Postopek : 2018/2202(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0124/2019

Predložena besedila :

A8-0124/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0262

POROČILO     
PDF 197kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017

(2018/2202(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017

(2018/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017

(2018/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(11) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017

(2018/2202(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0124/2019),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(13) Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je končni proračun organa v proračunskem letu 2017 znašal 38.419.554 EUR, kar je 5,28 % več kot v letu 2016; ker se organ financira iz prispevkov Unije (14.543.000 EUR oz. 38 %) in iz prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic in opazovalcev (23.876.555 EUR oz. 62 %);

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2017 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 95,90 %, kar je 0,85 % manj kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,27 %, kar je 1,41 % manj kot leto prej;

2.  ugotavlja, da se delo organa od regulativnih nalog vse bolj preusmerja k izvrševanju in uporabi zakonodaje Unije, zato bi bilo treba interno prerazporediti njegove proračunske in kadrovske vire; v zvezi s tem poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev ustrezno upoštevati prednostni vrstni red;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  ugotavlja, da je organ razveljavil 76.566 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,6 % vseh prenesenih sredstev in precej manj (7,13 %) kot leta 2016;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da organ uporablja 14 ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi ocenjuje rezultate svojih dejavnosti – kolikor to dovoljujejo omejitve organa glede nadzorovanja teh rezultatov – in izboljšuje svoje upravljanje proračuna;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ zagotovil regulativne instrumente v skladu s svojim delovnim programom in uresničil vse cilje, določene v okviru izvajanja njegovih sporazumov o ravni storitev;

6.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge iz regulativnega okvira, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet, se držati dolžnosti in mandata, ki sta mu jih naložila, pri tem ne presegati svojih pooblastil ter si prizadevati za optimalno uporabo virov in uresničitev ciljev; poziva ga, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

7.  poudarja, da mora organ pri izvajanju svojih nalog še posebej upoštevati načelo sorazmernosti; poudarja, da bi bilo treba zlasti pri oblikovanju ukrepov na ravneh 2 in 3 upoštevati posebnosti državnih finančnih trgov;

8.  ugotavlja, da so rezultati nedavnih stresnih testov, ki jih je izvedel organ, zelo vprašljivi; poziva organ, Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), Evropsko centralno banko in Komisijo, naj pri zasnovi stresnih testov uporabljajo dosledno metodologijo, scenarije in predpostavke, da bi v čim večji meri preprečili izkrivljanje rezultatov;

9.  ugotavlja, da je bilo leta 2017 izvedeno zunanje ocenjevanje smotrnosti poslovanja treh evropskih nadzornih organov; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi odpravil pomanjkljivosti, ugotovljene pri zunanji oceni;

10.  poudarja, da je treba dodeliti več sredstev za preprečevanje pranja denarja, da bo lahko organ izpolnjeval svoje nadzorne funkcije in preiskoval nacionalne institucije; poziva organ, naj poskrbi, da bodo pristojni organi ter kreditne in finančne institucije učinkovito in dosledno uporabljali evropsko zakonodajo za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; poziva ga tudi, naj v sodelovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) pripravi skupne smernice o tem, kako tveganja glede pranja denarja in financiranja terorizma vključiti v bonitetni nadzor; je seznanjen s predlogom Komisije za razširitev nadzornih pooblastil organa v povezavi s pranjem denarja in financiranjem terorizma z bančnega na celotni finančni sektor, s čimer bo dobil vodilno vlogo pri pomembnih nalogah in nadzornih pooblastilih; pozdravlja tudi sprejetje politike o prijavljanju nepravilnosti in poudarja, da bi morali državni nadzorni organi sprejeti podobno politiko;

11.  poziva organ, naj opravi preiskavo sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot je cum ex, da bi ocenil potencialne grožnje za celovitost finančnih trgov in državnih proračunov; naj ugotovi vrsto in obseg akterjev v teh sistemih; naj oceni, ali je prišlo do kršitev državnega prava ali prava Unije; naj oceni ukrepe, ki so jih sprejeli finančni nadzorniki v državah članicah; naj zadevnim pristojnim organom da ustrezna priporočila za reformo in ukrepe;

12.  pozdravlja, da si organ prakse in predloge deli z ESMA in EIOPA, s katerima ima redne sestanke in tvori skupen odbor;

Kadrovska politika

13.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen stoodstotno, saj je organ zaposloval 134 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi s 127 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); ugotavlja tudi, da je za organ v letu 2017 delalo 41 pogodbenih uslužbencev in 15 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

14.  ugotavlja, da je organ aprila 2017 sprejel vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja;

15.  opozarja, da se bo organ po odločitvi Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, iz Londona preselil v Pariz; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je ta selitev na zaposlovanje vplivala v tem smislu, da se je leta 2017 povečalo število odpovedi; priznava, da je organ objavil deset razpisov za prosta delovna mesta, da bi oblikoval rezervni seznam, s katerim bi bila zapolnjena delovna mesta, ki so se po odpovedih sprostila;

16.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj organ razpise za prosta delovna mesta objavlja na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja ter na svojem spletnem mestu, da bi izboljšal publiciteto;

Javno naročanje

17.  z zadovoljstvom ugotavlja, da organ skupaj z generalnimi direktorati Komisije in drugimi agencijami sodeluje v več medinstitucionalnih postopkih javnega naročanja;

18.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da postopek za opredelitev ekonomsko najugodnejše rešitve glede na poročilo Računskega sodišča v štirih od petih revidiranih odprtih postopkov javnega naročanja ni bil zadovoljiv; je seznanjen z odgovorom organa in z njegovo utemeljitvijo; poziva organ, naj poišče boljše ravnovesje med merili kakovosti in cene, da bi izboljšal gospodarnost svojih javnih naročil;

19.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da organ konec leta 2017 za svoje postopke še ni uporabljal vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (elektronsko javno naročanje); na osnovi odgovora organa ugotavlja, da je elektronsko oddajo ponudb uvedel avgusta 2018; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri uvajanju preostalih orodij;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

20.  se zaveda, da je organ že uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za zagotavljanje preglednosti ter za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov in zaščito žvižgačev; pozdravlja nadaljnje ukrepe, ki so bili sprejeti za bolj pregledno delovanje organa, tako da se poroča o sestankih, ki jih imajo uslužbenci organa z zunanjimi deležniki; pozdravlja tudi, da se objavljajo na spletnem mestu organa;

21.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ oblikoval strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017; ugotavlja, da je v skladu z oceno tveganja goljufije, ki jo je opravil organ, tveganje nizko do srednje in da je bilo za trinajst scenarijev pomembno oziroma celo znatno; ugotavlja, da naj bi bila ta tveganja z uporabo notranjih kontrol, standardov informacijske varnosti in drugih ukrepov, predlaganih po tej oceni, zmanjšana; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o novostih v zvezi s tem;

22.  meni, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi izvedbenih ukrepov o svojih dejavnostih redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet; poudarja, da je glede na naravo nalog organa nujno, da izkaže svojo preglednost, ne le Parlamentu in Svetu, temveč tudi državljanom Unije;

Druge pripombe

23.  poudarja, da se bodo prihodki organa zmanjšali zaradi odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, in poudarja, da je treba poiskati ustrezno ureditev za financiranje, ki bo organu omogočalo dosledno, neodvisno in učinkovito opravljanje poslanstva;

24.  ugotavlja, da bo sedež organa zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, v začetku leta 2019 preseljen v Pariz (Francija); ugotavlja, da računovodski izkazi organa vsebujejo rezervacije za stroške selitve v višini 6,7 milijona EUR, pa tudi 11,2 milijona EUR za preostale pogodbene obveznosti, ki jih ima organ v Londonu; ugotavlja, da stroški za stavbe med drugim vključujejo nadaljnje plačevanje najemnine in stroškov za pisarne v Londonu, dokler se najemna pogodba konec leta 2020 ne izteče, pri čemer namerava organ te stroške izravnati, tako da bo izkoristil obdobje brez najemnine, ki mu ga je odobril najemodajalec, in prispevek francoske vlade ter tako zagotovil, da bo v letih 2019 in 2020 najemnino in stroške plačeval samo za eno pisarno;

o

o o

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

24.1.2019

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017

(2018/2202(DEC))

Pripravljavec mnenja: Doru-Claudian Frunzulică

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  potrjuje, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega bančnega organa (v nadaljevanju: organ), povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2017, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne; vseeno ugotavlja, da je ocena Računskega sodišča zelo kratka in da je odkrilo pomanjkljivosti pri javnem naročanju, predvsem pri storitvah, saj razmerje med ceno in kakovostjo ni bilo ustrezno; poudarja, da je iz teh postopkov razvidno, da organ pripisuje prevelik pomen merilom za kakovost, zato ni bilo mogoče izbrati ekonomsko ugodnejših rešitev, pri katerih je ravnotežje med kakovostjo in ceno primerno; poziva organ, naj te postopke izboljša;

2.  poudarja, da je osrednja naloga organa skrbeti za boljši nadzor v sistemu Unije za finančnim nadzor, da bi zagotovil finančno stabilnost, potrebno preglednost, tesneje povezane in varnejše finančne trge, pa tudi visoko stopnjo varstva potrošnikov v Uniji, zlasti s prizadevanjem za usklajevanje strožjega nadzora z državnimi in mednarodnimi nadzornimi organi;

3.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvajati vse svoje naloge iz regulativnega okvira, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet, se držati dolžnosti in mandata, ki sta mu jih naložila, pri tem ne presegati svojih pooblastil ter si prizadevati za optimalno uporabo virov in uresničitev ciljev; poziva ga, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

4.  meni, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi izvedbenih ukrepov o svojih dejavnostih redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet; poudarja, da je ob upoštevanju narave nalog organa nujno, da je glede preglednosti odgovoren ne le Parlamentu in Svetu, temveč tudi vsem državljanom Unije;

5.  poudarja, da mora organ pri izvajanju svojih nalog še posebej upoštevati načelo sorazmernosti; poudarja, da bi bilo treba zlasti pri oblikovanju ukrepov na ravneh 2 in 3 upoštevati posebnosti državnih finančnih trgov;

6.  ugotavlja, da se delo organa z regulativnih nalog vse bolj preusmerja k izvrševanju in uporabi zakonodaje Unije, zato bi bilo treba interno prerazporediti njegove proračunske in kadrovske vire; v zvezi s tem poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev ustrezno upoštevati prednostni vrstni red;

7.  ugotavlja, da so rezultati nedavnega stresnega testa EBA zelo vprašljivi; poziva organ, Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), ECB in Komisijo, naj pri zasnovi stresnih testov uporabljajo dosledno metodologijo, scenarije in predpostavke, da bi v čim večji meri preprečili izkrivljanje rezultatov;

8.  ugotavlja, da je imel organ ob koncu leta 2017 190 zaposlenih, v primerjavi s 161 ob koncu leta 2016;

9.  poudarja, da je treba dodeliti več sredstev za preprečevanje pranja denarja, da bo lahko organ izpolnjeval svoje nadzorne funkcije in preiskoval nacionalne institucije; poziva organ, naj poskrbi, da bodo pristojni organi ter kreditne in finančne institucije učinkovito in dosledno uporabljali evropsko zakonodajo za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; poziva ga tudi, naj v sodelovanju z ESMA in EIOPA pripravi skupne smernice o tem, kako tveganja glede pranja denarja in financiranja terorizma vključiti v bonitetni nadzor; je seznanjen s predlogom Komisije za razširitev nadzornih pooblastil organa v povezavi s pranjem denarja in financiranjem terorizma z bančnega na celotni finančni sektor, s čimer bo dobil vodilno vlogo pri pomembnih nalogah in nadzornih pooblastilih; pozdravlja tudi sprejetje politike o prijavljanju nepravilnosti in poudarja, da bi morali državni nadzorni organi sprejeti podobno politiko;

10.  poziva organ, naj opravi preiskavo sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot je cum ex, da bi ocenil potencialne grožnje za celovitost finančnih trgov in državnih proračunov; naj ugotovi vrsto in obseg akterjev v teh sistemih; naj oceni, ali je prišlo do kršitev državnega prava ali prava Unije; naj oceni ukrepe, ki so jih sprejeli finančni nadzorniki v državah članicah; naj zadevnim pristojnim organom da ustrezna priporočila za reformo in ukrepe;

11.  poudarja, da se 40 % proračuna organa financira iz sredstev Evropske unije in 60 % z neposrednimi prispevki nadzornih organov držav članic; poudarja, da se bodo prihodki organa zmanjšali zaradi odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, in poudarja, da je treba poiskati ustrezno ureditev za financiranje, ki bo organu omogočalo dosledno, neodvisno in učinkovito opravljanje poslanstva;

12.  je seznanjen z odločitvijo Združenega kraljestva, da zapusti EU, ter s finančnimi, upravnimi, človeškimi in drugimi posledicami te odločitve; ugotavlja, da je bila uredba o organu EBA spremenjena v skladu z odločitvijo, da se sedež organa preseli v Pariz (Francija), in je seznanjen, da je selitev načrtovana za začetek leta 2019;je seznanjen, da so bili računovodski izkazi in pojasnila organa pripravljeni na osnovi podatkov, ki so bili na voljo ob podpisu zaključnega računa, in opozarja na proračunske posledice tega dejstva; ugotavlja, da računovodski izkazi organa vsebujejo sredstva za stroške selitve v višini 6,7 milijona EUR, pa tudi 11,2 milijona EUR za preostale pogodbene obveznosti, ki jih ima organ v Londonu; poziva organ, naj preuči, ali je mogoče zmanjšati rezervo za stroške v Londonu, ki so posledica pogodbenih obveznosti; znova poudarja, kako pomembna je nemotena in stroškovno učinkovita selitev organa.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 51.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 51.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 51.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 51.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 108/52, 22.3.2018, str. 248.

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov