Procedūra : 2018/2182(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0127/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0127/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.24

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0265

ZIŅOJUMS     
PDF 212kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2182(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(5), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0127/2019),

1.  sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(11), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0127/2019),

1.  apstiprina Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0127/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 70 430 306 EUR un tas ir ievērojami — par 39,44 % — lielāks nekā 2016. gadā; tā kā šis palielinājums bija saistīts ar Aģentūras turpmāko lomu un tai uzticētajiem jaunajiem uzdevumiem; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta (59,19 %) un iemaksām saskaņā ar īpašiem nolīgumiem, proti, ar Copernicus un Eiropas cilvēku biomonitoringa programmām (40,80 %);

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,97 %, proti, tāds pats kā 2016. gadā; turklāt ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,04 %, t. i., par 0,78 % nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  pauž nožēlu par to, ka tika atcelts liels apmērs — 443 566 EUR — apropriāciju, kuras tika pārceltas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 10,55 % no kopējā pārcelto apropriāciju apmēra, un tas ir ievērojami — par 5,16 % — vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  norāda, ka Aģentūra izmanto dažus galvenos snieguma rādītājus (KPI), lai novērtētu tās darbību radīto pievienoto vērtību, un ka 2017. gadā Aģentūra uzlaboja kvalitātes pārvaldību, izstrādājot visaptverošu struktūru snieguma pārvaldībai, kas paredz KPI 2019.–2021. gada periodam; turklāt norāda, ka Aģentūra izmanto līdzsvarotu rezultātu pārskatu budžeta pārvaldības uzlabojumu mērīšanai;

4.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar valdes sniegto informāciju Aģentūra ir guvusi apmierinošus rezultātus attiecībā uz 2017. gada darba programmā izvirzītajiem mērķiem; tomēr norāda, ka dažas darbības nevarēja pilnībā īstenot vairāku apstākļu dēļ, piemēram, ierobežoto personāla resursu dēļ vai saistībā ar novēlotu ievaddatu piegādi; konstatē, ka Aģentūra turpināja efektīvu sadarbību ar savu Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (EIONET) un turklāt turpināja iesaistību cita starpā Vides zinību kopienā, kopīgajos EVA un Zinātniskās komitejas semināros par EVA prioritārajām jomām un EEAcademy darbā; uzstāj, ka Aģentūras spēja reaģēt uz politikas izmaiņām būs atkarīga no turpmākā piešķirto līdzekļu apjoma vai pašreizējo uzdevumu neturpināšanas;

5.  ar bažām norāda, ka Aģentūra nedalās ar resursiem saistībā ar uzdevumiem, kas pārklājas ar citām aģentūrām, kuru darbība ir līdzīga; tomēr ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju, ka tā pastāvīgi sadarbojas ar Komisiju, lai noteiktu un vienotos par uzdevumu sadali ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem (piemēram, Vides ĢD, CLIMA ĢD, Kopīgo pētniecības centru un Eurostat); aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

6.  pieņem zināšanai, ka 2016. gadā Komisija sāka Aģentūras un EIONET ārējo novērtējumu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā novērtējuma rezultātiem;

7.  uzteic Aģentūras 2017. gada darbības rezultātus, piemēram, ziņojumu par klimata pārmaiņām, ietekmi un neaizsargātību Eiropā, Eiropas gaisa kvalitātes indeksu un 2017. gada ziņojumu par vides rādītājiem;

Personāla politika

8.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīts 99,21 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 126 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 127 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 130 apstiprinātajām štata vietām 2016. gadā); pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 66 līgumdarbinieki un 20 norīkotie valstu eksperti;

9.  pauž dziļu nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras augstākā līmeņa vadībā, jo no 8 augstākā līmeņa vadītājiem 7 bija vīrieši un tikai 1 sieviete; prasa Aģentūrai veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru tās augstākā līmeņa vadībā;

10.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; konstatē, ka tā piedāvā e-mācību kursus un aicināja darbiniekus izteikt interesi attiecībā uz kļūšanu par konfidenciālajiem konsultantiem;

11.  ar bažām norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā konstatēto, ka Aģentūras organizētajās darbā pieņemšanas procedūrās tika norādīts uz vairākiem trūkumiem, kas radīja pārredzamības trūkumu un iespējamu nevienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka tā plāno izstrādāt darbā pieņemšanas procedūras, ņemot vērā konstatētos trūkumus; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

12.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; ar izpratni pieņem Aģentūras atbildi, kurā tiek norādīts uz lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šādas publikācijas; pieņem zināšanai arī Aģentūras nodomu publicēt informāciju par visām vakancēm aģentūru darba sludinājumu vietnē, ko izveidojis aģentūru tīkls;

Iepirkums

13.  ar bažām norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā konstatēto, ka vairākās publiskā iepirkuma procedūrās tika konstatētas dažas nepilnības, tostarp tas, ka konkursa specifikācijās, ko Aģentūra izmanto dažādiem konkursu uzaicinājumiem, nebija noteiktas minimālās prasības atlases kritērijiem attiecībā uz ekonomiskajām un finansiālajām spējām; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka šīs prasības 2017. gadā tika grozītas;

14.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl neizmantoja visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkums); pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka Aģentūra e-rēķinus un e-konkursus ir ieviesusi attiecībā uz dažām procedūrām un gatavojas to attiecināšanai uz visām savām procedūrām; aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā paveikto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību;

16.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Aģentūras izpilddirektoram un valdei; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka tā uzskata, ka grāmatveža funkcionālā neatkarība jau ir garantēta;

Iekšējā kontrole

17.  norāda, ka saskaņā ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta 2015. gadā veikto revīziju, kuras daži ieteikumi joprojām nav izpildīti, Aģentūrai būtu jāievieš datu un informācijas pārvaldības sistēma Aģentūras ikdienas darbībā un jāatjaunina un jāīsteno IT stratēģija, kam būtu jāatbilst jaunajām IT tehnoloģijām un jaunajai daudzgadu darba programmai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

18.  norāda, ka valde ir sākusi divu Aģentūras pārvaldības struktūru novērtēšanu, ko paredzēts pabeigt līdz 2018. gada beigām;

Citi komentāri

19.  norāda, ka Aģentūras valde atbalsta ierosināto Aģentūras un EIONET turpmāko lomu saistībā ar “Enerģētikas savienības pārvaldību”, “Lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju monitoringu un ziņošanu” un Komisijas ziņojumu “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”, un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu saistībā ar ierosinātajiem jaunajiem uzdevumiem piešķirt Aģentūrai papildu resursus līgumdarbinieku un finansējuma veidā;

o

o  o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada … rezolūciju(14) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

24.1.2019

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Vides aģentūras (EEA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2182(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka 2017. gadā Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) kopējais budžets bija 70 621 793 EUR (+40 % salīdzinājumā ar 2016. gadu), no kuriem 36 309 240 EUR (bez izmaiņām salīdzinājumā ar 2016. gadu) bija piešķirti no Eiropas Savienības vispārējā budžeta; norāda, ka budžeta pieauguma pamatā bija Savienības projektiem — galvenokārt programmai Copernicus — piešķirto līdzekļu palielinājums;

2.  norāda, ka Aģentūras budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis attiecībā uz pieejamajām pamatbudžeta apropriācijām (Savienības subsīdija un citu dalībvalstu iemaksas) bija 99,9 %;

3.  uzteic Aģentūras 2017. gada darbības rezultātus, piemēram, ziņojumu par klimata pārmaiņām, ietekmi un neaizsargātību Eiropā, Eiropas gaisa kvalitātes indeksu un 2017. gada ziņojumu par vides rādītājiem;

4.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūra lielo līdzekļu ierobežojumu dēļ saskaras ar aizvien lielākām grūtībām tās daudzgadu darba programmā noteikto mērķu sasniegšanā un tādēļ 2017. gadā nevarēja gūt dažus konkrētus rezultātus; uzstāj, ka Aģentūras spēja reaģēt uz politikas izmaiņām būs atkarīga no turpmākā piešķirto līdzekļu apjoma vai pašreizējo uzdevumu neturpināšanas;

5.  norāda, ka 2017. gada jūnijā ir pieņemta jauna politika par personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskas vajāšanas un seksuālas uzmākšanās novēršanu;

6.  norāda uz Revīzijas palātas konstatētajiem trūkumiem Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrās un prasa Aģentūrai uzlabot pārredzamību un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem;

7.  norāda, ka valde ir sākusi divu Aģentūras pārvaldības struktūru novērtēšanu, ko paredzēts pabeigt līdz 2018. gada beigām;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2017. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

9.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV L 360, 24.10.2017., 1. lpp.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika