία και αναγνωρίζει ότι η μετακόμιση προβλέπεται για τις αρχές του 2019·επισημαίνει ότι οι λογαριασμοί και τα παραρτήματα έχουν καταρτιστεί με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά την υπογραφή των λογαριασμών, και εφιστά την προσοχή στις δημοσιονομικές επιπτώσεις του γεγονότος αυτού· σημειώνει ότι οι λογαριασμοί της Αρχής περιλαμβάνουν προβλέψεις για σχετικά έξοδα ύψους 6,7 εκατομμυρίων EUR και αποκαλύπτουν επίσης ένα υπόλοιπο μελλοντικών συμβατικών πληρωμών ύψους 11,2 εκατομμυρίων EUR, όπως έχει προγραμματιστεί για τα γραφεία στο Λονδίνο· καλεί την ΕΑΤ να εξετάσει κατά πόσον μπορεί να μειώσει τα αποθεματικά αυτά για ανειλημμένες υποχρεώσεις στο Λονδίνο· υπενθυμίζει τη σημασία της ομαλής και οικονομικά αποδοτικής μετεγκατάστασης της Αρχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 51.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 51.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 51.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 51.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 108/52 της 22.03.2018, p. 248.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου