Menettely : 2018/2188(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0130/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0130/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.32

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0273

MIETINTÖ     
PDF 186kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2188(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2188(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(5) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2019),

1.  myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2188(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(11) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2019),

1.  hyväksyy Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2188(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2019),

A.  toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 86 276 654,33 euroa, mikä merkitsee 22,87 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys liittyi pääasiassa viraston toimivaltuuksien laajenemiseen; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,04 prosenttia, mikä merkitsee lievää 0,03 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna, ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 96,25 prosenttia, mikä merkitsee 1,55 prosentin vähennystä;

Määrärahasiirtojen peruutukset

2.  pitää erittäin valitettavana, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin merkittävät 792 182 euroa eli 23,30 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä tarkoittaa huomattavaa 12,12 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita arvioidakseen vuotuisen työohjelmansa täytäntöönpanoa ja että viraston arviointi on pääasiallinen väline arvioitaessa sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa; antaa tunnustusta viraston rakentavalle lähestymistavalle, jossa korostetaan sekä monivuotisia että vuosittaisia strategisia tavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamisen asianmukaista arviointia; toteaa, että virasto käyttää vain talousarvion toteutusastetta keskeisenä tulosindikaattorina talousarviohallintonsa parantamiseksi;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto onnistui toimivaltuuksiensa laajentumiseen liittyvissä toiminnoissa ja että sen vierailuja ja tarkastuksia koskeva laatujärjestelmä konsolidoitiin;

5.  toteaa, että viraston kehittämien tietojärjestelmien ja tietokantojen korkea laatu on lisännyt kolmansien maiden kiinnostusta tarkastella mahdollisuuksia viedä tietoa viraston tietämyksestä ja sitä kautta unionin normeja ja ratkaisuja maantieteellisesti pidemmälle turvaamalla kuitenkin viraston resurssit ja unionin edut;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto jakaa synergioita Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen kanssa yritys- ja tukipalvelujen alalla ja yhteisten tilojen hallinnoinnissa Lissabonissa; panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee yhteistyötä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa eurooppalaisen merivartiotoiminnan alalla;

7.  pitää myönteisenä sitä, että virasto pyrkii löytämään toimissaan synergiaa muiden unionin virastojen kanssa lisätäkseen vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja vähentääkseen kustannuksia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä ja kannustaa EU:n muuttoliikeagendan tukemista koskevaa viraston yhteistyötä unionin muiden virastojen kanssa, jota virasto tekee muun muassa tarjoamalla entistä enemmän palveluja Frontexille; kannustaa virastoa tekemään yhteistyötä unionin muiden virastojen kanssa pakolaiskriisin hoitamisessa, myös sen alkuperäisen toimeksiannon ulkopuolelle jäävien erittäin tärkeiden tehtävien yhteydessä, joita ovat esimerkiksi asiantuntemuksen, operatiivisen tuen ja henkilöstön antaminen käyttöön pakolaiskriisin hoitamiseksi;

8.  pitää valitettavana kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmään (RPAS) liittyvien palvelujen viiveitä, joiden seurauksena esitettiin eurooppalaista yhteistyötä rannikkovartiostojen tehtävien alalla koskeva budjettitarkistus, johon sisältyi unionin tuen leikkaaminen vuonna 2017 käyttämättä jäänyttä määrää vastaavalla määrällä; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille viraston näissä hankkeissa toteuttamat toimet, joiden avulla se pyrkii tarjoamaan operatiivisia palveluja, analyyseja, asiantuntemusta ja teknistä tukea komissiolle, jäsenvaltioille ja merenkulkualan käyttäjille; kannustaa siksi virastoa tehostamaan toimiaan RPAS-palvelujen käyttöönottoon liittyvien organisatoristen, teknisten ja oikeudellisten ongelmien sekä sopimusoikeuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

9.  kehottaa virastoa hyödyntämään mahdollisimman hyvin RPAS-palvelujen mahdollisia käyttötarkoituksia; korostaa, että RPAS-palvelut ovat monikäyttöisiä ja niitä voidaan hyödyntää monissa eri toiminnoissa, kuten merihädässä olevien alusten ja ihmisten auttaminen, meren pilaantumisen seuranta ja havaitseminen, mukaan lukien öljyvuodot ja roskaantuminen, sekä kaikenkokoisten alusten ja niiden toiminnan yleinen tunnistaminen ja jäljittäminen, mukaan lukien mahdollisesti laittoman toiminnan tunnistaminen (esim. laiton kalastus, huumekauppa, laiton muuttoliike jne.);

10.  korostaa, että viraston asiantuntemus ja sisäiset valmiudet antavat tilaisuuden laajentaa viraston toimintaa ja palveluja globaalimmalle tasolle ja auttavat näin laajentamaan unionin säädöskehysten ja turvallisuus- ja ympäristönormien vaikutuspiiriä;

11.  toteaa, että viraston perustamisasetuksen täytäntöönpanosta tehtiin riippumaton ulkopuolinen arviointi vuonna 2017; panee tyytyväisenä merkille, että tulos oli myönteinen ja arvioinnissa todettiin, että yleisesti ottaen virasto tarjoaa lisäarvoa kaikilla aloilla ja kaikille sidosryhmilleen;

Henkilöstöpolitiikka

12.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 98,58 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 212 väliaikaisesta toimesta 205 oli täytettynä (verrattuna 202 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 44 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 19 kansallista asiantuntijaa;

13.  pitää valitettavana viraston hallintoneuvoston jäsenten sukupuolten epätasapainoa, kun 56 jäsenestä 46 on miehiä ja 10 naisia; panee merkille, että virasto toteaa, että viraston hallintoneuvoston nimittäminen kuuluu komission ja jäsenvaltioiden vastuulle; pyytää tässä mielessä komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimityksiä hallintoneuvoston jäseniä;

14.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää, ja että on nimitetty ja koulutettu uskottuja neuvonantajia;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston vastauksen, joka koskee tällaisesta julkaisemisesta aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia;

Hankinnat

16.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, , joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); toteaa viraston vastauksesta, että virasto otti käyttöön sähköiset hankintamoduulit vuoden 2018 alussa;

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että virasto ei tarkistanut systemaattisesti hintoja ja palkkioita, jotka laskutettiin tavarantoimittajien puitesopimuksen toimeksisaajalle toimittamien hintatarjousten ja laskujen perusteella ohjelmistolisenssien hankintaa varten; panee viraston vastauksesta merkille, että se aikoo kehottaa projektivastaavia johdonmukaisesti tarkistamaan nämä hinnat ja pyytää hankintaviranomaista pyytämään toimeksisaajalta tietoa hinnoista; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

18.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että virasto noudattaa petosten torjuntaa ja havaitsemista koskevaa strategiaansa ja että useita erityistoimia pannaan edelleen täytäntöön, etiikkaa ja lahjomattomuutta käsittelevät kurssit mukaan luettuina;

19.  toteaa, että virastossa ei raportoitu eturistiriitoja koskevia tapauksia vuonna 2017; pitää myönteisenä vahvaa sisäistä valvontaa, jolla pyritään saamaan kaikki henkilöstön jäsenet tietoisiksi eturistiriidattomuutta koskeviin ilmoituksiin liittyvistä velvoitteista;

Sisäinen valvonta

20.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus suoritti viraston hankekohtaisesti rahoittamista toimista tarkastuksen, jossa se totesi, että kyseiset hallinto- ja valvontajärjestelmät ovat asianmukaisesti suunniteltuja sekä tehokkaasti ja vaikuttavasti toteutettuja; panee lievästi huolestuneena merkille, että sisäinen tarkastus antoi kolme suositusta, joista virasto hyväksyi vain yhden, vaikka kahta hylättyä suositusta pidettiin ”erittäin tärkeinä”; panee merkille viraston hylkäysperustelut, joissa pyydettiin komissiota kehittämään hankekohtaista rahoitusta koskevat horisontaaliset suuntaviivat ja virastoille hankekohtaisesti rahoitetuista toimista aiheutuvien kustannusten laskemista;

21.  toteaa, että sisäinen tarkastus tarkasti viraston henkilöresurssien hallinta- ja valvontajärjestelmät ja totesi niiden riittävän ja soveltuvan tukemaan virastoa sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa; toteaa, että sisäinen tarkastus antoi kolme ”tärkeäksi” ja kaksi ”toivottavaksi” luokiteltua suositusta, jotka virasto hyväksyi ja joita varten se on kehittänyt toimintasuunnitelman parannustarpeiden täyttämiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutettujen toimenpiteiden etenemisestä;

22.  panee merkille, että riskinhallintapolitiikan mukaisesti riskirekisteri päivitettiin vuonna 2017 ja että tässä päivityksessä ei havaittu yhtään kriittistä riskiä, jotka voisivat johtaa tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuisessa vahvistuslausumassa esittämään viralliseen varaumaan; toteaa lisäksi, että vuonna 2017 ei esiintynyt aiemmin havaittuja riskejä;

Muita huomautuksia

23.  panee merkille viraston käynnistäneen toimia varmistaakseen kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; toteaa kuitenkin, että virasto ei ole toteuttanut mitään täydentäviä toimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

o

o o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

22.1.2019

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2188(DEC))

Valmistelija: Innocenzo Leontini

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille, että virasto käytti 63,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, mikä vastaa 98,04 prosenttia varainhoitovuoden kokonaistalousarviosta, ja 55,1 miljoonaa euroa maksumäärärahoina, mikä vastaa 97,32 prosenttia kokonaistalousarviosta, kun otetaan huomioon vuoden 2017 talousarvioon hyväksytyt määrärahat (C1) ja ilman eri toimenpiteitä suoritettavat määrärahojen siirrot (C8);

3.  panee merkille, että vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi sen jälkeen, kun viraston toimeksiantoa jatkettiin vuoden 2016 lopussa; panee tyytyväisenä merkille viraston Frontexin (Euroopan raja- ja merivartiovirasto) ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston kanssa tekemän kolmikantatyöjärjestelyn, joka tuli voimaan vuonna 2017 ja jonka tarkoituksena on parantaa tehokkuutta ja kustannustehokkuutta;

4.  pitää myönteisenä sitä, että virasto pyrkii löytämään toimissaan synergiaa muiden unionin virastojen kanssa lisätäkseen vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja vähentääkseen kustannuksia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä ja kannustaa EU:n muuttoliikeagendan tukemista koskevaa viraston yhteistyötä unionin muiden virastojen kanssa, jota virasto tekee muun muassa tarjoamalla entistä enemmän palveluja Frontexille; kannustaa virastoa tekemään yhteistyötä unionin muiden virastojen kanssa pakolaiskriisin hoitamisessa, myös sen alkuperäisen toimeksiannon ulkopuolelle jäävien erittäin tärkeiden tehtävien yhteydessä, joita ovat esimerkiksi asiantuntemuksen, operatiivisen tuen ja henkilöstön antaminen käyttöön pakolaiskriisin hoitamiseksi;

5.  korostaa, että viraston asiantuntemus ja sisäiset valmiudet antavat tilaisuuden laajentaa viraston toimintaa ja palveluja globaalimmalle tasolle ja auttavat näin laajentamaan unionin säädöskehysten ja turvallisuus- ja ympäristönormien vaikutuspiiriä;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston saavutuksia, tehokkuutta ja työskentelytapoja koskevan riippumattoman ulkoisen arvioinnin tulos oli erittäin myönteinen, toisin sanoen virasto tuottaa lisäarvoa sen kaikilla toiminta-aloilla ja kaikkien sidosryhmien kannalta; panee myös merkille myönteiset tulokset, jotka koskevat viraston panoksen tuottamaa suurta vastinetta rahalle verrattuna vaihtoehtoisiin kansallisen tai alueellisen tason tarjontamalleihin; arvostaa sitä, että mikään viraston toimista ei ole päällekkäistä jäsenvaltioiden toimien kanssa;

7.  toteaa, että viraston kehittämien tietojärjestelmien ja tietokantojen korkea laatu on lisännyt kolmansien maiden kiinnostusta tarkastella mahdollisuuksia viedä tietoa viraston tietämyksestä ja sitä kautta unionin normeja ja ratkaisuja maantieteellisesti pidemmälle turvaamalla kuitenkin viraston resurssit ja unionin edut;

8.  pitää valitettavana kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien palvelujen (RPAS) hankinnan viiveitä, joiden seurauksena esitettiin eurooppalaista yhteistyötä rannikkovartiostotoiminnoissa koskeva budjettitarkistus, johon sisältyi unionin tuen leikkaaminen vuonna 2017 käyttämättä jäänyttä määrää vastaavalla määrällä; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että virasto pyrkii näiden hankkeiden avulla tarjoamaan operatiivisia palveluja, analyyseja, asiantuntemusta ja teknistä tukea komissiolle, jäsenvaltioille ja merenkulkualan käyttäjille; kannustaa siksi virastoa tehostamaan toimiaan RPAS-palvelujen käyttöönottoon liittyvien organisatoristen, teknisten ja oikeudellisten ongelmien sekä sopimusoikeuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

9.  kehottaa virastoa hyödyntämään mahdollisimman hyvin RPAS-palvelujen mahdollisia käyttötarkoituksia; korostaa, että RPAS-palvelut ovat monikäyttöisiä ja niitä voidaan hyödyntää monissa eri toiminnoissa, kuten merihädässä olevien alusten ja ihmisten auttaminen, meren pilaantumisen seuranta ja havaitseminen, mukaan lukien öljyvuodot ja roskaantuminen, sekä kaikenkokoisten alusten ja niiden toiminnan yleinen tunnistaminen ja jäljittäminen, mukaan lukien mahdollisesti laittoman toiminnan tunnistaminen (esim. laiton kalastus, huumekauppa, laiton muuttoliike jne.);

10.  toteaa, että virastossa ei raportoitu eturistiriitoja koskevia tapauksia vuonna 2017; pitää myönteisenä vahvaa sisäistä valvontaa, jolla pyritään saamaan kaikki henkilöstön jäsenet tietoisiksi eturistiriidattomuutta koskeviin ilmoituksiin liittyvistä velvoitteista;

11.  suhtautuu myönteisesti siihen, että kaikki vuotta 2017 edeltävien vuosien tarkastuksista peräisin olleet suositukset ja huomautukset oli käsitelty eikä ollut keskeneräisiä toimia, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa kielteisesti viraston toimintaan vuonna 2017 liittyviin riskeihin;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 komission sisäinen tarkastus ja tilintarkastustuomioistuin eivät antaneet yhtään kriittistä tarkastussuositusta tai -havaintoa, jotka olisivat voineet johtaa varauman esittämiseen vuotuisessa vahvistuslausumassa; pitää kuitenkin valitettavana, että viraston hankekohtaisesti rahoitettujen toimien tilintarkastus osoitti, että virastolla on erityisiä haasteita, jotka aiheutuvat useiden Euroopan komission pääosastojen kanssa tehdyistä sopimuksista, joita ei ole yhdenmukaistettu ja joita voidaan tulkita eri tavoin, sekä yleiskustannusten yhteisistä laskentaperiaatteista tehdyn sopimuksen puuttumisesta; pitää valitettavana myös sitä, että hankekohtaisesti rahoitettujen toimien tapauksessa ei ole sovittu menetelmää kustannusten täyttä korvaamista varten; kehottaa komissiota kehittämään tällaisen menetelmän yhteistyössä kaikkien virastojen kanssa;

13.  panee merkille, että riskinhallintapolitiikan mukaisesti riskirekisteri päivitettiin vuonna 2017 ja että tämä päivitys ei johtanut kriittisiin riskeihin, jotka voisivat johtaa tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuisessa vahvistuslausumassa esittämään viralliseen varaumaan; toteaa lisäksi, että vuonna 2017 ei havaittu aikaisemmin määritettyjä riskejä;

14.  panee merkille viraston hallintomenoja koskevan neljännen vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan viroista 20,42 prosenttia (21,80 prosenttia vuonna 2016) liittyi hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin, 72,08 prosenttia operatiivisiin tehtäviin ja 7,50 prosenttia neutraaleihin tehtäviin;

15.  panee merkille, että virasto julkaisee avoimia työpaikkoja koskevia ilmoituksia omalla verkkosivustollaan ja sosiaalisessa mediassa muttei Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla korkeiden käännöskustannusten vuoksi; kehottaa löytämään asiaan ratkaisun, joka takaisi avoimuuden ja samalla noudattaisi moitteettoman varainhoidon periaatetta;

16.  ehdottaa, että parlamentti myöntää viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 108/44, 22.3.2018, s. 225.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö