Menetlus : 2018/2182(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0127/2019

Esitatud tekstid :

A8-0127/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.24

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0265

RAPORT     
PDF 190kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2182(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0127/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(11), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0127/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Keskkonnaameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0127/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 70 430 306 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 39,44 %, st suurt kasvu; arvestades, et suurenemine oli seotud ameti tulevase rolliga ja talle antud uute ülesannetega; arvestades, et ameti eelarve moodustavad peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahendid (59,19 %) ja erilepingute, nimelt Copernicuse programmi ja Euroopa inimeste bioseire programmi raames tehtavad maksed (40,80 %);

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,97 % ehk sama, mis 2016. aastal; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,04 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes veidi (0,78 %) madalam;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati suur osa – 443 566 eurot, mis moodustab üle kantud assigneeringute kogusummast 10,55 % ja on 2016. aasta osakaalust palju (5,16 %) suurem;

Tulemused

3.  märgib, et amet kasutab teatavaid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, ning et amet parandas 2017. aastal oma kvaliteedijuhtimist, töötades välja tulemuslikkuse juhtimise üldise struktuuri, mis sisaldab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid ajavahemikuks 2019–2021; märgib lisaks, et amet kasutab eelarvehalduses tehtud edusammude mõõtmiseks tasakaalustatud tulemustabelit;

4.  tunnistab, et haldusnõukogu andmetel saavutas amet 2017. aasta tööprogrammis seatud eesmärkide täitmisel rahuldavad tulemused; märgib aga, et teatavaid tegevusi ei olnud võimalik täielikult ellu viia mitme asjaolu tõttu, nagu piiratud personaliressursid või sisendandmete hiline edastamine; tunnistab, et amet jätkas tõhusat koostööd Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrguga (Eionet) ning osales jätkuvalt muu hulgas ka keskkonnateadmiste kogukonnas, EEA prioriteetsete valdkondade teemalistel EEA ja teaduskomitee ühisseminaridel ning EEAcademy töös; rõhutab, et ameti suutlikkus reageerida poliitilistele muutustele sõltub tulevikus eraldatavatest summadest või praeguste ülesannete lõppemisest;

5.  märgib murega, et amet ei jaga ressursse kattuvate ülesannete täitmiseks teiste samalaadse tegevusega asutustega; võtab siiski ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet teeb pidevalt koostööd komisjoniga, et määrata kindlaks ja leppida kokku ülesannete jaotus asjaomaste komisjoni talitustega (nt keskkonna peadirektoraat, kliimameetmete peadirektoraat, Teadusuuringute Ühiskeskus ja Eurostat); palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest teada;

6.  võtab teadmiseks, et komisjon alustas 2016. aastal ameti ja Eioneti välishindamist; kutsub ametit üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle hindamise tulemustest;

7.  kiidab heaks nende väljaannete kvaliteedi, mille amet avaldas 2017. aastal ja mille näideteks on aruanne kliimamuutuste, mõju ja haavatavuse kohta Euroopas, Euroopa õhukvaliteedi indeks ning keskkonnanäitajate aruanne 2017;

Personalipoliitika

8.  tunnistab, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli ametikohtade loetelu täidetud 99,21 % ulatuses ning liidu eelarves kinnitatud 127 ametikohast (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 130) oli täidetud 126 ametniku või ajutise teenistuja ametikohta; märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 66 lepingulist töötajat ja 20 lähetatud riiklikku eksperti;

9.  peab väga kahetsusväärseks, et ameti kõrgemas juhtkonnas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest kaheksast liikmest seitse on mehed ja üks on naine; palub ametil võtta meetmeid, mis tagaksid kõrgema juhtkonna hulgas parema soolise tasakaalu;

10.  märgib, et amet võttis vastu inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise vältimise poliitika; märgib, et amet pakub e-õppe kursuseid ja saatis oma töötajatele kutse osaleda usaldusnõuniku konkursil;

11.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et ameti korraldatud töölevõtmismenetlustes osutati mitmele puudusele, mis tõid kaasa läbipaistvuse puudumise ja kandidaatide võimaliku ebavõrdse kohtlemise; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet kavatseb tuvastatud puudusi silmas pidades oma töölevõtmismenetlusi parandada; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest teada;

12.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti vastust, milles osutatakse sellise avaldamisega kaasnevatele suurtele tõlkekuludele; võtab ühtlasi teadmiseks ameti kavatsuse avaldada kõik tööpakkumised asutuste võrgustiku väljatöötatud asutustevahelises tööportaalis;

Hanked

13.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et mitmes avaliku hanke menetluses tuvastati mõned puudused, sealhulgas asjaolu, et amet ei täpsustanud eri hankemenetlustes kasutatud tehnilises kirjelduses mingeid miinimumnõudeid majanduslikku ja finantssuutlikkust puudutavate valikukriteeriumide kohta; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et neid nõudeid muudeti 2017. aastal;

14.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta avaliku hanke menetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet on võtnud e-arveldamise ja e-hanked kasutusele teatavate menetluste puhul ning tegeleb praegu nende laiendamisega kõigile menetlustele; palub, et amet võtaks hankemenetluste haldamiseks kasutusele kõik vajalikud vahendid ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest teada;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse;

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et tuleb suurendada peaarvepidaja sõltumatust, viies ta ameti tegevdirektori ja haldusnõukogu otsesesse alluvusse; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et ameti hinnangul on peaarvepidaja funktsionaalne sõltumatus tagatud juba praegu;

Sisekontroll

17.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talituse 2015. aasta auditi kohaselt, milles antud soovitustest on mõned veel järgimata jäänud, peaks amet rakendama oma igapäevases töös andme- ja teabehaldusraamistikku ning ajakohastama ja rakendama IT-strateegiat, mis peaks olema kooskõlas uute IT-tehnoloogiate ja uue mitmeaastase tööprogrammiga; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas võetud meetmetest teada;

18.  märgib, et haldusnõukogu on alustanud ameti kahe juhtimisorgani funktsioonide läbivaatamist, mis eeldatavasti viiakse lõpule 2018. aasta lõpuks;

Muud märkused

19.  märgib, et ameti haldusnõukogu nõustub ameti ja Eioneti edaspidiseks kavandatud rolliga, pidades silmas energialiidu juhtimist, raskeveokite CO2-heite järelevalvet ja aruandlust ning komisjoni järeldusi keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise meetmete kohta, ning tervitab komisjoni ettepanekut eraldada ametile kavandatud uute ülesannete täitmiseks lepinguliste töötajate ja rahaliste vahendite näol lisavahendeid;

o

o o

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

24.1.2019

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2182(DEC))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) eelarve oli 2017. aastal kokku 70 621 793 eurot (+40 % 2016. aastaga võrreldes), millest 36 309 240 eurot (stabiilne võrreldes 2016. aastaga) eraldati Euroopa Liidu üldeelarvest; märgib, et eelarve kasv oli tingitud liidu projektide, peamiselt Copernicuse programmi toetuseks eraldatud rahaliste vahendite suurendamisest;

2.  märgib, et ameti eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusena oli kasutada olnud põhilisi eelarveassigneeringuid (liidu toetus ja teiste liikmesriikide rahaline osalus) puudutava eelarve täitmise määr 99,9 %;

3.  kiidab heaks niisuguste väljaannete kvaliteedi, mille amet avaldas 2017. aastal ja mille näideteks on aruanne kliimamuutuste, mõju ja haavatavuse kohta Euroopas, Euroopa õhukvaliteedi indeks ning keskkonnanäitajate aruanne 2017;

4.  peab kahetsusväärseks, et amet on seisnud oma mitmeaastases tööprogrammis seatud eesmärkide täitmisel silmitsi kasvavate probleemidega, kuna ressursid on väga piiratud, mistõttu mõnda eesmärki ei suudetud 2017. aastal saavutada; rõhutab, et ameti suutlikkus reageerida poliitilistele muutustele sõltub tulevikus eraldatavatest summadest või praeguste ülesannete lõppemisest;

5.  märgib, et 2017. aasta juunis võeti vastu inimväärikuse kaitset ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamist käsitlev uus poliitika;

6.  juhib tähelepanu puudustele, mille Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) ameti korraldatud töölevõtmismenetlustes tuvastas, ning palub ametil suurendada läbipaistvust ja tagada kandidaatide võrdne kohtlemine;

7.  märgib, et haldusnõukogu on alustanud ameti kahe juhtimisorgani läbivaatamist, mis eeldatavasti viiakse lõpule 2018. aasta lõpuks;

8.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse ameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

9.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 103.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 103.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 103.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 103.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT 360, 24.10.2017, lk 1.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika