Förfarande : 2018/2202(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0124/2019

Ingivna texter :

A8-0124/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.21

Antagna texter :

P8_TA(2019)0262

BETÄNKANDE     
PDF 189kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017

(2018/2202(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2202(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(5), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0124/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2202(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(11), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0124/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2202(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0124/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska bankmyndigheten(13) (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2017 till 38 419 554 EUR, vilket innebär en ökning med 5,28 % jämfört med 2016. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (14 543 000 EUR, vilket motsvarar 38 %) och bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och observatörer (23 876 555 EUR, vilket motsvarar 62 %).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för myndigheten för budgetåret 2017 förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 95,90 %, vilket innebär en minskning med 0,85 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,27 %, vilket innebär en minskning med 1,41 % jämfört med föregående år.

2.  Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten noterar Europaparlamentet att myndighetens budget- och personalresurser bör omfördelas internt. Parlamentet betonar här behovet av att säkerställa en lämplig prioriteringsnivå när det gäller resursfördelningen.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet konstaterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 76 566 EUR, vilket utgör 2,6 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en påtaglig minskning med 7,13 % jämfört med 2016.

Prestationer

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten använder 14 prestationsindikatorer för att bedöma resultatet av sin verksamhet, i den mån det är möjligt på grund av myndighetens begränsningar att kontrollera dessa resultat, och förbättra sin budgetförvaltning.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten levererade regleringsprodukterna i linje med sitt arbetsprogram och uppnådde alla de mål som anges i tillämpningsdokumenten för myndighetens servicenivåavtal.

6.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag som följer av det regelverk som fastställts av Europaparlamentet och rådet utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, samtidigt som den fullgör de uppgifter och det mandat som den tilldelats av Europaparlamentet och rådet, och att den bör hålla sig inom mandatet för dessa uppdrag, så att resurserna utnyttjas optimalt och målen uppnås. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

7.  Europaparlamentet betonar att myndigheten bör ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen när den utför sitt uppdrag. Parlamentet understryker att man i synnerhet vid utformningen av åtgärder på nivå 2 och nivå 3 bör uppmärksamma de nationella finansmarknadernas särdrag.

8.  Europaparlamentet noterar att myndighetens senaste stresstester har gett upphov till mycket diskutabla resultat. Parlamentet uppmanar myndigheten, Europeiska systemrisknämnden, Europeiska centralbanken och kommissionen att använda konsekventa metoder, scenarier och antaganden vid fastställandet av stresstesterna för att i möjligaste mån undvika eventuell snedvridning av resultaten.

9.  Europaparlamentet noterar att en extern utvärdering av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna utfördes 2017. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits (av myndigheten) för att ta itu med de brister som fastställts i den externa utvärderingen.

10.  Europaparlamentet betonar behovet av att tilldela mer resurser till åtgärder för bekämpning av penningtvätt för att uppfylla myndighetens tillsynsfunktioner och utredningar av nationella institutioner. Parlamentet uppmanar med eftertryck myndigheten att se till att behöriga myndigheter och kredit- och finansinstitut tillämpar EU-lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism på ett effektivt och konsekvent sätt. Parlamentet begär att myndigheten i samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) tar fram en gemensam vägledning om hur risker för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan integreras i tillsynen. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att utvidga myndighetens tillsynsbefogenheter i samband med bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism från banksektorn till den finansiella sektorn som helhet, och därmed ge den en ledande roll i samband med de relevanta uppgifterna och tillsynsbefogenheterna. Parlamentet välkomnar dessutom i samband med detta antagandet av bestämmelser om rapportering av missförhållanden (visselblåsning) och betonar behovet av att nationella tillsynsmyndigheter antar liknande strategier.

11.  Europaparlamentet begär att myndigheten gör en undersökning av användningen av utdelningsarbitrage såsom cum-ex-uppläggen, i syfte att bedöma det potentiella hotet mot finansmarknadernas integritet och nationella budgetar, fastställa karaktären och omfattningen av de aktörer som deltar i dessa upplägg, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller unionslagstiftningen, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna och utfärda lämpliga rekommendationer för reformer och åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

12.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten delar praxis och mallar med Esma och Eiopa, med vilka myndigheten håller regelbundna möten och bildar en gemensam kommitté.

Personalpolitik

13.  Europaparlamentet noterar att 100 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017, med 134 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten, jämfört med 127 godkända tjänster 2016. Parlamentet noterar dessutom att 41 kontraktsanställda och 15 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017.

14.  Europaparlamentet noterar att byrån i april 2017 antog kommissionens standardbeslut avseende policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning.

15.  Europaparlamentet påminner om att myndigheten efter Förenade kungarikets beslut att lämna unionen kommer att flytta från London till Paris. Parlamentet noterar med oro att denna omlokalisering påverkade rekryteringen av personal till följd av ett ökande antal personer som slutat under 2017. Parlamentet konstaterar att myndigheten har offentliggjort tio meddelanden om lediga tjänster för att upprätta en reservlista som kommer att användas för att tillsätta lediga tjänster till följd av avgångar.

16.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso), samt på myndighetens webbplats, i syfte att öka publiciteten.

Upphandling

17.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten deltar i flera interinstitutionella upphandlingsförfaranden med kommissionens generaldirektorat och andra byråer.

18.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport var förfarandet för att fastställa den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen inte tillfredsställande i fyra av de fem granskade öppna upphandlingsförfarandena. Parlamentet noterar myndighetens svar och dess resonemang. Parlamentet uppmanar myndigheten att hitta ett mer balanserat tillvägagångssätt mellan kvalitets- och priskriterier för att förbättra ekonomin i sina upphandlingar.

19.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att myndigheten i slutet av 2017 ännu inte hade använt alla de verktyg för alla sina förfaranden som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (elektronisk upphandling). Parlamentet noterar att myndigheten genomförde elektronisk inlämning av anbud i augusti 2018. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i fråga om genomförandet av de återstående verktygen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

20.  Europaparlamentet är medvetet om de åtgärder som myndigheten redan har vidtagit och dess pågående insatser för att säkerställa transparens, för att förebygga och hantera intressekonflikter och för att skydda visselblåsare. Parlamentet välkomnar de ytterligare åtgärder som vidtagits för att öka transparensen i myndighetens verksamhet genom att rapportera om de möten som myndighetens personal har med externa intressenter, och att de finns tillgängliga på byråns webbplats.

21.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har utarbetat en strategi för bedrägeribekämpning för perioden 2015–2017. Parlamentet noterar att enligt den bedömning av bedrägeririsker som myndigheten gjort är risken låg till medelhög, och för tretton scenarier har risken ansetts vara väsentlig eller till och med betydande. Parlamentet noterar att interna kontroller, it-säkerhetsstandarder och andra åtgärder som föreslagits efter denna utvärdering syftar till att minska riskerna. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts i detta avseende.

22.  Europaparlamentet anser att myndigheten i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av genomförandeåtgärder, regelbundet måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet betonar att det med tanke på myndighetens uppdrag är viktigt att den uppvisar transparens, inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet, utan också gentemot unionsmedborgarna.

Övriga kommentarer

23.  Europaparlamentet betonar att myndighetens intäkter kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen och understryker behovet av att hitta lämpliga arrangemang för dess finansiering som skulle göra det möjligt för myndigheten att fullgöra sitt uppdrag på ett konsekvent, oberoende och effektivt sätt.

24.  Europaparlamentet konstaterar att på grund av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen kommer myndighetens säte att flyttas till Paris, Frankrike, i början av 2019. Parlamentet noterar att det i myndighetens redovisning ingår avsättningar för kostnader i samband med flytten till ett belopp på 6,7 miljoner EUR och att det tas upp ett belopp på 11,2 miljoner EUR för återstående framtida kontraktsenliga betalningar för kontoret i London. Parlamentet noterar att byggnadskostnaderna omfattar bland annat fortsatt betalning av hyra och fastighetskostnader för Londonkontoren fram till hyresavtalets avslut i slutet av 2020, och att myndigheten samtidigt avser att kompensera för dessa kostnader genom att dra fördel av den hyresfria perioden från hyresvärden och genom att använda den franska statens bidrag för att säkerställa att myndigheten betalar hyra och avgifter för endast ett kontor under 2019 och 2020.

o

o o

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.1.2019

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017

(2018/2202(DEC))

Föredragande av yttrande: Doru‑Claudian Frunzulică

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. Parlamentet noterar dock att revisionsrättens bedömning är mycket kortfattad och att den konstaterade brister i myndighetens upphandlingsförfaranden, främst när det gäller tjänster som saknar en lämplig balans mellan pris- och kvalitetsaspekter. Parlamentet framhåller att sådana förfaranden visar att myndigheten lägger alltför stor vikt vid kvalitetskriterier och inte gör det möjligt att identifiera de ekonomiskt mest fördelaktiga lösningarna, som bör uppvisa en rimlig balans mellan kvalitet och pris. Parlamentet uppmanar myndigheten att förbättra dessa förfaranden.

2.  Europaparlamentet understryker den centrala roll som myndigheten spelar för att säkerställa en bättre tillsyn över unionens system för finansiell tillsyn för att säkerställa finansiell stabilitet, nödvändig transparens, bättre integrerade och säkrare finansmarknader, samt en hög nivå av konsumentskydd i unionen, särskilt genom att främja samordning av en förstärkt tillsyn med de nationella och internationella tillsynsmyndigheterna.

3.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag som följer av det regelverk som fastställts av Europaparlamentet och rådet utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister samtidigt som den fullgör de uppgifter och det mandat som den tilldelats av Europaparlamentet och rådet, och att den bör hålla sig inom mandatet för dessa uppdrag, så att resurserna utnyttjas optimalt och målen uppnås. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

4.  Europaparlamentet anser att EBA i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av genomförandeåtgärder, regelbundet måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna.

5.  Europaparlamentet betonar att myndigheten bör ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen när den utför sitt uppdrag. Parlamentet understryker att man i synnerhet vid utformningen av åtgärder på nivå 2 och nivå 3 bör uppmärksamma de nationella finansmarknadernas särdrag.

6.  Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten noterar Europaparlamentet att myndighetens budget och personalstyrka bör omfördelas internt. Parlamentet betonar här behovet av att säkerställa en lämplig prioriteringsnivå när det gäller resursfördelningen.

7.  Europaparlamentet noterar att EBA:s senaste stresstester har gett upphov till mycket diskutabla resultat. Parlamentet uppmanar EBA, ESRB, ECB och kommissionen att använda konsekventa metoder, scenarier och antaganden vid fastställandet av stresstesterna för att i möjligaste mån undvika eventuella snedvridningar av resultaten.

8.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet anställda i slutet av 2017 uppgick till 190, jämfört med 161 i slutet av 2016.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att tilldela mer resurser till åtgärder för bekämpning av penningtvätt för att uppfylla myndighetens tillsynsfunktioner och utredningar av nationella institutioner. Parlamentet uppmanar med eftertryck myndigheten att se till att behöriga myndigheter och kredit- och finansinstitut tillämpar EU-lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism på ett effektivt och konsekvent sätt. Parlamentet begär att myndigheten i samarbete med Esma och Eiopa tar fram en gemensam vägledning om hur risker för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan integreras i tillsynen. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att utvidga myndighetens tillsynsbefogenheter i samband med bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism från banksektorn till den finansiella sektorn som helhet, och därmed ge den en ledande roll i samband med de relevanta uppgifterna och tillsynsbefogenheterna. Parlamentet välkomnar dessutom i samband med detta antagandet av bestämmelser om rapportering av missförhållanden (visselblåsning) och betonar behovet av att nationella tillsynsmyndigheter antar liknande strategier.

10.  Europaparlamentet begär att Europeiska bankmyndigheten gör en undersökning av användningen av utdelningsarbitrage såsom cum-ex-uppläggen, i syfte att bedöma det potentiella hotet mot finansmarknadernas integritet och nationella budgetar, fastställa karaktären och omfattningen av de aktörer som deltar i dessa upplägg, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller unionslagstiftningen, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och utfärda lämpliga rekommendationer för reformer och åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

11.  Europaparlamentet betonar att myndighetens budget till 40 % finansieras av medel från Europeiska unionen och till 60 % genom direkta bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, och att detta blandade finansieringssystem kan utgöra ett hot mot myndighetens oberoende och tillsynsuppgifter. Parlamentet betonar att myndighetens inkomster kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen, och betonar behovet av att hitta lämpliga arrangemang för dess finansiering som skulle göra det möjligt för myndigheten att fullgöra sitt uppdrag på ett konsekvent, oberoende och effektivt sätt.

12.  Europaparlamentet noterar Förenade kungarikets beslut att lämna EU och de finansiella, administrativa, mänskliga och övriga konsekvenserna av detta beslut. Parlamentet noterar att EBA-förordningen har ändrats för att återspegla beslutet att flytta myndighetens säte till Paris, Frankrike, och konstaterar att flytten planeras till början av 2019. Parlamentet noterar att myndighetens årsredovisning med tillhörande noter upprättades utifrån den information som fanns tillgänglig den dag då årsredovisningen undertecknades och uppmärksammar budgetkonsekvenserna av detta. Parlamentet noterar att i myndighetens årsredovisning ingår avsättningar för kostnader i samband med flytten till ett belopp på 6,7 miljoner EUR och 11,2 miljoner EUR uppges återstå i planerade framtida kontraktsenliga betalningar för kontoret i London. Parlamentet uppmanar EBA att undersöka möjligheten att minska dessa avsättningar för gamla åtaganden i London. Parlamentet påminner om vikten av en smidig och kostnadseffektiv flytt av myndigheten.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

 

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean‑François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 51.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 51.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 51.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 51.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108/52, 22.3.2018, s. 248

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy