Menettely : 2018/2198(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0125/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0125/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0264

MIETINTÖ     
PDF 190kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.792v02-00 A8-0125/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2198(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(5) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0125/2019),

1.  myöntää Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(11) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0125/2019),

1.  hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0125/2019),

A.  toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukon mukaan(13) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 110 530 554 euroa, mikä merkitsee pientä 0,28 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että virasto sai unionin tukea 69 340 298 euroa (62,7 prosenttia koko talousarviosta); toteaa, että loput viraston talousarviosta oli peräisin maksuista ja palkkioista;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98 prosenttia, mikä merkitsee 1 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa lisäksi, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87 prosenttia, mikä merkitsee 1 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  korostaa, että virasto on osittain omarahoitteinen ja saa maksutuloja yrityksiltä, jotka pyytävät kemikaalien rekisteröintiä kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH) mukaisesti; toteaa, että sovellettavat maksut riippuvat yritysten koosta ja rekisteröitävien kemikaalien määrästä; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuonna 2009 tehdyistä ensimmäisistä rekisteröinneistä lähtien noin 30 prosenttia yrityksistä on ilmoittanut olevansa mikroyrityksiä tai pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä); panee kuitenkin huolestuneena merkille, että virasto havaitsi tehokkaan jälkitarkastusjärjestelmänsä ansiosta, että noin 55 prosenttia mikroyrityksistä ja pk-yrityksistä oli luokitellut kokonsa virheellisesti, jolloin myös maksut olivat pienempiä; hyväksyy toimenpiteet, joita virasto on toteuttanut laskuttaakseen erityisen suurista maksujen oikaisuista (16,4 miljoonaa euroa); kehottaa lisäksi kansallisia täytäntöönpanoviranomaisia tehostamaan yritysten ilmoittamien määrien todentamisjärjestelmiä ja panemaan täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön strategiat ja vähimmäiskriteerit, jotka koskevat kemikaaleja koskevien säädösten täytäntöönpanon valvontaa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimistaan ja saavutetuista tuloksista, jotta merkittävästi ruuhkautuneita tarkastuksia voidaan vähentää ja maksujen oikaisut voidaan toteuttaa;

3.  on tietoinen viraston haasteista, jotka liittyvät sen maksutulojen oikeellisuuden tarkastamiseen etenkin, kun on kyse huomattavista maksualennuksista, joita lainsäädännössä on säädetty pk-yrityksille; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille viraston ennakoivan toimintatavan, mutta muistuttaa, että lainsäädännössä ei ole säädetty varainhoitoon liittyvää kunkin rekisteröijän koon jälkikäteistarkastusta viraston ydintehtäväksi ja että virastolle ei ole myönnetty henkilöstöä tämän varainhoitoon liittyvän työn suorittamiseen; kehottaa komissiota varmistamaan, että virastolle myönnetään asianmukaiset resurssit, jotta varmistetaan sen maksutulojen tehokas ja oikeasuhteinen tarkastaminen oikea-aikaisesti;

4.  panee huolestuneena tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että REACH-asetuksen mukainen kemiallisten aineiden kolmannen rekisteröinnin määräaika päättyy vuonna 2018, joten maksuihin perustuvien tulojen odotetaan vähenevän vuodesta 2019 alkaen, ja viraston toiminnan rahoitus riippuu aiempaa enemmän EU:n talousarviosta; panee kuitenkin merkille, että viraston vastauksen mukaan se on ehdottanut komissiolle vaihtoehtoja ja että komissio on sitoutunut arvioimaan vaihtoehtoja varmistaakseen viraston rahoituksen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistyksestä;

5.  panee merkille, että teollisuuden maksamat maksut vaihtelevat huomattavasti eri vuosina, mikä vaikeuttaa talousarvion suunnittelua, ja että tiettyyn asetukseen liittyvät maksut voidaan käyttää vain viraston talousarvion kyseisen pääluokan sisällä, mikä voi merkitä sitä, että talousarvion yksi pääluokka on ylijäämäinen ja toiset pääluokat taas alijäämäisiä; kehottaa komissiota esittämään toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikkiin viraston soveltamiin asetuksiin liittyvät toimet rahoitetaan entistä tasapainoisemmin; suosittelee harkitsemaan mahdollisuutta siirtää kannetut maksut unionin talousarvioon ja rahoittaa virasto kokonaisuudessaan unionin talousarviosta yhdellä avustuksella, joka kattaa kaikki asetukset, joita virasto panee täytäntöön;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

6.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahojen peruttiin 364 031 euroa, mikä on 2,64 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja merkitsee 5,23 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

7.  toteaa, että virasto käyttää keskeisiä tulosindikaattoreita ja on lisäksi ottanut käyttöön uusia tehokkuusindikaattoreita ja parantanut työmäärää koskevia keskeisiä tulosindikaattoreita vahvistaakseen kunkin toiminnon valvontaa tuotannon, resurssien, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta; toteaa viraston käyttävän tiettyjä talousarviolukuja keskeisinä tulosindikaattoreina talousarviohallintonsa tehostamiseksi; kehottaa virastoa kehittämään enemmän tuloksiin ja vaikutukseen keskittyviä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan viraston toiminnan tuomaa lisäarvoa, kun se tarkistaa yleistä tuloksellisuuden hallintajärjestelmää; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

8.  katsoo, että joidenkin alojen riskeistä ja rajoitteista huolimatta virasto saavutti keskeisistä tulosindikaattoritavoitteistaan 70 yhteensä 79:stä ja jatkoi sekä lupahakemusten parantamista että integroidun sääntelystrategiansa täytäntöönpanoa;

9.  muistuttaa, että virasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(14) (varainhoitoasetus) 185 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu yhteisö ja että se kannustaa sääntelyviranomaisia panemaan täytäntöön unionin kemikaalilainsäädäntöä kansanterveyden ja ympäristön sekä innovoinnin ja kilpailukyvyn eduksi; toteaa, että virasto auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, antaa tietoja kemikaaleista ja paneutuu huolta aiheuttaviin kemikaaleihin;

10.  toteaa, että vuonna 2017 vastaanotettiin noin 15 900 rekisteröintiasiakirjaa (joista 8 500 oli sellaisia, joista saatiin maksu), mikä merkitsee 48,6 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; korostaa, että tämä rekisteröintitoiminnan lisääntyminen liittyy suoraan siihen, että viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika oli 1. kesäkuuta 2018;

11.  on tyytyväinen, että virastolla ja Euroopan GNSS-virastolla on yhteinen sisäisen tarkastuksen yksikkö ja että virasto tekee tiivistä yhteistyötä muiden virastojen kanssa, myös jakamalla palveluja, virastojen välisessä verkostossa ja useiden virastojen kanssa tehtyjen yhteisymmärryspöytäkirjojen kautta;

12.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että toisin kuin useimpien muiden virastojen kohdalla kemikaalivirastolta ei sen perustamisasetuksessa nimenomaisesti vaadita säännöllisin väliajoin tehtäviä toiminnan ulkoisia arviointeja, jotka ovat tuloksellisuuden arvioinnin keskeisiä osatekijöitä; kannustaa virastoa teettämään vähintään joka viides vuosi ulkoisen arvioinnin;

Henkilöstöpolitiikka

13.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 96,52 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 460 väliaikaisesta toimesta 444 oli täytettynä (verrattuna 455 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viraston palveluksessa työskenteli lisäksi 119 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 8 kansallista asiantuntijaa;

14.  panee merkille, että virastolla on käytössään häirinnän vastaisia menettelyjä ja niitä koskevat suuntaviivat; toteaa, että se järjesti koulutusta ja tarjosi mahdollisuuden luottamuksellisiin neuvontapalveluihin;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkistamista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; panee merkille, että virasto ehdottaa, että EPSO kannustaisi myös käyttämään unionin virastojen verkoston luomaa virastojen välistä työpaikkasivustoa;

16.  toteaa, että vaikka vuoden 2018 rekisteröinnin määräaika oli asteittain rekisteröitävien aineiden REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin lopullinen asetuksissa vahvistettu määräaika, viraston rekisteröintitoiminnan odotetaan pysyvän vilkkaana tämän strategian jäljellä olevana kestoaikana; toteaa lisäksi, että virasto on nimennyt tulevaa suuntaansa käsittelevän strategisen analyysin perusteella joitakin olemassa olevia toiminta-aloja, joiden odotetaan kasvavan, sekä monia mahdollisia uusia tehtäviä, joita virasto saattaa ottaa hoitaakseen; painottaa, että olisi vältettävä henkilöstökapasiteetin riittämättömyys;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  toteaa, että viraston mukaan sen talousarvioon otetut maksutulot vuonna 2017 olivat 35 prosenttia sen kokonaistuloista; on tyytyväinen viraston esimerkilliseen järjestelmään eturistiriitojen seuraamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi ja sen kantaan, jonka mukaan toteutettujen toimien vuoksi tällaisten konfliktien vaaraa ei ole, koska maksujen tarkoituksena on kustannusten kattaminen, ja toteaa, että mielipidevaikuttamiseen osallistuvaa viraston henkilöstöä arvioidaan säännöllisesti riippumattomuuden varmistamiseksi; panee merkille, että virasto pitäisi hyvänä ratkaisua, jossa komissio perisi maksut sen puolesta, sillä se helpottaisi viraston varainhoitoa ja auttaisi sitä pienentämään vajeiden riskejä;

18.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden turvaamiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; toteaa, että viraston mukaan kaikki sen ylemmän johdon ja eturyhmien väliset kokoukset rekisteröidään ja julkaistaan sen verkkosivustolla täyden avoimuuden varmistamiseksi;

Sisäinen tarkastus

19.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus suoritti riskinarvioinnin ja laati vuosien 2018–2020 sisäisen tarkastuksen toimialan strategisen tarkastussuunnitelman sekä järjesti lisäksi alustavat haastattelut eturistiriitoja ja etiikkaa koskevaa tarkastusta varten lokakuussa 2017; kehottaa virastoa raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän tarkastuksen tuloksista ja sen johdosta toteutetuista toimista suositusten noudattamiseksi;

Muita huomautuksia

20.  panee merkille, että valittuaan Helsingistä uuden rakennuksen virasto allekirjoitti vuokrasopimuksen vuonna 2017 ja suunnittelee muuttavansa uusiin tiloihin tammikuussa 2020; toteaa, että muutto johtuu sen nykyisen rakennuksen ongelmista, jotka koskevat etenkin ilmanlaatua;

o

o o

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(15).

24.1.2019

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2198(BUD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  muistuttaa, että Euroopan kemikaalivirasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(16) (varainhoitoasetus) 185 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu yhteisö ja että se kannustaa sääntelyviranomaisia panemaan täytäntöön unionin kemikaalilainsäädäntöä kansanterveyden ja ympäristön sekä innovoinnin ja kilpailukyvyn eduksi; toteaa, että virasto auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, antaa tietoja kemikaaleista ja paneutuu huolta aiheuttaviin kemikaaleihin;

2.  korostaa, että vuonna 2017 virasto täytti 10 vuotta, ja panee myös merkille, että hallintoneuvosto nimitti uuden pääjohtajan;

3.  toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(17) (Reach-asetus) osalta virasto saa rahoituksensa teollisuuden suorittamista maksuista sekä unionin myöntämästä tasapainottavasta avustuksesta varainhoitoasetuksen 208 artiklan mukaisesti; toteaa, että virasto keräsi vuonna 2017 maksutuloina yhteensä 33 960 276 euroa (vuonna 2016 vastaava määrä oli 33 377 004 euroa), kun taas unionin tuki oli 64 289 500 euroa (vuonna 2016 vastaava määrä oli 58 919 188 euroa), ja että tämän lisäksi tuloja saatiin EFTA-maiden maksuosuuksista kaikkiaan 1 587 950 euroa;

4.  korostaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 528/2012(18) (biosidivalmisteita koskeva asetus) osalta virasto saa rahoituksensa teollisuuden suorittamista maksuista sekä unionin myöntämästä tasapainottavasta avustuksesta varainhoitoasetuksen 208 artiklan mukaisesti; toteaa, että virasto keräsi vuonna 2017 maksutuloina yhteensä 8 127 680 euroa (vuonna 2016 vastaava määrä oli 7 612 146 euroa), kun taas unionin tuki oli 3 867 798 euroa (vuonna 2016 vastaava määrä oli 850 000 euroa), ja että tämän lisäksi EFTA-maiden, muun muassa Sveitsin, maksuosuuksista saatiin kaikkiaan 183 156 euroa (142 379 euroa vuonna 2016);

5.  korostaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012(19) (PIC‑asetus) osalta virasto saa koko rahoituksensa unionin tuesta varainhoitoasetuksen 208 artiklan mukaisesti; toteaa, että vuonna 2017 unionin tuen määrä oli 1 185 770 euroa (vuonna 2016 vastaava määrä oli 1 151 000 euroa); korostaa, että virasto antoi PIC-asetuksen toiminnasta ensimmäisen kertomuksensa, joka kattaa vuodet 2014–2016;

6.  korostaa, että viraston lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 109 930 554 euroa, mikä merkitsee 0,8 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viraston vuonna 2017 perimät maksut kattoivat 38 prosenttia sen menoista (vuonna 2016 vastaava osuus oli 46 prosenttia);

7.  panee merkille, että teollisuuden maksamat maksut vaihtelevat huomattavasti eri vuosina, mikä vaikeuttaa talousarvion suunnittelua, ja että tiettyyn asetukseen liittyvät maksut voidaan käyttää vain viraston talousarvion kyseisen pääluokan sisällä, mikä voi merkitä sitä, että talousarvion yksi pääluokka on ylijäämäinen ja toiset pääluokat taas alijäämäisiä; suosittelee harkitsemaan mahdollisuutta siirtää kannetut maksut unionin talousarvioon ja rahoittaa virasto kokonaisuudessaan unionin talousarviosta yhdellä avustuksella, joka kattaa kaikki asetukset, joita virasto panee täytäntöön;

8.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,1 prosenttia, mikä merkitsee 1,1 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee lisäksi merkille, että vuonna 2017 maksumäärärahojen käyttöaste oli 86,9 prosenttia, mikä merkitsee 0,9 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

9.  toteaa, että vuonna 2017 vastaanotettiin noin 15 900 rekisteröintiasiakirjaa (joista 8 500 oli sellaisia, joista saatiin maksu), mikä merkitsee 48,6 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; korostaa, että tämä rekisteröintitoiminnan lisääntyminen liittyy suoraan siihen, että viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika oli 1. kesäkuuta 2018;

10.  toteaa, että virasto saavutti palvelukseenottotavoitteensa, sillä 98 prosenttia REACH-asetusta ja CLP-asetusta sekä PIC-asetusta ja biosidivalmisteita koskevista toimista oli täytetty; korostaa, että virasto on kohdannut vaikeuksia, jotka johtuvat toimien vähentämisestä ja jatkuvasta epävarmuudesta biosidivalmisteiden alalla;

11.  myöntää, että virastolla on ollut haasteita maksutulojensa oikeellisuuden tarkastamisessa etenkin, kun on kyse huomattavista pk-yrityksiin liittyvistä maksualennuksista, joista on säädetty lainsäädännössä; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille viraston ennakoivan toimintatavan, mutta muistuttaa, että lainsäädännössä ei ole säädetty varainhoitoon liittyvää kunkin rekisteröijän koon jälkikäteistarkastusta viraston ydintehtäväksi ja että virastolle ei ole myönnetty henkilöstöä tämän varainhoitoon liittyvän työn suorittamiseen; kehottaa komissiota varmistamaan, että virastolle myönnetään asianmukaiset resurssit, jotta varmistetaan sen maksutulojen vaikuttava ja oikeasuhteinen tarkastaminen oikea-aikaisesti;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2017 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

13.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 415/04, 5.12.2017, s. 12.

(14)

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö