Postup : 2018/2198(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0125/2019

Předložené texty :

A8-0125/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.23

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0264

ZPRÁVA     
PDF 208kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.792v02-00 A8-0125/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0125/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(11), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0125/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0125/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 110 530 554 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírný pokles o 0,28 %; vzhledem k tomu, že agentura obdržela dotace Unie ve výši 69 340 298 EUR (62,7 % celkového rozpočtu); vzhledem k tomu, že zbytek rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1 %;

2.  zdůrazňuje, že agentura se částečně financuje z vlastních zdrojů a že účtuje poplatky společnostem, které žádají o registraci chemických látek, jak to stanoví nařízení o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH); konstatuje, že výše poplatku závisí na velikosti společnosti a množství registrovaných chemických látek; podle zprávy Účetního dvora uvedlo od prvních registrací v roce 2009 přibližně 30 % společností, že jsou mikropodnik nebo malý či střední podnik (MSP); se znepokojením však konstatuje, že díky efektivnímu systému agentury pro ověřování ex-post agentura zjistila, že přibližně 55 % mikropodniků a MSP se zařadilo do špatné kategorie, což vedlo k nižším poplatkům; souhlasí s opatřením agentury, která vyfakturovala významné opravy poplatků v celkové výši 16,4 milionu EUR; dále naléhavě vyzývá vnitrostátní donucovací orgány, aby posílily systémy ověřování množství uváděného společnostmi a aby v plném rozsahu a účinně prováděly rámec pro „strategii a minimální kritéria pro prosazování nařízení o chemických látkách“; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o svém úsilí a dosažených výsledcích s cílem snížit výrazné zpoždění při ověřování a provést opravy poplatků;

3.  uvědomuje si obtíže, s nimiž se agentura potýká při ověřování správnosti svých příjmů z poplatků, zejména pokud jde o výrazné úlevy na poplatcích, které právní předpisy poskytují malým a středním podnikům; v tomto ohledu vítá iniciativní přístup agentury, nicméně připomíná, že právní úprava mezi hlavními úkoly agentury neuvádí povinnost zjišťovat v rámci finančního ověřování ex post velikost každého registrovaného subjektu a že agentura nemá k těmto finančním úkonům dostatek personálu; vyzývá Komisi, aby agentuře zajistila dostatek zdrojů k tomu, aby mohla včas, efektivně a přiměřeně ověřovat své příjmy z poplatků;

4.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se očekává, že jelikož třetí a poslední lhůta pro registraci chemických látek podle nařízení REACH vyprší v roce 2018, budou od roku 2019 klesat příjmy z poplatků a plateb a agentura se při financování svého provozu stane závislejší na rozpočtu EU; na základě odpovědi agentury však konstatuje, že agentura předložila Komisi alternativní návrhy a Komise se zavázala k posouzení alternativ k zajišťování financování agentury; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji v této oblasti;

5.  konstatuje, že poplatky, které odvádějí podniky v daném odvětví, se rok od roku podstatně liší, což komplikuje rozpočtové plánování, a že poplatky odváděné podle určitého nařízení lze použít pouze v určeném oddíle rozpočtu agentury, takže v některých oddílech vznikají přebytky a v jiných schodky; vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, která by zajistila vyváženější financování činností vyplývajících ze všech právních předpisů, jež agentura uplatňuje; doporučuje zvážit, zda by získané poplatky nemohly být převáděny do rozpočtu Unie s tím, že by agentura byla financována plně z rozpočtu Unie prostřednictvím jedné částky vztahující se na všechna nařízení, která agentura provádí;

Zrušení přenesených prostředků

6.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 364 031 EUR, což představuje 2,64 % z celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 se jedná o pokles o 5,23 %;

Výkonnost

7.  bere na vědomí, že agentura používá klíčové ukazatele výkonnosti a dále zavedla nové ukazatele účinnosti a zlepšila vytížení klíčových ukazatelů výkonnosti s cílem posílit dohled nad každou činností z hlediska výsledků, zdrojů, výkonnosti a účinnosti; bere na vědomí, že agentura jako klíčové ukazatele výkonnosti používá některé rozpočtové míry s cílem posílit své řízení rozpočtu; vyzývá agenturu, aby vytvořila klíčové ukazatele výkonnosti, které budou více zaměřeny na výsledky a dopad a budou při přezkumu celkové výkonnosti systému řízení posuzovat přidanou hodnotu poskytovanou činností agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o pokroku v tomto ohledu;

8.  konstatuje, že přes rizika a omezení v některých oblastech splnila agentura 70 ze 79 cílů klíčových ukazatelů výkonnosti a průběžně prováděla opatření ke zlepšování týkající se žádostí o povolení i její integrované regulační strategie;

9.  připomíná, že agentura je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14) (dále jen „finanční nařízení“) a že je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, jakož i inovací a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

10.  konstatuje, že v roce 2017 agentura obdržela na 15 900 registračních dokumentací (u 8 500 z nich se hradí poplatek), což představuje zvýšení oproti roku 2016 o 48,6 %; zdůrazňuje, že toto zvýšení registrační činnosti přímo souvisí s poslední lhůtou pro registraci podle nařízení REACH 1. června 2018;

11.  oceňuje skutečnost, že agentura sdílí svou strukturu vnitřního auditu s Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém a úzce spolupracuje s ostatními agenturami, včetně sdílení služeb, v rámci meziagenturní sítě a prostřednictvím memorand o porozumění uzavřených s řadou agentur;

12.  ve zprávě Účetního dvora se uvádí, že na rozdíl od většiny ostatních agentur zakládající nařízení agentury výslovně nevyžaduje, aby se pravidelně provádělo externí hodnocení jejích činností, které je ale klíčovým prvkem pro posuzování výkonnosti; vybízí agenturu, aby přistupovala k externímu hodnocení alespoň jednou za pět let;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,52 %, přičemž ze 460 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 455 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 444; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 119 smluvních zaměstnanců a 8 vyslaných národních odborníků;

14.  konstatuje, že agentura zavedla politiku boje proti obtěžování i příslušné pokyny; oceňuje, že agentura uspořádala školení a umožnila důvěrné poradenství;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); bere na vědomí návrh agentury, aby úřad EPSO podporoval také meziagenturní vývěsku s volnými pracovními místy vytvořenou sítí agentur EU;

16.  konstatuje, že zatímco lhůta pro registraci v roce 2018 byla konečnou lhůtou stanovenou pro registraci zavedených látek podle nařízení REACH, očekává se, že objem práce agentury spojené s registrační činností zůstane po zbývající období této strategie vysoký; dále bere na vědomí, že agentura na základě strategické analýzy svého dalšího směřování vymezila určité současné oblasti činnosti, které se mají rozšiřovat, a několik potenciálních nových úkolů, kterých se bude moci ujmout; zdůrazňuje, že by se mělo zabránit podstavu zaměstnanců;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  podle agentury představují příjmy z poplatků zapsané do rozpočtu na rok 2017 35 % celkových příjmů; bere na vědomí příkladný systém agentury pro monitorování a prevenci případných střetů zájmů a její názor, že díky přijatým opatřením takovéto střety nehrozí, jelikož poplatky mají za cíl pouze pokrýt vynaložené náklady a pracovníci agentury zapojení do utváření veřejného mínění jsou pravidelně hodnoceni s cílem zajistit jejich nezávislost; konstatuje, že agentura by uvítala řešení, kdy by Komise vybírala poplatky jejím jménem, což by usnadnilo finanční řízení agentury a pomohlo omezit riziko nedostatků;

18.  uznává stávající opatření agentury a její úsilí o zajištění transparentnosti a ochrany oznamovatelů; podle agentury jsou všechna setkání jejího vrcholného vedení se zájmovými skupinami registrována a zveřejňována na jejích webových stránkách, aby byla zajištěna plná transparentnost;

Interní audit

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl posouzení rizik a připravil strategický plán auditu IAS na období let 2018–2020 a dále v říjnu 2017 uskutečnil předběžné pohovory k auditu v oblasti střetu zájmů a etiky; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o výsledku tohoto auditu a případných opatřeních přijatých v reakci na vydaná doporučení;

Ostatní připomínky

20.  konstatuje, že poté, co si vybrala novou budovu a podepsala v roce 2017 nájemní smlouvu, plánuje agentura stěhování do nových prostor v Helsinkách v lednu 2020; konstatuje, že ke stěhování dochází kvůli potížím s fungováním její stávající budovy, zejména pokud jde o problémy s kvalitou vzduchu ve stávajících prostorách;

o

o o

21.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne .... 2019 o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur(15).

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(16) (finanční nařízení) a že je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí a také inovace a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

2.  upozorňuje na to, že v roce 2017 oslavila agentura své 10. výročí, a konstatuje také, že správní řada jmenovala nového výkonného ředitele;

3.  konstatuje, že pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(17) (nařízení REACH), je agentura financována z poplatků hrazených tímto odvětvím a z dotace Unie k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 finančního nařízení; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 činily příjmy agentury z vybraných poplatků celkově 33 960 276 EUR (ve srovnání s 33 377 004 EUR v roce 2016), přičemž dotace Unie činila 64 289 500 EUR (ve srovnání s 58 919 188 EUR v roce 2016) a že mimoto obdržela agentura příspěvek od Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) v celkové výši 1 587 950 EUR;

4.  zdůrazňuje, že pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012(18) (nařízení o biocidních přípravcích), je agentura financována z poplatků hrazených tímto odvětvím a z dotace Unie k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 finančního nařízení; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 činily příjmy agentury z vybraných poplatků celkově 8 127 680 EUR (ve srovnání s 7 612 146 EUR v roce 2016), přičemž dotace Unie činila 3 867 798 EUR (ve srovnání s 850 000 EUR v roce 2016) a že mimoto obdržela příspěvek od ESVO, včetně Švýcarska, který v roce 2016 dosáhl 183 156 EUR (142 379 EUR v roce 2016);

5.  poukazuje na to, že pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012(19) (nařízení PIC), je agentura plně financována dotací Unie podle článku 208 finančního nařízení; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 činila dotace Unie 1 185 770 EUR (ve srovnání s 1 151 000 EUR v roce 2016); zdůrazňuje, že agentura přijala svou první zprávu o fungování nařízení PIC týkající se období 2014–2016;

6.  zdůrazňuje, že konečný rozpočet agentury na rozpočtový rok 2017 činil 109 930 554 EUR, což představuje snížení o 0,8 % oproti roku 2016; konstatuje, že poplatky a platby vybrané agenturou v roce 2017 pokryly 38 % jejích výdajů (oproti 46 % v roce 2016);

7.  konstatuje, že poplatky, které odvádějí podniky v daném odvětví, se rok od roku podstatně liší, což komplikuje rozpočtové plánování, a že poplatky odváděné podle určitého nařízení lze použít pouze ve stejném oddíle rozpočtu agentury, takže v některých oddílech vznikají přebytky a v jiných schodky; doporučuje zvážit, zda by získané poplatky nemohly být převáděny do rozpočtu Unie s tím, že by agentura byla financována plně z rozpočtu Unie prostřednictvím jedné částky vztahující se na všechna nařízení, která agentura provádí.

8.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,1 %, což oproti roku 2016 představuje zvýšení o 1,1 %; dále konstatuje, že v roce 2017 dosáhla míra čerpání prostředků na platby 86,9 %, což představuje zvýšení o 0,9 % ve srovnání s rokem 2016;

9.  konstatuje, že v roce 2017 agentura obdržela na 15 900 registračních dokumentací (u 8 500 z nich se hradí poplatek), což představuje zvýšení oproti roku 2016 o 48,6 %; zdůrazňuje, že toto zvýšení registrační činnosti přímo souvisí s poslední lhůtou pro registraci podle nařízení REACH 1. června 2018;

10.  konstatuje, že se podařilo dosáhnout cíle náboru zaměstnanců – je obsazeno 98 % pracovních míst v oblastech REACH/CLP, PIC a biocidních přípravků; poukazuje na obtíže, s nimiž se agentura potýkala v důsledku jí vnucených škrtů pracovních míst a přetrvávající nejistoty v oblasti biocidních přípravků;

11.  uvědomuje, že se agentura potýká s mnoha obtížemi při ověřování správnosti svých příjmů z poplatků, zejména pokud jde o výrazné úlevy na poplatcích, které právní předpisy poskytují malým a středním podnikům; vítá proto iniciativní přístup agentury, nicméně připomíná, že právní úprava nestanovuje povinnost agentury zjišťovat velikost každého registranta v rámci finančního ověřování ex post a že agentura nemá dostatek personálu, aby tyto finanční úkony mohla provádět; vyzývá Komisi, aby zajistila, že agentura bude mít dostatek prostředků k tomu, aby mohla včas, efektivně a přiměřeně ověřovat své příjmy z poplatků;

12.  vítá prohlášení Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

13.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 415/04, 5.12.2017, s. 12

(14)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.).

(15)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.).

(17)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(18)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(19)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí