Postup : 2018/2182(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0127/2019

Predkladané texty :

A8-0127/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.24

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0265

SPRÁVA     
PDF 212kWORD 54k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0127/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(11), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0127/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0127/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 70 430 306 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje výrazné zvýšenie o 39,44 %; keďže toto zvýšenie súviselo s budúcou úlohou agentúry a novými úlohami, ktoré jej boli pridelené; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie (59,19 %) a z príspevkov podľa osobitných dohôd, konkrétne z programu Copernicus a európskych programov v oblasti biomonitoringu človeka (40,80 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,97 %, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v roku 2016; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,04 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje mierne zníženie o 0,78 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje poľutovanie nad vysokou mierou zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 vo výške 443 566 EUR, t. j. 10,55 % celkovej prenesenej sumy, čo je v porovnaní s rokom 2016 značné zvýšenie o 5,16 %;

Výkonnosť

3.  konštatuje, že agentúra používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na posúdenie pridanej hodnoty, ktorú poskytujú jej činnosti, a že v roku 2017 agentúra zlepšila svoje riadenie kvality vytvorením zastrešujúcej štruktúry pre riadenie výkonnosti, v ktorej sa stanovujú kľúčové ukazovatele výkonnosti na obdobie 2019 – 2021; ďalej konštatuje, že agentúra využíva vyváženú hodnotiacu tabuľku na meranie svojich zlepšení v oblasti rozpočtového riadenia;

4.  uznáva, že agentúra podľa informácií svojej riadiacej rady dosiahla uspokojivé výsledky, pokiaľ ide o ciele stanovené v ročnom pracovnom programe na rok 2017; konštatuje však, že niektoré činnosti nebolo možné v plnej miere realizovať vzhľadom na množstvo okolností, ako sú napríklad obmedzené personálne zdroje alebo oneskorené dodanie vstupných údajov; uznáva, že agentúra pokračovala v účinnej spolupráci s Európskou environmentálnou informačnou a monitorovacou sieťou (Eionet) a okrem toho sa naďalej zapájala okrem iného do znalostného spoločenstva v oblasti životného prostredia, seminárov spoločného vedeckého výboru EHP týkajúcich sa prioritných oblastí EHP a projektu EEAcademy; trvá na tom, že schopnosť agentúry reagovať na vývoj politík bude závisieť od objemu zdrojov, ktoré jej budú v budúcnosti pridelené, alebo od toho, že bude musieť prestať vykonávať svoje úlohy;

5.  so znepokojením konštatuje, že agentúra nemá na prekrývajúce sa úlohy spoločné zdroje s inými agentúrami s podobnými činnosťami; berie však na vedomie, že agentúra neustále spolupracuje s Komisiou s cieľom určiť a dohodnúť rozdelenie úloh s príslušnými útvarmi Komisie (napr. GR pre životné prostredie, GR CLIMA, Spoločné výskumné centrum a Eurostat); vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere;

6.  berie na vedomie, že v roku 2016 začala Komisia externé hodnotenie agentúry a siete Eionet; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledkoch tohto hodnotenia;

7.  oceňuje kvalitu výstupov agentúry zverejnených v roku 2017, napríklad správu s názvom Zmena klímy, vplyvy a zraniteľnosť v Európe, index kvality ovzdušia v Európe a Správu o environmentálnych ukazovateľoch z roku 2017;

Personálna politika

8.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 99,21 %, pričom zo 127 pracovných miest povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 130 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 126 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 66 zmluvných zamestnancov a 20 vyslaných národných expertov;

9.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rodovou nerovnováhou medzi členmi vrcholového manažmentu agentúry, pričom 7 z 8 zástupcov sú muži a 1 je žena; žiada agentúru, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej vyváženosti v rámci svojho vrcholového manažmentu;

10.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že ponúka kurzy elektronického vzdelávania a vyzvala na vyjadrenie záujmu medzi zamestnancami, pokiaľ ide o to, aby sa stali dôvernými poradcami;

11.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že v postupoch prijímania zamestnancov organizovaných agentúrou sa poukázalo na viaceré nedostatky, ktoré vedú k nedostatočnej transparentnosti a možnému nerovnakému zaobchádzaniu s uchádzačmi; na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra plánuje vypracovať svoje postupy prijímania zamestnancov vzhľadom na zistené nedostatky; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere;

12.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď agentúry, že takéto uverejňovanie by spôsobilo vysoké náklady na preklad; okrem toho berie na vedomie zámer agentúry zverejňovať všetky svoje voľné pracovné miesta medziagentúrnej nástenke s pracovnými ponukami, ktorú vytvorila sieť agentúr;

Verejné obstarávanie

13.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa určité nedostatky zistili v niekoľkých postupoch verejného obstarávania vrátane skutočnosti, že v špecifikáciách, ktoré agentúra používa pri rôznych výzvach na predkladanie ponúk, sa neuviedli žiadne minimálne požiadavky na výberové kritériá, pokiaľ ide o hospodársku a finančnú kapacitu; na základe odpovede agentúry konštatuje, že tieto požiadavky boli zmenené v roku 2017;

14.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 ešte nepoužívala všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); berie na vedomie odpoveď agentúry, že agentúra zaviedla elektronickú fakturáciu a elektronické obstarávanie pre určité postupy a je v procese ich rozširovania na všetky svoje postupy; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje na riadenie postupov verejného obstarávania a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti;

16.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade agentúry; na základe odpovede agentúry konštatuje, že podľa jej názoru je už zaručená funkčná nezávislosť účtovníka;

Vnútorné kontroly

17.  berie na vedomie, že podľa auditu Útvaru pre vnútorný audit Komisie v roku 2015, ktorého niektoré odporúčania sú stále otvorené, by agentúra mala vykonávať rámec riadenia údajov a informácií v každodennej činnosti agentúry a aktualizovať a vykonávať stratégiu v oblasti informačných technológií, ktorá by mala byť v súlade s novými IT technológiami a novým viacročným pracovným programom; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

18.  poznamenáva, že správna rada začala revíziu dvoch riadiacich orgánov agentúry, ktorá má byť ukončená do konca roka 2018;

Ďalšie pripomienky

19.  berie na vedomie, že riadiaca rada agentúry súhlasí s navrhovanou budúcou úlohou agentúry a siete Eionet, pokiaľ ide o „Riadenie energetickej únie“, „Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel“ a „Opatrenia na zjednodušenie podávania správ o životnom prostredí“ vypracované Komisiou, a víta návrh Komisie poskytnúť agentúre na plnenie jej navrhovaných nových úloh ďalšie zdroje vo forme zmluvných zamestnancov a finančných prostriedkov;

o

o o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2182(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že v roku 2017 bol celkový rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) 70 621 793 EUR (o 40 % vyšší v porovnaní s rokom 2016), pričom 36 309 240 EUR (rovnako ako v roku 2016) sa poskytlo zo všeobecného rozpočtu Európskej únie; konštatuje, že nárast rozpočtu bol spôsobený zvýšením financovania na podporu projektov Únie, najmä programu Copernicus;

2.  konštatuje, že úsilie agentúry o monitorovanie rozpočtu viedlo k 99,9 % miere plnenia disponibilných základných rozpočtových prostriedkov (dotácia Únie a príspevky od ostatných členských štátov);

3.  oceňuje kvalitu výstupov agentúry zverejnených v roku 2017, napríklad správu s názvom Zmena klímy, vplyvy a zraniteľnosť v Európe, index kvality ovzdušia v Európe a Správu o environmentálnych ukazovateľoch z roku 2017;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku výrazných obmedzení zdrojov má agentúra stále väčšie problémy plniť ciele stanovené vo svojom viacročnom pracovnom programe, a preto nemohla v roku 2017 poskytnúť niektoré výstupy; trvá na tom, že schopnosť agentúry reagovať na vývoj politík bude závisieť od objemu zdrojov, ktoré jej budú v budúcnosti pridelené, alebo od toho, že bude musieť prestať vykonávať svoje úlohy;

5.  berie na vedomie, že v júni 2017 prijala agentúra novú politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu;

6.  poukazuje na nedostatky v postupoch agentúry pre prijímanie zamestnancov, ktoré odhalil Dvor audítorov, a žiada agentúru, aby zvýšila transparentnosť a zaručila, aby sa ku všetkým uchádzačom pristupovalo rovnako;

7.  poznamenáva, že správna rada začala revíziu dvoch riadiacich orgánov agentúry, ktorá má byť ukončená do konca roka 2018;

8.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

9.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.

(3)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.

(9)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 360, 24.10.2017, s. 1.

(14)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia