Menetlus : 2018/2188(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0130/2019

Esitatud tekstid :

A8-0130/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.32

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0273

RAPORT     
PDF 187kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2188(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)(5), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)(11), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(13) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 86 276 654,33 eurot (2016. aastaga võrreldes 22,87 % suurem); arvestades, et eelarve suurenes peamiselt seetõttu, et ametile anti volitusi juurde; arvestades, et ameti eelarve koosneb ainult liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,04 % (veidi (0,03 % võrra) madalam kui 2016. aastal), ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 96,25 % (1,55 % võrra madalam);

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  peab väga kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati suur osa – 792 182 eurot, mis moodustab üle kantud assigneeringute kogusummast 23,30 % ja on 2016. aasta osakaalust palju (12,12 % võrra) suurem;

Tulemused

3.  võtab rahuloluga teadmiseks, et amet hindab iga-aastase tööprogrammi rakendamist paljude spetsiifiliste võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate varal ja ameti hinnang on peamine vahend, mille abil saab selle tegevuse lisaväärtust hinnata; tunnustab ametit selle eest, et see tegutseb konstruktiivselt, sest ta peab tähtsaks nii mitmeaastasi kui ka ühe aasta strateegilisi eesmärke, aga ka nende eesmärkide saavutamisele põhjaliku hinnangu andmist; märgib, et eelarvehalduse parandamiseks kasutab amet peamise võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajana ainult eelarve täitmise määra;

4.  märgib rahuloluga, et amet täitis volituste suurendamisega seotud toimingud korrektselt ning selle külastuste ja kontrollkäikude kvaliteedi süsteemi tugevdati;

5.  märgib, et ameti väljatöötatud infosüsteemide ja andmebaaside kõrge kvaliteet on suurendanud huvi, mida kolmandad riigid on väljendanud, et uurida võimalust eksportida ameti teadmisi ning laiemalt ka liidu standardeid ja lahendusi geograafilisest mõõtmest kaugemale, kaitstes samal ajal ameti vahendeid ja liidu huve;

6.  märgib rahuloluga, et ametil on koostoime Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega korporatiiv- ja tugiteenuste valdkonnas ning ühiselt hallatakse ruume Lissabonis; võtab rahuloluga teadmiseks, et amet teeb Euroopa rannikuvalves koostööd Euroopa Kalanduskontrolli Ameti ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet otsib meetmetes sünergiat muude liidu ametitega, et suurendada tõhusust ja tulemuslikkust ning vähendada kulusid; peab kiiduväärseks ja ergutab selles raames ameti koostööd teiste liidu ametitega ELi rände tegevuskava toetamisel, mille näiteks on ameti poolt Frontexile pakutavate teenuste arvu suurendamine; julgustab ametit tegema pagulaskriisi lahendamisel teiste liidu ametitega koostööd, muu hulgas kriitilise tähtsusega tegevuste puhul, mis ei kuulu tema algsete volituste alla, näiteks andes oskusteavet, operatiivtoetust ja töötajaid, et aidata lahendada pagulaskriisi;

8.  peab kahetsusväärseks, et kaugjuhitava õhusõiduki süsteemi (RPAS) operatsioonide viivituste tagajärjel tuli võtta vastu paranduseelarve, mis hõlmas liidu toetuse vähendamist 2017. aastal kasutamata jäänud summas ja mis oli seotud Euroopa koostööga rannikuvalveülesannete täitmisel; väljendab siiski heameelt ameti jõupingutuste üle nimetatud projektides, pakkumaks komisjonile, liikmesriikidele ning merendussektori kasutajatele operatiivteenuseid, analüüse, eksperditeadmisi ja tehnilist tuge; ergutab seetõttu ametit suurendama oma jõupingutusi, et lahendada RPAS-operatsioonide kasutuselevõtuga seotud organisatsioonilised, tehnilised, õiguslikud ja lepingulised probleemid;

9.  kutsub ametit üles kasutama võimalikult palju ära RPA-süsteemi võimalikke kasutusviise; rõhutab, et RPA-süsteem on oma olemuselt mitmeotstarbeline ning seda saab kasutada mitmesuguste tegevuste jaoks, mis hõlmavad laevu ja merehädas olevaid inimesi, merereostuse, sealhulgas naftareostuse ja prügi seiret ja avastamist, samuti igas suuruses laevade ja nende tegevuse üldist tuvastamist ja jälgimist, sealhulgas võimaliku ebaseadusliku tegevuse kindlakstegemist (nt ebaseaduslik kalapüük, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik ränne jne);

10.  rõhutab, et ameti oskusteave ja sisemine suutlikkus annavad võimaluse viia ameti tegevuse ja teenuste osutamise globaalsemale tasandile, aidates seeläbi laiendada liidu õigusraamistike ning ohutus- ja keskkonnastandardite ulatust;

11.  märgib, et 2017. aastal koostati ameti asutamismääruse rakendamise kohta sõltumatu välishinnang; võtab rahuloluga teadmiseks, et selle tulemus oli positiivne, sest jõuti järeldusele, et üldiselt on EMSA tööl lisaväärtus kõikides tegevusvaldkondades ja kõikide sidusrühmade puhul;

Personalipoliitika

12.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 98,58 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 212 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 205 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 202); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 44 lepingulist töötajat ja 19 lähetatud riiklikku eksperti;

13.  peab kahetsusväärseks, et ameti haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest 56 liikmest 46 on mehed ja 10 naised; võtab ametilt teadmiseks, et ameti haldusnõukogu liikmete ametisse nimetamine on komisjoni ja liikmesriikide pädevuses; palub sellega seoses komisjonil ja liikmesriikidel võtta arvesse soolise tasakaalu tagamise tähtsust, kui nad esitavad oma kandidaadid haldusnõukogusse;

14.  märgib, et amet on vastu võtnud komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta ning määratud on konfidentsiaalsed nõustajad, kes on saanud ka koolitust;

15.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti vastust sellise avaldamisega kaasnevate suurte tõlkekulude kohta;

Hanked

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta avaliku hanke menetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab ameti vastusest teadmiseks, et ta hakkas e-hangete mooduleid kasutama 2018. aasta alguses;

17.  võtab kontrollikoja aruandest murelikult teadmiseks, et amet ei kontrollinud kõiki hindu ja vahendustasusid ega võrrelnud neid tarnijate hinnapakkumiste ja töövõtjale tarkvaralitsentside soetamise eest esitatud arvetega; võtab ameti vastusest teadmiseks, et see tuletab projektijuhtidele meelde, et nad peavad neid hindu alati kontrollima, ja nõuab hankijalt, et see paluks töövõtjal esitada hinnateabe; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selles valdkonnas toimuvast;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

18.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib rahuloluga, et amet viib ellu pettuste ennetamise ja avastamise strateegiat ning endiselt võetakse spetsiaalseid meetmeid, sealhulgas on korraldatud eetikat ja usaldusväärsust käsitlevaid koolituskursusi;

19.  märgib, et 2017. aastal ei teatatud ühestki huvide konflikti juhtumist; väljendab heameelt tugeva sisekontrolli üle, mille eesmärk on muuta kõik töötajad teadlikuks oma kohustustest seoses huvide konflikti puudumise deklaratsioonidega;

Sisekontroll

20.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus auditeeris ameti projektipõhiselt rahastatavaid meetmeid ja jõudis järeldusele, et selleks kasutatavad juhtimis- ja kontrollisüsteemid on asjakohased ning töötavad tõhusalt ja tulemuslikult; juhib tähelepanu sellele, et siseauditi talitus andis kolm soovitust, millest amet nõustus ainult ühega, kuigi kaks tagasilükatud soovitust olid siseauditi talituse hinnangul väga olulised; võtab teadmiseks põhjenduse, mille amet tagasilükkamise kohta esitas, ja nõuab, et komisjon töötaks välja horisontaalsed suunised, milles käsitletakse projektipõhiselt rahastatavaid meetmeid ja ametitel nendega seoses tekkivate kulude arvutamist;

21.  märgib, et siseauditi talitus auditeeris ameti personalihalduse juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning jõudis järeldusele, et need olid asjakohased ning aitasid ametil saavutada strateegilisi eesmärke; märgib, et siseauditi talitus andis kolm olulist ja kaks vähemtähtsat soovitust, millega amet nõustus ja mille elluviimiseks on amet koostanud tegevuskava, mille alusel teha vajalikud parandused; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru võetud meetmete tulemustest;

22.  märgib, et kooskõlas riskijuhtimispoliitikaga ajakohastati 2017. aastal riskiregistrit ja et see ajakohastus ei toonud päevavalgele ühtki kriitilise tähtsusega riski, mis võiks anda alust ametliku reservatsiooni esitamiseks eelarvevahendite käsutaja iga-aastases kinnitavas avalduses; märgib lisaks, et 2017. aastal ei realiseerunud ükski varem tuvastatud risk;

Muud märkused

23.  võtab teadmiseks esmased meetmed, mida amet on kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks võtnud; juhib aga tähelepanu sellele, CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks muid meetmeid ametil ei ole;

o

o o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

22.1.2019

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2188(DEC))

Arvamuse koostaja: Innocenzo Leontini

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  võtab teadmiseks, et amet täitis kulukohustuste assigneeringuid 63,4 miljoni euro ulatuses, mis moodustab 98,04 % aasta kogueelarvest, ning maksete assigneeringuid 55,1 miljoni euro ulatuses, mis moodustab 97,32 % kogueelarvest, võttes arvesse hääletusel vastu võetud 2017. aasta eelarves sisalduvaid assigneeringuid (C1) ja automaatselt ülekantud assigneeringuid (C8);

3.  märgib, et 2017. aasta oli esimene täispikk tegevusaasta pärast ameti volituste pikendamist 2016. aasta lõpus; tunneb heameelt ameti, Frontexi (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) ja EFCA (Euroopa Kalanduskontrolli Amet) vahel kokku lepitud kolmepoolse töökorralduse üle, mis jõustus 2017. aastal ja mille eesmärk on suurendada tõhusust ja kulutasuvust;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet otsib meetmetes sünergiat muude liidu ametitega, et suurendada tõhusust ja tulemuslikkust ning vähendada kulusid; peab kiiduväärseks ja ergutab selles raames ameti koostööd teiste liidu ametitega ELi rände tegevuskava toetamisel, mille näiteks on ameti poolt Frontexile pakutavate teenuste arvu suurendamine; julgustab ametit tegema pagulaskriisi lahendamisel teiste liidu ametitega koostööd, muu hulgas kriitilise tähtsusega tegevuste puhul, mis ei kuulu tema algsete volituste alla, näiteks andes oskusteavet, operatiivtoetust ja töötajaid, et aidata lahendada pagulaskriisi;

5.  rõhutab, et ameti oskusteave ja sisemine suutlikkus annavad võimaluse viia ameti tegevuse ja teenuste osutamise globaalsemale tasandile, aidates seeläbi laiendada liidu õigusraamistike ning ohutus- ja keskkonnastandardite ulatust;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et ameti saavutuste, tulemuslikkuse ja töötavade sõltumatu välishindamise tulemused olid väga positiivsed, st et amet pakub lisaväärtust kõigis oma tegevusvaldkondades ja kõikidele oma sidusrühmadele; võtab teadmiseks ka positiivsed tulemused kulutõhususe osas võrreldes alternatiivsete mudelitega, mida kasutatakse teenuste osutamiseks riigi või piirkondlikul tasandil; väärtustab asjaolu, et ükski ameti tegevus ei ole liikmesriikide tegevuse suhtes liigne;

7.  märgib, et ameti väljatöötatud infosüsteemide ja andmebaaside kõrge kvaliteet on suurendanud huvi, mida kolmandad riigid on väljendanud, et uurida võimalust eksportida ameti teadmisi ning laiemalt ka liidu standardeid ja lahendusi geograafilisest mõõtmest kaugemale, kaitstes samal ajal ameti vahendeid ja liidu huve;

8.  peab kahetsusväärseks, et kaugjuhitava õhusõiduki süsteemi (RPAS) operatsioonide viivituste tagajärjel tuli võtta vastu paranduseelarve, mis hõlmas liidu toetuse vähendamist 2017. aastal kasutamata jäänud summas ja mis oli seotud Euroopa koostööga rannikuvalveülesannete täitmisel; väljendab siiski heameelt ameti jõupingutuste üle nimetatud projektides, pakkumaks komisjonile, liikmesriikidele ning merendussektori kasutajatele operatiivteenuseid, analüüse, eksperditeadmisi ja tehnilist tuge; ergutab seetõttu ametit suurendama oma jõupingutusi, et lahendada RPAS-operatsioonide kasutuselevõtuga seotud organisatsioonilised, tehnilised, õiguslikud ja lepingulised probleemid;

9.  kutsub ametit üles kasutama võimalikult palju ära RPA-süsteemi võimalikke kasutusviise; rõhutab, et RPA-süsteem on oma olemuselt mitmeotstarbeline ning seda saab kasutada mitmesuguste tegevuste jaoks, mis hõlmavad laevu ja merehädas olevaid inimesi, merereostuse, sealhulgas naftareostuse ja prügi seiret ja avastamist, samuti igas suuruses laevade ja nende tegevuse üldist tuvastamist ja jälgimist, sealhulgas võimaliku ebaseadusliku tegevuse kindlakstegemist (nt ebaseaduslik kalapüük, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik ränne jne);

10.  märgib, et 2017. aastal ei teatatud ühestki huvide konflikti juhtumist; väljendab heameelt tugeva sisekontrolli üle, mille eesmärk on muuta kõik töötajad teadlikuks oma kohustustest seoses huvide konflikti puudumise deklaratsioonidega;

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kõiki enne 2017. aastat tehtud audititest tulenevaid soovitusi ja tähelepanekuid on arvesse võetud ning puuduvad pooleliolevad meetmed, mis võiksid negatiivselt mõjutada ameti 2017. aasta tegevusega seotud riske;

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjoni siseauditi talitus ja Euroopa Kontrollikoda ei esitanud 2017. aastal ühtegi kriitilist auditisoovitust ega -tähelepanekut, mis võiks anda alust reservatsiooni esitamiseks iga-aastases kinnitavas avalduses; peab siiski kahetsusväärseks, et ühes ameti projektipõhiselt rahastatavate meetmete auditis rõhutati, et ametil esineb konkreetseid probleeme seoses Euroopa Komisjoni mitme peadirektoraadiga sõlmitud kokkulepetega, mida ei ole ühtlustatud ja mida on võimalik tõlgendada erinevalt, ning seoses üldkulude arvutamise alaste ühiste põhimõtete kokkuleppe puudumisega; peab ühtlasi kahetsusväärseks, et projektipõhiselt rahastatavate meetmete puhul puudub kogukulude hüvitamise kokkulepitud metoodika; palub komisjonil töötada niisugune metoodika välja koostöös kõikide ametitega;

13.  märgib, et kooskõlas riskijuhtimispoliitikaga ajakohastati 2017. aastal riskiregistrit ja et see ajakohastus ei toonud päevavalgele ühtki kriitilise tähtsusega riski, mis võiks anda alust ametliku reservatsiooni esitamiseks eelarvevahendite käsutaja iga-aastases kinnitavas avalduses; märgib lisaks, et 2017. aastal ei realiseerunud ükski varem tuvastatud risk;

14.  võtab teadmiseks ameti halduskulude neljanda võrdlusanalüüsi tulemused, pöörates erilist tähelepanu töökohtade jaotusele, mille kohaselt 20,42 % (2016. aastal 21,80 %) töökohtadest oli seotud haldustoe ja koordineerimisega, 72,08 % operatiivülesannetega ning 7,50 % neutraalsete ülesannetega;

15.  märgib, et amet avaldab vabade ametikohtade teateid oma veebisaidil ja sotsiaalmeedias, jättes need aga suurte tõlkekulude tõttu Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil avaldamata; nõuab sellele probleemile lahendust, mis järgiks lisaks piisavale läbipaistvusele ka usaldusväärse finantsjuhtimise nõuet;

16.  soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 108/44, 22.3.2018, lk 225.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika