Menetlus : 2018/2198(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0125/2019

Esitatud tekstid :

A8-0125/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0264

RAPORT     
PDF 190kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.792v02-00 A8-0125/2019

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2198(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(5), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0125/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(11), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0125/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0125/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 110 530 554 eurot, mis oli 2016. aastaga võrreldes veidi (0,28 %) väiksem; arvestades, et amet sai liidult toetust 69 340 298 euro suuruses summas (62,7 % kogueelarvest); arvestades, et ülejäänud osa ameti eelarvest moodustavad tasud ja lõivud;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 98 %, mis oli 2016. aasta määrast 1 % võrra kõrgem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87 %, mis oli 2016. aasta määrast 1 % võrra kõrgem;

2.  rõhutab, et osaliselt rahastab amet end ise ja saab tasu ettevõtetelt, kes soovivad kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määruse (REACH) kohaselt kemikaale registreerida; märgib, et kohaldatavad tasud sõltuvad ettevõtte suurusest ja registreeritud kemikaalide kogusest; kontrollikoja aruandest nähtub, et alates esimestest registreerimistest 2009. aastal on ligikaudu 30 % ettevõtetest end määratlenud mikroettevõttena või väikese või keskmise suurusega ettevõttena (VKE); märgib aga murelikult, et tänu oma tõhusale järelkontrollisüsteemile tegi amet kindlaks, et umbes 55 % mikroettevõtetest ja VKEdest olid näidanud oma suuruse valesti ja maksnud seetõttu väiksemat tasu; peab kiiduväärseks, et amet esitas tasu korrigeerimiseks eriti suures summas (16,4 miljonit eurot) arveid; nõuab peale selle, et riigi õiguskaitseasutused parandaksid ettevõtete deklareeritud mahtude kontrollimise süsteeme ning rakendaksid kemikaalimääruse jõustamise strateegiat ja miinimumkriteeriumeid täielikult ja tulemuslikult; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida ta on ette võtnud ja mida saavutanud, et vähendada kontrollimist ootavate dokumentide suurt hulka ja korrigeerida tasusid;

3.  võtab teadmiseks ameti raskused tasudest laekuva tulu õigsuse kontrollimisel, eelkõige seoses VKEsid puudutavates õigusaktides sätestatud oluliste tasuvähendustega; tunneb sellega seoses heameelt ameti ennetava lähenemisviisi üle, kuid tuletab meelde, et õigusaktides ei ole täpsustatud, et ameti üheks peamiseks ülesandeks on iga registreeritud ettevõtja suuruse finantsalane järelkontroll, ja et ametil ei ole sellise finantstöö jaoks piisavalt töötajaid; kutsub komisjoni üles tagama, et ametil oleksid vajalikud vahendid, et õigeaegselt tagada tasudest laekuva tulu tulemuslik ja proportsionaalne kontroll;

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et kuna 2018. aastal on REACH-määruse kohase kemikaalide registreerimise kolmas tähtaeg, võib eeldada, et 2019. aastal laekub tasudest ja lõivudest vähem tulu ja amet hakkab oma tegevuse rahastamisel rohkem sõltuma ELi eelarvest; võtab aga ameti vastusest teadmiseks, et amet on esitanud komisjonile ettepaneku tema rahastamise muude võimaluste kohta ja komisjon on lubanud neid võimalusi hinnata; palub ametil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni toimuvaga kursis;

5.  märgib, et sektori ettevõtjate makstav tasu on eri aastatel väga erinev, mis raskendab eelarve planeerimist, ning et ühe õigusakti kohaselt makstud tasusid võib kasutada üksnes ameti eelarve vastavas jaos, mistõttu võib ühes jaos tekkida ülejääk, samas kui mõnes teises jaos võib esineda puudujääk; palub komisjonil teha ettepanekuid meetmete kohta, mis tagaksid kõigi ameti rakendatavate õigusaktidega seotud tegevuste tasakaalustatuma rahastamise; soovitab kaaluda võimalust kanda kogutud tasud üle liidu eelarvesse ning rahastada ametit täielikult liidu eelarvest ühe toetussummaga, mis hõlmaks kõiki ameti rakendatavaid õigusakte;

Automaatselt üle kantud assigneeringud

6.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 364 031 eurot, mis moodustas 2,64 % kogu ülekantud summast ja oli 2016. aastaga võrreldes 5,23 % vähem;

Tulemused

7.  võtab teadmiseks, et amet kasutab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, on kasutusele võtnud ka uued tõhususnäitajad ja parandanud töökoormuse mõõtmiseks rakendatavaid põhinäitajaid, et saada parem ülevaade iga tegevusharu tulemustest, vahenditest, tulemuslikkusest ja tõhususest; võtab teadmiseks, et amet kasutab eelarvehalduse parandamiseks teatavaid eelarvega seotud suhtarve; palub, et amet töötaks üldise tulemusjuhtimise süsteemi läbivaatamisel oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks välja põhinäitajad, mille puhul pööratakse tulemustele ja mõjule suuremat tähelepanu; palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande selles valdkonnas tehtud edusammudest;

8.  märgib, et olenemata mõnes valdkonnas ilmnevatest ohtudest ja piirangutest täitis amet 79st põhinäitajatega seotud eesmärgist 70 ning jätkas nii loataotluskorra parandamise meetmete kui ka integreeritud regulatiivse strateegia elluviimist;

9.  tuletab meelde, et amet on konsolideeritud üksus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus)(14) artikli 185 tähenduses ning et ta on reguleerivate asutuste hulgas jõuks, kes aitab rakendada kemikaale käsitlevaid liidu õigusakte inimeste tervise ja keskkonna hüvanguks ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamiseks; märgib, et amet aitab äriühingutel õigusakte järgida, edendab kemikaalide ohutut kasutamist, annab teavet kemikaalide kohta ning käsitleb riskiteguriga kemikaalide küsimust;

10.  märgib, et 2017. aastal võeti vastu ligikaudu 15 900 registreerimistoimikut (neist tasulisi 8500), mis on 48,6 % rohkem kui 2016. aastal; rõhutab, et selline registreerimisaktiivsuse kasv on otseselt seotud REACHi viimase registreerimistähtajaga (1. juuni 2018);

11.  peab kiiduväärseks, et amet jagab siseauditi üksust Euroopa GNSSi Agentuuriga ning teeb ametite võrgustiku kaudu ja vastastikuse mõistmise memorandumite alusel tihedat koostööd ka teiste ametitega, sh teenuste jagamisel;

12.  võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et erinevalt enamikust teistest ametitest ei nõuta ameti asutamismääruses selgesõnaliselt ameti tegevuse perioodilist välishindamist, mis on tulemuslikkuse hindamise põhielement; soovitab ametil lasta teha välishindamine vähemalt iga viie aasta tagant;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 96,52 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 460 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 444 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 455); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 119 lepingulist töötajat ja kaheksa lähetatud riiklikku eksperti;

14.  märgib, et amet on kehtestanud ahistamisvastase poliitika ja võtnud vastu sellekohased suunised; võtab teadmiseks, et amet korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

15.  peab kiiduväärseks kontrollikoja soovitust avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil, et parandada teabe levikut; võtab teadmiseks, et amet tegi EPSO-le ettepaneku propageerida ka ametitevahelist tööportaali, mille on välja töötanud ELi ametite võrgustik;

16.  märgib, et kuigi 2018. aasta registreerimistähtaeg oli faasiainete REACHis registreerimise lõplik regulatiivne tähtaeg, jätkab amet eeldatavalt aktiivset registreerimistegevust ka selle strateegia ülejäänud järgus; märgib lisaks, et amet, olles strateegiliselt analüüsinud oma tulevast tegevussuunda, on tuvastanud teatavad praegused tegevusvaldkonnad, mis peaksid laienema, ja mitu uut ülesannet, mida ta võiks täita; rõhutab, et tuleks vältida töötajate puudust;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

17.  ameti andmetel moodustas tasudest laekuv eelarvetuludesse kantud tulu 2017. aastal 35 % kogutulust; tunnistab, et ametil on huvide konfliktide jälgimiseks ja vältimiseks eeskujulik süsteem ja ameti arvates ei saa tänu võetud meetmetele selliseid konflikte tekkida, sest tasusid kasutatakse kulude katmiseks ja arvamuste koostamises osalevaid ameti töötajaid hinnatakse pidevalt, et tagada nende sõltumatus; märgib, et amet laseks meelsasti enda nimel tasusid koguda komisjonil, sest see hõlbustaks ameti finantsjuhtimist ja aitaks vähendada puudujääkide ohtu;

18.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ning pidevad jõupingutused läbipaistvuse tagamiseks ja rikkumisest teatajate kaitsmiseks; märgib, et ameti andmetel on kõik kõrgema juhtkonna kohtumised huvirühmadega salvestatud ja ameti veebisaidil avaldatud, et tagada täielik läbipaistvus;

Siseaudit

19.  märgib, et 2017. aasta oktoobris teostas komisjoni siseauditi talitus riskianalüüsi ja koostas siseauditi talituse 2018.–2020. aasta strateegilise auditikava ning korraldas huvide konfliktide ja eetikaküsimuste auditeerimiseks esmased küsitlused; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, millised olid auditi tulemused ja mida ta soovituste kohaselt ette on võtnud;

Muud märkused

20.  märgib, et 2017. aastal valis amet välja uue hoone ja sõlmis üürilepingu ning plaanib 2020. aasta jaanuaris kolida Helsingis uutesse ruumidesse; märgib, et amet on sunnitud kolima, sest praeguses hoones on probleeme, eriti ruumide õhukvaliteedi osas;

o

o o

21.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

24.1.2019

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2198(BUD))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „amet“) on konsolideeritud üksus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012(16) (finantsmäärus) artikli 185 tähenduses ning tõukejõud reguleerivate asutuste hulgas kemikaale käsitlevate liidu õigusaktide rakendamisel inimeste tervise ja keskkonna hüvanguks ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamiseks; märgib, et amet aitab äriühingutel õigusakte järgida, edendab kemikaalide ohutut kasutamist, annab teavet kemikaalide kohta ning käsitleb riskiteguriga kemikaalide küsimust;

2.  juhib tähelepanu sellele, et 2017. aastal tähistas amet oma 10. aastapäeva, ja märgib samuti, et haldusnõukogu nimetas ametisse uue tegevdirektori;

3.  märgib, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006(17) (REACH) rahastatakse ametit tööstussektori makstavatest tasudest ja liidu tasakaalustustoetusest, nagu on osutatud finantsmääruse artiklis 208; võtab teadmiseks asjaolu, et amet sai 2017. aastal tasude pealt tulu kokku 33 960 276 eurot (võrrelduna 33 377 004 euroga 2016. aastal), liidu toetus oli 64 289 500 eurot (võrrelduna 58 919 188 euroga 2016. aastal) ning täiendavalt sai amet tulu Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide rahalisest osalusest kokku 1 587 950 euro suuruses summas;

4.  rõhutab, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012(18) (biotsiidide määrus) rahastatakse ametit tööstussektori makstavatest tasudest ja liidu tasakaalustustoetusest, nagu on osutatud finantsmääruse artiklis 208; märgib, et amet sai 2017. aastal tasude pealt tulu kokku 8 127 680 eurot (võrrelduna 7 612 146 euroga 2016. aastal), liidu toetus oli 3 867 798 eurot (võrrelduna 850 000 euroga 2016. aastal) ning täiendavalt sai amet tulu EFTA riikide (sh Šveitsi) rahalisest osalusest 183 156 euro suuruses summas (2016. aastal 142 379 eurot);

5.  rõhutab, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 649/2012(19) (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus) rahastatakse ametit täielikult liidu toetusest, nagu on osutatud finantsmääruse artiklis 208; märgib, et 2017. aastal oli liidu toetus 1 185 770 eurot (võrrelduna 1 151 000 euroga 2016. aastal); rõhutab, et amet võttis vastu esimese aruande eelnevalt teatatud nõusoleku määruse toimimise kohta, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2016;

6.  toonitab, et ameti 2017. aasta lõplik eelarve oli 109 930 554 eurot, mis oli 0,8 % väiksem kui 2016. aasta eelarve; märgib, et ameti poolt 2017. aastal kogutud tasud ja lõivud katsid 38 % tema kuludest (võrrelduna 46 %ga 2016. aastal);

7.  märgib, et sektori ettevõtjate makstavad tasud on aastast aastasse väga erineva suurusega, mis muudab eelarve planeerimise raskemaks, ning et ühe õigusakti kohaselt makstud tasusid võib kasutada üksnes ameti eelarve vastavas jaos, mistõttu võib ühes jaos tekkida ülejääk, samas kui mõnes teises jaos võib esineda puudujääk; soovitab kaaluda võimalust paigutada kogutud tasud ümber liidu eelarvesse ning rahastada ametit täielikult liidu eelarvest ühe toetussummaga, mis hõlmaks kõiki ameti rakendatavaid õigusakte;

8.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,1 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 1,1 % kõrgem; märgib ühtlasi, et 2017. aastal oli maksete assigneeringute täitmise määr 86,9 %, mis on 2016. aasta määrast 0,9 % kõrgem;

9.  märgib, et 2017. aastal võeti vastu ligikaudu 15 900 registreerimistoimikut (millest 8500 annavad teenustasu), mis on 48,6 % rohkem kui 2016. aastal; rõhutab, et selline registreerimisaktiivsuse kasv on otseselt seotud REACHi viimase registreerimistähtajaga (1. juuni 2018);

10.  märgib, et töölevõtmise eesmärk saavutati, kuivõrd täideti 98 % ametikohtadest REACH/CLP, PIC ja biotsiidide valdkonnas; juhib tähelepanu probleemidele, millega amet silmitsi seisab seoses ametikohtade pealesunnitud kärbete ja jätkuva ebakindlusega biotsiidide valdkonnas;

11.  võtab teadmiseks ameti probleemid, mis on seotud tasudest laekuva tulu õigsuse kontrollimisega, pidades eelkõige silmas VKEdega seotud õigusaktides sätestatud olulisi tasuvähendusi; tunneb sellega seoses heameelt ameti ennetava lähenemisviisi üle, kuid tuletab meelde, et õigusaktides ei ole täpsustatud, et ameti üheks peamiseks ülesandeks on iga registreeritud ettevõtja suuruse finantsalane järelkontroll, ja et ametil ei ole sellise finantstöö jaoks piisavalt töötajaid; kutsub komisjoni üles tagama, et ametil oleks nõuetekohased vahendid, mille abil õigel ajal tagada tasudest laekuva tulu tulemuslik ja proportsionaalne kontroll;

12.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse ameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

13.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 415/04, 5.12.2017, lk 12.

(14)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(17)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(18)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(19)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika