Menettely : 2018/2202(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0124/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0124/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.21

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0262

MIETINTÖ     
PDF 186kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2202(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä pankkiviranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0124/2019),

1.  myöntää Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä pankkiviranomaisen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(11) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0124/2019),

1.  hyväksyy Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2202(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0124/2019),

A.  toteaa, että Euroopan pankkiviranomaisen tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 38 419 554 euroa, mikä merkitsee 5,28 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (14 543 000 euroa eli 38 prosenttia) sekä jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten ja tarkkailijoiden rahoitusosuuksilla (23 876 555 euroa eli 62 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 95,90 prosenttia eli 0,85 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2016; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,27 prosenttia, mikä merkitsee 1,41 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

2.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava sisäisesti uudelleen; korostaa tältä osin tarvetta varmistaa asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaossa;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  toteaa, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 76 566 euroa, mikä merkitsee 2,6 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja selkeää 7,13 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen käyttää 14 keskeistä tulosindikaattoria toimintansa tulosten arvioimiseksi – siinä määrin kuin se on mahdollista ottaen huomioon viranomaisen rajalliset mahdolliset vaikuttaa kyseisiin tuloksiin – sekä talousarviohallintonsa parantamiseksi;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on toimittanut sääntelytuotteet työohjelmansa mukaisesti ja saavuttanut kaikki palvelutasosopimuksiaan koskevissa hakemuksissa mainitut tavoitteet;

6.  tähdentää, että viranomaisen olisi pitäydyttävä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa tehtävissä ja toimeksiannossa, jotta se voi käyttää resurssit optimaalisesti ja saavuttaa tavoitteet, samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistamasta sääntelykehyksestä johtuvat tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

7.  painottaa, että viranomaisen olisi kiinnitettävä toimeksiantoaan täyttäessään erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen; korostaa, että kun laaditaan etenkin 2 ja 3 tason toimenpiteitä, olisi kiinnitettävä huomiota kansallisten finanssimarkkinoiden erityispiirteisiin;

8.  panee merkille, että viranomaisen äskettäiset stressitestit tuottivat hyvin kiistanalaisia tuloksia; kehottaa pankkiviranomaista, Euroopan järjestelmäriskikomiteaa, Euroopan keskuspankkia ja komissiota soveltamaan yhdenmukaisia menetelmiä, skenaarioita ja oletuksia stressitestejä määrittäessään, jotta voidaan välttää mahdollisimman tarkoin tulosten mahdollinen vääristyminen;

9.  panee merkille, että vuonna 2017 suoritettiin kolmea Euroopan valvontaviranomaista koskeva ulkoinen arviointi; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle (toteuttamistaan) toimista ulkoisessa arvioinnissa todettujen puutteiden korjaamiseksi;

10.  korostaa, että rahanpesun torjuntaan liittyviä tehtäviä varten on osoitettava lisää resursseja, jotta viranomainen voi hoitaa valvontatehtävänsä ja suorittaa kansallisia instituutioita koskevia tutkimuksia; kehottaa viranomaista varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset ja luotto- ja rahoituslaitokset soveltavat tehokkaasti ja johdonmukaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä; pyytää viranomaista laatimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten vakavaraisuusvalvontaan voidaan sisällyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät riskit; on tyytyväinen komission ehdotukseen laajentaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä viranomaisen valvontavaltuuksia niin, että ne kattavat pankkialan sijaan koko rahoitusalan, mikä tarkoittaisi, että asiaan liittyvät tehtävät ja valvontavaltuudet siirtyvät ensisijaisesti viranomaiselle; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että pankkiviranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia toimintaperiaatteita, ja korostaa, että kansallisten valvontaviranomaisten on otettava käyttöön vastaavia toimintaperiaatteita;

11.  pyytää viranomaista tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, kuten cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko kansallista tai unionin lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja antaa toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

12.  on tyytyväinen, että viranomainen jakaa käytäntöjä ja malleja ESMAn ja EIOPAn kanssa ja että kaikki kolme viranomaista pitävät säännöllisesti kokouksia keskenään ja muodostavat yhteisen komitean;

Henkilöstöpolitiikka

13.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 100 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyt 134 väliaikaista toimea oli täytetty (verrattuna 127 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viranomaisen palveluksessa työskenteli lisäksi 41 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 15 kansallista asiantuntijaa;

14.  panee merkille, että viranomainen hyväksyi huhtikuussa 2017 komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään häirintää;

15.  palauttaa mieliin, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista viranomainen siirtää toimipaikkansa Lontoosta Pariisiin; panee huolestuneena merkille, että kyseinen muutto vaikutti henkilöstön palvelukseenottoon, sillä irtisanoutumisten määrä lisääntyi vuonna 2017; toteaa, että viranomainen on julkaissut kymmenen avointa tointa koskevaa ilmoitusta laatiakseen varallaololuettelon, johon on määrä turvautua irtisanoutumisten johdosta avoimeksi tulleiden toimien täyttämiseksi;

16.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista viranomaisen verkkosivujen ohella myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta saataisiin lisää julkisuutta;

Hankinnat

17.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen osallistuu useisiin toimielinten välisiin hankintamenettelyihin komission pääosastojen ja muiden virastojen kanssa;

18.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viidestä tarkastetusta avoimesta hankintamenettelystä neljässä sovellettiin epätyydyttävää menettelyä taloudellisesti edullisimman ratkaisun löytämiseksi; panee merkille pankkiviranomaisen vastauksen ja ottaa huomioon siinä esitetyt syyt; kehottaa viranomaista etsimään tasapainoisemman lähestymistavan laatu- ja hintakriteereiden soveltamiseen hankintojensa taloudellisuuden parantamiseksi;

19.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei viranomainen ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut kaikissa menettelyissään käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee merkille viranomaisen vastauksesta, että se otti tarjousten sähköisen toimittamisjärjestelyn käyttöön vuoden 2018 elokuussa; pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien välineiden täytäntöönpanon etenemisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

20.  panee merkille viranomaisen jo käyttöön ottamat toimenpiteet sekä sen jatkuvat pyrkimykset avoimuuden varmistamiseksi, eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; pitää myönteisenä lisätoimia, joiden tarkoituksena on lisätä viranomaisen toiminnan avoimuutta raportoimalla sen henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa pitämistä kokouksista, ja on tyytyväinen, että rekisteriin voi tutustua viranomaisen verkkosivustolla;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että viranmainen on laatinut petostentorjuntastrategian vuosiksi 2015–2017; panee merkille, että viranomaisen tekemän petosriskin arvioinnin mukaan riski on enintään keskisuuri ja että kolmessatoista skenaariossa riskiä pidettiin olennaisena tai jopa merkittävänä; panee merkille, että riskejä pyritään lieventämään sisäisillä valvontatoimilla, tietotekniikan turvallisuutta koskevilla standardeilla ja muilla arvioinnin jälkeen ehdotetuilla toimenpiteillä; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistyksestä;

22.  katsoo, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii täytäntöönpanotoimenpiteitä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon nähden kuin myös unionin kansalaisiin nähden;

Muita huomautuksia

23.  korostaa, että viranomaisen tulot pienenevät Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista, ja painottaa tarvetta löytää asianmukaisia järjestelyjä viranomaisen rahoittamiseksi siten, että se voi hoitaa tehtävänsä johdonmukaisesti, riippumattomasti ja tehokkaasti;

24.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista viranomainen siirtää toimipaikkansa Pariisiin, Ranskaan, vuoden 2019 alussa; toteaa, että viranomaisen tilinpäätökseen sisältyy 6,7 miljoonan euron varaus tästä aiheutuvia kuluja varten ja että siitä ilmenee, että Lontoon toimipaikan tulevia, sopimuksiin perustuvia kuluja varten on varattu 11,2 miljoonaa euroa; panee merkille, että kiinteistökustannuksiin sisältyvät muun muassa Lontoon tilojen vuokran ja kiinteistömenojen maksamisen jatkaminen siihen asti, kunnes vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa, ja toteaa, että viranomainen aikoo kuitata nämä kustannukset pääomittamalla vuokranantajan myöntämän vuokravapautuksen ja käyttämällä Ranskan hallituksen maksuosuutta varmistaakseen, että se maksaa vuokraa ja maksuja vain yhdestä toimipaikasta vuosina 2019 ja 2020;

o

o o

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

24.1.2019

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2202(DEC))

Valmistelija: Doru-Claudian Frunzulică

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset; toteaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen arvio jää hyvin suppeaksi ja että se havaitsi julkisissa hankinnoissa puutteita, jotka liittyivät erityisesti palveluihin, joiden osalta hinta ja laatu eivät olleet asianmukaisesti tasapainossa; korostaa kyseisten menettelyiden osoittavan, että viranomainen ylikorostaa laatukriteereitä ja että niitä sovellettaessa ei ole mahdollista määrittää taloudellisesti edullisimpia ratkaisuja, joissa laatu- ja hintanäkökohdat olisivat kohtuullisessa tasapainossa; kehottaa viranomaista parantamaan kyseisiä menettelyjä;

2.  korostaa viranomaisen keskeistä asemaa varmistettaessa unionin rahoitusvalvontajärjestelmän parempi valvonta rahoitusvakauden varmistamiseksi, tarvittava avoimuus, entistä paremmin integroidut ja turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä kuluttajansuojan korkea taso unionissa erityisesti koordinoimalla kansallisten ja kansainvälisten valvontaviranomaisten entistä tiiviimpää valvontaa;

3.  tähdentää, että viranomaisen olisi pitäydyttävä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa tehtävissä ja toimeksiannossa, jotta se voi käyttää resurssit optimaalisesti ja saavuttaa tavoitteet, samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistamasta sääntelykehyksestä johtuvat tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

4.  katsoo, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii täytäntöönpanotoimenpiteitä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon nähden kuin myös unionin kansalaisiin nähden;

5.  painottaa, että viranomaisen olisi kiinnitettävä tehtäväänsä hoitaessaan erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen; korostaa, että kun laaditaan etenkin 2 ja 3 tason toimenpiteitä, olisi kiinnitettävä huomiota kansallisten finanssimarkkinoiden erityispiirteisiin;

6.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava sisäisesti uudelleen; korostaa tältä osin tarvetta varmistaa asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaon osalta;

7.  panee merkille, että viranomaisen äskettäiset stressitestit tuottivat hyvin kiistanalaisia tuloksia; kehottaa, viranomaista, EJRK:ta, EKP:tä ja komissiota soveltamaan yhdenmukaisia menetelmiä, skenaarioita ja oletuksia stressitestejä määrittäessään, jotta voidaan välttää mahdollisimman tarkoin tulosten mahdollinen vääristyminen;

8.  huomauttaa, että henkilöstön kokonaismäärä oli 190 vuoden 2017 lopussa, kun se oli 161 vuoden 2016 lopussa;

9.  korostaa, että rahanpesun torjuntaan liittyviä tehtäviä varten on osoitettava lisää resursseja, jotta viranomainen voi hoitaa valvontatehtävänsä ja suorittaa kansallisia instituutioita koskevia tutkimuksia; kehottaa viranomaista varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset ja luotto- ja rahoituslaitokset soveltavat tehokkaasti ja johdonmukaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä; pyytää viranomaista laatimaan EAMV:n ja EVLEV:n kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten vakavaraisuusvalvontaan voidaan sisällyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät riskit; on tyytyväinen komission ehdotukseen laajentaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä viranomaisen valvontavaltuuksia niin, että ne kattavat pankkialan sijaan koko rahoitusalan, mikä tarkoittaisi, että asiaan liittyvät tehtävät ja valvontavaltuudet siirtyvät ensisijaisesti viranomaiselle; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että viranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia toimintaperiaatteita, ja korostaa, että kansallisten valvontaviranomaisten on otettava käyttöön vastaavia toimintaperiaatteita;

10.  pyytää viranomaista tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, kuten cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko kansallista tai unionin lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja antaa toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

11.  korostaa, että viranomaisen talousarvio rahoitetaan 40-prosenttisesti Euroopan unionin varoista ja 60-prosenttisesti jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten suorista maksuosuuksista ja että tämä yhdistetty rahoitusjärjestely voi muodostaa uhan sen riippumattomuudelle ja valvontatehtävälle; korostaa, että viranomaisen tulot pienenevät Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista, ja painottaa tarvetta löytää asianmukaisia järjestelyjä viranomaisen rahoittamiseksi siten, että viranomainen voi hoitaa tehtävänsä johdonmukaisesti, riippumattomasti ja tehokkaasti;

12.  panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen erota EU:sta sekä kyseisen päätöksen taloudelliset, hallinnolliset, inhimilliset ja muut seuraukset; toteaa, että EPV-asetusta on muutettu viranomaisen kotipaikan siirtämistä Pariisiin, Ranskaan, koskevan päätöksen huomioon ottamiseksi, ja panee merkille, että kyseinen siirto on määrä panna toimeen vuoden 2019 alussa; panee merkille, että viranomaisen tilit ja kertomukset on laadittu tilinpäätöksen allekirjoittamishetkellä saatavilla olleiden tietojen perusteella ja kiinnittää huomiota tästä johtuviin talousarviovaikutuksiin; toteaa, että viranomaisen tilinpäätökseen sisältyy 6,7 miljoonan euron varaus siirrosta aiheutuvia kuluja varten ja että tilinpäätöksestä ilmenee myös, että Lontoon toimipaikan tulevia, sopimuksiin perustuvia kuluja varten on varattu 11,2 miljoonaa euroa; kehottaa viranomaista tarkastelemaan mahdollisuutta vähentää varauksia, jotka se on asettanut sille Lontoossa muodostuneita kustannuksia varten; muistuttaa viranomaisen jouhean ja kustannustehokkaan muuton merkityksestä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 51.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 108/52, 22.3.2018, s. 248

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö