Procedūra : 2018/2198(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0125/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0125/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.23

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0264

ZIŅOJUMS     
PDF 211kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.792v02-00 A8-0125/2019

par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2198(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(5), un jo īpaši tās 97. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0125/2019),

1.  sniedz Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(11), un jo īpaši tās 97. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0125/2019),

1.  apstiprina Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0125/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Ķimikāliju aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 110 530 554 EUR, t. i., nedaudz — par 0,28 % — mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūra saņēma Savienības subsīdijas 69 340 298 EUR apmērā (62,7 % no kopējā budžeta); tā kā pārējo Aģentūras budžetu veido ienākumi no nodevām un maksām;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98 %, un tas ir par 1 % augstāks nekā 2016. gadā; turklāt ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87 %, t. i., par 1 % augstāks nekā 2016. gadā;

2.  uzsver, ka Aģentūra daļēji sevi finansē pati un saņem maksas no uzņēmumiem, kuri prasa reģistrēt ķimikālijas, kā noteikts Regulā par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH); ņem vērā, ka piemērojamās maksas ir atkarīgas no uzņēmumu lieluma un reģistrēto ķimikāliju apjoma; saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu kopš pirmajām reģistrācijām 2009. gadā aptuveni 30 % uzņēmumi ir tikuši reģistrēti kā mikrouzņēmumi vai mazie un vidējie uzņēmumi (MVU); tomēr ar bažām norāda, ka Aģentūra ir ieviesusi efektīvu ex post pārbaužu sistēmu un konstatējusi, ka aptuveni 55 % mikrouzņēmumu un MVU ir klasificējuši savu lielumu nepareizi un tādējādi ir samaksājuši mazāk, nekā būtu vajadzējis; atbalsta Aģentūras veiktos pasākumus, proti, īpaši augstu maksas korekciju iekasēšanu 16,4 miljonu EUR apmērā; turklāt mudina valstu izpildes iestādes uzlabot uzņēmumu deklarēto apjomu pārbaudes sistēmas un pilnībā un efektīvi īstenot stratēģiju un minimuma kritēriju satvaru, kas izveidots ķimikāliju regulējuma īstenošanai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, un rezultātiem, kas sasniegti, lai samazinātu ievērojamo neizpildīto pārbaužu skaitu un īstenotu maksu korekcijas;

3.  norāda, ka Aģentūrai ir grūti pārbaudīt, vai tās ieņēmumi no maksām ir pareizi, jo īpaši attiecībā uz būtiskiem maksas samazinājumiem, kas paredzēti tiesību aktos par MVU; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Aģentūras proaktīvo pieeju, taču atgādina, ka tiesību aktos kā Aģentūras galvenais uzdevums nav minēta katra reģistrētāja lieluma finanšu ex post pārbaude un Aģentūras rīcībā nav darbinieku šī finanšu darba veikšanai; aicina Komisiju nodrošināt Aģentūrai pienācīgus resursus, lai laikus nodrošinātu efektīvu un samērīgu pārbaudi par ieņēmumiem no maksām;

4.  ar bažām ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumā ietverto informāciju par to, ka, tā kā trešais un pēdējais ķimikāliju reģistrācijas termiņš saskaņā ar REACH regulu beidzās 2018. gadā, paredzams, ka, sākot ar 2019. gadu, ienākumi no maksājumiem samazināsies, un Aģentūrai savu darbību finansēšanā nāksies vairāk paļauties uz ES budžeta subsīdijām; tomēr ņem vērā, ka saskaņā ar Aģentūras atbildi tā ir iesniegusi Komisijai alternatīvus priekšlikumus un Komisija ir apņēmusies izvērtēt alternatīvas, lai nodrošinātu Aģentūras finansēšanu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to, kā notiek šī jautājuma risināšana;

5.  norāda, ka nozares maksātās maksas katru gadu ievērojami atšķiras, apgrūtinot budžeta plānošanu, un maksas, kuras samaksātas saskaņā ar vienu regulu, var izmantot tikai attiecīgajā Aģentūras budžeta iedaļā, un tas var nozīmēt, ka vienā iedaļā rodas budžeta pārpalikums, bet citās — budžeta deficīts; aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai nodrošinātu līdzsvarotāku finansējumu darbībām, kas ir saistītas ar visiem Aģentūras īstenotajiem noteikumiem; iesaka apsvērt, vai iekasētās maksas varētu pārvietot uz Savienības budžetu, bet Aģentūru pilnībā finansēt no Savienības budžeta, izmantojot vienu subsīdiju summu, kas attiektos uz visām regulām, kuras Aģentūra īsteno;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

6.  pieņem zināšanai to, ka tika atcelti 364 031 EUR no apropriācijām, kuras bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 2,64 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un tas ir par 5,23 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

7.  pieņem zināšanai to, ka Aģentūra izmanto galvenos snieguma rādītājus un turklāt ir ieviesusi arī jaunus snieguma efektivitātes rādītājus un uzlabojusi galvenos darba slodzes snieguma rādītājus, lai uzlabotu katras darbības pārraudzību no izlaides, resursu, snieguma un efektivitātes viedokļa; ņem vērā, ka Aģentūra izmanto noteiktas budžeta likmes kā galvenos snieguma rādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību; aicina Aģentūru izstrādāt vairāk uz rezultātiem un ietekmi vērstus galvenos snieguma rādītājus, ar kuriem, pārskatot kopējo snieguma pārvaldības sistēmu, tiktu izvērtēta Aģentūras veikto darbību pievienotā vērtība; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto progresu;

8.  pieņem zināšanai, ka, neraugoties uz riskiem un ierobežojumiem dažās jomās, Aģentūra sasniedza 70 no 79 galveno snieguma rādītāju mērķiem un turpināja īstenot uzlabojumus gan pieteikumu iesniegšanas procesā, gan integrētajā reglamentējošajā stratēģijā;

9.  atgādina, ka Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) ir konsolidēta struktūra saskaņā ar 185. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012(14) (“Finanšu regula”) un ka tā ir aktīvākā regulatīvā iestāde, kas īsteno Savienības tiesību aktus ķimikāliju jomā, lai sniegtu labumu gan cilvēku veselībai un videi, gan arī inovācijai un konkurētspējai; norāda, ka Aģentūra palīdz uzņēmumiem ievērot tiesību aktu prasības un veicina ķimikāliju drošu izmantojumu, kā arī sniedz informāciju par ķimikālijām un risina ar problemātiskām ķimikālijām saistītus jautājumus;

10.  norāda, ka 2017. gadā tika saņemti aptuveni 15 900 reģistrācijas dokumentu (no tiem 8 500 par maksu), un tas ir par 48,6 % vairāk nekā 2016. gadā; uzsver, ka šis reģistrācijas darbības pieaugums ir tieši saistīts ar pēdējo REACH reģistrācijas termiņu, proti, 2018. gada 1. jūniju;

11.  ar gandarījumu ņem vērā to, ka Aģentūra izmanto iekšējās revīzijas struktūru kopā ar Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūru un cieši sadarbojas ar citām aģentūrām, tostarp kopīgi izmantojot pakalpojumus aģentūru tīkla satvarā un slēdzot saprašanās memorandus ar vairākām aģentūrām;

12.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu atšķirībā no vairākuma citu aģentūru Aģentūras izveides regulā nav skaidri noteikta prasība veikt darbību regulāru ārējo novērtēšanu, kas ir svarīgs snieguma novērtēšanas elements; mudina Aģentūru vismaz reizi piecos gados veikt ārēju novērtēšanu;

Personāla politika

13.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,52 % no Aģentūras štata vietām un ka bija aizpildītas 444 no 460 pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2016. gadā bija apstiprinātas 455 vietas); ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 119 līgumdarbinieki un astoņi norīkotie valstu eksperti;

14.  ņem vērā, ka Aģentūra ir ieviesusi aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku un attiecīgas vadlīnijas; pieņem zināšanai to, ka tā ir rīkojusi apmācības un nodrošinājusi konfidenciālu konsultāciju iespējas;

15.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; pieņem zināšanai Aģentūras ierosinājumu par to, ka EPSO arī varētu popularizēt aģentūru darba sludinājumu portālu, ko izstrādājis ES aģentūru tīkls;

16.  ņem vērā, ka, lai gan 2018. gads bija REACH reģistrācijas galīgais regulatīvais termiņš attiecībā uz esošām vielām, ir paredzams, ka Aģentūras reģistrācijas darbības līmenis atlikušajā šīs stratēģijas darbības laikā joprojām būs augsts; turklāt ņem vērā, ka, veicot stratēģisku analīzi par savu turpmāko virzību, Aģentūra ir apzinājusi konkrētas darbības jomas, kurās varētu notikt izaugsme, un vairākus iespējamus jaunus uzdevumus, kurus tā varētu uzņemties; uzsver, ka būtu jāizvairās no situācijas, kad pietiekami netiek izmantota darbinieku kapacitāte;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

17.  ņem vērā, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tās budžetā iekļautie ienākumi, kas gūti no maksām, 2017. gadā veido 35 % no kopējiem ienākumiem; pieņem zināšanai Aģentūras paraugsistēmu, ar ko uzrauga un novērš interešu konfliktus, un tās viedokli, ka veikto pasākumu rezultātā šādu konfliktu risks nepastāv, jo maksas ir paredzētas izmaksu segšanai un Aģentūras darbinieki, kas izstrādā atzinumus, tiek regulāri novērtēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību; ņem vērā, ka Aģentūra atzinīgi vērtētu risinājumu, kurā Komisija Aģentūras vārdā iekasētu maksu, jo tas atvieglotu Aģentūras finanšu pārvaldību un palīdzētu mazināt deficītu risku;

18.  pieņem zināšanai Aģentūras pastāvošos pasākumus un centienus, kas tiek veikti, lai nodrošinātu pārredzamību un trauksmes cēlēju aizsardzību; saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju visas tās augstākās vadības sanāksmes ar interešu grupām tiek reģistrētas un publicētas tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību;

Iekšējā revīzija

19.  ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica riska novērtēšanu, sagatavoja IAS stratēģisko revīzijas plānu 2018.–2020. gadam un 2017. gada oktobrī veica iepriekšējas pārrunas par interešu konfliktu un ētikas revīziju; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem un attiecīgiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar tajā sniegtajiem ieteikumiem;

Citi komentāri

20.  ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūra izvēlējās jaunu ēku un parakstīja nomas līgumu un 2020. gada janvārī plāno pārcelties uz jaunām telpām Helsinkos; ņem vērā, ka pārcelšanās daļēji notiek tādēļ, ka pašreizējā ēkā ir vērojamas problēmas, jo īpaši saistībā ar gaisa kvalitāti;

o

o o

21.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

24.1.2019

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2198(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) ir konsolidēta struktūra saskaņā ar 185. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012(16) (“Finanšu regula”) un ka tā ir aktīvākā regulatīvā iestāde, kas īsteno Savienības tiesību aktus ķimikāliju jomā, lai sniegtu labumu gan cilvēku veselībai un videi, gan arī inovācijai un konkurētspējai; norāda, ka Aģentūra palīdz uzņēmumiem ievērot tiesību aktu prasības un veicina ķimikāliju drošu izmantojumu, kā arī sniedz informāciju par ķimikālijām un risina ar problemātiskām ķimikālijām saistītus jautājumus;

2.  uzsver, ka 2017. gadā Aģentūra atzīmēja savu 10. gadadienu, un norāda arī uz to, ka valde iecēla jaunu izpilddirektoru;

3.  norāda, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006(17) (“REACH”) Aģentūras finansējumu veido no nozares iekasētās maksas un līdzsvarojoša Savienības subsīdija, kā norādīts Finanšu regulas 208. pantā; pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Aģentūras kopējie ieņēmumi no iekasētajām maksām bija 33 960 276 EUR (salīdzinājumam — 2016. gadā tika iekasēti 33 377 004 EUR), savukārt Savienības subsīdija bija 64 289 500 EUR (salīdzinājumam — 2016. gadā tā bija 58 919 188 EUR), un papildus tam Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu iemaksu kopējais apmērs bija 1 587 950 EUR;

4.  uzsver, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 528/2012(18) (“Regula par biocīdiem produktiem”) Aģentūras finansējumu veido no nozares iekasētās maksas un līdzsvarojoša Savienības subsīdija, kā norādīts Finanšu regulas 208. pantā; norāda, ka 2017. gadā Aģentūras kopējie ieņēmumi no iekasētajām maksām bija 8 127 680 EUR (salīdzinājumam — 2016. gadā tika iekasēti 7 612 146 EUR), savukārt Savienības subsīdija bija 3 867 798 EUR (salīdzinājumam — 2016. gadā tā bija 850 000 EUR), un papildus tam Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu iemaksu kopējais apmērs bija 183 156 EUR (2016. gadā — 142 379 EUR);

5.  uzsver, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 649/2012(19) (“PIC regula”) Aģentūru pilnībā finansē no Savienības subsīdijas, kā norādīts Finanšu regulas 208. pantā; norāda, ka 2017. gadā Savienības subsīdijas apmērs bija 1 185 770 EUR (salīdzinājumam — 2016. gadā 1 151 000 EUR); uzsver, ka Aģentūra pieņēma pirmo ziņojumu par PIC regulas darbību laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam;

6.  uzsver, ka Aģentūras 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 109 930 554 EUR, kas ir par 0,8 % mazāk nekā 2016. gadā; norāda, ka Aģentūras iekasētās maksas un nodevas 2017. gadā sedza 38 % no tās izdevumiem (salīdzinājumā ar 46 % 2016. gadā);

7.  norāda, ka nozares maksātās maksas katru gadu ievērojami atšķiras, kas sarežģī budžeta plānošanu, un maksas, kuras samaksātas saskaņā ar vienu regulu, var izmantot tikai attiecīgajā Aģentūras budžeta iedaļā, kas var nozīmēt budžeta pārpalikumu vienā iedaļā un deficītu citās budžeta iedaļās; iesaka apsvērt, vai iekasētās maksas varētu pārvietot uz Savienības budžetu, bet Aģentūra tikt pilnībā finansēta no Savienības budžeta, izmantojot vienu subsīdiju summu, kas attiektos uz visām regulām, kuras Aģentūra īsteno;

8.  norāda, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,1 %, kas ir par 1,1 % vairāk nekā 2016. gadā; turklāt norāda, ka 2017. gadā maksājumu apropriāciju izpildes līmenis sasniedza 86,9 %, kas ir par 0,9 % vairāk nekā 2016. gadā;

9.  norāda, ka 2017. gadā tika saņemti aptuveni 15 900 reģistrācijas dokumentu (no tiem 8 500 par maksu), kas ir par 48,6 % vairāk nekā 2016. gadā; uzsver, ka šis reģistrācijas darbības pieaugums ir tieši saistīts ar pēdējo REACH reģistrācijas termiņu, proti, 2018. gada 1. jūnijs;

10.  norāda, ka darbā pieņemšanas mērķis tika sasniegts un 98 % štata vietu tika aizpildītas REACH/CLP, PIC un biocīdu jomā; norāda uz grūtībām, ar kurām Aģentūra saskārās sakarā ar noteiktajiem štata vietu samazināšanas pasākumiem un pastāvīgo neskaidrību biocīdu jomā;

11.  norāda, ka Aģentūrai ir grūti pārbaudīt, vai tās ieņēmumi no maksām ir pareizi, jo īpaši attiecībā uz būtiskiem maksas samazinājumiem, kas paredzēti tiesību aktos par MVU; šajā sakarā atzinīgi vērtē Aģentūras proaktīvo pieeju, taču atgādina, ka tiesību aktos kā Aģentūras galvenais uzdevums nav minēta katra reģistrētāja lieluma finanšu ex post pārbaude un Aģentūras rīcībā nav darbinieku šī finanšu darba veikšanai; aicina Komisiju nodrošināt, ka Aģentūrai ir pienācīgi resursi, lai laikus nodrošinātu efektīvu un samērīgu pārbaudi par ieņēmumiem no maksām;

12.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas teikto tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2017. finanšu gadu ir ticami un pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

13.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 56 lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 56 lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 56 lpp.

(8)

OV 434, 30.11.2018., 56 lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 415/04, 5.12..2017., 12. lpp.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(15)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(17)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(18)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

(19)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika