Postup : 2018/2198(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0125/2019

Predkladané texty :

A8-0125/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.23

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0264

SPRÁVA     
PDF 209kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.792v02-00 A8-0125/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0088/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0125/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0088/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(11), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0125/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2018/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0125/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 110 530 554 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierny pokles o 0,28 %; keďže agentúra dostala dotácie Únie vo výške 69 340 298 EUR (62,7 % celkového rozpočtu); keďže zvyšok rozpočtu agentúry pochádza z príjmov z poplatkov a úhrad;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primerané uistenie o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  uznáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1 %;

2.  zdôrazňuje, že agentúra sa čiastočne financuje sama a dostáva poplatky od spoločností, ktoré žiadajú o registráciu chemických látok podľa požiadaviek nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH); konštatuje, že výška poplatkov závisí od veľkosti spoločnosti a objemu registrovaných chemických látok; ako sa uvádza v správe Dvora audítorov, od prvých registrácií v roku 2009 približne 30 % spoločností uvádzalo, že sú mikropodniky alebo malé alebo stredné podniky (MSP); so znepokojením však konštatuje, že vďaka účinnému systému agentúry pre kontroly ex-post agentúra zistila, že približne 55 % mikropodnikov a MSP kategorizovalo svoju veľkosť nesprávne, čo viedlo k nižším poplatkom; súhlasí s opatreniami, ktoré agentúra prijala, aby fakturovala mimoriadne vysoké opravy poplatkov v celkovej výške 16,4 milióna EUR; okrem toho naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány presadzovania práva, aby zlepšili systémy overovania objemov deklarovaných spoločnosťami a aby v plnej miere a účinne vykonávali rámec pre „stratégie a minimálne kritériá na presadzovanie nariadenia o chemických látkach“ vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o svojom úsilí a o dosiahnutých výsledkoch, aby znížila značné oneskorenie pri overovaní a aby vykonala opravy poplatkov;

3.  berie na vedomie problémy agentúry súvisiace s overovaním správnosti jej príjmov z poplatkov, najmä pokiaľ ide o podstatné zníženie poplatkov stanovené v právnych predpisoch pre MSP; v tejto súvislosti víta aktívny prístup agentúry, ale pripomína, že finančná kontrola ex post veľkosti každého registrujúceho sa neuvádza v právnych predpisoch ako hlavná úloha agentúry a že agentúra nemá personálne obsadenie na vykonávanie tejto finančnej činnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby agentúra mala primerané zdroje na včasné zabezpečenie účinnej a primeranej kontroly svojho príjmu z poplatkov;

4.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa očakáva, že vzhľadom na to, že tretí termín na registráciu chemických látok na základe nariadenia REACH uplynie v roku 2018, príjmy z poplatkov a úhrad od roku 2019 klesnú a agentúra sa pri financovaní svojich činností stane závislejšou od rozpočtu Únie; na základe odpovede agentúry však berie na vedomie, že agentúra predložila Komisii alternatívne návrhy a že Komisia sa zaviazala, že tieto alternatívy posúdi s cieľom zabezpečiť financovanie agentúry; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informovala o vývoji v tejto oblasti;

5.  konštatuje, že poplatky uhrádzané subjektmi z odvetvia sa v jednotlivých rokoch značne líšia, čo komplikuje plánovanie rozpočtu, a že poplatky uhrádzané v súvislosti s jedným nariadením sa môžu použiť len v tomto oddiele rozpočtu agentúry, čo môže znamenať prebytok v jednom oddiele rozpočtu a deficit v iných oddieloch jej rozpočtu; žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia na zabezpečenie vyváženejšieho financovania činností týkajúcich sa všetkých nariadení, ktoré agentúra vykonáva; odporúča zvážiť, či by sa vyzbierané poplatky mohli presunúť do rozpočtu Únie, pričom agentúra by bola v plnej miere financovaná z rozpočtu Únie prostredníctvom jednej dotácie, ktorá by pokryla všetky nariadenia, ktoré agentúra vykonáva;

Zrušenie prenosov

6.  uznáva, že objem zrušených prenosov z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 364 031 EUR, čo predstavuje 2,64 % celkovej prenesenej sumy, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje pokles o 5,23 %;

Výkonnosť

7.  uznáva, že agentúra používa kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a okrem toho zaviedla nové ukazovatele efektívnosti a zlepšila KPI v oblasti pracovného zaťaženia s cieľom posilniť dohľad nad každou činnosťou z hľadiska výstupov, zdrojov, výkonnosti a efektívnosti; berie na vedomie, že agentúra ako KPI používa niektoré rozpočtové miery s cieľom posilniť svoje rozpočtové riadenie; vyzýva agentúru, aby vypracovala KPI zamerané viac na výsledky a vplyv, ktoré budú pri prieskume celkového systému riadenia výkonnosti hodnotiť pridanú hodnotu činností agentúry; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

8.  uznáva, že napriek rizikám a obmedzeniam v niektorých oblastiach agentúra dosiahla 70 zo svojich 79 cieľov KPI a že priebežne vykonávala opatrenia na zlepšenie činností týkajúcich sa žiadostí o autorizáciu aj svoju integrovanú regulačnú stratégiu;

9.  pripomína, že agentúra je konsolidovaným subjektom v zmysle článku 185 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14) (nariadenie o rozpočtových pravidlách) a je hnacou silou medzi regulačnými orgánmi pri vykonávaní právnych predpisov Únie o chemických látkach v prospech ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj inovácií a konkurencieschopnosti; konštatuje, že agentúra pomáha spoločnostiam pri dodržiavaní právnych predpisov, podporuje bezpečné používanie chemických látok, poskytuje informácie o chemických látkach a zaoberá sa chemickými látkami vzbudzujúcimi obavy;

10.  konštatuje, že v roku 2017 bolo prijatých približne 15 900 registračných dokumentácií (z toho 8 500 generovalo poplatok), čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 48,6 %; zdôrazňuje, že toto zvýšenie registrácií je priamo spojené s posledným termínom registrácie podľa nariadenia REACH, a to 1. júna 2018;

11.  s uspokojením konštatuje, že agentúra zdieľa svoje oddelenie vnútorného auditu s Agentúrou pre európsky globálny navigačný satelitný systém a úzko spolupracuje s ďalšími agentúrami vrátane spoločného využívania služieb, v rámci medziagentúrnej siete a prostredníctvom memoránd o porozumení s viacerými agentúrami;

12.  podľa správy Dvora audítorov sa na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr v nariadení o zriadení agentúry nepožadujú explicitne pravidelné externé hodnotenia jej činností, ktoré sú kľúčovými zložkami posúdenia výkonnosti; nabáda agentúru, aby externé hodnotenie vykonávala aspoň raz za päť rokov;

Personálna politika

13.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,52 %, pričom zo 460 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 455 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 444 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 okrem toho pre agentúru pracovalo 119 zmluvných zamestnancov a 8 vyslaných národných expertov;

14.  konštatuje, že agentúra má zavedenú politiku proti obťažovaniu a príslušné usmernenia; uznáva, že organizovala školenia a umožnila dôverné poradenstvo;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), aby sa zvýšila ich publicita; berie na vedomie návrh agentúry, aby EPSO podporoval aj medziagentúrnu platformu s pracovnými ponukami, ktorú vytvorila sieť agentúr EÚ;

16.  konštatuje, že zatiaľ čo termín na registráciu v roku 2018 bol konečný regulačný termín na registráciu zavedených látok podľa nariadenia REACH, očakáva sa, že registračná činnosť agentúry počas zostávajúceho obdobia trvania tejto stratégie zostane na vysokej úrovni; okrem toho konštatuje, že zo strategickej analýzy agentúry týkajúcej sa jej budúceho smerovania vyplýva, že agentúra identifikovala určité existujúce oblasti činnosti, pri ktorých sa očakáva rast, a niekoľko potenciálnych nových úloh, ktoré môže prevziať; zdôrazňuje, že by sa malo zabrániť nedostatku zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

17.  podľa agentúry predstavujú jej príjmy rozpočtu z poplatkov za rok 2017 35 % celkových príjmov; uznáva príkladný systém agentúry na monitorovanie a prevenciu konfliktov záujmov a jej názor, že z dôvodu prijatých opatrení takéto konflikty záujmov nehrozia, keďže účelom poplatkov je pokryť náklady a zamestnanci agentúry zapojení do vypracúvania stanovísk sú pravidelne hodnotení s cieľom zabezpečiť nezávislosť; konštatuje, že agentúra by privítala riešenie, podľa ktorého by Komisia vyberala poplatky v mene agentúry, čo by uľahčilo finančné riadenie agentúry a pomohlo zmierniť riziká nedostatkov;

18.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti a ochrany oznamovateľov; podľa agentúry sa všetky zasadnutia jej vrcholového manažmentu so záujmovými skupinami registrujú a uverejňujú na jej webovom sídle, aby sa zabezpečila úplná transparentnosť;

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal hodnotenie rizika a vypracoval strategický plán auditov IAS na roky 2018 – 2020 a okrem toho uskutočnil v októbri 2017 predbežné rozhovory k auditu v oblasti konfliktov záujmov a etiky; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o výsledkoch uvedeného auditu a príslušných opatreniach prijatých v reakcii na predložené odporúčania;

Ďalšie pripomienky

20.  konštatuje, že agentúra po tom, ako vybrala novú budovu a podpísala v roku 2017 nájomnú zmluvu, sa plánuje presťahovať do nových priestorov v Helsinkách v januári 2020; konštatuje, že dôvodom tohto sťahovania je čiastočná nefunkčnosť súčasnej budovy, najmä pokiaľ ide o problémy s kvalitou vzduchu v súčasných priestoroch;

o

o o

21.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(15) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2198(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) je konsolidovaným subjektom podľa článku 185 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a je hnacou silou medzi regulačnými orgánmi pri vykonávaní právnych predpisov Únie o chemických látkach v prospech ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj inovácií a konkurencieschopnosti; konštatuje, že agentúra pomáha spoločnostiam pri dodržiavaní právnych predpisov, podporuje bezpečné používanie chemických látok, poskytuje informácie o chemických látkach a zaoberá sa chemickými látkami vzbudzujúcimi obavy;

2.  zdôrazňuje, že v roku 2017 si agentúra pripomenula svoje 10. výročie, a dodáva, že riadiaca rada vymenovala nového výkonného riaditeľa;

3.  konštatuje, že so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(17) (ďalej len „nariadenie REACH“) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie, že v roku 2017 agentúra vybrala z poplatkov sumu v celkovej výške 33 960 276 EUR (v porovnaní so sumou 33 377 004 EUR v roku 2016), pričom dotácia Únie predstavovala 64 289 500 EUR (v porovnaní s dotáciou 58 919 188 EUR v roku 2016), a že navyše dostala príspevok od Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) v celkovej výške 1 587 950 EUR;

4.  zdôrazňuje, že so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012(18) (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra vybrala z poplatkov sumu v celkovej výške 8 127 680 EUR (v porovnaní so sumou 7 612 146 EUR v roku 2016), pričom dotácia Únie predstavovala 3 867 798 EUR (v porovnaní s dotáciou 850 000 EUR v roku 2016), a že navyše dostala príspevok od Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) vrátane Švajčiarska v celkovej výške 183 156 EUR (142 379 EUR v roku 2016);

5.  zdôrazňuje, že so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012(19) (ďalej len „nariadenie o nebezpečných chemikáliách“ (PIC)) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že v roku 2017 predstavovala dotácia Únie sumu 1 185 770 EUR (v porovnaní s 1 151 000 EUR v roku 2016); zdôrazňuje, že agentúra prijala svoju prvú správu o uplatňovaní nariadenia o nebezpečných chemikáliách za obdobie rokov 2014 – 2016;

6.  zdôrazňuje, že konečný rozpočet agentúry na rozpočtový rok 2017 bol na úrovni 109 930 554 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 0,8 %; konštatuje, že poplatky a platby vyberané agentúrou v roku 2017 pokryli 38 % jej výdavkov (v porovnaní so 46 % v roku 2016);

7.  konštatuje, že poplatky uhrádzané subjektmi z odvetvia sa v jednotlivých rokoch značne líšia, čo komplikuje plánovanie rozpočtu, a že poplatky uhrádzané v súvislosti s jedným nariadením sa môžu použiť len v tomto oddiele rozpočtu agentúry, čo môže znamenať prebytok v jednej časti rozpočtu a deficit v iných oddieloch rozpočtu; odporúča zvážiť, či by sa vyzbierané poplatky mohli presunúť do rozpočtu Únie, pričom agentúra by bola v plnej miere financovaná z rozpočtu Únie prostredníctvom jednej dotácie, ktorá by pokryla všetky nariadenia, ktoré agentúra vykonáva;

8.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,1 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,1 %; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2017 dosiahla 86,9 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,9 %;

9.  konštatuje, že v roku 2017 bolo prijatých približne 15 900 registračných dokumentácií (z toho 8 500 generovalo poplatok), čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 48,6 %; zdôrazňuje, že toto zvýšenie registračnej činnosti je priamo spojené s posledným termínom registrácie podľa nariadenia REACH, a to 1. júna 2018;

10.  poznamenáva, že sa dosiahol cieľ prijímania zamestnancov a obsadených bolo 98 % pracovných miest pre oblasti REACH/CLP, PIC a biocídov; zdôrazňuje ťažkosti, ktorým čelí agentúra v dôsledku stanovených škrtov pracovných miest a pretrvávajúcej neistoty v oblasti biocídov;

11.  berie na vedomie problémy agentúry pri overovaní správnosti jej príjmov z poplatkov, najmä pokiaľ ide o podstatné zníženie poplatkov stanovené v právnych predpisoch týkajúcich sa MSP; v tejto súvislosti víta proaktívny prístup agentúry, ale pripomína, že finančná kontrola ex post veľkosti každého registrujúceho sa neuvádza v právnych predpisoch ako hlavná úloha agentúry a že agentúra nemá personálne obsadenie na vykonávanie tejto finančnej činnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby agentúra mala primerané zdroje na včasné zabezpečenie účinnej a primeranej kontroly svojho príjmu z poplatkov;

12.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

13.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean‑François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 415/04, 5.12.2017, s. 12.

(14)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(15)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(17)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(18)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(19)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia