Procedūra : 2018/2202(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0124/2019

Pateikti tekstai :

A8-0124/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.21

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0262

PRANEŠIMAS     
PDF 208kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

dėl Europos bankininkystės institucijos (EBA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2202(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0124/2019),

1.  patvirtina Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(11), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0124/2019),

1.  pritaria Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0124/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 38 419 554 EUR, t. y. 5,28 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Institucija yra finansuojama iš Sąjungos įnašo (14 543 000 EUR, t. y. 38 proc.) ir valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų ir stebėtojų įnašų (23 876 555 EUR, t. y. 62 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Institucijos metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 95,90 proc., t. y. 0,85 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 87,27 proc., t. y. 1,41 proc. mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

2.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimu ir taikymu, reikėtų perskirstyti vidinius Institucijos biudžeto ir darbuotojų išteklius; šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą su išteklių paskirstymu susijusių prioritetų nustatymo lygį;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

3.  pripažįsta, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 76 566 EUR, t. y. 2,6 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai rodo pastebimą 7,13 proc. sumažėjimą, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

4.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija, siekdama įvertinti savo veiklos rezultatus, jei tai įmanoma atsižvelgiant į Institucijos apribojimus kontroliuoti šiuos rezultatus, ir pagerinti savo biudžeto valdymą, naudoja 14 pagrindinių veiklos rodiklių;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija, vadovaudamasi savo darbo programa, pateikė reguliavimo produktus ir pasiekė visus Institucijos tikslus, nustatytus paslaugų lygmens susitarimų paraiškose;

6.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku įvykdyti, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir įgaliojimus ir neturėtų viršyti su šiomis užduotimis susijusių įgaliojimų, kad būtų galima optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

7.  pabrėžia, kad vykdydama savo įgaliojimus Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti proporcingumo principui; pabrėžia, kad ypač rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį reikėtų skirti nacionalinių finansų rinkų ypatumams;

8.  pažymi, kad neseniai atlikto Institucijos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra labai ginčytini; ragina Instituciją, Europos sisteminės rizikos valdybą, Europos Centrinį Banką ir Komisiją rengiant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis taikyti nuoseklią metodiką, scenarijus ir prielaidas siekiant kuo labiau išvengti galimų rezultatų iškraipymų;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. buvo atliktas trijų Europos priežiūros institucijų išorės vertinimas; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių ėmėsi (Institucija) siekdama pašalinti atliekant išorės vertinimą nustatytus trūkumus;

10.  pabrėžia, kad reikia skirti daugiau lėšų kovai su pinigų plovimu, kad Institucija galėtų vykdyti priežiūros funkcijas ir atlikti tyrimus, susijusius su nacionalinėmis institucijomis; primygtinai ragina Instituciją užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir kredito bei finansų įstaigos veiksmingai ir nuosekliai taikytų Europos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu teisės aktus; prašo Institucijos, bendradarbiaujant su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą išplėsti Institucijos priežiūros įgaliojimus, susijusius su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, nuo bankų sektoriaus į visą finansų sektorių, taip suteikiant jai pagrindinį vaidmenį vykdyti susijusias užduotis ir priežiūros įgaliojimus; be to, šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad buvo priimta informavimo apie pažeidimą politika, ir pabrėžia, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

11.  prašo Institucijos atlikti tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“, taip siekiant įvertinti galimą grėsmę finansų rinkų vientisumui ir nacionaliniams biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir paplitimo mastą, įvertinti, ar šiais atvejais buvo pažeista nacionalinė arba Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pateikti deramas rekomendacijas dėl reformos ir veiksmų;

12.  palankiai vertina tai, kad Institucija dalijasi patirtimi ir šablonais su ESMA ir EIOPA, su kuriomis Institucija rengia reguliarius susitikimus ir sudaro Jungtinį komitetą;

Personalo politika

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 100 proc., nes Institucijoje dirbo 134 laikinieji darbuotojai, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, palyginti su 127 patvirtintais etatais 2016 m.; pažymi, kad 2017 m. Institucijoje taip pat dirbo 41 sutartininkas ir 15 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

14.  pažymi, kad Institucija 2017 m. balandžio mėn. priėmė pavyzdinį Komisijos sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos;

15.  primena, kad Jungtinei Karalystei nusprendus išstoti iš Sąjungos, Institucija persikels iš Londono į Paryžių; su susirūpinimu pažymi, kad šis perkėlimas paveikė darbuotojų įdarbinimą, nes 2017 m. padidėjo atsistatydinusių darbuotojų skaičius; pripažįsta, kad Institucija paskelbė dešimt skelbimų apie laisvas darbo vietas, kad sudarytų rezervo sąrašą, kuris bus naudojamas darbuotojams atsistatydinus atsiradusioms laisvoms darbo vietoms užpildyti;

16.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos ir Institucijos svetainėse, siekiant didinti viešumą;

Viešieji pirkimai

17.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija kartu su Komisijos generaliniais direktoratais ir kitomis agentūromis dalyvauja keliose tarpinstitucinėse viešųjų pirkimų procedūrose;

18.  su susirūpinimu pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, atlikus auditus keturiose iš penkių atvirų viešųjų pirkimų procedūrų, procedūra, siekiant nustatyti ekonomiškai naudingiausią sprendimą, nebuvo patenkinama; atkreipia dėmesį į Institucijos atsakymą ir jo pagrindimą; ragina Instituciją rasti labiau subalansuotą požiūrį į kainos ir kokybės kriterijus, siekiant taupymo viešųjų pirkimų srityje;

19.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Institucija visoms savo procedūroms vykdyti dar nepradėjo naudotis visomis Komisijos numatytomis priemonėmis, skirtomis nustatyti bendrą keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; pažymi, kad, remiantis Institucijos duomenimis, ji e. pasiūlymų teikimą įgyvendino 2018 m. rugpjūčio mėn.; ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą, padarytą įgyvendinant likusias priemones;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

20.  pripažįsta Institucijos taikomas priemones ir jos dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą, užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti, taip pat apsaugoti informatorius; palankiai vertina tolesnius veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti didesnį Institucijos veiklos skaidrumą, nes pranešama apie Institucijos darbuotojų susitikimus su išorės suinteresuotaisiais subjektais, ir tai skelbiama Institucijos interneto svetainėje;

21.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija parengė 2015–2017 m. laikotarpio kovos su sukčiavimu strategiją; pažymi, kad, remiantis Institucijos atliktu sukčiavimo rizikos vertinimu, rizika yra maža arba vidutinė, ir kad trylika atvejų rizika buvo laikoma esmine ar net svarbia; pažymi, kad po vertinimo pasiūlyta vidaus kontrolė, IT saugumo standartai ir kitos priemonės, kurių tikslas – sumažinti riziką; ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių veiksmų eigą;

22.  mano, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, Institucija turi reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklą; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams;

Kitos pastabos

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinei Karalystei nusprendus išstoti iš Sąjungos Institucijos pajamos sumažės, ir pabrėžia, kad reikia rasti tinkamą sprendimą dėl jos finansavimo, kuris sudarytų sąlygas Institucijai nuosekliai, nepriklausomai ir veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus;

24.  pažymi, kad dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos Institucijos būstinė 2019 m. pradžioje bus perkelta į Paryžių (Prancūzija); pažymi, kad į Institucijos finansines ataskaitas yra įtraukti susijusioms išlaidoms skirti atidėjiniai, kurie sudaro 6,7 milijono eurų, bei nurodomi 11,2 milijono eurų likę būsimi sutartiniai mokėjimai, suplanuoti biurui Londone; pažymi, kad statybų sąnaudos, be kita ko, apima nuolatinį nuomos ir statybų mokesčių mokėjimą Londono biurams iki nuomos nutraukimo 2020 m. pabaigoje, kadangi Institucija ketina kompensuoti šias išlaidas kapitalizuodama nemokamos nuomos laikotarpį, suteiktą patalpų savininko, ir naudojantis Prancūzijos vyriausybės įnašu, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Institucija 2019 ir 2020 m. mokėtų nuomą ir mokesčius tik už vieną biurą;

o

o o

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

24.1.2019

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2202(DEC))

Nuomonės referentas: Doru-Claudian Frunzulică

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   pripažįsta, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) 2017 metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; vis dėlto pažymi, kad Audito Rūmų vertinimas yra labai trumpas ir jame nurodomi Institucijos viešųjų pirkimų procedūros trūkumai, daugiausia susiję su paslaugomis, kurių požiūriu neužtikrinta tinkama pusiausvyra tarp kainos ir kokybės aspektų; pabrėžia, kad tokios procedūros rodo, jog Institucija pernelyg sureikšmina kokybės kriterijus ir neleidžia išsiaiškinti ekonomiškai naudingiausių sprendimų, kurie padėtų išlaikyti tinkamą kokybės ir kainos pusiausvyrą; ragina Instituciją patobulinti šias procedūras;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija atlieka pagrindinį vaidmenį garantuojant geresnę Sąjungos finansų priežiūros sistemos priežiūrą, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, būtinas skaidrumas ir geriau integruotos bei saugesnės finansų rinkos, taip pat aukštesnio lygio vartotojų apsauga Sąjungoje, visų pirma, skatinant koordinuoti griežtesnę priežiūrą su nacionalinėmis ir tarptautinėmis priežiūros institucijomis;

3.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku įvykdyti, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir įgaliojimus ir neturėtų viršyti su šiomis užduotimis susijusių įgaliojimų, kad būtų galima optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

4.  pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, EBI turi reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklą; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams;

5.  pabrėžia, kad vykdydama savo įgaliojimus Institucija turėtų skirti ypatingą dėmesį proporcingumo principui; pabrėžia, kad ypač rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį reikėtų skirti nacionalinių finansų rinkų ypatumams;

6.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimu ir taikymu, reikėtų perskirstyti vidinius Institucijos biudžeto ir darbuotojų išteklius; šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą su išteklių paskirstymu susijusių prioritetų nustatymo lygį;

7.  pažymi, kad neseniai atlikto EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra labai ginčytini; ragina EBI, ESRV, ECB ir Komisiją rengiant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis taikyti nuoseklią metodiką, scenarijus ir prielaidas siekiant kuo labiau išvengti galimų rezultatų iškraipymų;

8.  pažymi, kad 2017 m. pabaigoje bendras darbuotojų skaičius buvo 190, palyginti su 161 darbuotojais 2016 m. pabaigoje;

9.  pabrėžia, kad reikia skirti daugiau lėšų kovai su pinigų plovimu, kad Institucija galėtų vykdyti priežiūros funkcijas ir atlikti tyrimus, susijusius su nacionalinėmis institucijomis; primygtinai ragina Instituciją užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir kredito bei finansų įstaigos veiksmingai ir nuosekliai taikytų Europos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu teisės aktus; prašo Institucijos, bendradarbiaujant su ESMA ir EIOPA, parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą išplėsti Institucijos priežiūros įgaliojimus, susijusius su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, nuo bankų sektoriaus į visą finansų sektorių, taip suteikiant jai pagrindinį vaidmenį vykdant susijusias užduotis ir priežiūros įgaliojimus; be to, atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina tai, kad buvo priimta informavimo apie pažeidimą politika, ir pabrėžia, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

10.  prašo Europos bankininkystės institucijos atlikti tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“, taip siekiant įvertinti galimą grėsmę finansų rinkų vientisumui ir nacionaliniams biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir paplitimo mastą, įvertinti, ar šiais atvejais buvo pažeista nacionalinė arba Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat pateikti deramas rekomendacijas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų reformos ir jų veiksmų;

11.  pabrėžia, kad 40 proc. Institucijos biudžeto finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ir 60 proc. biudžeto – tiesioginiais valstybių narių priežiūros institucijų įnašais, ir kad ši mišraus finansavimo tvarka gali kelti grėsmę jos nepriklausomumui ir priežiūros užduotims; atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinei Karalystei nusprendus išstoti iš Sąjungos Institucijos pajamos sumažės, ir pabrėžia, kad reikia rasti tinkamą sprendimą dėl jos finansavimo, kuris sudarytų sąlygas Institucijai nuosekliai, nepriklausomai ir veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus;

12.  atkreipia dėmesį į JK sprendimą išstoti iš ES ir į šio sprendimo finansines, administracines, žmogiškąsias ir kitas pasekmes; pažymi, kad EBI reglamentas iš dalies pakeistas siekiant atspindėti sprendimą Institucijos būstinę perkelti į Paryžių (Prancūzija) ir pripažįsta, kad persikėlimas planuojamas 2019 m. pradžioje; pažymi, kad Institucijos finansinės ataskaitos ir aiškinamieji raštai parengti remiantis finansinių ataskaitų pasirašymo metu turėta informacija, ir atkreipia dėmesį į susijusį poveikį biudžetui; pažymi, kad į Institucijos finansines ataskaitas yra įtraukti susijusioms išlaidoms skirti atidėjiniai, kurie sudaro 6,7 mln. EUR, bei nurodoma 11,2 mln. EUR likusių būsimų sutartinių mokėjimų, suplanuotų biuro Londone reikmėms; ragina EBI išnagrinėti galimybę sumažinti šį rezervą dėl perimtų išlaidų Londone; primena, kad svarbu užtikrinti sklandų ir ekonomiškai efektyvų Institucijos perkėlimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 51.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 51.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 51.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 51.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 108/52, 2018 3 22, p. 248.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika