Процедура : 2018/2188(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0130/2019

Внесени текстове :

A8-0130/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.32

Приети текстове :

P8_TA(2019)0273

ДОКЛАД     
PDF 228kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) за финансовата 2017 година

(2018/2188(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) за финансовата 2017 година

(2018/2188(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(5), и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година

(2018/2188(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(11), и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година

(2018/2188(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската агенция по морска безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 86  276  654,33 EUR, което представлява увеличение от 22,87% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличението е свързано основно с разширения мандат на Агенцията; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява изцяло от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година степента на изпълнение на бюджета е 98,04%, което представлява леко намаление от 0,03% спрямо 2016 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 96,25%, което представлява намаление от 1,55%;

Анулиране на преноси

2.  изразява дълбоко съжаление във връзка с високото равнище на анулирани бюджетни кредити от преноси от 2016 към 2017 г. в размер на 792 182 EUR, което представлява 23,30% от общата пренесена сума и показва значително увеличение от 12,12% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва редица специфични ключови показатели за ефективност (КПЕ) за измерване на изпълнението по своята годишна работна програма и че оценката на Агенцията представлява основният инструмент за оценка на добавената стойност от нейните дейности; признава конструктивния подход на Агенцията, която набляга на многогодишните и годишните стратегически цели и на правилната оценка за постигането на тези цели; отбелязва, че Агенцията използва само степента на изпълнение на бюджета като основен КПЕ за подобряване на своето управление на бюджета;

4.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е успяла да изпълни операциите, свързани с разширяването на нейния мандат, и че нейната система за качество във връзка с посещенията и проверките е консолидирана;

5.  отбелязва, че високото качество на информационните системи и базите данни, разработени от Агенцията, доведе до нарастващ интерес от страна на трети държави да се възползват от потенциала за износ на знанията на Агенцията, а оттам и до разпространение на стандартите и решенията на Съюза отвъд неговото географско измерение, като същевременно се защитават ресурсите на Агенцията и интересите на Съюза;

6.  отбелязва със задоволство, че Агенцията споделя полезни взаимодействия с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в областта на корпоративните и спомагателните услуги и управлението на общи сгради в Лисабон; отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция за гранична и брегова охрана по отношение на функцията за европейска брегова охрана;

7.  приветства факта, че Агенцията се стреми към намирането на полезни взаимодействия с други агенции на Съюза, с цел да се повишат ефективността и ефикасността и да се намалят разходите; приветства и насърчава в този контекст сътрудничеството на Агенцията с други агенции на Съюза за подкрепа на Програмата на ЕС за миграцията, като например предоставянето от Агенцията на все повече услуги за Frontex; насърчава сътрудничеството между Агенцията и други агенции на Съюза във връзка с бежанската криза, включително при изпълнението на дейности от решаващо значение, които излизат извън рамките на нейния първоначален мандат, като например принос под формата на ноу-хау, оперативна подкрепа и персонал, който да помага при справянето с бежанската криза;

8.  изразява съжаление, че в резултат на забавянето на операциите за дистанционно управляеми летателни услуги се стигна до изменение на бюджета, което включва намаление на субсидията от Съюза, съответстващо на сумата, която не е била използвана през 2017 г., и на сумата, свързана с европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана; при все това приветства усилията на Агенцията чрез тези проекти да предоставя оперативни услуги, анализи, експертен опит и техническа помощ на Комисията, държавите членки и ползвателите в морския сектор; ето защо насърчава Агенцията да увеличи усилията си за преодоляване на организационните, техническите, правните и договорните проблеми, свързани с разгръщането на операциите за дистанционно управляеми летателни услуги;

9.  призовава Агенцията да се възползва в максимална степен от потенциалните приложения на дистанционно управляемите летателни услуги; подчертава, че дистанционно управляемите летателни услуги принципно са многофункционални и могат да се използват за редица дейности, които включват плавателни съдове и хора в беда, наблюдение и откриване на морско замърсяване, в това число нефтени разливи и отпадъци, както и обща идентификация и проследяване на плавателни съдове с различни размери и на техните дейности, включително установяване на потенциално незаконни дейности (напр. незаконен риболов, трафик на наркотици, незаконна миграция и др.);

10.  подчертава, че притежаваните от Агенцията ноу-хау и собствен капацитет дават възможност за разширяване на нейната дейност и за предоставяне на услуги в по-глобален мащаб, допринасяйки за разширяване на обхвата на регулаторните рамки на Съюза и неговите стандарти в областта на безопасността и околната среда;

11.  отбелязва, че през 2017 г. беше извършена независима външна оценка относно прилагането на учредителния регламент на Агенцията; отбелязва със задоволство, че резултатът е положителен, като заключението е, че „като цяло ЕАМБ осигурява добавена стойност във всички области на своята дейност и за всички заинтересовани страни“;

Политика относно персонала

12.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 98,58%, като са били назначени 205 срочно наети служители от общо 212-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение с 202 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 44 договорно наети служители и 19 командировани национални експерти;

13.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на административния съвет на Агенцията, като 46 от общо 56 членове са мъже, а 10 са жени; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че задачата за назначаване на членове на административния съвет на Агенцията е от сферата на компетентност на Комисията и на държавите членки; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки, при представянето на своите кандидатури за членове на административния съвет, да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете;

14.  отбелязва, че Агенцията е приела образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза, както и че са назначени и обучени доверени съветници;

15.  приветства предложението на Сметната палата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Агенцията относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации;

Обществени поръчки

16.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не бе използвала всички инструменти, въведени от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя е въвела модули за електронни обществени поръчки от началото на 2018 г.;

17.  отбелязва със съжаление, че според доклада на Сметната палата Агенцията не е проверявала редовно цените и увеличенията, начислявани към офертите на доставчиците, нито фактурите, издадени на изпълнителя по рамковия договор във връзка с придобиването на софтуерни лицензи; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя ще напомни на отговорните за проекта служители да проверяват редовно тези цени и ще изиска от възлагащия орган да поиска от изпълнителя да предоставя информация относно цените; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за евентуалното развитие на нещата по този въпрос;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва със задоволство, че Агенцията прилага своята стратегия за предотвратяване и откриване на измами и че продължават да се предприемат редица конкретни действия, включително обучителни курсове по етика и почтеност;

19.  отбелязва, че през 2017 г. не са докладвани случаи на конфликти на интереси; приветства силния вътрешен контрол, целящ да запознае всички служители със задълженията, свързани с декларациите за липса на конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

20.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на дейностите, финансирани по проекти на Агенцията, като е стигнала до заключението, че системите за управление и контрол, предназначени за тази цел, са целесъобразно планирани и са ефективно и ефикасно приложени; отбелязва с известна загриженост, че Службата за вътрешен одит е отправила три препоръки, от които Агенцията е приела само една, въпреки факта, че двете отхвърлени препоръки са категоризирани като „много важни“; отбелязва обосновката на Агенцията за отхвърлянето на тези препоръки, като изисква от Комисията да разработи хоризонтални насоки относно дейностите, финансирани по проекти, и изчисляването на разходите на агенциите във връзка с тези дейности;

21.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит на системите за управление и контрол на човешките ресурси на Агенцията, като е стигнала до заключението, че те са целесъобразни и че могат да подкрепят Агенцията при постигането на нейните стратегически цели; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила три препоръки, категоризирани като „важни“ и две – като „желателни“, които Агенцията е приела и за които е разработила план за действие, за да отговори на нуждите от подобрение; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по изпълнението на мерките;

22.  отбелязва, че в съответствие с политиката за управление на риска регистърът на рисковете е актуализиран през 2017 г. и че тази актуализация не е довела до никакви критични рискове, които биха могли да доведат до официално изразяване на резерви спрямо годишната декларация за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити; отбелязва освен това, че нито един от установените преди това рискове не се е проявил през 2017 г.;

Други коментари

23.  отбелязва предварителните усилия на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва все пак, че Агенцията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o

o o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

22.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) за финансовата 2017 година

(2018/2188(DEC))

Докладчик по становище: Иноченцо Леонтини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че операциите, свързани с отчетите на Европейската агенция за морска безопасност („Агенцията“) за финансовата 2017 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че Агенцията е изпълнила бюджетни кредити за поети задължения в размер на 63,4 милиона евро, което представлява 98,04% от общия бюджет за годината, и бюджетни кредити за плащания в размер на 55,1 милиона евро – равняващи се на 97,32% от общия бюджет – като се вземат предвид гласуваните бюджетни кредити за бюджета за 2017 г. (C1) и автоматичния пренос (C8);

3.  отбелязва, че 2017 г. беше първата пълна година на дейност на Агенцията след разширяването на нейния мандат в края на 2016 г.; приветства тристранната работна договореност между Агенцията, Frontex (Европейската агенция за гранична и брегова охрана) и EFCA (Европейска агенция за контрол на рибарството), която влезе в сила през 2017 г., с цел подобряване на ефикасността и ефективността на разходите;

4.  приветства факта, че Агенцията се стреми към намирането на полезни взаимодействия с други агенции на Съюза, с цел да се повишат ефективността и ефикасността и да се намалят разходите; приветства и насърчава в този контекст сътрудничеството на Агенцията с други агенции на Съюза за подкрепа на Програмата на ЕС за миграцията, като например предоставянето от Агенцията на все повече услуги за Frontex; насърчава сътрудничеството между Агенцията и други агенции на Съюза във връзка с бежанската криза, включително на дейности от решаващо значение, които излизат извън рамките на нейния първоначален мандат, като например принос под формата на ноу-хау, оперативна подкрепа и персонал, който да помага при справянето с бежанската криза;

5.  подчертава, че притежаваните от Агенцията ноу-хау и собствени способности дават възможност за разширяване на нейната дейност и за предоставяне на услуги в по-глобален мащаб, допринасяйки за разширяването на обхвата на правните рамки на Съюза и неговите стандарти в областта на безопасността и околната среда;

6.  приветства много положителния резултат от независимата външна оценка на постиженията на Агенцията, нейната ефективност и работни практики, а именно, че Агенцията осигурява добавена стойност във всички области на своята дейност и за всички заинтересовани страни; потвърждава също така положителния резултат по отношение на високата стойност за вложените средства в сравнение с алтернативните модели на предоставяне на национално или регионално равнище; оценява факта, че никоя от дейностите на Агенцията не се припокрива с дейностите на държавите членки;

7.  отбелязва, че високото качество на информационните системи и базите данни, разработени от Агенцията, доведе до нарастващ интерес от страна на трети държави да се възползват от потенциала за износ на знанията на Агенцията, а от там и на стандартите и решенията на Съюза, отвъд географското измерение, като същевременно се защитават ресурсите на Агенцията и интересите на Съюза;

8.  изразява съжаление, че в резултат на забавянето на операциите за дистанционно управляемите летателни услуги (ДУЛС) се стигна до изменение на бюджета, което включва намаляване на субсидията от Съюза, съответстваща на сумата, която не е използвана през 2017 г., и на тази, свързана с европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана; при все това приветства усилията на Агенцията, чрез тези проекти, да предоставя оперативни услуги, анализи, експертен опит и техническа помощ на Комисията, държавите членки и ползвателите в морския сектор; ето защо насърчава Агенцията да увеличи усилията си за преодоляване на организационните, техническите, правните и договорните проблеми, свързани с разгръщането на операциите, свързани с ДУЛС;

9.  призовава Агенцията да се възползва в максимална степен от потенциалните употреби на ДУЛС; подчертава, че ДУЛС имат по природа с множество предназначения и могат да се използват за набор от дейности, които включват плавателни съдове и хора в беда, наблюдение и откриване на замърсяване на морето, включително нефтени разливи и отпадъци, както и обща идентификация и проследяване на съдове с всякакъв размер и техните дейности, включително установяване на потенциално незаконни дейности (напр. незаконен риболов, трафик на наркотици, незаконна миграция и др.);

10.  отбелязва, че през 2017 г. не са докладвани случаи на конфликти на интереси; приветства силния вътрешен контрол, целящ да запознае всички служители със задълженията, свързани с декларациите за липса на конфликт на интереси;

11.  приветства факта, че е било обърнато внимание на всички препоръки и забележки, направени по време на различните одити от годините преди 2017 г., както и че не е имало висящи дела, които биха могли да окажат отрицателно влияние върху рисковете, свързани с дейностите на Агенцията през 2017 г.;

12.  приветства факта, че през 2016 г. службата за вътрешен одит на Комисията и Европейската сметна палата не са отправили никакви критични одитни препоръки или становища, които биха могли да доведат до изразяването на резерви в годишната декларация за достоверност; при все това изразява съжаление, че при одит на действията, финансирани по проекти, в Агенцията, се подчертава, че същата е изправена пред специфични предизвикателства по отношение на споразумението, сключено с няколко генерални дирекции на Европейската комисия, които не са хармонизирани и биха могли да се тълкуват по различен начин, както и относно липсата на съгласие относно общите принципи за изчисляването на режийните разходи; изразява съжаление също така, че не съществува договорена методология за действията, финансирани по проекти, по отношение на пълното възстановяване на разходите; приканва Комисията да разработи, в сътрудничество с всички агенции, такава методология;

13.  отбелязва, че в съответствие с политиката за управление на риска регистърът на рисковете е актуализиран през 2017 г. и че тази актуализация не е довела до никакви критични рискове, които биха могли да доведат до официалното изказване на резерви спрямо годишната декларация за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити; отбелязва освен това, че нито един от установените преди това рискове, не се е проявил през 2017 г.;

14.  взема под внимание резултатите от четвъртия сравнителен анализ на административните разходи на Агенцията, със специален акцент върху съотношението на работните места, с 20,42% (21,80% през 2016 г.) от работните места, предназначени за административна подкрепа и координация, 72,08% — за оперативни задачи и 7,50% — за неутрални задачи;

15.  отбелязва, че Агенцията публикува обявленията за свободни работни места на своя уебсайт и в социалните медии, но не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), поради високите разходи за писмен превод; призовава за намиране на решение, което едновременно да гарантира достатъчно прозрачност, и да бъде в съответствие с принципа на добро финансово управление;

16.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ C 434,30.11.2018 г., стр. 75.

(2)

OВ C 434,30.11.2018 г., стр. 75.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 434,30.11.2018 г., стр. 75.

(8)

OВ C 434,30.11.2018 г., стр. 75.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 108/44, 22.3.2018 г., стр. 225.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност