Procedūra : 2018/2188(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0130/2019

Pateikti tekstai :

A8-0130/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.32

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0273

PRANEŠIMAS     
PDF 209kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2188(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(5), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2019),

1.  patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(11), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2019),

1.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(13), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 86 276 654,33 EUR, t. y. 22,87 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi šis padidėjimas iš esmės buvo susijęs su didesniais Agentūros įgaliojimais; kadangi visos Agentūros biudžeto lėšos skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,04 % (t. y. šiek tiek, 0,03 % mažesnis, palyginti su 2016 m.), o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 96,25 % (t. y. sumažėjo 1,55 %);

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  labai apgailestauja dėl to, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma buvo labai didelė ir sudarė 792 182 EUR, t. y. 23,30 % visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 12,12 % daugiau, palyginti su 2016 m.;

Veikla

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra naudoja keletą konkrečių pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriuos taikant vertinamas jos metinės darbo programos įgyvendinimas, ir kad Agentūros vertinimas yra pagrindė priemonė siekiant įvertinti pridėtinę jos veiklos vertę; pripažįsta konstruktyvų Agentūros požiūrį, pagal kurį dėmesys sutelkiamas į daugiamečius ir metinius strateginius tikslus ir tinkamą šių tikslų pasiekimo vertinimą; pažymi, kad Agentūra, siekdama pagerinti savo biudžeto valdymą, kaip pagrindinį veiklos rezultatų vertinimo rodiklį naudoja tik biudžeto įvykdymo lygį;

4.  teigiamai vertina tai, kad Agentūrai pavyko vykdyti veiklą, susijusią su jos įgaliojimų išplėtimu, ir kad buvo sustiprinta jos vizitų ir patikrinimų kokybės sistema;

5.  pažymi, kad dėl Agentūros parengtų informacinių sistemų ir duomenų bazių aukštos kokybės trečiosios šalys vis labiau domisi galimybe eksportuoti Agentūros ekspertines žinias, o kartu ir Sąjungos standartus bei sprendimus nepaisant geografinių ribų, kartu užtikrinant Agentūros išteklių ir Sąjungos interesų apsaugą;

6.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru – dalijasi bendrosiomis ir paramos, taip pat bendrų patalpų Lisabonoje valdymo paslaugomis; džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Europos pakrantės apsaugos klausimu;

7.  palankiai vertina tai, kad Agentūra ieško sąveikos su kitomis Sąjungos agentūromis galimybių, siekdama didesnio veiksmingumo ir efektyvumo bei mažesnių išlaidų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina ir skatina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis siekiant paremti ES migracijos darbotvarkę, pvz., tai, kad Agentūra teikia vis daugiau paslaugų agentūrai FRONTEX; ragina Agentūrą bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis kovojant su pabėgėlių krize, taip pat vykdant itin svarbią veiklą, nepatenkančią į jos pradinių įgaliojimų sritį, kaip antai, dalijimasis praktine patirtimi, operatyvinės paramos ir darbuotojų teikimas, siekiant padėti kovoti su pabėgėlių krize;

8.  apgailestauja dėl to, kad vėluojant vykdyti nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS) operacijas buvo padarytas biudžeto pakeitimas, pagal kurį buvo sumažinta Sąjungos subsidija, atitinkanti 2017 m. nepanaudotą ir su Europos šalių bendradarbiavimu vykdant pakrančių apsaugos funkcijas susijusią sumą; vis dėlto palankiai vertina Agentūros pastangas įgyvendinant šiuos projektus teikti Komisijai, valstybėms narėms ir naudotojams jūrų sektoriuje operatyvines paslaugas, analizę, ekspertines žinias ir techninę paramą; todėl ragina Agentūrą dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti organizacines, technines, teisines ir sutartines problemas, susijusias su RPAS naudojimu;

9.  ragina Agentūrą kuo geriau išnaudoti RPAS naudojimo galimybes; pabrėžia, kad RPAS yra daugiafunkcė ir gali būti naudojama įvairiai veiklai, kuri apima veiksmus nelaimės ištiktų laivų ir žmonių atveju, jūrų taršos, įskaitant išsiliejusią naftą ir šiukšles, stebėjimą ir nustatymą, taip pat bendrą visų dydžių laivų ir jų veiklos nustatymą ir sekimą, įskaitant galimai neteisėtos veiklos nustatymą (pvz., neteisėtą žvejybą, prekybą narkotikais, neteisėtą migraciją ir t. t.);

10.  pabrėžia, kad dėl Agentūros praktinės patirties ir vidaus pajėgumų esama galimybės išplėsti jos veiksmus ir paslaugų teikimą platesniu mastu ir taip prisidėti prie Sąjungos reguliavimo sistemų ir saugumo bei aplinkosaugos standartų taikymo srities išplėtimo;

11.  pažymi, kad nepriklausomas Agentūros steigimo reglamento įgyvendinimo išorės vertinimas atliktas 2017 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad rezultatai buvo teigiami ir padaryta išvada, jog apskritai EMSA teikia pridėtinę vertę visose savo veiklos srityse ir visiems savo suinteresuotiesiems subjektams;

Personalo politika

12.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,58 %: iš 212 laikinųjų darbuotojų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 205 laikinieji darbuotojai (2016 m. patvirtinti 202 etatai); pažymi, kad, be to, 2017 m. Agentūroje dirbo 44 sutartininkai ir 19 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

13.  apgailestauja dėl Agentūros administracinės valdybos narių lyčių disbalanso – 46 nariai iš 56 yra vyrai, o 10 – moterys; remdamasis Agentūros pateikta informacija, atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros administracinės valdybos paskyrimas priklauso Komisijos ir valstybių narių kompetencijai; šiuo požiūriu prašo Komisijos ir valstybių narių atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras valdybos narių pareigoms užimti svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

14.  pažymi, kad Agentūra patvirtino Komisijos pavyzdinį sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos ir kad paskirti ir apmokyti konfidencialios informacijos patikėtiniai;

15.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo raštu išlaidas;

Viešieji pirkimai

16.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo pradėjusi taikyti visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų bendram elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. viešųjų pirkimų) procedūrose, sprendimui nustatyti; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad nuo 2018 m. pradžios Agentūra pradėjo taikyti e. viešojo pirkimo modulius;

17.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą susirūpinęs pažymi, kad Agentūra sistemingai netikrino programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, nustatytų kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir preliminariosios sutarties vykdytojui pateiktų sąskaitų faktūrų; atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą, pažymi, kad ji primins projektų pareigūnams nuolat tikrinti šias kainas ir paprašys perkančiosios organizacijos prašyti rangovo pateikti informaciją apie kainas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bet kokį padėties pasikeitimą šiuo klausimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

18.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra įgyvendina sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategiją ir kad ir toliau įgyvendinama keletas konkrečių veiksmų, įskaitant etikos ir sąžiningumo mokymo kursus;

19.  pažymi, kad 2017 m. apie interesų konflikto atvejus pranešta nebuvo; palankiai vertina griežtą vidaus kontrolę, kuria siekiama užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų pareigas, susijusias su interesų konflikto nebuvimo deklaracijomis;

Vidaus kontrolė

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko Agentūros pagal projektus finansuojamų veiksmų auditą ir padarė išvadą, kad valdymo ir kontrolės sistemos, sukurtos šiuo tikslu, yra tinkamai parengtos ir veiksmingai bei efektyviai įgyvendinamos; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus audito tarnyba pateikė tris rekomendacijas, iš kurių tik vieną pripažino Agentūra, nepaisant to, kad dvi atmestos rekomendacijos buvo priskirtos labai svarbių rekomendacijų kategorijai; atkreipia dėmesį į Agentūros pagrindimą dėl rekomendacijų atmetimo ir prašymą Komisijai parengti horizontaliąsias gaires dėl pagal projektus finansuojamų veiksmų ir agentūros išlaidų, susijusių su pagal projektus finansuojamais veiksmais, apskaičiavimo;

21.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atliko Agentūros žmogiškųjų išteklių valdymo ir kontrolės sistemų auditą ir padarė išvadą, kad jos yra tinkamos ir pajėgios remti Agentūrą siekiant jos strateginių tikslų; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba pateikė tris rekomendacijas, iš kurių viena yra svarbi, o dvi – pageidautinos, kurias pripažino Agentūra ir kurioms įgyvendinti ji parengė veiksmų planą, kad būtų patenkinti tobulinimo poreikiai; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taikomų priemonių raidą;

22.  pažymi, kad pagal rizikos valdymo politiką 2017 m. atnaujintas rizikos registras ir kad šis atnaujinimas nesukėlė ypatingos rizikos, dėl kurios reikėtų į leidimus suteikiančio pareigūno metinį patikinimo pareiškimą įtraukti oficialią išlygą; taip pat pažymi, kad 2017 m. nepasireiškė nė viena anksčiau nustatyta rizika;

Kitos pastabos

23.  atkreipia dėmesį į preliminarias Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų išmetamo CO2 kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

o

o o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

22.1.2019

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2188(DEC))

Nuomonės referentas: Innocenzo Leontini

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) 2017 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad Agentūra panaudojo 63,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, t. y. 98,04 % viso metų biudžeto, ir 55,1 mln. EUR mokėjimų asignavimų, t. y. 97,32 % viso biudžeto, atsižvelgiant į 2017 m. biudžetui patvirtintus asignavimus (C1) ir į automatinį perkėlimą į kitą laikotarpį (C8);

3.  pažymi, kad 2017 m. buvo pirmieji ištisi veiklos metai po to, kai 2016 m. pabaigoje buvo išplėsti Agentūros įgaliojimai; palankiai vertina 2017 m. įsigaliojusį trišalį Agentūros, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) darbo susitarimą, kuriuo siekiama padidinti veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą;

4.  palankiai vertina tai, kad Agentūra ieško veiksmų sąveikos su kitomis Sąjungos agentūromis, siekdama didesnio veiksmingumo ir efektyvumo bei mažesnių išlaidų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina ir skatina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis siekiant paremti ES migracijos darbotvarkę, pvz., tai, kad Agentūra teikia vis daugiau paslaugų agentūrai FRONTEX; ragina Agentūrą kovojant su pabėgėlių krize bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, taip pat ir vykdant lemiamos svarbos veiklą, viršijančią jos pradinių įgaliojimų ribas, kaip antai dalijimąsi praktine patirtimi, operatyvinės paramos ir darbuotojų teikimą siekiant padėti kovoti su pabėgėlių krize;

5.  pabrėžia, kad dėl Agentūros praktinės patirties ir vidaus pajėgumų esama galimybės išplėsti jos veiksmus ir paslaugų teikimą platesniu mastu ir taip prisidėti prie Sąjungos reguliavimo sistemų ir saugumo bei aplinkosaugos standartų taikymo srities išplėtimo;

6.  palankiai vertina labai teigiamas Agentūros pasiekimų, veiksmingumo ir darbo praktikos nepriklausomo išorės vertinimo išvadas, t. y., kad Agentūra užtikrina pridėtinę vertę visose savo veiklos srityse ir visiems savo suinteresuotiesiems subjektams; taip pat pripažįsta teigiamas išvadas, susijusias su didele ekonomine nauda, palyginti su alternatyviais nacionalinio ar regioninio lygmens modeliais; palankiai vertina tai, kad nė viena iš Agentūros veiklos rūšių nesidubliuoja su valstybių narių veikla;

7.  pažymi, kad dėl aukštos Agentūros parengtų informacinių sistemų ir duomenų bazių kokybės trečiosios šalys vis labiau domisi galimybe eksportuoti Agentūros ekspertines žinias, o kartu ir Sąjungos standartus bei sprendimus nepaisant geografinių ribų, kartu užtikrinant Agentūros išteklių ir Sąjungos interesų apsaugą;

8.  apgailestauja, kad vėluojant vykdyti nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS) operacijas buvo padarytas biudžeto pakeitimas, pagal kurį buvo sumažinta Sąjungos subsidija, atitinkanti 2017 m. nepanaudotą ir su Europos šalių bendradarbiavimu vykdant pakrančių apsaugos funkcijas susijusią sumą; vis dėlto palankiai vertina Agentūros pastangas įgyvendinant šiuos projektus teikti Komisijai, valstybėms narėms ir naudotojams jūrų sektoriuje operatyvines paslaugas, analizę, ekspertines žinias ir techninę paramą; todėl ragina Agentūrą dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti organizacines, technines, teisines ir sutartines problemas, susijusias su RPAS naudojimu;

9.  ragina Agentūrą kuo geriau išnaudoti nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS) naudojimo galimybes; pabrėžia, kad RPAS yra daugiafunkcės ir gali būti naudojamos įvairiai veiklai, kuri apima nelaimės ištiktus laivus ir žmones, jūrų taršos, įskaitant išsiliejusią naftą ir šiukšles, stebėjimą ir nustatymą, taip pat bendrą visų dydžių laivų ir jų veiklos nustatymą ir sekimą, įskaitant galimai neteisėtos veiklos nustatymą (pvz., neteisėtą žvejybą, prekybą narkotikais, neteisėtą migraciją ir t. t.);

10.  pažymi, kad 2017 m. apie interesų konflikto atvejus pranešta nebuvo; palankiai vertina griežtą vidaus kontrolę, kuria siekiama užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų pareigas, susijusias su interesų konflikto nebuvimo deklaracijomis;

11.  džiaugiasi, kad atsižvelgta į visas rekomendacijas ir pastabas, pateiktas atlikus įvairius audito patikrinimus iki 2017 m., ir kad nebuvo nebaigtų veiksmų, kurie galėjo daryti neigiamą poveikį rizikai, susijusiai su Agentūros veikla 2017 m.;

12.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. Komisijos vidaus audito tarnyba ir Europos Audito Rūmai nepateikė jokių esminių audito rekomendacijų ar pastabų, dėl kurių metiniame patikinimo pareiškime galėtų būti nustatyta išlyga; vis dėlto apgailestauja, kad atlikus Agentūros pagal projektus finansuojamų veiksmų auditą buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog Agentūrai kyla specifinių problemų, susijusių su susitarimais, sudarytais su keletu Europos Komisijos generalinių direktoratų, nes susitarimai nėra suderinti ir gali būti aiškinami skirtingai, taip pat į tai, kad nesama susitarimo dėl pridėtinių išlaidų apskaičiavimo bendrųjų principų; taip pat apgailestauja dėl to, kad nėra sutartos pagal projektus finansuojamų veiksmų metodikos, susijusios su visų išlaidų kompensavimu; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su visomis agentūromis, parengti tokią metodiką;

13.  pažymi, kad pagal rizikos valdymo politiką 2017 m. atnaujintas rizikos registras ir kad šis atnaujinimas nesukėlė ypatingos rizikos, dėl kurios reikėtų į leidimus suteikiančio pareigūno metinį patikinimo pareiškimą įtraukti oficialią išlygą; taip pat pažymi, kad 2017 m. nepasireiškė nė viena anksčiau nustatyta rizika;

14.  atkreipia dėmesį į ketvirtosios Agentūros administracinių išlaidų lyginamosios analizės rezultatus; šioje analizėje ypatingas dėmesys skiriamas darbo vietų santykiui, taigi 20,42 % darbo vietų (2016 m. – 21,80 %) tenka administracinei paramai ir koordinavimui, 72,08 % – veiklos užduotims ir 7,50 % – neutralioms užduotims;

15.  pažymi, kad Agentūra skelbia pranešimus apie laisvas darbo vietas savo interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje, o ne Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, nes vertimo išlaidos yra didelės; ragina rasti sprendimą, kuris ne tik užtikrintų skaidrumą, bet ir atitiktų patikimo finansų valdymo principą;

16.  siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 75.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 75.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 75.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 75.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 108/44, 2018 03 22, p. 225.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika