Процедура : 2018/2192(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0129/2019

Внесени текстове :

A8-0129/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.33

Приети текстове :

P8_TA(2019)0274

ДОКЛАД     
PDF 202kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2017 година

(2018/2192(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2017 година

(2018/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0082/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(5), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0129/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година

(2018/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0082/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(11), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0129/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година

(2018/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0129/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“), нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 11 175 224,40 EUR, което представлява увеличение с 1,28% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява увеличение с 1,52% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 88,19%, което представлява леко намаление с 0,99% спрямо 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 90 916 EUR, което представлява 9,39% от общия размер на пренесените суми и показва увеличение от 3,67% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва определени ключови показатели за ефективност за оценка на добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, и за подобряване на своето бюджетно управление, като при оценката за постигането на нейните оперативни цели Агенцията акцентира повече върху качествените показатели, а при оценката за изпълнението на нейните административни цели използва повече количествените показатели; отбелязва освен това, че показателите за въздействието сочат, че резултатите на Агенцията са надхвърлили целите, определени в работната програма за 2017 г., спрямо рамката на стратегията на ENISA за периода 2016 – 2020 г.; приканва Агенцията да доразвие ключовите показатели за ефективност, за да може да оценява по-добре резултатите и въздействието от своите дейности с цел получаване на консултации за осигуряването на по-голяма добавена стойност за своите резултати;

4.  отбелязва със задоволство, че през 2017 г. Агенцията е започнала процеса на подпомагане на държавите членки за прилагане на Директива (ЕС) 2016/1148(14) и е изготвила инструмент за оценка на степента на сериозност във връзка с нарушаването на сигурността на данните, в сътрудничество с органите на няколко държави членки, с цел създаване на съгласувана рамка на равнището на Съюза;

5.  отбелязва освен това, че през 2017 г. ENISA получи наградата за добро управление за високи постижения в областта на иновациите и промените, връчвана от Европейския омбудсман;

6.  отбелязва със задоволство, че Агенцията и Европейският център за развитие на професионалното обучение подписаха споразумение за нивото на обслужване, което им дава възможност да споделят конферентни съоръжения и складови помещения, наред с други полезни взаимодействия;

7.  отбелязва, че през 2017 г. от името на Комисията беше извършена външна оценка на резултатите от дейността на Агенцията за периода 2013 – 2016 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от това проучване, както и относно съответните действия, предприети за изпълнение на евентуалните отправени препоръки;

Политика относно персонала

8.  отбелязва със загриженост, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 87,5%, като са били назначени 42 срочно наети служители от общо 48-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 48 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 29 договорно наети служители и 3 командировани национални експерти;

9.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че Агенцията е организирала обучения и е осигурила възможности за провеждане на поверителни консултации;

10.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2016 г. Агенцията е прехвърлила още осем служители в Атина, свеждайки по този начин броя на служителите в Ираклион до 14; отбелязва, че според Агенцията в края на 2017 г. този брой е бил допълнително намален до 11 служители; изтъква факта, че според доклада на Палатата за 2013 г. разходите биха могли да се намалят допълнително, ако всички служители се централизират на едно място; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно евентуалните мерки за подобряване на положението;

11.  отбелязва със загриженост, че Агенцията изпитва затруднения при набирането, привличането и задържането на работа на служители с подходяща квалификация, което се дължи основно на вида на предлаганите позиции (места за договорно наети служители) и на ниския корекционен коефициент, прилаган спрямо възнагражденията на служителите на Агенцията в Гърция;

12.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Агенцията относно разходите за писмен превод;

13.  изразява съжаление относно факта, че, както беше посочено от Сметната палата, процедурата по прехвърляне на дейността към новия счетоводител на Агенцията е била неправилно приложена, като по-специално новият счетоводител не е получил предавателен отчет; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че са били проведени неформални срещи с цел трансфер на информация и че Агенцията ще предприеме корективни действия, за да гарантира в бъдеще адекватно предаване на дейността на новоназначаваните служители; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на корективните действия;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва все пак със загриженост, че на уебсайта на Агенцията са публикувани само автобиографиите на изпълнителния директор и на председателя на управителния съвет, както и че Агенцията публикува на своя уебсайт само декларацията за конфликти на интереси на изпълнителния директор, но не и декларациите на другите членове на висшето ръководство; призовава Агенцията да публикува автобиографиите на всички членове на управителния съвет и декларациите за конфликти на интереси на висшето ръководство и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети в тази връзка;

Други коментари

15.  отбелязва със загриженост, че за разлика от повечето други агенции, Агенцията не е извършила цялостен анализ на вероятните последствия от решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз във връзка с нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя е преразгледала някои от своите вътрешни процеси в тази връзка; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки с цел смекчаване на евентуалните рискове;

16.  отбелязва умерените усилия на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва, че Агенцията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o

o o

17.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 79.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 79.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 79.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 79.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 116/05, 28.3.2018 г., стр. 20

(14)

Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. OВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.

(15)

Приети текстове, P8_TA(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност