Procedūra : 2018/2192(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0129/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0129/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.33

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0274

ZIŅOJUMS     
PDF 186kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2192(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(5), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0129/2019),

1.  sniedz Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(11), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0129/2019),

1.  apstiprina Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0129/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 11 175 224,40 EUR, proti, par 1,28 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,99 %, t. i., par 1,52 % augstāks nekā 2016. gadā; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,19 %, t. i., nedaudz — par 0,99 % — zemāks nekā 2016. gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ar bažām norāda, ka tika atcelti 90 916 EUR no apropriācijām, kuras bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 9,39 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 3,67 % vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu norāda, ka aģentūra izmanto noteiktus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savu darbību pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību, darbības mērķu sasniegšanas novērtēšanai vairāk izmantojot kvalitatīvus rādītājus, bet administratīvo mērķu — kvantitatīvus rādītājus; turklāt norāda, ka ietekmes rādītāji liecina, ka Aģentūras rezultāti pārsniedza mērķus, kas bija noteikti 2017. gada darba programmā, ņemot vērā ENISA stratēģiju 2016.–2020. gadam; aicina Aģentūru turpināt pilnveidot galvenos snieguma rādītājus, lai labāk novērtētu tās darbību iznākumu un ietekmi, tādējādi gūstot priekšstatu par to, kā palielināt Aģentūras izlaides pievienoto vērtību;

4.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. gadā Aģentūra sāka palīdzēt dalībvalstīm īstenot Direktīvu (ES) 2016/1148(14) un ka sadarbībā ar vairāku dalībvalstu iestādēm tā izstrādāja datu aizsardzības pārkāpumu smaguma novērtējuma instrumentu, lai Savienības līmenī izveidotu saskaņotu satvaru;

5.  norāda arī to, ka 2017. gadā ENISA saņēma ES Ombuda balvu par labu pārvaldību kategorijā “Izcilība inovācijas un transformācijas jomā”;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs ir parakstījuši pakalpojumu līmeņa vienošanos, kas — citu sinerģiju starpā — tiem dod iespēju kopīgi lietot konferenču un glabāšanas telpas;

7.  norāda, ka pēc Komisijas pasūtījuma 2017. gadā tika veikts Aģentūras snieguma laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam ārējs novērtējums; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī pētījuma iznākumu un attiecīgiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar tajā sniegtiem iespējamiem ieteikumiem;

Personāla politika

8.  ar bažām norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 87,5 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 42 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 48 pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 48 apstiprinātajām štata vietām 2016. gadā); norāda, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 29 līgumdarbinieki un trīs norīkotie valstu eksperti;

9.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; pieņem zināšanai to, ka tā ir rīkojusi apmācības un nodrošinājusi konfidenciālas konsultēšanas iespēju;

10.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2016. gadā Aģentūra uz Atēnām pārcēla vēl astoņus darbiniekus, samazinot Iraklijā palikušo darbinieku skaitu līdz 14; norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju 2017. gada beigās šo darbinieku skaits tika vēl vairāk samazināts — līdz 11; uzsver Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā minēto iespējamību, ka izmaksas varētu samazināt vēl vairāk, ja visi darbinieki strādātu vienā atrašanās vietā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visiem iespējamajiem šīs situācijas risināšanai paredzētajiem pasākumiem;

11.  ar bažām norāda, ka Aģentūrai ir grūti pieņemt darbā, piesaistīt un noturēt darbā pienācīgi kvalificētu personālu, kas galvenokārt ir saistīts ar piedāvāto štata vietu veidu (līgumdarbinieku vietas) un zemo korekcijas koeficientu, ko piemēro Aģentūras darbinieku algām Grieķijā;

12.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; saprot Aģentūras bažas attiecībā uz rakstiskās tulkošanas izmaksām;

13.  pauž nožēlu par Revīzijas palātas norādīto, proti, to, ka pienākumu nodošanas process Aģentūras jaunajam grāmatvedim tika veikts nepareizi, konkrēti, jaunajam grāmatvedim netika nosūtīts nodošanas ziņojums; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi norāda, ka zināšanu nodošanas nolūkā ir notikušas neformālas sanāksmes un ka aģentūra veiks koriģējošus pasākumus, lai turpmāk nodrošinātu atbilstošas procedūras pienākumu nodošanai jauniem darbiniekiem; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par koriģējošo pasākumu īstenošanu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  pieņem zināšanai Aģentūras pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā un trauksmes cēlēju aizsardzībā; tomēr ar bažām norāda, ka Aģentūras tīmekļa vietnē ir publicēti tikai izpilddirektora un valdes priekšsēdētāja CV, turklāt Aģentūra savā tīmekļa vietnē publicē tikai izpilddirektora interešu konfliktu deklarāciju, bet ne pārējo augstākās vadības locekļu deklarācijas; aicina Aģentūru publicēt visu valdes locekļu CV un augstākās vadības locekļu interešu konfliktu deklarācijas, kā arī ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

Citi komentāri

15.  ar bažām norāda, ka Aģentūra atšķirībā no lielākās daļas pārējo aģentūru nav veikusi visaptverošu analīzi par iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tās struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka tā šajā sakarībā ir pārskatījusi dažas no attiecīgajām iekšējām procedūrām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti jebkādu risku mazināšanai;

16.  norāda, ka Aģentūra nav īpaši centusies nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu; norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi nekādus papildu pasākumu CO2 emisiju mazināšanai vai izlīdzināšanai;

o

o o

17.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018, 79 lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018, 79 lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018, 79 lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018, 79 lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 116/05, 28.3.2018., 20. lpp.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā. OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.

(15)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika