Postup : 2018/2190(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0128/2019

Předložené texty :

A8-0128/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.26

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0267

ZPRÁVA     
PDF 204kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.795v02-00 A8-0128/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(5), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0128/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(11), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0128/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů(13),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0128/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) na rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(14) 79 558 730,31 EUR, což oproti roku 2016 představuje zvýšení o 0,08 %; vzhledem k tomu, že rozpočet úřadu pochází převážně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,98 %, čímž oproti roku 2016 došlo k mírnému poklesu o 0,02 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 92,31 %, což představuje zvýšení o 2,65 % ve srovnání s rokem 2016;

2.  znovu vyjadřuje své znepokojení vyplývající z toho, že je úřadu opakovaně přidělována z rozpočtu Unie nízká výše finančních prostředků;

3.  vyjadřuje politování nad stále větším nepoměrem mezi nárůstem úkolů a ubýváním zdrojů, což vyústilo v dosti značná zpoždění při dokončování některých projektů;

Zrušení přenesených prostředků

4.  bere na vědomí tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 291 011,86 EUR, což představuje 3,55 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 nárůst o 2,31 %;

Výkonnost

5.  s uspokojením konstatuje, že úřad v rámci svého komplexního přístupu k řízení založenému na výkonnosti s cílem měřit přidanou hodnotu svých činností zavedl řadu klíčových výkonnostních ukazatelů (key performance indicators, KPI), jimiž měří dopad a výsledky; dále konstatuje, že úřad využívá i další KPI ke zlepšení řízení rozpočtu;

6.  bere na vědomí, že rok 2017 byl prvním rokem plnění plánu v rámci strategie úřadu do roku 2020 a provádění nové politiky vytvořené ve snaze zajistit nezávislost profesionálů pracujících pro úřad; vítá skutečnost, že jeho výsledky byly uspokojivé, z celkových 65 ukazatelů vykázalo 9 mírnou odchylku a dva odchylku významnou;

7.  vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v Unii zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v unijní systém bezpečnosti potravin;

8.  je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu;

9.  poukazuje na to, že úřad dokončil 779 otázek formou vědeckých stanovisek, technických zpráv a podpůrných publikací;

10.  bere na vědomí, že v roce 2017 začalo externí hodnocení úřadu a jeho výsledky byly k dispozici v roce 2018; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o závěrech tohoto hodnocení a o příslušných opatřeních přijatých v reakci na případná doporučení;

11.  s uspokojením bere na vědomí, že úřad sdílí zdroje a činnosti s Evropskou agenturou pro chemické látky, s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí v oblasti sběru údajů, jejích analýzy a databází a při vědeckých posouzeních;

Zaměstnanecká politika

12.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,28 %, přičemž z 323 pracovních míst schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 330 schválenými místy v roce 2016) bylo jmenováno 311 úředníků a dočasných zaměstnanců; konstatuje, že kromě toho pro úřad v roce 2017 pracovalo 120 smluvních zaměstnanců a 12 vyslaných národních odborníků;

13.  bere na vědomí, že úřad přijal vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování; oceňuje, že úřad uspořádal školení a umožnil důvěrné poradenství;

14.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 byly podány dvě formální stížnosti, v nichž bylo požadováno zahájení formálního řízení pro obtěžování; bere na vědomí závěr úřadu, že obtěžování není průkazně doloženo, což je nutným požadavkem pro zahájení administrativního šetření;

Veřejné zakázky

15.  podle zprávy Účetního dvora úřad uzavřel jménem devíti agentur, které se účastnily otevřené výzvy k podávání nabídek, tři kaskádové rámcové smlouvy; bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že z hlediska zajištění optimálního využití prostředků u zadávacích řízení, u nichž v době vyhlášení výzvy nejsou ještě známy konkrétní služby, které mají být dodány, byly vhodnějším mechanismem než kaskádové smlouvy rámcové smlouvy s obnovením soutěže na každou jednotlivou zakázku; bere na vědomí odůvodnění úřadu a z jeho odpovědi konstatuje, že podle mínění úřadu se lépe hodí kaskádový mechanismus vzhledem k dlouhodobé povaze těchto specifických rámcových smluv;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření úřadu a jeho nepolevující snahu zabezpečit prevenci a řešení střetů zájmů a transparentnost; vítá nedávné rozhodnutí úřadu o prováděcích pravidlech, které stanoví pokyny pro ochranu oznamovatelů a utajení jejich totožnosti; vítá aktualizovanou koncepci úřadu ve věci nezávislosti, která byla přijata v roce 2017 po konzultacích se zúčastněnými stranami a s veřejností a která má za cíl vycházet z koncepce, kterou nahrazuje, a zajistit, aby se úřadu podařilo dosáhnout správné rovnováhy mezi přilákáním potřebných odborníků z vědecké komunity a zároveň uchráněním svých činností před nepatřičným ovlivňováním; vítá rovněž novou definici toho, co představuje střet zájmů, která byla přijata v nové politice úřadu týkající se nezávislosti; dále vítá zveřejnění prohlášení o zájmech členů správní rady na internetových stránkách úřadu; vyjadřuje politování nad skutečností, že stále nejsou zveřejněny jejich životopisy; s uznáním konstatuje, že v červenci 2018 zavedl úřad pravidla pro správu protichůdných zájmů, která nahrazují pravidla pro prohlášení o zájmech z roku 2014;

17.  konstatuje, že Parlament opakovaně prostřednictvím svých každoročních zpráv o udělení absolutoria úřad žádal, aby zavedl dvouleté období „vychladnutí“, během kterého by odborníci, jejich finanční zájmy jsou navázány na společnosti, jejichž látky úřad hodnotí, nesměli být členy vědeckých komisí nebo pracovních skupin úřadu;

18.  je přesvědčen, že by úřadu měl být přidělen dostatečně vysoký rozpočet a dostatek zdrojů, aby bylo zajištěno, že bude moci přijímat nezávislé odborníky prosté střetu zájmů;

19.  s uspokojením bere na vědomí závazek úřadu přijímat každoroční zprávu o činnostech souvisejících s nezávislostí, která bude jako příloha součástí konsolidované výroční zprávy a bude obsahovat zjištění auditů a kontrol souladu a správnosti;

20.  vítá skutečnost, že odborníci z členských států budou nyní muset podat u úřadu veřejné prohlášení o zájmech; trvá na tom, že tato prohlášení musí úřad kontrolovat a musí být veřejně k dispozici;

21.  podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný výkonnému řediteli úřadu a správní radě; podle své odpovědi již úřad zavedl formální požadavky, které mají zajistit nezávislost účetního;

22.  připomíná doporučení Parlamentu v jeho usnesení z 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů, a zejména jeho výzvu, aby úřad: zlepšil sdílení informací o rizicích s cílem informovat veřejnost vhodným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem; pravidelně aktualizoval své metodické pokyny v souladu s nejnovějším vývojem ve všech příslušných oblastech za účelem posouzení krátkodobých a dlouhodobých účinků limitů reziduí účinných látek, jejich složení a směsí v povrchových vodách, v půdě, větru a prachu; aby zvýšil uživatelskou přívětivost informací poskytovaných na své webové stránce a usnadnil vytěžování údajů; zveřejňoval svá stanoviska v recenzovaných časopisech, a tím posílil konstruktivní diskusi a podnítil a povzbudil více národních odborníků a dalších vědců k účasti na jeho činnosti;

Vnitřní kontroly

23.  s uspokojením bere na vědomí, že úřad revidoval svůj proces řízení rizik s cílem zajistit, aby pokrýval všechna rizika, a dále že vypracoval strategii boje proti podvodům, a to na základě interního posouzení rizik provedeného v souladu s metodikou a pokyny Evropského úřadu pro boj proti podvodům;

24.  bere na vědomí, že úřad uplatňoval strategii finanční kontroly ex post ve formě přístupu přiměřených kontrol v souladu s právními povinnostmi a dále vymezil řízení týkající se spolehlivosti a revidoval rámec vnitřní kontroly tak, aby více odpovídal přístupu založenému na zásadách;

25.  bere na vědomí, že útvar interní kontroly (IAS) Komise posoudil plnění akčního plánu vypracovaného v návaznosti na doporučení IAS aktualizovat správu a řízení IT v úřadu a dospěl k závěru, že všechna doporučení auditu byla odpovídajícím způsobem a řádně uskutečněna;

26.  podle zprávy Účetního dvora vydal útvar IAS auditní zprávu „Proces hodnocení regulovaných produktů: posuzovací fáze ve schvalování pesticidů“ a byla v ní formulována dvě velmi důležitá zjištění; bere na vědomí skutečnost, že úřad pracuje na odpovídajícím akčním plánu; vyzývá úřad, aby o provádění tohoto akčního plánu informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

o

o o

27.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2019(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí, že konečný rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) na rozpočtový rok 2017 činil 79 223 730 EUR, což představuje snížení o 0,3 % oproti roku 2016; konstatuje, že celý rozpočet úřadu plyne z rozpočtu Unie;

2.  bere s uspokojením na vědomí, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 99,98 %; dále konstatuje, že v roce 2017 dosáhla míra čerpání prostředků na platby 92,31 %, což představuje zvýšení o 2,6 % ve srovnání s rokem 2016;

3.  vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v EU zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v systém bezpečnosti potravin EU;

4.  je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu;

5.  bere na vědomí, že v plánu pracovních míst pro rok 2017 bylo zrušeno sedm míst dočasných zaměstnanců a že k 31. prosinci 2017 bylo ze 323 schválených pracovních míst obsazeno 311; mimoto upozorňuje na to, že ze 463 pracovních míst, která jsou k dispozici (a zahrnují úředníky, dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance a přidělené národní odborníky), bylo k 31. prosinci 2017 obsazeno 447 (tj. 96,5 %, oproti 95,7 % v roce 2016);

6.  poukazuje na to, že úřad dokončil 779 otázek formou vědeckých stanovisek, technických zpráv a podpůrných publikací; vyjadřuje politování nad stále větším nepoměrem mezi nárůstem úkolů a ubýváním zdrojů, což vyústilo v dosti značná zpoždění při dokončování některých projektů;

7.  znovu vyjadřuje své znepokojení vyplývající z toho, že je pro úřad opakovaně zapisována do rozpočtu nízká výše finančních prostředků;

8.  připomíná, že v červnu 2017 přijala správní rada úřadu novou koncepci ve věci nezávislosti, a vítá několik konkrétních zlepšení, která přináší, mj. větší transparentnost, pokud jde o totožnost odborníků z členských států, kteří pracují v úřadu; vítá také skutečnost, že se úřad zavázal od roku 2018 zveřejňovat každoroční zprávu o činnostech souvisejících s nezávislostí, a to jako přílohu ke konsolidované výroční zprávě úřadu;

9.  konstatuje, že Evropský parlament opakovaně prostřednictvím svých každoročních zpráv o udělení absolutoria úřad žádal, aby zavedl dvouleté období „vychladnutí“, během kterého by odborníci, jejich finanční zájmy jsou navázány na společnosti, jejichž látky úřad hodnotí, nesměli být členy vědeckých komisí nebo pracovních skupin úřadu;

10.  vítá skutečnost, že odborníci z členských států budou nyní muset podat u úřadu veřejné prohlášení o zájmech; trvá na tom, že tato prohlášení musí úřad kontrolovat a musí být veřejně k dispozici;

11.  je přesvědčen, že by úřadu měl být přidělen dostatečně vysoký rozpočet a dostatek zdrojů, aby bylo zajištěno, že bude moci přijímat nezávislé odborníky prosté střetu zájmů;

12.  bere na vědomí, že v roce 2017 byla přijata revidovaná politika ochrany lidské důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; bere na vědomí, že byly podány dvě stížnosti na údajné obtěžování, ale po prozkoumání předložených důkazů byly oba případy uzavřeny s tím, že obtěžování není průkazně doloženo, což je nutným požadavkem pro zahájení administrativního šetření;

13.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

14.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin uděleno absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0023.

(14)

Úř. věst. C 311/03, 19.9.2012, s. 9.

(15)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí