Postup : 2018/2188(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0130/2019

Předložené texty :

A8-0130/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.32

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0273

ZPRÁVA     
PDF 208kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(5), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(11), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“)(13) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 86 276 654,33 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 22,87 %; vzhledem k tomu, že důvodem tohoto zvýšení bylo hlavně rozšíření úkoly agentury; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se plně odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2017 bylo dosaženo míry plnění rozpočtu ve výši 98,04 %, což představuje mírný pokles o 0,03 % oproti roku 2016, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 96,25 %, což představuje pokles o 1,55 %;

Rušení přenosů prostředků

2.  vyjadřuje politování nad vysokou mírou rušení přenosů prostředků z roku 2016 do roku 2017, které dosáhlo výše 792 182 EUR, tedy 23,30 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje výrazné zvýšení o 12,12 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura využívá řadu specifických klíčových výkonnostních ukazatelů (key performance indicators, KPI), jimiž měří plnění svého pracovního programu, a že hodnocení agentury představuje hlavní nástroj pro posuzování přidané hodnoty jejích činností; oceňuje konstruktivní přístup agentury, v jehož rámci je kladen důraz na víceleté a roční strategické cíle a na řádné hodnocení jejich plnění; bere na vědomí, že agentura používá jako hlavní KPI ke zlepšení svého rozpočtového řízení pouze míru plnění rozpočtu;

4.  s uspokojením konstatuje, že agentura úspěšně provedla operace související s rozšířením jejích úkolů a že konsolidovala svůj systém zajišťování kvality návštěv a inspekcí;

5.  konstatuje, že díky vysoké kvalitě informačních systémů a databází vytvořených agenturou vyjadřují třetí země stále častěji zájem o prověření možnosti vývozu znalostí agentury a potažmo norem a řešení Unie za zeměpisnou hranici, při zachování ochrany zdrojů a zájmů Unie;

6.  s uspokojením konstatuje, že agentura pracuje v součinnosti s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost v oblasti korporátních a podpůrných služeb a správy společných prostor v Lisabonu; s uspokojením konstatuje, že v otázkách týkajících se ochrany evropských hranic agentura spolupracuje s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu a s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží;

7.  vítá skutečnost, že agentura usiluje o součinnost s jinými agenturami Unie s cílem dosáhnout větší efektivity a účelnosti a nižších nákladů; v této souvislosti vítá a podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami, které podporují program EU pro migraci, přičemž tato spolupráce zahrnuje poskytování stále rozsáhlejších služeb agentuře Frontex; podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami při řešení uprchlické krize, a to i v případech, kdy se jedná o mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejího původního mandátu, například poskytování know-how, operační pomoci a pracovníků, jejichž účelem je přispět k řešení uprchlické krize;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že zpoždění týkající se provozu systémů dálkově řízených letadel (RPAS) vedla ke změně rozpočtu, která zahrnovala snížení dotace Unie odpovídající částce nevyužité v roce 2017 a související s evropskou spoluprací při výkonu funkcí pobřežní stráže; vítá však úsilí agentury poskytovat prostřednictvím těchto projektů operační služby, analýzy, odbornost a technickou podporu Komisi, členským státům a uživatelům v námořním odvětví; vybízí proto agenturu, aby zintenzivnila své úsilí o překonání organizačních, technických, právních a smluvních problémů spojených se zaváděním provozu systémů dálkově řízených letadel;

9.  vyzývá agenturu, aby maximálně využívala potenciál RPAS; zdůrazňuje, že RPAS jsou ze své povahy multifunkční a mohou být využívány pro celou řadu činností, které zahrnují plavidla a osoby v nouzi, monitorování a odhalování znečištění moří včetně úniků ropy a odpadků či obecnou identifikaci a sledování lodí všech velikostí a jejich činnosti včetně odhalování případných nezákonných aktivit (například nezákonného rybolovu, obchodu s drogami, nelegální migrace apod.);

10.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost k rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců Unie i bezpečnostních a environmentálních norem;

11.  konstatuje, že v roce 2017 proběhlo nezávislé externí hodnocení provádění základního nařízení agentury; s uspokojením konstatuje, že hodnocení mělo pozitivní výsledek a dospělo k závěru, že „z celkového hlediska EMSA poskytuje ve všech svých oblastech činnosti a všem zúčastněným stranám přidanou hodnotu“;

Personální otázky

12.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 98,58 %, přičemž z 212 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 202 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 205; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 44 smluvních zaměstnanců a 19 vyslaných národních odborníků;

13.  lituje genderové nerovnováhy ve správní radě agentury, kde je z 56 členů 46 mužů a 10 žen; bere na vědomí informaci agentury, podle níž je jmenování členů správní rady v pravomoci Komise a členských států; žádá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby při předkládání nominací do správní rady přihlížely k tomu, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů;

14.  bere na vědomí, že agentura přijala vzorové rozhodnutí Komise ohledně politiky v oblasti ochrany lidské důstojnosti a předcházení obtěžování a že jmenovala a vyškolila důvěrné poradce;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby byla oznámení o volných pracovních místech uveřejňována rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu s cílem zvýšit publicitu; chápe odpověď agentury, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad;

Veřejné zakázky

16.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 ještě nepoužívala žádné nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí odpověď agentury, že na začátku roku 2018 zavedla moduly elektronického zadávání veřejných zakázek.

17.  se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že agentura systematicky nekontrolovala ceny a zvýšení účtovaná v porovnání s cenovými nabídkami a fakturami vystavenými rámcovému dodavateli za nákup softwarových licencí; z odpovědi agentury se dozvídá, že agentura bude projektovým manažerům soustavně připomínat, aby tyto ceny kontrolovali, a požádá zadavatele, aby si od dodavatele vyžádat informace o cenách; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této věci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; s uspokojením konstatuje, že agentura uplatňuje svou strategii pro prevenci a odhalování podvodů a že se provádí určitý počet specifických akcí, včetně vzdělávacích kurzů o etice a bezúhonnosti;

19.  bere na vědomí, že v roce 2017 nebyl hlášen žádný případ střetu zájmů; vítá robustní vnitřní kontroly zaměřené na poučení všech pracovníků o povinnostech souvisejících s prohlášeními o neexistenci střetu zájmů;

Interní kontroly

20.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl kontrolu akcí financovaných v rámci projektu a dospěl k závěru, že systémy řízení a kontroly agentury vytvořené pro tuto činnost jsou přiměřené a jsou uplatňovány účinně a účelně; s určitým znepokojením poukazuje na to, že útvar interního auditu vydal tři doporučení, z nichž agentura akceptovala jen jediné, a to navzdory tomu, že dvě odmítnutá doporučení byla označena za „velmi důležitá“; bere na vědomí odůvodnění, s nímž agentura doporučení odmítla, s žádostí, aby Komise vypracovala horizontální pokyny pro akce financované v rámci projektu a výpočet souvisejících nákladů agentury;

21.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl kontrolu systémů řízení a kontroly v oblasti lidských zdrojů agentury a dospěl k závěru, jsou přiměřené k tomu, aby agentura mohla plnit své strategické cíle; konstatuje, že útvar interního auditu vydal tři doporučení označená za „důležitá“ a dvě označená jako „žádoucí“, která agentura přijala a pro něž vypracovala akční plán s cílem zlepšit situaci; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udílení absolutoria informovala o vývoji přijatých opatření;

22.  konstatuje, že v roce 2017 byl aktualizován rejstřík rizik v souladu s politikou řízení rizik a že tato aktualizace nevedla k žádným kritickým rizikům, která by mohla vést k formální výhradě vůči ročnímu prohlášení o věrohodnosti vydanému schvalující osobou; dále konstatuje, že žádná z dříve zjištěných rizik se v roce 2017 neprojevila;

Ostatní připomínky

23.  bere na vědomí předběžné úsilí agentury o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏2;

o

o o

24.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

22.1.2019

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Zpravodaj: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěr Účetního dvora, že transakce, na nichž se zakládá účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2017, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

2.  konstatuje, že objem plateb agentury činil 63,4 milionů EUR v prostředcích na závazky, což představuje 98,04 % celkového rozpočtu na daný rok, a 55,1 milionů EUR v prostředcích na platby, což představuje 97,32 % celkového rozpočtu, a to s ohledem na prostředky schválené pro rozpočet na rok 2017 (C1) a automatický přenos prostředků (C8);

3.  konstatuje, že rok 2017 byl prvním rokem, kdy agentura fungovala celoročně poté, co jí byl na konci roku 2016 prodloužen její mandát; vítá třístranné pracovní ujednání mezi agenturou, agenturou Frontex (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž) a EFCA (Evropská agentura pro kontrolu rybolovu), které vstoupilo v platnost v roce 2017 s cílem zlepšit účinnost a nákladovou efektivnost;

4.  vítá skutečnost, že agentura usiluje o součinnost s jinými agenturami Unie s cílem dosáhnout větší efektivity a účelnosti a nižších nákladů; v této souvislosti vítá a podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami, které podporují program EU pro migraci, přičemž tato spolupráce zahrnuje poskytování stále rozsáhlejších služeb agentuře Frontex; podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami při řešení uprchlické krize, a to i v případech, kdy se jedná o mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejího původního mandátu, například poskytování know-how, operační pomoci a pracovníků, jejichž účelem je přispět k řešení uprchlické krize;

5.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost k rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců Unie i bezpečnostních a environmentálních norem;

6.  vítá velmi pozitivní výsledek nezávislého externího hodnocení dosažených výsledků agentury, její účinnosti a pracovních postupů, tj. že agentura poskytuje přidanou hodnotu ve všech svých oblastech a všem zúčastněným stranám; uznává rovněž pozitivní výsledek, pokud jde o efektivnost vynaložených prostředků ve srovnání s alternativními modely poskytování služeb na vnitrostátní nebo regionální úrovni; oceňuje skutečnost, že žádná z činností agentury není pro členské státy nadbytečná;

7.  zaznamenal, že díky vysoké kvalitě informačních systémů a databází vytvořených agenturou vyjadřují třetí země stále častěji zájem o prověření možnosti vývozu znalostí agentury a potažmo norem a řešení Unie za zeměpisnou hranici, při zachování ochrany zdrojů a zájmů Unie;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že zpoždění týkající se provozu systémů dálkově řízených letadel (RPAS) vedla ke změně rozpočtu, která zahrnovala snížení dotace Unie odpovídající částce nevyužité v roce 2017 a související s evropskou spoluprací při výkonu funkcí pobřežní stráže; vítá však úsilí agentury poskytovat prostřednictvím těchto projektů operační služby, analýzy, odbornost a technickou podporu Komisi, členským státům a uživatelům v námořním odvětví; vybízí proto agenturu, aby zintenzivnila své úsilí o překonání organizačních, technických, právních a smluvních problémů spojených se zaváděním provozu systémů dálkově řízených letadel;

9.  vyzývá agenturu, aby maximálně využívala potenciál RPAS; zdůrazňuje, že RPAS jsou ze své povahy multifunkční a mohou být využívány pro celou řadu činností, které zahrnují plavidla a osoby v nouzi, monitorování a odhalování znečištění moří včetně úniků ropy a odpadků či obecnou identifikaci a sledování lodí všech velikostí a jejich činnosti včetně odhalování případných nezákonných aktivit (například nezákonného rybolovu, obchodu s drogami, nelegální migrace apod.);

10.  bere na vědomí, že v roce 2017 nebyl hlášen žádný případ střetu zájmů; vítá robustní vnitřní kontroly zaměřené na poučení všech pracovníků o povinnostech souvisejících s prohlášeními o neexistenci střetu zájmů;

11.  vítá skutečnost, že byla zohledněna veškerá doporučení a připomínky plynoucí z různých auditů v letech před rokem 2017 a že nezbývá provést žádné opatření, které by mohlo mít negativní vliv na rizika spojená s činnostmi agentury v roce 2017;

12.  vítá skutečnost, že útvar interního auditu Komise a Evropský účetní dvůr v roce 2017 nevydaly žádná kritická doporučení ani připomínky, jež by mohly vést k výhradě v každoročním prohlášení o věrohodnosti; vyjadřuje však politování nad tím, že audit činností financovaných na projektovém základě, který byl v agentuře proveden, zdůraznil, že agentura čelí specifickým výzvám, pokud jde o dohodu uzavřenou s několika generálními ředitelstvími Evropské komise, která nejsou harmonizována, a mohla by být vykládána různě, jakož i pokud jde o absenci dohody o společných zásadách pro výpočet režijních nákladů; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že pro činnosti financované na projektovém základě neexistuje žádná dohodnutá metodika týkající se proplácení veškerých nákladů; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se všemi agenturami tuto metodiku vypracovala;

13.  konstatuje, že v roce 2017 byl aktualizován rejstřík rizik v souladu s politikou řízení rizik a že tato aktualizace nevedla k žádným kritickým rizikům, která by mohla vést k formální výhradě vůči ročnímu prohlášení o věrohodnosti vydanému schvalující osobou; dále konstatuje, že žádná z dříve zjištěných rizik se v roce 2017 neprojevila;

14.  bere na vědomí výsledky čtvrté srovnávací analýzy správních výdajů agentury se zvláštním důrazem na poměr pracovních míst, kdy 20,42 % (21,80 % v roce 2016) jsou pracovní místa určená na administrativní podporu a koordinaci, 72,08 % na operační úkoly a 7,50 % na neutrální úkoly;

15.  všímá si, že agentura zveřejnila oznámení o volných pracovních místech na svých internetových stránkách a v sociálních médiích, ale kvůli vysokým nákladům na překlad je nezveřejnila na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); vyzývá k nalezení řešení, které by vedle zajištění transparentnosti bylo rovněž v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

16.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 108/44, 22.3.2018, s.225

(14)

s Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí