Postup : 2018/2190(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2019

Predkladané texty :

A8-0128/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.26

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0267

SPRÁVA     
PDF 202kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.795v02-00 A8-0128/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0080/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(5), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0128/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0080/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(11), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0128/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov(13),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0128/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(14) konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2017 predstavoval 79 558 730,31 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 0,08 %; keďže rozpočet úradu pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,98 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,02 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,31 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,65 %;

2.  pripomína svoje obavy vyplývajúce z opakovane nízkej úrovne rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre úrad v rozpočte Únie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad rastúcim nesúladom medzi rozširujúcimi sa úlohami a znižujúcimi sa zdrojmi, čo viedlo k značným oneskoreniam v realizácii niektorých projektov;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

4.  konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 291 011,86 EUR, čo predstavuje 3,55 % celkovej prenesenej sumy, teda pokles o 2,31 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

5.  s uspokojením konštatuje, že úrad zaviedol niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti merajúcich vplyv a výsledky v rámci svojho komplexného prístupu k riadeniu založeného na výkonnosti s cieľom merať pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jeho činnosti; ďalej konštatuje, že úrad používa ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti na posilnenie svojho rozpočtového riadenia;

6.  uznáva, že rok 2017 bol prvým rokom vykonávania plánu úradu v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a novej politiky vytvorenej s cieľom zabezpečiť nezávislosť odborníkov zapojených do činnosti úradu; víta skutočnosť, že jeho výkonnosť bola uspokojivá, pričom z celkového počtu 65 ukazovateľov len deväť ukazovateľov vykazuje miernu odchýlku a dva významnejšiu odchýlku;

7.  víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca Únie a jeho značné úsilie o to, že manažérom rizika Únie poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne informuje o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so zainteresovanými stranami a s inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém Únie v oblasti bezpečnosti potravín;

8.  domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazať sa k otvorenosti a transparentnosti;

9.  zdôrazňuje, že úrad dokončil 779 otázok prostredníctvom vedeckých stanovísk, technických správ a podporných publikácií;

10.  konštatuje, že externé hodnotenie úradu sa začalo v roku 2017 a výsledky boli k dispozícii v roku 2018; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o záveroch z tohto hodnotenia a príslušných opatreniach prijatých s cieľom riešiť akékoľvek odporúčania;

11.  uznanlivo konštatuje, že úrad využíva zdroje a vykonáva činnosti spoločne s Európskou chemickou agentúrou, Európskou agentúrou pre lieky a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb v oblasti zberu, analýzy a databáz údajov a v oblasti vedeckých posúdení;

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,28 %, pričom z 323 pracovných miest povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 330 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 311 úradníkov a dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 úrad okrem toho zamestnával 120 zmluvných zamestnancov a 12 vyslaných národných expertov;

13.  konštatuje, že úrad prijal vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že organizoval školenia a umožnil dôverné poradenstvo;

14.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 boli prijaté dve formálne sťažnosti, v ktorých sa požadovalo začatie formálneho konania vo veci obťažovania; berie na vedomie záver úradu, že nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý je potrebný na začatie administratívneho vyšetrovania;

Verejné obstarávanie

15.  podľa správy Dvora audítorov úrad udelil tri stupňovité rámcové zmluvy v mene deviatich agentúr, ktoré sa pripojili k verejnej výzve na predkladanie ponúk; zdôrazňuje pripomienku Dvora audítorov, že na podporu dosiahnutia optimálnej hodnoty pri obstarávaniach, pri ktorých v čase zverejnenia výzvy ešte nie sú známe konkrétne služby, ktoré sa majú poskytnúť, sú rámcové zmluvy s opätovným otvorením súťaže pre každú osobitnú zákazku vhodnejšie ako stupňovitý systém rámcových zmlúv; berie na vedomie odôvodnenie úradu a na základe jeho odpovede ďalej konštatuje, že úrad považuje stupňovitý systém za vhodnejší vzhľadom na dlhodobý charakter konkrétnej rámcovej zmluvy;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

16.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie úradu o zabezpečenie prevencie a riešenia konfliktov záujmov a transparentnosti; víta nedávne rozhodnutie úradu o vykonávacích pravidlách stanovujúcich usmernenia týkajúce sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a dôvernosti ich totožnosti; víta aktualizovanú politiku úradu týkajúcu sa nezávislosti, ktorá bola prijatá v roku 2017 po konzultácii so zainteresovanými stranami a verejnosťou a ktorej cieľom je stavať na politike, ktorú nahrádza, s cieľom zabezpečiť, aby úrad mohol dosiahnuť správnu rovnováhu medzi prilákaním príslušných odborných znalostí z vedeckej komunity, ale aby zároveň zabezpečil svoje činnosti proti nežiadúcim vplyvom; víta aj nové vymedzenie toho, čo predstavuje konflikt záujmov, ktoré bolo prijaté v rámci novej politiky nezávislosti úradu; ďalej víta zverejnenie vyhlásení o záujmoch členov správnej rady na webovom sídle úradu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ešte stále nie sú zverejnené ich životopisy; s uznaním berie na vedomie, že úrad od júla 2018 zaviedol pravidlá týkajúce sa riešenia konkurenčných záujmov, ktoré nahradili pravidlá týkajúce sa vyhlásení o záujmoch z roku 2014;

17.  konštatuje, že Parlament prostredníctvom svojich výročných správ o absolutóriu opakovane vyzval úrad, aby uplatňoval dvojročné obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, čo by bránilo odborníkom s finančnými záujmami spojenými so spoločnosťami, ktorých látky úrad hodnotí, aby sa stali členmi vedeckých panelov alebo pracovných skupín úradu;

18.  je presvedčený, že úradu by sa mal prideliť dostatočný rozpočet a zdroje, aby sa zabezpečilo, že môže zamestnať nezávislých odborníkov, ktorí nie sú v konflikte záujmov;

19.  s uznaním berie na vedomie záväzok úradu prijímať výročnú správu o činnostiach súvisiacich s nezávislosťou, ktorá bude prílohou ku konsolidovanej výročnej správe a bude obsahovať zistenia auditov, kontroly súladu a vierohodnosti;

20.  víta skutočnosť, že odborníci z členských štátov budú teraz musieť úradu predložiť verejné vyhlásenie o záujmoch; trvá na tom, aby úrad tieto vyhlásenia skontroloval a zverejnil;

21.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnému riaditeľovi a správnej rade úradu; berie na vedomie, že podľa svojej odpovede úrad už má zavedené formálne požiadavky na zabezpečenie nezávislosti účtovníka;

22.  pripomína odporúčania uvedené v uznesení Parlamentu zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov, a najmä vyzýva úrad, aby: zlepšil svoju komunikáciu o rizikách s cieľom informovať verejnosť vhodným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom; pravidelne aktualizoval svoje usmernenia v súlade s najnovším vývojom vo všetkých príslušných oblastiach s cieľom posúdiť krátkodobé a dlhodobé účinky hladín rezíduí aktívnych látok, zmesí a formulácií v povrchovej vode, pôde, vzduchu a prachu; zlepšil používateľskú ústretovosť informácií poskytovaných na svojich webových sídlach a uľahčil hĺbkovú analýzu údajov; zverejňoval svoje stanoviská v odborne zrecenzovaných časopisoch s cieľom zintenzívniť konštruktívnu diskusiu a motivovať a povzbudzovať viac národných expertov a ďalších vedcov k účasti na jeho práci;

Vnútorná kontrola

23.  uznanlivo berie na vedomie, že úrad revidoval proces riadenia rizík s cieľom zabezpečiť pokrytie všetkých rizík a že navyše vypracoval stratégiu boja proti podvodom v nadväznosti na interné posúdenie rizika vykonané v súlade s metodikou a usmerneniami Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

24.  berie na vedomie, že orgán zaviedol stratégiu finančnej kontroly ex post vo forme primeraného kontrolného prístupu v súlade s právnymi záväzkami a okrem toho vymedzil správu v oblasti vierohodnosti a zrevidoval svoj rámec vnútornej kontroly smerom k prístupu založenému na zásadách;

25.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie preskúmal vykonávanie akčného plánu, ktorý nasledoval po odporúčaní IAS na aktualizáciu správy IT úradu, a dospel k záveru, že všetky odporúčania z auditu boli primerane a účinne vykonané;

26.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že IAS vydal v roku 2017 audítorskú správu s názvom Proces hodnotenia regulovaných produktov: fáza posudzovania v rámci povoľovania pesticídov, pričom identifikoval dve veľmi dôležité pripomienky; konštatuje, že úrad pripravuje zodpovedajúci akčný plán; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

o

o o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(15) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017

(2018/2190(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2017 predstavoval 79 223 730 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 0,3 %; poznamenáva, že celý rozpočet úradu vychádza z rozpočtu Únie;

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,98 %; dodáva tiež, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2017 dosiahla 92,31 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,6 %;

3.  víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca Únie a jeho značné úsilie o to, že manažérom rizika Únie poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne informuje o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so zainteresovanými stranami a s inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém Únie v oblasti bezpečnosti potravín;

4.  domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazať sa k otvorenosti a transparentnosti;

5.  konštatuje, že v pláne pracovných miest na rok 2017 bolo zrušených sedem pracovných miest dočasných zamestnancov a že k 31. decembru 2017 bolo obsadených 311 z 323 schválených pracovných miest; okrem toho zdôrazňuje, že k 31. decembru 2017 bolo obsadených 447 zo 463 dostupných pracovných miest (vrátane úradníkov, dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov) (96,5 % v porovnaní s 95,7 % v roku 2016);

6.  zdôrazňuje, že úrad dokončil 779 otázok prostredníctvom vedeckých stanovísk, technických správ a podporných publikácií; vyjadruje poľutovanie nad rastúcim nesúladom medzi rozširujúcimi sa úlohami a znižujúcimi sa zdrojmi, čo viedlo k značným oneskoreniam v realizácii niektorých projektov;

7.  pripomína svoje obavy vyplývajúce z nízkej úrovne rozpočtových prostriedkov opakovane vyčlenených z rozpočtu pre úrad;

8.  pripomína, že v júni 2017 riadiaca rada úradu prijala novú politiku týkajúcu sa nezávislosti, a víta niekoľko konkrétnych zlepšení, ktoré obsahuje, vrátane väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o totožnosť odborníkov členských štátov pracujúcich v úrade; víta tiež, že úrad sa od roku 2018 zaviazal uverejňovať výročnú správu o činnostiach súvisiacich s nezávislosťou ako prílohu k svojej konsolidovanej výročnej správe;

9.  berie na vedomie, že Európsky parlament prostredníctvom svojich výročných správ o absolutóriu opakovane vyzval úrad, aby uplatňoval dvojročnú lehotu na zváženie, ktorá by bránila odborníkom s finančnými záujmami spojenými so spoločnosťami, ktorých látky úrad hodnotí, v tom, aby sa stali členmi vedeckých panelov alebo pracovných skupín úradu;

10.  víta skutočnosť, že odborníci z členských štátov budú teraz musieť úradu predložiť verejné vyhlásenie o záujmoch; trvá na tom, aby tieto vyhlásenia úrad skontroloval a zverejnil;

11.  je presvedčený, že úradu by sa mal prideliť dostatočný rozpočet a zdroje, aby sa zabezpečilo, že môže zamestnať nezávislých odborníkov, ktorí nie sú v konflikte záujmov;

12.  berie na vedomie, že v roku 2017 úrad prijal revidovanú politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania psychickému a sexuálnemu obťažovaniu; berie na vedomie, že boli doručené dve formálne sťažnosti na obťažovanie, ale po posúdení predložených dôkazov sa dospelo k záveru, že nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý je potrebný na začatie administratívneho vyšetrovania;

13.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu za rozpočtový rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

14.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean‑François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 132.

(2)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 132.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 132.

(8)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 132.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0023.

(14)

Ú. v EÚ C 311/03, 19.9.2017, s. 9.

(15)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia