Procedure : 2018/2182(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0127/2019

Indgivne tekster :

A8-0127/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.24

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0265

BETÆNKNING     
PDF 198kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017

(2018/2182(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(5), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0127/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(11), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0127/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0127/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 70 430 306 EUR, hvilket svarer til en betydelig stigning på 39,44 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at stigningen hang sammen med agenturets fremtidige rolle og de nye opgaver, det havde fået tildelt; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra Unionens budget (59,19 %) og bidrag i henhold til specifikke aftaler, dvs. Copernicusprogrammet og det europæiske program for bioovervågning af mennesker (40,80 %);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,97 %, hvilket svarer til samme niveau som i 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,04 %, hvilket svarer til et lille fald på 0,78 % i forhold til året før;

Bortfald af fremførsler

2.  beklager det høje niveau af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017, som beløber sig til 443 566 EUR, hvilket svarer til 10,55 % af det samlede fremførte beløb og udgør en markant stigning på 5,16 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af sine aktiviteter, og at agenturet i 2017 forbedrede sin kvalitetsstyring ved at udvikle en overordnet struktur for resultatstyring og angive centrale resultatindikatorer for perioden 2019-2021; bemærker endvidere, at agenturet gør brug af en afbalanceret resultattavle til at måle forbedringerne af budgetforvaltningen;

4.  anerkender, at agenturet ifølge sin bestyrelse har opnået tilfredsstillende resultater med hensyn til de mål, der er fastsat i det årlige arbejdsprogram for 2017; bemærker imidlertid, at visse aktiviteter ikke kunne gennemføres fuldt ud på grund af en række omstændigheder, såsom begrænsede personaleressourcer eller forsinket levering af inputdata; anerkender, at agenturet fortsat har et effektivt samarbejde med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Miljønettet), og at det desuden fortsat er involveret i bl.a. miljøvidensfællesskabet, Miljøagenturets og Den Videnskabelige Komités fælles seminarer om Miljøagenturets prioriterede områder og "EEAcademy"; insisterer på, at agenturets kapacitet til at reagere på den politiske udvikling vil afhænge af det fremtidige niveau af tildelte ressourcer eller af afbrydelsen af nuværende opgaver;

5.  bemærker med bekymring, at agenturet ikke deler ressourcer i forbindelse med overlappende opgaver med andre agenturer med lignende aktiviteter; bemærker imidlertid, at agenturet konstant samarbejder med Kommissionen om at fastlægge og nå til enighed om en opgavefordeling med de relevante tjenestegrene i Kommissionen (f.eks. GD for Miljø, GD CLIMA, Det Fælles Forskningscenter og Eurostat); opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen på dette område;

6.  noterer sig, at Kommissionen i 2016 påbegyndte en ekstern evaluering af agenturet og Miljønettet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne evaluering;

7.  roser kvaliteten af de resultater, som agenturet offentliggjorde i 2017, såsom rapporten om "klimaændringer, konsekvenser og sårbarhed i Europa", det europæiske luftkvalitetsindeks og miljøindikatorrapporten for 2017;

Personalepolitik

8.  anerkender, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var besat med 99,21 %, idet der var ansat 126 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 127 stillinger, som var godkendt i henhold til Unionens budget (130 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 66 kontraktansatte og 20 udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

9.  beklager dybt den skæve kønsfordeling i agenturets øverste ledelse, hvor 7 ud af 8 er mænd, og 1 er en kvinde; anmoder agenturet om at træffe foranstaltninger til at sikre en bedre balance mellem kønnene i den øverste ledelse;

10.  bemærker, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det tilbyder e-læringskurser og har opfordret medarbejderne til at give udtryk for deres interesse med hensyn til at blive fortrolige rådgivere;

11.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der blev påpeget adskillige svagheder i de ansættelsesprocedurer, som agenturet tilrettelagde, hvilket førte til mangel på gennemsigtighed og potentiel ulige behandling af kandidaterne; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det agter at udvikle sine ansættelsesprocedurer i lyset af de konstaterede svagheder; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen på dette område;

12.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets svar vedrørende de høje omkostninger til oversættelse som følge af en sådan offentliggørelse; anerkender endvidere, at agenturet har til hensigt at offentliggøre alle ledige stillinger på den jobopslagstavle for agenturer, som agenturernes netværk har udviklet;

Udbud

13.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der blev påpeget visse svagheder i flere offentlige udbudsprocedurer, herunder det forhold, at de udbudsspecifikationer, som agenturet anvendte til forskellige udbud, ikke indeholdt mindstekrav til udvælgelseskriterierne med hensyn til økonomisk og finansiel kapacitet; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at disse krav blev ændret i 2017;

14.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af agenturets svar, at agenturet har indført e-fakturering og e-udbud for visse procedurer og er i færd med at udvide dem til at omfatte alle sine procedurer; opfordrer agenturet til at indføre de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

15.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse, håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere;

16.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til agenturets administrerende direktør og bestyrelse; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det er af den opfattelse, at regnskabsførerens funktionelle uafhængighed allerede er garanteret;

Interne kontroller

17.  noterer sig, at agenturet ifølge Kommissionens Interne Revisionstjenestes revision i 2015, hvoraf visse henstillinger stadig er åbne, bør gennemføre en data- og informationsforvaltningsramme i den daglige drift af agenturet og ajourføre og gennemføre IT-strategien, som bør være i overensstemmelse med de nye IT-teknologier og det nye flerårige arbejdsprogram; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

18.  bemærker, at bestyrelsen indledte en revision af agenturets to forvaltningsorganer, som forventedes at blive afsluttet inden udgangen af 2018;

Andre bemærkninger

19.  noterer sig, at agenturets bestyrelse er enig i agenturets og Miljønettets foreslåede fremtidige rolle for så vidt angår "forvaltning af energiunionen", "overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra tunge erhvervskøretøjer" og Kommissionens "tiltag for at strømline miljørapporteringen", og glæder sig over Kommissionens forslag om at tildele yderligere ressourcer i form af kontraktansatte og midler til agenturet til brug for dets foreslåede nye opgaver;

o

o o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

24.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017

(2018/2182(DEC))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs (agenturets) samlede budget i 2017 var på 70 621 793 EUR (+40 % sammenlignet med 2016), hvoraf 36 309 240 EUR (stabilt sammenlignet med 2016) blev stillet til rådighed via Den Europæiske Unions almindelige budget; bemærker, at budgetvæksten skyldtes en stigning i de midler, der blev modtaget til støtte for EU-projekter, hovedsagelig Copernicusprogrammet;

2.  noterer sig, at agenturets budgetovervågningsindsats resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,9 % for de disponible centrale budgetbevillinger (Unionens tilskud og bidrag fra andre medlemsstater);

3.  roser kvaliteten af de resultater, som agenturet offentliggjorde i 2017, såsom rapporten om "klimaændringer, konsekvenser og sårbarhed i Europa", det europæiske luftkvalitetsindeks og miljøindikatorrapporten for 2017;

4.  beklager, at agenturet har stået over for stadig flere udfordringer med at nå de mål, der er opstillet i dets flerårige arbejdsprogram som følge af de store ressourcebegrænsninger, og at nogle resultater som følge heraf ikke kunne leveres i 2017; insisterer på, at agenturets kapacitet til at reagere på den politiske udvikling vil afhænge af det fremtidige niveau af tildelte ressourcer eller af afbrydelsen af de nuværende opgaver;

5.  bemærker, at der i juni 2017 blev vedtaget en ny politik til beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane;

6.  påpeger de svagheder, som Revisionsretten har påpeget i de ansættelsesprocedurer, som blev organiseret af agenturet, og anmoder agenturet om at øge gennemsigtigheden og sikre ligebehandling af ansøgerne;

7.  bemærker, at bestyrelsen indledte en revision af agenturets to forvaltningsorganer, som forventes at blive afsluttet inden udgangen af 2018;

8.  glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

9.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 360 af 24.10.2017, s. 1.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik