Eljárás : 2018/2198(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0125/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0125/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.23

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0264

JELENTÉS     
PDF 209kWORD 66k
1.3.2019
PE 627.810v02-00 A8-0125/2019

az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2198(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 97. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0125/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 97. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0125/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0125/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(13) szerint az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 110 530 554 EUR volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 0,28%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség 69 340 298 EUR uniós támogatásban részesült (a teljes költségvetés 62,7%-a); mivel az ügynökség költségvetésének fennmaradó része díjakból és illetékekből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeri, hogy a 2017-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98%-os volt, ami 2016-hoz képest 1%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87%-os volt, ami 2016-hoz képest 1%-os emelkedést jelent;

2.  hangsúlyozza, hogy az ügynökség részben önfinanszírozású, és a vegyi anyagok regisztrációját kérelmező vállalatoktól a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) rendelet értelmében díjat szed be; megállapítja, hogy az alkalmazandó díjak a vállalatok méretétől és a regisztrált vegyi anyagok mennyiségétől függenek; a Számvevőszék jelentése szerint az első, 2009-ben történt regisztrációk óta a vállalatoknak mintegy 30%-a jelentkezett mikro-, kis-, illetve középvállalkozásként (kkv-ként); aggodalommal jegyzi meg azonban, hogy az ügynökség hatékony utólagos ellenőrzési rendszerének köszönhetően az ügynökség megállapította, hogy a mikrovállalkozások és a kkv-k mintegy 55%-a helytelenül határozta meg méretét, ami alacsonyabb díjakat eredményezett; helyesli az ügynökség által hozott intézkedéseket, melyek keretében rendkívül magas összegben, 16,4 millió EUR értékben állított ki díjkorrekciós számlákat; sürgeti továbbá a nemzeti végrehajtó hatóságokat, hogy erősítsék meg a vállalatok által bejelentett mennyiségek ellenőrzésére szolgáló rendszereket, valamint hogy teljes körűen és hatékonyan hajtsák végre a vegyi anyagokra vonatkozó rendeletek végrehajtására vonatkozó stratégiákat és minimumkövetelményeket; felszólítja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak erőfeszítéseiről és elért eredményeiről, csökkentése a jelentős ellenőrzési hátralékot, és hajtsa végre a díjkorrekciókat;

3.  elismeri az ügynökség előtt álló, a díjbevételek helyességének ellenőrzésével kapcsolatos kihívásokat, különös tekintettel a kkv-kra vonatkozó jogszabályok által előírt jelentős díjcsökkentésekre; e tekintetben üdvözli az ügynökség proaktív megközelítését, de emlékeztet arra, hogy a jogszabályokban nem szerepel az ügynökség egyik fő feladataként minden egyes nyilvántartott méretének utólagos pénzügyi ellenőrzése, és hogy az ügynökség nem rendelkezik személyzettel e pénzügyi tevékenység elvégzésére; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az ügynökség megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen ahhoz, hogy időben elvégezze a díjbevételeinek hatékony és arányos ellenőrzését;

4.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint mivel a vegyi anyagok regisztrációjának REACH-rendelet szerinti harmadik határideje 2018-ban lejár, a díjakból és illetékekből származó bevételek 2019-től kezdve várhatóan csökkenni fognak, és műveleteinek finanszírozásához az Ügynökség nagyobb mértékben fog függeni az uniós költségvetéstől; tudomásul veszi azonban, hogy az ügynökség – válasza szerint – alternatív javaslatokat tett a Bizottságnak, és hogy a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy az ügynökség finanszírozásának biztosítása érdekében felméri az alternatív lehetőségeket; felkéri az ügynökséget, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kérdéssel kapcsolatos fejleményekről;

5.  megjegyzi, hogy az ipar által fizetett díjak évről évre jelentősen változnak, ami megnehezíti a költségvetési tervezést, és hogy egy bizonyos rendelethez kapcsolódóan fizetett díjakat csak az ügynökség költségvetésének adott szakaszában lehet használni, ami a költségvetés egyik részében többletet, más részeiben pedig hiányt eredményezhet; kéri a Bizottságot, hogy javasoljon intézkedéseket az ügynökség által végrehajtott rendeletekkel kapcsolatos tevékenységek kiegyensúlyozottabb finanszírozásának biztosításához; ajánlja, hogy vizsgálják meg, hogy a beszedett díjakat átcsoportosíthatják-e az uniós költségvetésbe, míg az ügynökséget teljes egészében az uniós költségvetésből finanszíroznák az ügynökség által végrehajtott valamennyi rendeletet lefedő egyetlen támogatási összeg révén;

Átvitelek törlése

6.  elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 361 031 eurót, ami 2016-hoz képest 5,23%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 2,64%-ának felel meg;

Teljesítmény

7.  elismeri, hogy az ügynökség alkalmazza a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket), és ezenkívül új hatékonysági teljesítménymutatókat is bevezetett, valamint javította a munkateherre vonatkozó KPI-ket, hogy javítsa az egyes tevékenységeknek az eredmények, az erőforrások, a teljesítmény és a hatékonyság szempontjából történő felügyeletét; tudomásul veszi, hogy az ügynökség költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében bizonyos költségvetési tételeket fő teljesítménymutatóként használ; felkéri az ügynökséget, hogy az általános teljesítményirányítási rendszer felülvizsgálata során dolgozzon ki több eredményre és hatásra összpontosító KPI-t, értékelve az ügynökség tevékenységei által biztosított hozzáadott értéket; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

8.  elismeri, hogy az ügynökség az egyes területeken tapasztalható kockázatok és korlátok ellenére 79-ből 79 KPI-célt elért, és folytatta az engedélyezési kérelmek javító intézkedéseinek, valamint integrált szabályozási stratégiájának végrehajtását;

9.  emlékeztet arra, hogy az ügynökség a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet(14) (a költségvetési rendelet) 185. cikkével összhangban konszolidált szerv, és vezető szerepet tölt be a szabályozó hatóságok között a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak az emberi egészség és a környezet, valamint az innováció és a versenyképesség javára történő végrehajtásában; megjegyzi, hogy az ügynökség segít a vállalatoknak a jogszabályoknak való megfelelésben, előmozdítja a vegyi anyagok biztonságos felhasználását, tájékoztatást nyújt a vegyi anyagokról és foglalkozik az aggodalomra okot adó vegyi anyagokkal;

10.  megjegyzi, hogy 2017-ben megközelítőleg 15 900 regisztrálási dokumentáció érkezett be (melyekből 8500 esetében állapítottak meg díjat), ami 2016-hoz képest 48,6%-os növekedést jelent; hangsúlyozza, hogy a regisztrációs tevékenység e növekedése közvetlenül összefügg a REACH szerinti legutóbbi, 2018. június 1-jei regisztrációs határidővel;

11.  elismeréssel jegyzi meg, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlegét megosztja az Európai GNSS Ügynökséggel, és az ügynökségközi hálózat égisze alatt, valamint a számos ügynökséggel kötött egyetértési megállapodások révén szorosan együttműködik más ügynökségekkel, többek között a szolgáltatások megosztása terén;

12.  a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökségek többségétől eltérően az ügynökség alapító rendelete nem írja elő kifejezetten a tevékenységeinek időszakos külső értékelését, pedig ez lényeges eleme a teljesítményértékelésnek; arra ösztönzi az ügynökséget, hogy legalább ötévente végeztessen külső értékelést;

Személyzeti politika

13.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,52%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 460-ból (szemben a 2016. évi 455 engedélyezett álláshellyel) 444 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megállapítja, hogy ezen felül 119 szerződéses alkalmazott és 8 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

14.  megállapítja, hogy az ügynökség zaklatásellenes politikával és ahhoz kapcsolódó iránymutatásokkal rendelkezik; elismeri, hogy képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

15.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosságuk növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján is; tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló javaslatát, hogy az EPSO támogassa az uniós ügynökségek hálózata által kidolgozott ügynökségközi állásportált is;

16.  megjegyzi, hogy bár a 2018. évi regisztrációs határidő volt a bevezetett anyagok REACH-nyilvántartásba történő felvételének utolsó határideje, az ügynökség regisztrációs tevékenysége várhatóan magas szinten marad e stratégia hátralévő szakasza során; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség jövőbeni irányára vonatkozó stratégiai elemzést követően az ügynökség azonosított bizonyos már létező tevékenységi területeket, amelyek tekintetében növekedésre számít, és számos olyan új feladatot, amelyeket az ügynökség felvállalhat; hangsúlyozza, hogy el kell kerülni a személyzeti kapacitáshiányt;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

17.  az ügynökség szerint 2017-ben a költségvetésben szereplő díjbevételek a teljes bevétel 35%-át képviselik; elismeri, hogy az ügynökség példamutató rendszert alkalmaz az összeférhetetlenségek ellenőrzésére és megelőzésére, valamint hogy az ügynökség véleménye szerint a hozott intézkedések következtében nem áll fenn ilyen összeférhetetlenségek veszélye, egyrészt a díjak költségfedezési célja, másrészt a vélemények kidolgozásában részt vevő ügynökségi személyzetnek a függetlenség biztosítását célzó rendszeres értékelése miatt; megállapítja, hogy az ügynökség üdvözölné azt a megoldást, ha a Bizottság az ügynökség nevében beszedné a díjakat, ez ugyanis megkönnyítené az ügynökség pénzgazdálkodását és hozzájárulna a hiányosságok kockázatának csökkentéséhez;

18.  elismeri az ügynökség már meglévő intézkedéseit és jelenleg zajló erőfeszítéseit az átláthatóság biztosítása, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében; az ügynökség szerint a teljes átláthatóság biztosítása érdekében a felső vezetés érdekcsoportokkal folytatott valamennyi ülését nyilvántartásba veszik és közzéteszik az ügynökség honlapján;

Belső ellenőrzés

19.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) kockázatértékelést végzett, és elkészítette az IAS 2018–2020-ra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét, valamint 2017 októberében előzetes interjúkat készített egy, az összeférhetetlenségeket és az etikát vizsgáló ellenőrzéssel kapcsolatosan; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményeiről, valamint az ajánlások nyomán hozott valamennyi intézkedésről;

Egyéb megjegyzések

  megállapítja, hogy az új épület kiválasztását és a bérleti szerződés 2017-ben történt aláírását követően 2020 januárjában az ügynökség kész átköltözni új, Helsinkiben található munkahelyszínére; megállapítja, hogy a költözés oka a jelenlegi épület részleges működési zavara, különös tekintettel a jelenlegi épületekben felmerülő levegőminőségi problémákra;

o

o o

21.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2019. ...-i állásfoglalására(15).

24.1.2019

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2198(BUD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (az ügynökség) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet(16) (költségvetési rendelet) 185. cikke szerinti konszolidált szerv, és vezető szerepet tölt be a szabályozó hatóságok között a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak az emberi egészség és a környezet, valamint az innováció és a versenyképesség javára történő végrehajtásában; megjegyzi, hogy az ügynökség segít a vállalatoknak a jogszabályoknak való megfelelésben, előmozdítja a vegyi anyagok biztonságos felhasználását, tájékoztatást nyújt a vegyi anyagokról és foglalkozik az aggodalomra okot adó vegyi anyagokkal;

2.  kiemeli, hogy az ügynökség 2017-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, és megjegyzi, hogy az igazgatótanács új ügyvezető igazgatót nevezett ki;

3.  megjegyzi, hogy az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(17) (REACH-rendelet) értelmében az ügynökséget az ipar által fizetett díjakból és egy, a költségvetési rendelet 208. cikke értelmében nyújtott uniós kiegyenlítő támogatásból finanszírozzák; tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2017-ben összesen 33 960 276 EUR díjat szedett be (a 2016. évi 33 377 004 EUR-hoz képest), míg az uniós támogatás összege 64 289 500 EUR volt (a 2016-os 58 919 188 EUR-hoz képest), és hogy ezen felül az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) hozzájárulásai összesen 1 587 950 EUR-t tettek ki;

4.  az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(18) (a biocid termékekről szóló rendelet) vonatkozásában hangsúlyozza, hogy az ügynökséget az ipar által fizetett díjakból és egy, a költségvetési rendelet 208. cikke értelmében nyújtott uniós kiegyenlítő támogatásból finanszírozzák; megjegyzi, hogy az ügynökség 2017-ben összesen 8 127 680 EUR díjat szedett be (a 2016. évi 7 612 146 EUR-hoz képest), míg az uniós támogatás összege 3 867 798 EUR volt (a 2016-os 850 000 EUR-hoz képest), és hogy ezen felül az EFTA-hozzájárulások (Svájcot is beleértve) összesen 183 156 EUR-t tettek ki (2016-ban 142 379 EUR-t);

5.  a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(19) (PIC-rendelet) vonatkozásában kiemeli, hogy az ügynökséget teljes mértékben a költségvetési rendelet 208. cikke értelmében nyújtott uniós támogatásból finanszírozzák; megjegyzi, hogy 2017-ben az uniós támogatás 1 185 770 EUR-t tett ki (szemben az 1 151 000 EUR-val 2016-ban); hangsúlyozza, hogy az ügynökség elfogadta első jelentését a PIC-rendelet 2014–2016 közötti időszakra vonatkozó működéséről;

6.  hangsúlyozza, hogy a központ 2017-es pénzügyi évre vonatkozó teljes költségvetése 109 930 554 EUR volt, ami 2016-hoz képest 0,8%-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy az ügynökség által 2017-ben beszedett díjak és illetékek kiadásainak 38%-át fedezték (a 2016-os 46%-kal szemben);

7.  megjegyzi, hogy az ipar által fizetett díjak évről évre jelentősen változnak, ami megnehezíti a költségvetési tervezést, és hogy egy bizonyos rendeletre tekintettel fizetett díjakat csak az ügynökség költségvetésének adott szakaszában lehet használni, ami a költségvetés egyik részében többletet, más részeiben pedig hiányt jelenthet; ajánlja, hogy vizsgálják meg, hogy a beszedett díjakat átcsoportosíthatják-e az uniós költségvetésbe, míg az ügynökséget teljes egészében az uniós költségvetésből finanszíroznák az ügynökség által végrehajtott valamennyi rendeletet lefedő egyetlen támogatási összeg révén;

8.  megjegyzi, hogy a 2017-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,1%-os volt, ami 2016-hoz képest 1,1%-os emelkedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ben a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 86,9%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,9%-os növekedést jelent;

9.  megjegyzi, hogy 2017-ben megközelítőleg 15 900 regisztrálási dokumentáció érkezett be (melyekből 8500 esetében állapítottak meg díjat), ami 2016-hoz képest 48,6%-os növekedést jelent; hangsúlyozza, hogy a regisztrációs tevékenység e növekedése közvetlenül összefügg a REACH szerinti legutóbbi, 2018. június 1-jei regisztrációs határidővel;

10.  megjegyzi, hogy a felvételi célt sikerült elérni, a REACH/CLP, PIC és biocidek területén az álláshelyek 98%-át betöltötték; kiemeli, hogy az ügynökségnek nehézségekkel kellett szembenéznie az előírt leépítések és a biocidek területen tapasztalható folyamatos bizonytalanság miatt;

11.  elismeri az ügynökség előtt álló kihívásokat a díjbevételek helyességének ellenőrzése terén, különös tekintettel a kkv-kra vonatkozó jogszabályok által előírt jelentős díjcsökkentésekre; e tekintetben üdvözli az ügynökség proaktív megközelítését, de emlékeztet arra, hogy a jogszabályokban nem szerepel az ügynökség egyik fő feladataként minden egyes nyilvántartott méretének utólagos pénzügyi ellenőrzése, és hogy az ügynökség nem rendelkezik személyzettel e pénzügyi tevékenység elvégzésére; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az ügynökség megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen ahhoz, hogy időben elvégezze a díjbevételek hatékony és arányos ellenőrzését;

12.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, miszerint kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2017-re vonatkozó éves beszámolója megbízható, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

13.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 56. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 56. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 396., 2006.12.30, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 56. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 56. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 396., 2006.12.30, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 415/04., 2017.12.5., 12. o.

(14)

  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(15)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(17)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(18)

  Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(19)

  Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat