Postupak : 2018/2182(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0127/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0127/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.24

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0265

IZVJEŠĆE     
PDF 205kWORD 58k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2182(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.

(2018/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.;

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. s odgovorom Agencije(1);

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 - C8-0072/2019);

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(5), a posebno njezin članak 13.;

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.;

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku;

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0127/2019);

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.

(2018/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.;

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. s odgovorom Agencije(7);

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 - C8-0072/2019);

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(11), a posebno njezin članak 13.;

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.;

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku;

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0127/2019);

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.

(2018/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.;

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0127/2019);

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europske agencije za okoliš („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 70 430 306 EUR, što je znatno povećanje od 39,44 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je povećanje povezano s budućom ulogom Agencije i novim zadaćama koje su joj dodijeljene; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije (59,19 %) i doprinosa na temelju posebnih sporazuma, osobito programa Copernicus i Europskih programa biomonitoringa ljudi (40,80 %);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,97 %, što je isti postotak kao 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,04 %, što je malo smanjenje od 0,78 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  izražava žaljenje zbog visoke razine ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. u iznosu od 443 566 EUR, što predstavlja 10,55 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno znatno povećanje od 5,16 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  napominje da se Agencija koristi određenim ključnim pokazateljima uspješnosti kako bi se procijenila dodana vrijednost njezinih aktivnosti i da je Agencija 2017. poboljšala svoje upravljanje kvalitetom razvojem sveobuhvatne strukture za upravljanje uspješnošću, u kojoj se utvrđuju ključni pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2019. – 2021.; nadalje napominje da Agencija koristi uravnoteženi pregled stanja za mjerenje svoga napretka u upravljanju proračunom;

4.  potvrđuje da je Agencija, prema navodima njezina upravnog odbora, ostvarila zadovoljavajuće rezultate u vezi s ciljevima utvrđenim u godišnjem programu rada za 2017.; napominje, međutim, da se određene aktivnosti nisu mogle u potpunosti provesti zbog niza okolnosti, kao što su ograničeni broj zaposlenika ili zakašnjela dostava ulaznih podataka; potvrđuje da je Agencija nastavila učinkovitu suradnju sa svojom Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (Eionet) te da je, osim toga, nastavila sudjelovati u Zajednici znanja o okolišu, na seminarima Zajedničkog znanstvenog odbora EGP-a o prioritetnim područjima EGP-a i Akademiji EGP-a; ustraje u tome da će sposobnost Agencije da pruži odgovor na razvoj politika ovisiti o budućoj razini dodijeljenih sredstava ili o ukidanju nekih trenutačnih zadaća;

5.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija u vezi sa zadaćama koje se preklapaju ne dijeli resurse s drugim agencijama sličnih aktivnosti; međutim, prima na znanje od Agencije da stalno surađuje s Komisijom kako bi se utvrdila i dogovorila podjela zadaća s odgovarajućim službama Komisije (npr. Glavna uprava za okoliš, Glavna uprava za klimatsku politiku, Zajednički istraživački centar i Eurostat); poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

6.  napominje da je Komisija 2016. započela vanjsku evaluaciju Agencije i Eioneta; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije;

7.  pohvaljuje kvalitetu publikacija koje je Agencija objavila 2017., primjerice izvješća o „klimatskim promjenama, učincima te ugroženosti okoliša u Europi”, Indeksa kvalitete zraka u Europi i Izvješća o ekološkim pokazateljima za 2017.;

Politika zapošljavanja

8.  potvrđuje da je 31. prosinca 2017. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 99,21 % i da je imenovano 126 dužnosnika ili privremenih djelatnika od 127 odobrenih mjesta u okviru proračuna Unije (u odnosu na 130 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također napominje da je 2017. za Agenciju radilo 66 ugovornih djelatnika i 20 upućenih nacionalnih stručnjaka;

9.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima višeg rukovodstva Agencije s obzirom na to da su 7 od 8 njegovih članova muškarci, a jedna je žena; traži od Agencije da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna ravnoteža među njezinim višim rukovodstvom;

10.  napominje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; potvrđuje da nudi tečajeve e-učenja i poziva na iskazivanje interesa među članovima osoblja za funkcije povjerljivih savjetnika;

11.  sa zabrinutošću primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da je u postupcima zapošljavanja u organizaciji Agencije istaknuto nekoliko nedostataka, što je dovelo do manjka transparentnosti i mogućeg nejednakog postupanja prema kandidatima; prima na znanje iz odgovora Agencije da ona planira razviti svoje postupke zapošljavanja u svjetlu utvrđenih nedostataka; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

12.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Agencije o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave; priznaje, nadalje, namjeru Agencije da sva slobodna radna mjesta objavljuje na međuagencijskoj oglasnoj ploči s natječajima za posao koju je razvila mreža agencija;

Javna nabava

13.  sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su određeni nedostaci utvrđeni u nekoliko postupaka javne nabave, uključujući činjenicu da u specifikacijama natječaja kojima se Agencija koristi za različite pozive na podnošenje ponuda nisu navedeni nikakvi minimalni uvjeti za kriterije za odabir u pogledu gospodarske i financijske sposobnosti; prima na znanje odgovor Agencije da su ti uvjeti izmijenjeni tijekom 2017. godine;

14.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije koristila sve alate koje je uspostavila Komisija u cilju uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje iz odgovora Agencije da je Agencija uvela elektroničko izdavanje računa i elektroničko nadmetanje za određene postupke te da je u tijeku njihovo proširenje na sve postupke; poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o napretku postignutom u tom području;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  uviđa postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima te zaštite zviždača;

16.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati izvršnom direktoru i upravnom odboru Agencije; prima na znanje iz odgovora Agencije da ona smatra da je već zajamčena funkcionalna neovisnost računovodstvenog službenika;

Unutarnje kontrole

17.  prima na znanje da je, prema reviziji Službe Komisije za unutarnju reviziju iz 2015. od koje su neke preporuke još uvijek otvorene, Agencija trebala provesti okvir za upravljanje podacima i informacijama u svom svakodnevnom radu te ažurirati i provesti strategiju informacijske tehnologije koja bi trebala biti u skladu s novim informacijskim tehnologijama, kao i novim višegodišnjim radnim programom; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

18.  napominje da je upravni odbor pokrenuo reviziju dvaju upravljačkih tijela Agencije koja bi trebala biti okončana do kraja 2018.;

Druge primjedbe

19.  napominje da se upravni odbor Agencije slaže s predloženom budućom ulogom Agencije i Eioneta u vezi s „upravljanjem energetskom unijom”, „praćenjem emisija CO2 iz teških teretnih vozila i izvješćivanjem o njima” kao i „mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu” koje je izradila Komisija te pozdravlja prijedlog Komisije da se Agenciji dodijele dodatni resursi u obliku ugovornih djelatnika i sredstva za njezine predložene nove zadaće;

o

o o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.1.2019

MIŠLJENJE Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (AEE)za financijsku godinu 2017.

(2018/2182(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da je 2017. ukupni proračun Europske agencije za okoliš („Agencija”) iznosio 70 621 793 EUR (40 % više u usporedbi s 2016.), od čega je 36 309 240 EUR (bez promjena u usporedbi s 2016.) bilo raspoloživo u okviru općeg proračuna Europske unije; napominje da je rast proračuna posljedica povećanja financijskih sredstava dobivenih za potporu projektima Unije, ponajprije u okviru programa Copernicus;

2.  napominje da je rad Agencije na praćenju proračuna rezultirao stopom izvršenja proračuna od 99,9 % za dostupna odobrena sredstva iz osnovnog proračuna (subvencija Unije i doprinosi drugih država članica);

3.  pohvaljuje kvalitetu publikacija koje je Agencija objavila 2017., primjerice izvješća o „klimatskim promjenama, učincima te ugroženosti okoliša u Europi”, Indeksa kvalitete zraka u Europi i Izvješća o ekološkim pokazateljima za 2017.;

4.  žali zbog toga što se Agencija zbog ograničenih resursa suočava sa sve većim izazovima u pogledu ostvarivanja ciljeva utvrđenih u višegodišnjem programu rada, zbog čega 2017. nije bilo moguće ostvariti sve ciljeve; ustraje u tome da će sposobnost Agencije da pruži odgovor na razvoj politika ovisiti o budućoj razini dodijeljenih sredstava ili o ukidanju nekih trenutačnih zadaća;

5.  prima na znanje donošenje nove politike za zaštitu dostojanstva osobe i sprječavanje psihološkog i spolnog uznemiravanja u lipnju 2017.;

6.  ukazuje na nedostatke koje je Revizorski sud utvrdio u postupcima zapošljavanja koje organizira Agencija te traži od Agencije da poveća transparentnost i zajamči jednako postupanje prema kandidatima;

7.  napominje da je upravni odbor pokrenuo reviziju dvaju upravljačkih tijela Agencije koja bi trebala biti okončana do kraja 2018.;

8.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2017. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

9.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 103.

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 103.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018, str. 103.

(8)

SL C 434, 30.11.2018, str. 103.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL 360, 24.10.2017., str. 1.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti