Menettely : 2018/2190(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0128/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0128/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.26

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0267

MIETINTÖ     
PDF 185kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.795v02-00 A8-0128/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2190(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2190(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(5) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0128/2019),

1.  myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2190(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(11) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0128/2019),

1.  hyväksyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2190(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa(13),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0128/2019),

A.  toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tulo- ja menotaulukon mukaan(14) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 79 558 730,31 euroa, mikä merkitsee 0,08 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viranomaisen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,98 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,02 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 92,31 prosenttia, mikä merkitsee 2,65 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  tuo jälleen esille huolensa viranomaiselle unionin talousarviosta osoitettujen talousarviomäärärahojen toistuvasti alhaisesta tasosta;

3.  pitää valitettavana kasvavaa tehtävien määrän lisääntymisen ja resurssien vähenemisen välistä epäsuhtaa, mikä on viivästyttänyt merkittävästi joidenkin hankkeiden toteutusta;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

4.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahojen peruttiin 291 011,86 euroa, mikä on 3,55 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja merkitsee 2,31 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

5.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on ottanut käyttöön useita vaikutukseen ja tuotokseen perustuvia tulosindikaattoreita kattavassa tulosperusteisen hallinnoinnin menettelyssään mitatakseen toiminnastaan saatavaa lisäarvoa; toteaa lisäksi, että viranomainen käyttää muita tulosindikaattoreita talousarviohallintonsa tehostamiseksi;

6.  toteaa, että vuosi 2017 oli ensimmäinen vuosi, jolloin viranomainen toteutti strategiasuunnitelmaansa vuodeksi 2020 ja otti käyttöön uusia menettelyjä, joilla varmistetaan sen toimintaan osallistuvien ammattilaisten riippumattomuus; panee tyytyväisenä merkille, että sen toiminta oli tyydyttävää ja että vain yhdeksän indikaattorin kohdalla havaittiin kohtuullinen poikkeama ja kahden kohdalla olennainen poikkeama kaikkiaan 65 indikaattorista;

7.  panee tyytyväisenä merkille viranomaisen panoksen elintarvike- ja rehuketjun turvallisuuteen unionissa ja sen huomattavat ponnistelut sen antaessa unionin riskinhallinnasta vastaaville tahoille kattavaa, riippumatonta ja ajantasaista tieteellistä neuvontaa ravintoketjua koskevista kysymyksistä, viestiessä saavuttamistaan tuloksista ja niiden taustalla olevista tiedoista suurelle yleisölle selkeällä tavalla sekä toimiessa yhteistyössä asianomaisten osapuolien ja institutionaalisten kumppanien kanssa edistääkseen unionin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan järjestelmän johdonmukaisuutta ja luottamusta siihen;

8.  katsoo, että viranomaisen olisi kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota yleiseen mielipiteeseen ja sitouduttava avoimuuteen;

9.  korostaa, että viranomainen saattoi päätökseen 779 kysymyksen käsittelyn tieteellisten lausuntojen, teknisten raporttien ja tukijulkaisujen avulla;

10.  panee merkille, että viranomaisen ulkoinen arviointi alkoi vuonna 2017 ja sen tulokset tulevat saataville vuoden 2018 aikana; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän arvioinnin päätelmistä ja sen johdosta toteutetuista toimenpiteistä mahdollisten suositusten toteuttamiseksi;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen jakaa resursseja ja toimintoja Euroopan kemikaaliviraston, Euroopan lääkeviraston ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen kanssa tietojen keruun, analysoinnin ja tietokantojen sekä tieteellisten arviointien aloilla;

Henkilöstöpolitiikka

12.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,28 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 323 vakinaisesta ja väliaikaisesta toimesta täytettynä 311 tointa (vuonna 2016 hyväksyttyjä toimia oli 330); panee merkille, että vuonna 2017 viranomaisen palveluksessa työskenteli lisäksi 120 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 12 kansallista asiantuntijaa;

13.  panee merkille, että viranomainen on hyväksynyt komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään häirintää; toteaa, että se järjesti koulutusta ja tarjosi mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

14.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 vastaanotettiin kaksi virallista valitusta, joissa pyydettiin aloittamaan häirintää koskeva virallinen menettely; panee merkille viranomaisen päätelmän, jonka mukaan todisteita ei ollut riittävästi hallinnollisen tutkimuksen käynnistämiseksi;

Hankinnat

15.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viranomainen teki kolme kaskadiperusteista puitesopimusta yhdeksän avoimeen tarjouskilpailuun osallistuneen viraston puolesta; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomioineen, että on sopivampaa käyttää puitesopimuksia ja avata jokaiselle yksittäiselle sopimukselle uudestaan tarjouskilpailu kuin käyttää kaskadiperusteisia sopimuksia, sillä näin rahalle saadaan enemmän vastinetta hankinnoissa, joissa saatavien palveluiden tarkka sisältö ei ole tiedossa kilpailun alussa; panee merkille viranomaisen perustelut ja panee lisäksi merkille, että vastauksessaan viranomainen katsoo, että kaskadimekanismi sopii paremmin tarkoitukseen erityisen puitesopimuksen kohdalla sen pitkäaikaisen luonteen takia;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan turvaamisen varmistamiseksi; pitää myönteisenä viraston hiljattain antamaa päätöstä täytäntöönpanosäännöistä, joissa vahvistetaan väärinkäytösten paljastajien suojelemista ja heidän henkilöllisyytensä luottamuksellisuutta koskevat suuntaviivat; pitää myönteisenä ajan tasalle saatettua viranomaisen riippumattomuutta koskevaa politiikkaa, joka hyväksyttiin vuonna 2017 sidosryhmien kuulemisen ja julkisen kuulemisen jälkeen ja jolla pyritään aikaisempaan politiikkaan perustuen varmistamaan, että viranomainen voi saavuttaa asianmukaisen tasapainon houkutellakseen asiaankuuluvaa asiantuntemusta tiedeyhteisöltä mutta pitääkseen samalla huolta siitä, että sen toimintaan ei vaikuteta asiattomasti; pitää myönteisenä myös eturistiriitoja koskevaa uutta määritelmää, joka hyväksyttiin uusien viranomaisen riippumattomuutta koskevien toimintaperiaatteiden yhteydessä; pitää lisäksi myönteisenä, että viranomaisen verkkosivuilla julkaistiin johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset; pitää valitettavana, että heidän ansioluetteloitaan ei ole vielä julkaistu; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on soveltanut heinäkuusta 2018 lähtien kilpailevien etujen käsittelyä koskevia sääntöjä, joilla korvattiin vuonna 2014 annetut sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevat säännöt;

17.  toteaa, että parlamentti on vuotuisissa vastuuvapausmietinnöissään toistuvasti kehottanut viranomaista soveltamaan kahden vuoden karenssiaikaa, jolla estetään se, että asiantuntijat, joilla on taloudellisia sidonnaisuuksia yrityksiin, joiden tuottamia aineita viranomainen arvioi, voivat toimia viranomaisen tieteellisten lautakuntien tai työryhmien jäseninä;

18.  on vakuuttunut, että viranomaiselle olisi osoitettava riittävästi määrärahoja ja resursseja sen varmistamiseksi, että se voi ottaa palvelukseensa riippumattomia asiantuntijoita, joilla ei ole eturistiriitoja;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on sitoutunut laatimaan riippumattomuutta koskevia toimia koskevan vuosikertomuksen, joka sisällytetään liitteeksi konsolidoituun vuosikertomukseen ja joka sisältää havaintoja tilintarkastuksista ja vaatimustenmukaisuuden ja todenperäisyyden tarkastuksista:

20.  pitää myönteisenä, että jäsenvaltioiden lähettämien asiantuntijoiden on nykyisin toimitettava viranomaiselle julkinen ilmoitus sidonnaisuuksista; vaatii, että viranomainen tarkistaa nämä ilmoitukset ja julkistaa ne;

21.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tilinpitäjän riippumattomuutta on aiheellista vahvistaa velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan viranomaisen toiminnanjohtajalle ja johtokunnalle; toteaa, että viranomaisen vastauksen mukaan sillä on jo käytössään muotovaatimuksia, joilla varmistetaan tilinpitäjän riippumattomuus;

22.  palauttaa mieliin suosituksensa 16. tammikuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa ja sen viranomaiselle antaman erityisen kehotuksen parantaa riskejä koskevaa viestintäänsä, jotta yleisö saisi tietoa asianmukaisella, ymmärrettävällä ja helposti käytettävissä olevalla tavalla, päivittää ohjeasiakirjansa säännöllisesti niin, että se on kaikilla asiaa koskevilla aloilla linjassa viimeaikaisimman kehityksen kanssa, jotta voidaan arvioida pintavesissä, maaperässä, ilmassa ja pölyssä olevien tehoaineiden, valmisteiden ja seosten jäämien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia, parantaa verkkosivuillaan olevien tietojen käyttäjäystävällisyyttä niin, että myös tiedonlouhinta on helpompaa, sekä julkaista lausuntonsa vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa, jotta tehostetaan rakentavaa keskustelua sekä kannustetaan ja rohkaistaan kansallisia asiantuntijoita ja muita tutkijoita osallistumaan sen työhön;

Sisäinen valvonta

23.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen tarkisti riskinhallintaprosessinsa varmistaakseen, että kaikki riskit on katettu, ja lisäksi se on laatinut petostentorjuntastrategian Euroopan petostentorjuntaviraston menetelmien ja ohjeiden mukaisesti suoritetun sisäisen riskinarvioinnin jälkeen;

24.  toteaa, että viranomainen pani täytäntöön varainhoidon jälkitarkastusstrategian suhteutetun valvonnan muodossa oikeudellisia velvoitteita noudattaen ja määritteli lisäksi varmuuden hallinnan ja tarkisti sisäisen valvonnan kehystään periaatteeseen perustuvan lähestymistavan suuntaan;

25.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus tarkasteli viranomaisen tietohallintotavan päivittämistä koskevan sisäisen tarkastuksen suosituksen jälkeen laaditun toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja totesi, että kaikki tarkastussuositukset oli pantu täytäntöön asianmukaisesti ja tehokkaasti;

26.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komission sisäisen tarkastuksen osasto on julkaissut tarkastuskertomuksen ”The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation”, josta esitettiin kaksi hyvin tärkeää huomautusta; panee merkille, että viranomainen on laatimassa vastaavaa toimintasuunnitelmaa; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

o

o o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(15).

24.1.2019

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2190(DEC))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 79 223 730 euroa, mikä merkitsee 0,3 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että viranomaisen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,98 prosenttia; panee lisäksi merkille, että vuonna 2017 maksumäärärahojen käyttöaste nousi 92,31 prosenttiin, mikä merkitsee 2,6 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

3.  panee tyytyväisenä merkille viranomaisen panoksen elintarvike- ja rehuketjun turvallisuuteen unionissa ja sen huomattavat toimet sen antaessa unionin riskinhallinnasta vastaaville tahoille kattavaa, riippumatonta ja ajantasaista tieteellistä neuvontaa ravintoketjua koskevista kysymyksistä, viestiessä saavuttamistaan tuloksista ja niiden taustalla olevista tiedoista suurelle yleisölle selkeällä tavalla sekä toimiessa yhteistyössä asianomaisten osapuolien ja institutionaalisten kumppanien kanssa edistääkseen unionin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan järjestelmän yhdenmukaisuutta ja luottamusta siihen;

4.  katsoo, että viranomaisen olisi kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota yleiseen mielipiteeseen ja sitouduttava avoimuuteen;

5.  panee merkille, että vuoden 2017 henkilöstötaulukosta poistettiin seitsemän väliaikaista toimihenkilöä ja että 323 hyväksytystä toimesta 311 oli täytetty 31. joulukuuta 2017; korostaa lisäksi, että saatavilla olevista 463 toimesta 447 (virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat mukaan luettuina) oli täytettynä 31. joulukuuta 2017 (96,5 prosenttia, kun osuus oli 95,7 prosenttia vuonna 2016);

6.  korostaa, että viranomainen saattoi päätökseen 779 kysymyksen käsittelyn tieteellisten lausuntojen, teknisten raporttien ja tukijulkaisujen avulla; pitää valitettavana kasvavaa tehtävien määrän lisääntymisen ja resurssien vähenemisen välistä epäsuhtaa, mikä on viivästyttänyt merkittävästi joidenkin hankkeiden toteutusta;

7.  tuo jälleen esille huolensa viranomaiselle osoitettujen talousarviomäärärahojen tasosta, joka on toistuvasti alhainen;

8.  palauttaa mieliin, että viranomaisen johtokunta hyväksyi kesäkuussa 2017 uuden riippumattomuutta koskevan politiikan, ja suhtautuu myönteisesti siihen sisältyviin useisiin konkreettisiin parannuksiin, kuten viranomaisen palveluksessa työskentelevien jäsenvaltioiden asiantuntijoiden henkilöllisyyttä koskevan avoimuuden lisääntymiseen; pitää myönteisenä myös sitä, että viranomainen sitoutui julkaisemaan vuodesta 2018 alkaen vuosittain viranomaisen konsolidoidun vuosikertomuksen liitteenä riippumattomuuteen liittyvää toimintaa koskevan kertomuksen;

9.  toteaa, että parlamentti on vuotuisissa vastuuvapausmietinnöissään toistuvasti kehottanut viranomaista soveltamaan kahden vuoden karenssiaikaa, jolla estetään se, että asiantuntijat, joilla on taloudellisia sidonnaisuuksia yrityksiin, joiden tuottamia aineita viranomainen arvioi, voivat toimia viranomaisen tieteellisten lautakuntien tai työryhmien jäseninä;

10.  pitää myönteisenä, että jäsenvaltioiden lähettämien asiantuntijoiden on nykyisin toimitettava viranomaiselle julkinen ilmoitus sidonnaisuuksista; vaatii, että viranomainen tarkistaa nämä ilmoitukset ja julkistaa ne;

11.  on vakuuttunut, että viranomaiselle olisi osoitettava riittävästi määrärahoja ja resursseja sen varmistamiseksi, että se voi ottaa palvelukseensa riippumattomia asiantuntijoita, joilla ei ole eturistiriitoja;

12.  panee merkille, että viranomainen hyväksyi vuonna 2017 ihmisarvon suojelemista ja työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä koskevat tarkistetut toimintaperiaatteet; panee merkille, että kaksi häirintää koskevaa virallista valitusta on vastaanotettu, mutta toimitettujen todisteiden arvioinnin johtopäätöksenä oli, että todisteita ei ollut riittävästi hallinnollisen tutkimuksen käynnistämiseksi;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

14.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 132.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 132.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 132.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 132.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0023.

(14)

EUVL C 311/03, 19.9.2017, s. 9.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö