Procedura : 2018/2190(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0128/2019

Teksty złożone :

A8-0128/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.26

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0267

SPRAWOZDANIE     
PDF 212kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.795v02-00 A8-0128/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017

(2018/2190(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017

(2018/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(5), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0128/2019),

1.  udziela dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017

(2018/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(11), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0128/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017

(2018/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 16 stycznia 2019 r. w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu(13),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0128/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(14) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 79 558 730,31 EUR, co stanowi wzrost o 0,08 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że budżet Urzędu pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,98 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,02 % w porównaniu z rokiem 2016; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 92,31 %, co oznacza wzrost o 2,65 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  ponownie wyraża zaniepokojenie, że powtarza się sytuacja, w której Urzędowi przyznaje się w budżecie Unii niewielkie środki finansowe;

3.  ubolewa nad coraz większą rozbieżnością między rosnącymi zadaniami a kurczącymi się zasobami, co spowodowało istotne opóźnienia w realizacji niektórych projektów;

Anulowane środki przeniesione

4.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 291 011,86 EUR, co stanowi 3,55 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 2,31 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

5.  z zadowoleniem zauważa, że w swoim kompleksowym podejściu do zarządzania opartego na wynikach Urząd wprowadził szereg kluczowych wskaźników skuteczności działania dotyczących oddziaływania i wyników, aby zmierzyć wartość dodaną wynikającą z jego działań; zauważa ponadto, że Urząd stosuje inne kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu poprawy zarządzania budżetem;

6.  przyjmuje do wiadomości, że rok 2017 był pierwszym rokiem realizacji planu Urzędu dotyczącego strategii na 2020 r., a także realizacji nowej polityki ustanowionej w celu zapewnienia niezależności specjalistów zaangażowanych w prace Urzędu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jego wyniki były zadowalające, a spośród 65 wskaźników łącznie jedynie dziewięć wykazywało umiarkowane odchylenie i dwa odchylenie względne;

7.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii oraz podejmuje znaczne wysiłki, aby zapewnić unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowe, niezależne i aktualne doradztwo naukowe w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, jasno informować opinię publiczną o wynikach swojej działalności i informacjach stanowiących ich podstawę, a także współpracować z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności;

8.  uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i zobowiązać się do otwartości i przejrzystości;

9.  podkreśla, że Urząd sfinalizował 779 pytań w postaci opinii naukowych, sprawozdań technicznych i dokumentów uzupełniających;

10.  odnotowuje, że ocena zewnętrzna Urzędu rozpoczęła się w 2017 r., a jej wyniki udostępniono w 2018 r.; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tej oceny oraz o odpowiednich działaniach podjętych w celu realizacji wszelkich wydanych zaleceń;

11.  zauważa z uznaniem, że Urząd dzieli zasoby i działania z Europejską Agencją Chemikaliów, Europejską Agencją Leków i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w dziedzinie gromadzenia danych, analiz i baz danych oraz w zakresie ocen naukowych;

Polityka kadrowa

12.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,28 % i przyjęto 311 urzędników i pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 323 stanowiska (w porównaniu z 330 stanowiskami zatwierdzonymi w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. Urząd zatrudniał 120 pracowników kontraktowych i 12 oddelegowanych ekspertów krajowych;

13.  zauważa, że Urząd przyjął wzór decyzji Komisji w sprawie polityki ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że zorganizował sesje szkoleniowe i umożliwił korzystanie z poufnego doradztwa;

14.  z niepokojem zauważa, że w 2017 r. wpłynęły dwie oficjalne skargi, w których zwrócono się o wszczęcie formalnego postępowania w sprawie molestowania; zauważa, że według Urzędu brakuje wystarczającego dowodu wymaganego do wszczęcia dochodzenia administracyjnego;

Zamówienia

15.  zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Urząd, działając w imieniu dziewięciu agencji uczestniczących w procedurze przetargu nieograniczonego, zawarł trzy umowy ramowe w systemie kaskadowym; odnotowuje spostrzeżenie Trybunału, zgodnie z którym umowy ramowe przewidujące każdorazowo ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej są bardziej odpowiednie niż system kaskadowy pod względem gospodarnego wykorzystania środków w przypadku zamówień, w których w momencie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie usługi mają zostać dostarczone; odnotowuje uzasadnienie Urzędu i zauważa ponadto na podstawie jego odpowiedzi, że Urząd uznaje mechanizm kaskadowy za lepiej dostosowany do długoterminowego charakteru danej umowy ramowej;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Urzędu służące zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz zapewnieniu przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję Urzędu w sprawie wdrożenia przepisów określających wytyczne w zakresie ochrony demaskatorów i ich tożsamości; z zadowoleniem przyjmuje zaktualizowaną politykę Urzędu w zakresie niezależności przyjętą w 2017 r. po konsultacjach z zainteresowanymi stronami i po konsultacjach publicznych, mającą na celu oparcie się na tej polityce, którą zastępuje, aby Urząd mógł osiągnąć właściwą równowagę między pozyskiwaniem odpowiedniej wiedzy fachowej ze środowiska naukowego a ochroną jego działań przed nadmiernym wpływem; wyraża również zadowolenie z nowej definicji konfliktu interesów, którą przyjęto w ramach nowej polityki Urzędu w zakresie niezależności; ponadto z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie na stronie internetowej Urzędu deklaracji interesów członków zarządu; wyraża ubolewanie, że wciąż jeszcze nie opublikowano ich życiorysów; z uznaniem zauważa, że w lipcu 2018 r. Urząd wdrożył przepisy dotyczące zarządzania konkurującymi ze sobą interesami, zastępując tym samym przepisy dotyczące deklaracji interesów z 2014 r.;

17.  zwraca uwagę, że w corocznych sprawozdaniach w sprawie absolutorium Parlament wielokrotnie apelował do Urzędu o wprowadzenie dwuletniego okresu karencji, aby zapobiec sytuacji, w której eksperci posiadający interesy finansowe powiązane z przedsiębiorstwami, których substancje są oceniane przez Urząd, zasiadaliby w panelach naukowych lub grupach roboczych Urzędu;

18.  jest przekonany, że Urzędowi należy przydzielić wystarczające środki budżetowe i zasoby, aby zapewnić mu możliwość zatrudniania niezależnych ekspertów, w przypadku których nie występują konflikty interesów;

19.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Urzędu do przyjmowania rocznego sprawozdania na temat działań związanych z niezależnością, które będzie stanowić załącznik do skonsolidowanego sprawozdania rocznego oraz zawierać wyniki audytu oraz kontroli zgodności i wiarygodności;

20.  przyjmuje z zadowoleniem, że eksperci z państw członkowskich będą musieli teraz przedkładać Urzędowi publiczną deklarację interesów; nalega, aby te deklaracje były sprawdzane przez Urząd i upubliczniane;

21.  zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora zarządzającego i zarządu Urzędu; zgodnie z odpowiedzią Urzędu wprowadzono już formalne wymogi w celu zapewnienia niezależności księgowego;

22.  przypomina o zaleceniach Parlamentu zawartych w jego rezolucji z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, a w szczególności o apelu do Urzędu o: udoskonalenie przekazu o ryzyku w celu informowania społeczeństwa w odpowiedni, zrozumiały i łatwo dostępny sposób; regularne aktualizowanie dokumentów zawierających wytyczne zgodnie z najnowszymi osiągnięciami we wszystkich odnośnych dziedzinach w celu oceny krótko- i długoterminowych skutków pozostałości substancji czynnych, postaci użytkowych i mieszanin produktów w wodach powierzchniowych, glebie, wietrze i pyle; większą przystępność informacji udostępnianych na stronie internetowej oraz o ułatwienie eksploracji danych; publikowanie opinii w recenzowanych czasopismach w celu zintensyfikowania konstruktywnej dyskusji oraz zachęcania i motywowania większej liczby ekspertów krajowych i innych naukowców do udziału w jego pracach;

Kontrole wewnętrzne

23.  zauważa z uznaniem, że Urząd zrewidował swój proces zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia pokrycia wszystkich rodzajów ryzyka, a ponadto opracował strategię zwalczania nadużyć finansowych w następstwie wewnętrznej oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z metodą i wytycznymi Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

24.  przyjmuje do wiadomości, że Urząd wdrożył strategię kontroli finansowej ex post w formie proporcjonalnego podejścia do kontroli zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi, a ponadto określił system zarządzania zapewniający wiarygodność i zrewidował swoje ramy kontroli wewnętrznej w kierunku podejścia opartego na zasadach;

25.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) dokonała przeglądu realizacji planu działania przyjętego w odpowiedzi na zalecenie IAS dotyczące aktualizacji zarządzania IT w Urzędzie i stwierdziła, że wszystkie zalecenia audytowe zostały odpowiednio i skutecznie wdrożone;

26.  zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Służba Audytu Wewnętrznego Komisji opublikowała sprawozdanie z kontroli dotyczące procesu ewaluacji produktów regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu oceny w ramach procedury dopuszczenia pestycydów do obrotu, i sformułowała dwie bardzo ważne uwagi; zauważa, że Urząd przygotowuje odpowiedni plan działania; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego planu działania;

o

o o

27.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … (15) 2019 r. w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

24.1.2019

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017

(2018/2190(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 79 223 730 EUR, co stanowi spadek o 0,3 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu Unii;

2.  z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,98 %; zauważa ponadto, że w 2017 r. wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności osiągnął 92,31 %, co oznacza wzrost o 2,6 % w porównaniu z rokiem 2016;

3.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii oraz podejmuje znaczne wysiłki, aby zapewnić unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowe, niezależne i aktualne doradztwo naukowe w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, jasno informować opinię publiczną o wynikach swojej działalności i informacjach stanowiących ich podstawę, a także współpracować z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności;

4.  uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i zobowiązać się do otwartości i przejrzystości;

5.  zauważa, że w planie zatrudnienia na 2017 r. zlikwidowano siedem stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony, a na dzień 31 grudnia 2017 r. obsadzonych było 311 z 323 zatwierdzonych stanowisk; podkreśla ponadto, że na dzień 31 grudnia 2017 r. obsadzonych było 447 spośród 463 dostępnych stanowisk (w tym urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych), co stanowi 96,5 % w porównaniu z 95,7 % w 2016 r.;

6.  podkreśla, że Urząd sfinalizował 779 pytań w postaci opinii naukowych, sprawozdań technicznych i dokumentów uzupełniających; ubolewa nad coraz większą rozbieżnością między rosnącymi zadaniami a kurczącymi się zasobami, co spowodowało istotne opóźnienia w realizacji niektórych projektów;

7.  ponownie wyraża zaniepokojenie, że powtarza się sytuacja, w której Urzędowi przyznaje się w budżecie niewielkie środki finansowe;

8.  przypomina, że w czerwcu 2017 r. zarząd Urzędu przyjął nową strategię w zakresie niezależności, oraz przyjmuje z zadowoleniem kilka konkretnych ulepszeń uwzględnionych w tej strategii, w tym zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do tożsamości pracujących w Urzędzie ekspertów z państw członkowskich; ponadto przyjmuje z zadowoleniem, że Urząd zobowiązał się do publikowania, począwszy od 2018 r., rocznego sprawozdania na temat działań związanych z niezależnością w formie załącznika do skonsolidowanego sprawozdania rocznego Urzędu;

9.  zwraca uwagę, że w corocznych sprawozdaniach w sprawie absolutorium Parlament Europejski wielokrotnie apelował do Urzędu o wprowadzenie dwuletniego okresu karencji, aby zapobiec sytuacji, w której eksperci posiadający interesy finansowe powiązane z przedsiębiorstwami, których substancje są oceniane przez Urząd, zasiadaliby w panelach naukowych lub grupach roboczych Urzędu;

10.  przyjmuje z zadowoleniem, że eksperci z państw członkowskich będą musieli przedkładać Urzędowi publiczną deklarację interesów; nalega, aby te deklaracje były sprawdzane przez Urząd i upubliczniane;

11.  jest przekonany, że Urzędowi należy przydzielić wystarczające środki budżetowe i zasoby, aby zapewnić mu możliwość zatrudniania niezależnych ekspertów, w przypadku których nie występują konflikty interesów;

12.  odnotowuje przyjęcie w 2017 r. zmienionej polityki ochrony godności osobistej i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu; zauważa, że wpłynęły dwie oficjalne skargi dotyczące molestowania, lecz po dokonaniu oceny przedstawionych dowodów stwierdzono, że brakuje wystarczającego dowodu wymaganego do wszczęcia dochodzenia administracyjnego;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu za rok 2017 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

14.  zaleca, na podstawie dostępnych danych, udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0023.

(14)

Dz.U. C 311/03 z 19.9.2017, s. 9

(15)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności