Menettely : 2018/2182(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0127/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0127/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.24

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0265

MIETINTÖ     
PDF 189kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2182(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0072/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(5) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0127/2019),

1.  myöntää Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0072/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(11) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0127/2019),

1.  hyväksyy Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0127/2019),

A.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 70 430 306 euroa, mikä merkitsee huomattavaa 39,44 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys liittyi keskuksen tulevaan rooliin ja sille osoitettuihin uusiin tehtäviin; ottaa huomioon, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa yhteisön talousarviosta (59,19 prosenttia) ja erityisten sopimusten mukaisista määrärahoista, eli Copernicus-ohjelmasta ja European Human Biomonitoring -ohjelmasta (40,80 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,97 prosenttia, mikä vastaa vuoden 2016 tasoa; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,04 prosenttia, mikä merkitsee lievää 0,78 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  pitää valitettavana, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin merkittävät 443 566 euroa eli 10,55 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä tarkoittaa huomattavaa 5,16 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita arvioidakseen toiminnastaan saatavaa lisäarvoa ja että vuonna 2017 se paransi laadunvalvontaansa kehittämällä toiminnan tuloksellisuuden hallintaa varten kattavan järjestelmän, joka sisältää keskeiset tulosindikaattorit vuosiksi 2019–2021; toteaa lisäksi, että keskus käyttää tasapainotettua arviointimenetelmää mitatakseen talousarviohallinnon parannuksia;

4.  toteaa, että keskuksen johtokunnan mukaan keskus saavutti tyydyttävät tulokset vuotta 2017 koskevan vuotuisen työohjelman tavoitteiden osalta; toteaa kuitenkin, että joitakin toimintoja ei voitu täysin suorittaa eräistä syistä, kuten rajalliset henkilöresurssit tai syöttötietojen myöhäinen toimittaminen; toteaa, että keskus jatkoi tehokasta yhteistyötä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkostonsa (Eionet) kanssa ja oli lisäksi osallisena muun muassa ympäristötietoyhteisössä, keskuksen tieteellisen komitean yhteisissä seminaareissa keskuksen painopistealueilla sekä EEAcademy-toiminnassa; katsoo ehdottomasti, että keskuksen valmiuksiin vastata politiikan muutoksiin vaikuttavat sille tulevaisuudessa osoitettavat resurssit tai nykyisten tehtävien keskeyttäminen;

5.  panee huolestuneena merkille, että keskus ei jaa päällekkäisten tehtävien resursseja muiden samanlaista toimintaa harjoittavien virastojen kanssa; panee kuitenkin merkille keskuksen toteamuksen, että se on jatkuvasti yhteydessä komissioon määrittääkseen jaettavia tehtäviä ja sopiakseen tehtävien jakamisesta asiaan liittyvien komission yksiköiden kanssa (esim. ympäristöasioiden pääosasto, ilmastotoimien pääosasto, yhteinen tutkimuskeskus ja Eurostat); kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

6.  toteaa, että vuonna 2016 komissio käynnisti keskuksen ja Eionetin ulkopuolisen arvioinnin; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tuloksista;

7.  antaa tunnustusta keskuksen vuoden 2017 tuotosten, kuten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe” -raportin, Euroopan ilmanlaatuindeksin ja ”Environmental indicator report” -raportin, laadusta;

Henkilöstöpolitiikka

8.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 99,21 prosenttia siten, että 126 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 127 toimesta oli nimitetty viranhaltija tai väliaikainen toimihenkilö (130 hyväksyttyä tointa vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 keskuksessa työskenteli lisäksi 66 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 20 kansallista asiantuntijaa;

9.  pitää erittäin valitettavana keskuksen ylimmän johdon jäsenten sukupuolten epätasapainoa, kun kahdeksasta jäsenestä seitsemän on miehiä ja yksi nainen; kehottaa keskusta ryhtymään toimin parantaakseen sukupuolten tasapuolista edustusta keskuksen ylimmässä johdossa;

10.  panee merkille, että keskus on hyväksynyt menettelyn, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; panee merkille, että keskus tarjoaa verkkokursseja ja esitti henkilöstölle kiinnostuksenilmaisupyynnön, joka koskee luottamuksellista neuvontaa antavaksi henkilöksi ryhtymistä;

11.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että siinä havaittiin keskuksen palvelukseenottomenettelyissä useita puutteita, jotka johtavat avoimuuden puutteeseen ja ehdokkaiden mahdollisesti epätasa-arvoiseen kohteluun; toteaa keskuksen vastauksesta, että se aikoo kehittää palvelukseenottomenettelyjään havaittujen puutteiden valossa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

12.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan lisätä julkisuutta; ymmärtää keskuksen vastauksen, joka koskee tällaisen julkaisemisen aiheuttamia korkeita käännöskustannuksia; toteaa lisäksi keskuksen aikovan julkaista kaikki avoimet toimet EU:n virastojen verkoston luomalla virastojen välisellä työpaikkasivustolla;

Hankinnat

13.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että useassa julkisessa hankintamenettelyssä havaittiin joitakin puutteita, kuten se, että keskuksen eri tarjouskilpailujen yhteydessä käyttämissä tarjouseritelmissä ei määritetty valintakriteereitä koskevia vähimmäisvaatimuksia vakavaraisuuden ja luottokelpoisuuden osalta; toteaa keskuksen vastauksesta, että näitä vaatimuksia muutettiin vuonna 2017;

14.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei keskus ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköiset hankintamenettelyt); toteaa keskuksen vastauksesta, että se on ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen ja sähköiset tarjouspyynnöt tietyille menettelyille ja on laajentamassa näitä kaikkiin menettelyihinsä; kehottaa keskusta ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat välineet hankintamenettelyjen hallintaa varten ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15.  panee merkille keskuksen nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset huolehtia avoimuudesta, eturistiriitojen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta sekä väärinkäytösten paljastajien suojelusta;

16.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että on aiheellista vahvistaa tilinpitäjän riippumattomuutta velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan keskuksen toiminnanjohtajalle ja johtokunnalle; toteaa keskuksen vastauksesta sen katsovan, että tilinpitäjän toiminnallinen riippumattomuus on jo taattu;

Sisäinen valvonta

17.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus suoritti vuonna 2015 tarkastuksen, jonka suosituksista jotkut ovat edelleen avoimina, ja että sen mukaan keskuksen olisi pantava täytäntöön data- ja tietohallintakehys päivittäisessä toiminnassaan sekä pantava täytäntöön tietotekninen strategiansa ja päivitettävä sitä ja että strategian olisi vastattava uutta tietotekniikkaa ja uutta monivuotista työohjelmaa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

18.  panee merkille, että johtokunta käynnisti kahta keskuksen hallintoelintä koskevan uudelleentarkastelun, joka oli määrä saattaa päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä;

Muita huomautuksia

19.  toteaa, että keskuksen johtokunta hyväksyy keskukselle ja Eionetille ehdotetun tulevan roolin, joka liittyy aiheisiin ”energiaunionin hallinto”, ”uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seuranta ja raportointi” sekä komission ”toimet, joilla pyritään virtaviivaistamaan ympäristöasioista raportointia”, ja pitää tervetulleena, että komissio ehdottaa lisäresurssien myöntämistä keskukselle sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja uusien varojen muodossa sen ehdotettuja uusia tehtäviä varten;

o

o o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

24.1.2019

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2182(DEC))

Valmistelija: Adina‑Ioana Vălean

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen kokonaismäärärahat vuonna 2017 olivat 70 621 793 euroa (40 prosentin lisäys vuoteen 2016 verrattuna), josta 36 309 240 euroa (sama osuus kuin vuonna 2016) oli saatu unionin yleisestä talousarviosta; toteaa määrärahalisäyksen johtuneen siitä, että unionin hankkeiden, etenkin Copernicus-ohjelman, tukemiseen saatiin lisärahoitusta;

2.  panee merkille, että keskuksen toteuttaman talousarvion seurannan tuloksena käytettävissä olevien perustalousarvion määrärahojen (unionin avustus ja muiden osallistujamaiden rahoitusosuudet) käyttöaste oli 99,9 prosenttia;

3.  antaa tunnustusta keskuksen vuoden 2017 tuotosten, kuten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe” -raportin, Euroopan ilmanlaatuindeksin ja ”Environmental indicator report” -raportin, laadusta;

4.  pitää valitettavana, että pahan resurssipulan vuoksi keskuksella on ollut yhä suurempia vaikeuksia saavuttaa sen monivuotisessa työohjelmassa asetetut tavoitteet ja että siksi vuonna 2017 kaikkia tuotoksia ei voitu toimittaa; katsoo ehdottomasti, että keskuksen valmiuksiin vastata politiikan muutoksiin vaikuttavat sille tulevaisuudessa osoitettavat resurssit tai nykyisten tehtävien keskeyttäminen;

5.  panee merkille, että keskus hyväksyi kesäkuussa 2017 uudet toimintaperiaatteet ihmisarvon suojelemisesta ja työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä;

6.  kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin puutteisiin keskuksen palvelukseenottomenettelyissä ja pyytää keskusta lisäämään avoimuutta ja varmistamaan hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun;

7.  panee merkille, että johtokunta käynnisti kahta keskuksen hallintoelintä koskevan uudelleentarkastelun, joka on määrä saattaa päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen varainhoitovuoden 2017 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

9.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean‑François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 103.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 103.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 103.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 103.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL 360, 24.10.2017, s. 1.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö