Postup : 2018/2182(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0127/2019

Předložené texty :

A8-0127/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.24

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0265

ZPRÁVA     
PDF 210kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-00127/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(11), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0127/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0127/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) dosahoval konečný rozpočet agentury na rozpočtový rok 2017 částky 70 430 306 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje významné zvýšení o 39,44 %; vzhledem k tomu, že ke zvýšení rozpočtu došlo v souvislosti s budoucí úlohou agentury a novými úkoly, které jí byly svěřeny; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie (59,19 %) a od příspěvků na základě zvláštních dohod, konkrétně programu Copernicus a evropských programů pro humánní biomonitoring (40,80 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra plnění 99,97 %, a je tedy stejná jako v roce 2016; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 89,04 %, což oproti předcházejícímu roku představuje mírný pokles o 0,78 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  vyjadřuje politování nad vysokou mírou rušení přenesených prostředků z roku 2016 do roku 2017, které dosáhlo 443 566 EUR, tedy 10,55 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje výrazné zvýšení o 5,16 %;

Výkonnost

3.  konstatuje, že agentura využívá některé klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti a že v roce 2017 zlepšila své řízení kvality tím, že vytvořila zastřešující strukturu pro řízení výkonnosti, v níž jsou stanoveny klíčové ukazatele výkonnosti na období 2019–2021; dále konstatuje, že agentura používá k měření svého pokroku v řízení rozpočtu vyvážený srovnávací přehled;

4.  bere na vědomí, že agentura podle své správní rady dosáhla uspokojivých výsledků při plnění cílů stanovených v ročním pracovním programu na rok 2017; konstatuje však, že některé činnosti nemohly být plně realizovány kvůli řadě okolností, např. kvůli omezeným personálním zdrojům nebo pozdnímu dodání vstupních údajů; bere na vědomí, že agentura pokračovala v účinné spolupráci s Evropskou informační a pozorovací sítí pro životní prostředí (Eionet) a současně se nadále podílela mj. na činnosti neformálního uskupení Společenství pro znalosti o životním prostředí, na seminářích společného vědeckého výboru agentury EEA, které se věnovaly prioritním oblastem agentury EEA, a na projektu EEAcademy; trvá na tom, že schopnost agentury reagovat na vývoj politiky bude záviset na výši zdrojů, které jí budou v budoucnu přiděleny, popřípadě na tom, zda přeruší plnění některých současných úkolů;

5.  se znepokojením konstatuje, že v případě překrývajících se úkolů agentura nesdílí zdroje s ostatními agenturami, které se zabývají podobnými činnostmi; bere však na vědomí, že agentura neustále spolupracuje s Komisí, aby stanovila a dojednala rozdělení úkolů s příslušnými útvary Komise (např. s GŘ pro životní prostředí, GŘ CLIMA, Společným výzkumným střediskem a Eurostatem); žádá v této souvislosti agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace;

6.  bere na vědomí, že Komise v roce 2016 zahájila externí hodnocení agentury a sítě Eionet; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích tohoto hodnocení;

7.  oceňuje kvalitu výstupů agentury v roce 2017, např. zprávu o změně klimatu, dopadech a zranitelnosti v Evropě, index kvality ovzduší v Evropě a zprávu o ukazatelích kvality životního prostředí za rok 2017;

Zaměstnanecká politika

8.  bere na vědomí, že k 31. prosinci 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 99,21 %, přičemž ze 127 pracovních míst schválených v rámci rozpočtu Unie (130 v roce 2016) bylo jmenováno 126 úředníků nebo dočasných zaměstnanců; vedle toho konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 66 smluvních zaměstnanců a 20 vyslaných národních odborníků;

9.  hluboce lituje genderové nerovnováhy ve vrcholném vedení agentury, v němž sedm z osmi funkcí zastávají muži a jen jednu vykonává žena; žádá agenturu, aby přijala opatření k zajištění genderově vyrovnanějšího složení svého vrcholného vedení;

10.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a prevenci obtěžování; oceňuje, že agentura nabízí elektronické vzdělávací kurzy a že své zaměstnance vyzvala k vyjádření zájmu, pokud se chtějí stát důvěrnými poradci;

11.  se znepokojením si všímá, že Účetní dvůr ve své zprávě poukázal na několik nedostatků v postupech náboru zaměstnanců organizovaných agenturou, kvůli nimž nebyl nábor transparentní a s uchazeči se případně nemuselo zacházet rovným způsobem; na základě odpovědi agentury konstatuje, že v důsledku zjištěných nedostatků hodlá postupy pro přijímání zaměstnanců propracovat; žádá v této souvislosti agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace;

12.  vítá návrh Účetního dvora, aby oznámení o volných pracovních místech byla v zájmu větší publicity zveřejňována rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď agentury, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad; dále oceňuje záměr agentury zveřejňovat všechna oznámení o volných pracovních místech na meziagenturní vývěsce s volnými pracovními místy vytvořené sítí agentur;

Veřejné zakázky

13.  se znepokojením bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora byly v některých zadávacích řízeních zjištěny určité nedostatky, mimo jiné to, že zadávací dokumentace, kterou agentura používala pro různé výzvy k podávání nabídek, nestanovila minimální požadavky pro výběrová kritéria týkající se hospodářské a finanční způsobilosti; na základě odpovědi agentury konstatuje, že tyto požadavky byly upraveny v roce 2017;

14.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 ještě nepoužívala všechny nástroje, které Komise vytvořila s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že agentura pro některé postupy zavedla elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek a nyní je rozšiřuje na všechny své postupy; žádá agenturu, aby zavedla všechny nezbytné nástroje k řízení postupů zadávání veřejných zakázek a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dosaženém pokroku;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

15.  bere na vědomí stávající opatření agentury a aktuální snahu o transparentnost, prevenci a řešení střetů zájmů a ochranu whistleblowerů;

16.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný výkonnému řediteli a správní radě agentury; na základě odpovědi agentury konstatuje, že agentura se domnívá, že funkční nezávislost účetního je již zaručena;

Vnitřní kontroly

17.  bere na vědomí, že podle auditu provedeného v roce 2015 útvarem interního auditu Komise, jehož některá doporučení dosud nebyla provedena, by agentura měla ve svém každodenním provozu uplatňovat rámec pro správu údajů a informací a aktualizovat a uplatňovat strategii v oblasti informačních technologií, která by měla odpovídat stavu nových informačních technologií a být v souladu s novým víceletým pracovním programem; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních, která byla v této souvislosti přijata;

18.  bere na vědomí, že správní rada zahájila přezkum dvou správních orgánů agentury, který by měl být dokončen do konce roku 2018;

Další připomínky

19.  konstatuje, že správní rada agentury souhlasí s navrhovanou budoucí úlohou agentury a sítě Eionet, pokud jde o správu energetické unie, sledování a vykazování emisí CO2 u těžkých vozidel a o opatření Komise ke zjednodušení podávání zpráv o životním prostředí, a vítá návrh Komise poskytnout agentuře na plnění nových navrhovaných úkolů další zdroje v podobě smluvních zaměstnanců a finančních prostředků;

o

o o

20.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že v roce 2017 činil celkový rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) 70 621 793 EUR (+40 % ve srovnání s rokem 2016), z čehož bylo 36 309 240 EUR (zhruba stejně jako v roce 2016) poskytnuto ze souhrnného rozpočtu Evropské unie; bere na vědomí, že nárůst rozpočtu byl důsledkem zvýšení financování, které agentura obdržela na podporu unijních projektů, zejména programu Copernicus;

2.  bere na vědomí, že snaha agentury o monitorování rozpočtu vedla k míře plnění rozpočtu ve výši 99,9 %, pokud jde o základní rozpočtové prostředky (tj. dotace Unie a příspěvky ostatních členských států), jež měla agentura k dispozici;

3.  oceňuje kvalitu výstupů agentury v roce 2017, jako je zpráva o změně klimatu, dopadech a zranitelnosti v Evropě, index kvality ovzduší v Evropě a zpráva o ukazatelích životního prostředí za rok 2017;

4.  lituje toho, že z důvodu značných omezení zdrojů čelila agentura stále větším výzvám při dosahování cílů vytyčených v jejím víceletém pracovním programu a že v důsledku toho se některé výstupy nepodařilo v roce 2017 dokončit a zveřejnit; trvá na to, že schopnost agentury reagovat na vývoj politiky bude záviset na výši zdrojů, které jí budou v budoucnu přiděleny, popřípadě na tom, zda některé ze svých současných úkolů již dále nebude plnit;

5.  bere na vědomí, že v červnu 2017 byla přijata nová politika ochrany lidské důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování;

6.  upozorňuje na nedostatky zjištěné Účetním dvorem u postupů náboru zaměstnanců organizovaných agenturou a žádá agenturu, aby zvýšila transparentnost a zajistila rovné zacházení s uchazeči;

7.  bere na vědomí, že správní rada zahájila přezkum dvou orgánů agentury pro správu a řízení, který by podle očekávání měl být dokončen do konce roku 2018;

8.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

9.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, p. 103.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, p. 103.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, p. 103.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, p. 103.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 360, 24.10.2017, s.1

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí