Postup : 2018/2202(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0124/2019

Predkladané texty :

A8-0124/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0262

SPRÁVA     
PDF 206kWORD 67k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami orgánu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(11), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2017 na úrovni 38 419 554 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 5,28 %; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (14 543  000 EUR, čo predstavuje 38 %) a príspevkov národných orgánov dohľadu členských štátov a pozorovateľov (23 876 555 EUR, čo predstavuje 62 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky orgánu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 95,90 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 0,85 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,27 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zníženie o 1,41 %;

2.  konštatuje, že keďže sa pracovné zaťaženie orgánu čoraz väčšmi presúva z regulačnej činnosti na presadzovanie a uplatňovanie práva Únie, mali by sa vnútorne prerozdeliť rozpočtové a ľudské zdroje orgánu; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  berie na vedomie, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 76 566 EUR, čo predstavuje 2,6 % celkovej prenesenej sumy a značné zníženie o 7,13 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že úrad využíva 14 kľúčových ukazovateľov výkonnosti na posúdenie výsledkov svojich činností, pokiaľ to umožňuje obmedzená kontrola úradu nad týmito výsledkami, a na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

5.  s uspokojením konštatuje, že úrad dodal regulačné produkty v súlade so svojím pracovným programom a splnil všetky ciele stanovené v rámci uplatňovania dohôd orgánu o úrovni poskytovaných služieb;

6.  zdôrazňuje, že v snahe zabezpečiť, aby sa všetky úlohy vyplývajúce z regulačného rámca stanoveného Európskym parlamentom a Radou vykonávali v plnej miere a v stanovenej lehote, by mal orgán plniť úlohy a mandát, ktoré mu pridelili Európsky parlament a Rada, a držať sa v rámci mandátu, pokiaľ ide o tieto úlohy, s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie zdrojov a napĺňanie cieľov; vyzýva orgán, aby zabezpečil riadne následné opatrenia k odporúčaniam Dvora audítorov a ich vykonanie;

7.  zdôrazňuje, že orgán by mal pri vykonávaní svojho mandátu venovať osobitnú pozornosť zásade proporcionality; zdôrazňuje, že najmä pri navrhovaní opatrení úrovne 2 a 3 treba venovať pozornosť osobitostiam vnútroštátnych finančných trhov;

8.  konštatuje, že nedávne stresové testy vykonané orgánom majú veľmi diskutabilné výsledky; vyzýva orgán, Európsky výbor pre systémové riziká, Európsku centrálnu banku a Komisiu, aby pri zostavovaní stresových testov používali konzistentné metodiky, scenáre a predpoklady s cieľom v čo najväčšej miere zabrániť potenciálnemu skresleniu výsledkov;

9.  konštatuje, že v roku 2017 sa zrealizovalo externé hodnotenie troch európskych orgánov dohľadu; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o tom, aké opatrenia prijal na vyriešenie nedostatkov identifikovaných v externom hodnotení;

10.  zdôrazňuje, že je potrebné prideliť viac zdrojov na úlohy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby orgán mohol plniť funkcie dohľadu a viesť vyšetrovanie vo vnútroštátnych inštitúciách; naliehavo vyzýva orgán, aby zabezpečil, aby príslušné orgány a úverové a finančné inštitúcie účinne a dôsledne uplatňovali európske právne predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT); žiada orgán, aby v spolupráci s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vypracoval spoločné usmernenia pre začlenenie rizík spojených s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaním terorizmu do prudenciálneho dohľadu; víta návrh Komisie na rozšírenie právomocí orgánu týkajúcich sa dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z bankového sektora na celý finančný sektor, čím by získal vedúcu úlohu v súvislosti s príslušnými úlohami a právomocami v oblasti dohľadu; okrem toho v tejto súvislosti víta prijatie politiky oznamovania protispoločenskej činnosti a zdôrazňuje potrebu, aby aj vnútroštátne orgány dohľadu prijali podobné politiky;

11.  žiada orgán, aby vykonal vyšetrovanie systémov obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú systémy cum-ex, s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov a rozpočty členských štátov; aby odhalil povahu a rozsah zapojenia subjektov do týchto systémov; aby posúdil, či došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie; aby posúdil opatrenia, ktoré prijali orgány finančného dohľadu členských štátov; a aby vypracoval vhodné odporúčania na reformu a opatrenia zainteresovaných príslušných orgánov;

12.  víta skutočnosť, že orgán využíva postupy a vzory spoločne s orgánmi ESMA a EIOPA, s ktorými uskutočňuje pravidelné schôdze a tvorí spoločný výbor;

Personálna politika

13.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 100 %, pričom obsahoval 134 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 127 povolenými pracovnými miestami v roku 2016); konštatuje, že v roku 2017 orgán okrem toho zamestnával 41 zmluvných zamestnancov a 15 vyslaných národných expertov;

14.  konštatuje, že orgán v apríli 2017 prijal vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu;

15.  pripomína, že v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie sa orgán presunie z Londýna do Paríža; so znepokojením konštatuje, že toto premiestnenie malo negatívny vplyv na prijímanie zamestnancov z dôvodu zvyšujúceho sa počtu výpovedí v roku 2017; berie na vedomie, že orgán uverejnil desať oznámení o voľných pracovných miestach s cieľom zostaviť rezervný zoznam, ktorý sa použije na obsadenie všetkých voľných pracovných miest v dôsledku výpovedí;

16.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov, ako aj na webovej stránke orgánu, aby sa zvýšila publicita;

Verejné obstarávanie

17.  s uspokojením konštatuje, že orgán sa zúčastňuje na niekoľkých medziinštitucionálnych postupoch verejného obstarávania s generálnymi riaditeľstvami Komisie a inými agentúrami;

18.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov nebol v štyroch z piatich kontrolovaných postupov verejného obstarávania postup na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky uspokojivý; berie na vedomie odpoveď orgánu a jeho zdôvodnenie; vyzýva orgán, aby v záujme zlepšenia hospodárnosti svojich obstarávaní našiel vyváženejší prístup medzi kvalitatívnymi a cenovými kritériami;

19.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že orgán do konca roka 2017 nezačal pre všetky svoje postupy používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe informácií orgánu konštatuje, že elektronické predkladanie ponúk zaviedol v auguste 2018; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o zavedenie zvyšných nástrojov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

20.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie orgánu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; víta ďalšie kroky prijaté s cieľom zvýšiť transparentnosť činností orgánu prostredníctvom podávania správ o stretnutiach zamestnancov orgánu s externými zainteresovanými stranami a ich dostupnosti na webovom sídle orgánu;

21.  s uspokojením konštatuje, že orgán vypracoval stratégiu boja proti podvodom na obdobie 2015 – 2017; konštatuje, že podľa hodnotenia rizika podvodu, ktoré vykonal orgán, je riziko nízke až stredné a že v prípade trinástich scenárov sa riziko považovalo za značné alebo dokonca významné; konštatuje, že cieľom vnútornej kontroly, noriem bezpečnosti IT a ďalších opatrení navrhnutých po tomto hodnotení je zmiernenie rizík; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v tejto veci;

22.  domnieva sa, že orgán musí pri vykonávaní svojej činnosti, a najmä pri navrhovaní vykonávacích opatrení, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament a Radu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby orgán vzhľadom na charakter svojich úloh konal transparentne, a to nielen voči Európskemu parlamentu a Rade, ale aj voči občanom Únie;

Ďalšie pripomienky

23.  zdôrazňuje, že príjmy orgánu sa v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie znížia a treba nájsť primerané mechanizmy jeho financovania, ktoré by orgánu umožnili plniť svoj mandát dôsledne, nezávisle a efektívne;

24.  poznamenáva, že vzhľadom na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie sa sídlo orgánu na začiatku roka 2019 presunie do Paríža, Francúzsko; konštatuje, že účtovná závierka orgánu zahŕňa rezervy na súvisiace náklady vo výške 6,7 milióna EUR a uvádza sumu zostávajúcich budúcich zmluvných platieb vo výške 11,2 milióna EUR, ktoré sú naplánované v súvislosti so sídlom v Londýne; konštatuje, že náklady na budovy zahŕňajú okrem iného pokračovanie platby nájomného a poplatkov za budovy pre kancelárie v Londýne do ukončenia nájomnej zmluvy na konci roka 2020, pričom orgán má v úmysle kompenzovať tieto náklady kapitalizáciou obdobia bezplatného prenájmu poskytnutého prenajímateľom a použitím príspevku francúzskej vlády, aby sa zabezpečilo, že orgán zaplatí v rokoch 2019 a 2020 nájomné a poplatky len za jedny kancelárie;

o

o o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2202(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Doru-Claudian Frunzulică

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že podľa názoru Dvora audítorov sú operácie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“)súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok 2017 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne; konštatuje však, že hodnotenie Dvora audítorov je veľmi stručné a že sa v ňom zistili nedostatky v postupoch verejného obstarávania orgánu, najmä pokiaľ ide o služby, kde sa nedosahuje primeraná rovnováha medzi cenovými a kvalitatívnymi aspektmi; zdôrazňuje, že takéto postupy naznačujú, že orgán kladie príliš veľký dôraz na kritériá kvality a neumožňuje stanoviť ekonomicky najvýhodnejšie riešenia, ktoré by mali preukázať spravodlivú rovnováhu medzi kvalitou a cenou; žiada orgán, aby zlepšil tieto postupy;

2.  zdôrazňuje ústrednú úlohu orgánu pri zabezpečovaní lepšieho dohľadu nad systémom finančného dohľadu Únie s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu, potrebnú transparentnosť, lepšie integrované a bezpečnejšie finančné trhy, ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v Únii, najmä podporou koordinácie posilneného dohľadu s vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi dohľadu;

3.  zdôrazňuje, že v snahe zabezpečiť, aby sa všetky úlohy vyplývajúce z regulačného rámca stanoveného Európskym parlamentom a Radou vykonávali v plnej miere a v stanovenej lehote, mal by orgán plniť úlohy a mandát, ktoré mu pridelili Európsky parlament a Rada a držať sa v rámci mandátu, pokiaľ ide o tieto úlohy, s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie zdrojov a napĺňanie cieľov; vyzýva orgán, aby zabezpečil riadne prijatie následných opatrení a vykonanie odporúčaní Dvora audítorov;

4.  domnieva sa, že orgán EBA musí pri vykonávaní svojej práce, a najmä pri navrhovaní vykonávacích opatrení, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament a Radu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby orgán vzhľadom na charakter svojich úloh konal transparentne, a to nielen voči Európskemu parlamentu a Rade, ale aj voči občanom Únie;

5.  zdôrazňuje, že orgán by mal pri plnení svojho mandátu osobitnú pozornosť venovať zásade proporcionality; zdôrazňuje, že najmä pri navrhovaní opatrení úrovne 2 a 3 treba venovať pozornosť osobitostiam vnútroštátnych finančných trhov;

6.  konštatuje, že keďže pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z regulačnej činnosti na presadzovanie a uplatňovanie práva Únie, mali by sa vnútorne prerozdeliť rozpočtové a ľudské zdroje orgánu; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov;

7.  konštatuje, že nedávne záťažové testy EBA majú veľmi diskutabilné výsledky; vyzýva EBA, ESRB, ECB a Komisiu, aby pri zostavovaní záťažových testov používali konzistentné metodiky, scenáre a predpoklady s cieľom v čo najväčšej miere zabrániť potenciálnemu narušeniu výsledkov;

8.  konštatuje, že orgán mal na konci roku 2017 celkovo 190 zamestnancov v porovnaní so 161 zamestnancami na konci roku 2016;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné prideliť viac zdrojov na úlohy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby orgán mohol plniť funkcie dohľadu a robiť prieskumy vo vnútroštátnych inštitúciách; naliehavo vyzýva úrad, aby zabezpečil, aby príslušné orgány a úverové a finančné inštitúcie uplatňovali európske právne predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT) účinne a dôsledne; žiada orgán, aby v spolupráci s orgánmi ESMA a EIOPA vypracoval spoločné usmernenia o tom, ako do prudenciálneho dohľadu začleniť riziká spojené s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaním terorizmu; víta návrh Komisie na rozšírenie právomocí orgánu týkajúce sa dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z bankového sektora na celý finančný sektor, čím by získal vedúcu úlohu v súvislosti s príslušnými úlohami a právomocami v oblasti dohľadu; okrem toho v tejto súvislosti víta prijatie politiky oznamovania protispoločenskej činnosti a zdôrazňuje, že treba, aby aj vnútroštátne dozorné orgány prijali podobné politiky;

10.  žiada Európsky orgán pre bankovníctvo, aby vykonal vyšetrovanie systémov obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú systémy cum-ex, s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov a rozpočty členských štátov; aby odhalil povahu a rozsah zapojenia subjektov do týchto systémov; aby posúdil, či došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie; aby posúdil opatrenia, ktoré prijali orgány finančného dohľadu členských štátov; a aby vypracoval vhodné odporúčania na reformu a postupy zainteresovaných príslušných orgánov;

11.  zdôrazňuje, že 40 % rozpočtu orgánu je financovaných z finančných prostriedkov Európskej únie a 60 % z priamych príspevkov dozorných orgánov členských štátov a že takéto zmiešané mechanizmy financovania môžu ohrozovať nezávislosť orgánu a jeho úlohy v oblasti dohľadu; zdôrazňuje, že príjmy orgánu sa v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie znížia a treba nájsť primerané opatrenia na jeho financovanie, ktoré by orgánu umožnili plniť mandát nepretržite, nezávisle a účinne;

12.  berie na vedomie rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ a finančné, administratívne, ľudské a ďalšie dôsledky tohto rozhodnutia; konštatuje, že nariadenie o EBA bolo zmenené tak, aby zohľadnilo rozhodnutie presunúť sídlo orgánu do Paríža (Francúzsko) a berie na vedomie, že presun je plánovaný na začiatok roka 2019; konštatuje, že jeho účtovná závierka a poznámky boli vypracované na základe informácií dostupných v čase podpisu účtovnej závierky a upozorňuje na súvisiaci vplyv na rozpočet; konštatuje, že účtovná závierka orgánu zahŕňa rezervy na súvisiace náklady vo výške 6,7 mil. EUR a uvádza sumu zostávajúcich budúcich zmluvných platieb vo výške 11,2 mil. EUR, ktoré boli plánované pre sídlo v Londýne; vyzýva orgán EBA, aby posúdil možnosť zníženia týchto rezerv na zdedené náklady v Londýne; pripomína dôležitosť hladkého a nákladovo efektívneho premiestnenia orgánu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 51.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 108/52, 22.3.2018, s. 248.

(14)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia