Procedură : 2018/2188(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0130/2019

Texte depuse :

A8-0130/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.32

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0273

RAPORT     
PDF 204kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2188(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(5), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0130/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(11), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0130/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0130/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 86 276 654,33 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 22,87 % față de bugetul pe 2016; întrucât creșterea a fost legată în principal de extinderea mandatului Agenției; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,04 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,03 % față de 2016, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 96,25 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,55 %;

Anularea reportărilor

2.  regretă profund nivelul ridicat de anulare a reportărilor din 2016 în 2017, care se ridică la 792 182 EUR, reprezentând 23,30 % din suma totală reportată, ceea ce constituie, în comparație cu exercițiul 2016, o creștere considerabilă de 12,12 %;

Performanța

3.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță specifici pentru a măsura punerea în aplicare a programului său anual de lucru și că evaluarea Agenției reprezintă principalul instrument de evaluare a valorii adăugate aduse de activitățile sale; ia act de abordarea constructivă a Agenției, care pune accentul pe obiectivele strategice multianuale și anuale și pe evaluarea corespunzătoare a realizării acestor obiective; ia act de faptul că Agenția utilizează doar rata de execuție bugetară ca principal indicator-cheie de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția a reușit să realizeze operațiunile legate de extinderea mandatului său și că sistemul său de calitate pentru vizite și inspecții a fost consolidat;

5.  ia act de faptul că, datorită calității ridicate a sistemelor informatice și a bazelor de date dezvoltate de Agenție, tot mai multe țări terțe și-au manifestat interesul față de explorarea potențialului de exportare a cunoștințelor Agenției și, prin extensie, a standardelor și soluțiilor Uniunii, dincolo de dimensiunea geografică, protejându-se totodată resursele Agenției și interesele Uniunii;

6.  constată cu satisfacție că există sinergii între Agenție și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie în ceea ce privește serviciile administrative și de asistență și gestionarea sediului comun de la Lisabona; ia act cu satisfacție de faptul că Agenția cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru aspecte legate de funcția de pază de coastă europeană;

7.  salută faptul că Agenția încearcă să realizeze sinergii ale acțiunilor sale cu alte agenții ale Uniunii pentru a mări eficacitatea și eficiența și pentru a reduce costurile; salută și încurajează, în acest context, colaborarea Agenției cu alte agenții ale Uniunii în sprijinul implementării Agendei UE privind migrația, colaborare care include furnizarea de către Agenție a unui număr tot mai mare de servicii către Frontex; încurajează Agenția să colaboreze cu alte agenții ale Uniunii în ceea ce privește criza refugiaților, participând inclusiv la acțiuni de importanță critică care nu au fost prevăzute în mandatul său inițial, de exemplu contribuind cu know-how, sprijin operațional și personal al Agenției la soluționarea crizei refugiaților;

8.  regretă faptul că întârzierile legate de operațiunile aferente exploatării aeronavelor pilotate la distanță (RPAS) au dus la o modificare a bugetului care a inclus o reducere a subvenției Uniunii corespunzătoare sumei neutilizate în 2017, iar aceasta a fost legată de cooperarea europeană privind funcțiile de pază de coastă; salută însă eforturile Agenției de a furniza, prin intermediul acestor proiecte, servicii operaționale, analize, expertiză și asistență tehnică Comisiei, statelor membre și utilizatorilor din sectorul maritim; încurajează, prin urmare, Agenția să își intensifice eforturile pentru a depăși problemele organizatorice, tehnice, legale și contractuale legate de implementarea operațiunilor RPAS;

9.  invită Agenția să valorifice la maximum utilizările potențiale ale RPAS; subliniază că RPAS are un caracter multifuncțional și poate fi utilizat pentru o serie de activități care includ nave și persoane aflate în pericol, monitorizarea și detectarea poluării marine, inclusiv prin deversări de petrol și deșeuri, precum și identificarea și urmărirea, în general, a navelor de toate dimensiunile și a activităților acestora, inclusiv identificarea activităților potențial ilegale (de exemplu pescuitul ilegal, traficul de droguri, migrația ilegală etc.);

10.  subliniază că Agenția are oportunitatea, datorită expertizei și capacităților interne de care dispune, de a-și extinde activitățile și serviciile furnizate la un nivel mai global, contribuind astfel la propagarea cadrelor de reglementare și a standardelor de siguranță și de mediu ale UE;

11.  ia act de faptul că evaluarea externă independentă cu privire la punerea în aplicare a regulamentului de instituire a Agenției a avut loc în 2017; constată cu satisfacție că rezultatul a fost pozitiv, concluzionând că „în general, EMSA aduce valoare adăugată în toate domeniile sale și pentru toate părțile interesate”;

Politica de personal

12.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 98,58 %, fiind ocupate 205 posturi de agenți temporari din cele 212 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 202 posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 44 de agenți contractuali și 19 experți naționali detașați;

13.  regretă dezechilibrul de gen din rândul membrilor consiliului de administrație al Agenției, 46 din cei 56 de membri fiind bărbați și numai 10 dintre membri fiind femei; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, de faptul că numirea consiliului de administrație al Agenției ține de competența Comisiei și a statelor membre; în acest sens, cere Comisiei și statelor membre să țină cont de importanța garantării echilibrului de gen în momentul prezentării nominalizărilor pentru membrii consiliului de administrație;

14.  constată că Agenția a adoptat decizia-tip a Comisiei privind politica pentru protecția demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii și că sunt numiți și instruiți consilieri în materie de confidențialitate;

15.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege argumentele invocate în răspunsul Agenției, care a evidențiat costurile de traducere ridicate implicate;

Achiziții

16.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, la sfârșitul lui 2017, Agenția nu folosea încă toate instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); ia act, din răspunsul Agenției, de faptul că Agenția a introdus modulele de achiziții electronice de la începutul anului 2018;

17.  ia act cu îngrijorare din raportul Curții că Agenția nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către contractantul care a semnat contractul-cadru pentru achiziția de licențe pentru software; ia act, din răspunsul Agenției, că acesta va reaminti responsabililor de proiect să verifice în mod consecvent aceste prețuri și că va solicita autorității contractante să solicite contractantului să furnizeze informații cu privire la prețuri; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice evoluție în acest sens;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

18.  ia act de măsurile existente aplicate de Agenție și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția persoanelor care denunță nereguli; constată cu satisfacție că Agenția pune în aplicare strategia sa de prevenire și detectare a fraudelor și că o serie de acțiuni specifice continuă să fie realizate, inclusiv cursuri de formare privind etica și integritatea;

19.  constată că, în 2017, nu au fost raportate cazuri de conflicte de interese; salută controalele interne riguroase prin care se urmărește sensibilizarea întregului personal cu privire la obligațiile legate de declarațiile privind absența conflictelor de interese;

Controalele interne

20.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a auditat acțiunile finanțate prin proiecte ale Agenției, concluzionând că sistemele de gestiune și control concepute pentru acest subiect sunt realizate în mod corespunzător și puse în aplicare în mod eficace și eficient; subliniază cu o oarecare îngrijorare că IAS a emis trei recomandări, din care Agenția a acceptat doar una, în ciuda faptului că cele două recomandări respinse erau clasificate ca fiind „foarte importante”; ia act de justificarea Agenției privind respingerea acestor recomandări, prin care se solicită Comisiei să elaboreze orientări orizontale privind acțiunile finanțate prin proiecte și calcularea costurilor agențiilor legate de acțiunile finanțate prin proiecte;

21.  ia act de faptul că IAS a auditat sistemele de gestiune și control al resurselor umane ale Agenției, concluzionând că acestea sunt adecvate și în măsură să sprijine Agenția în îndeplinirea obiectivelor sale strategice; ia act de faptul că IAS a emis trei recomandări clasificate ca fiind „importante” și două ca fiind „de dorit”, pe care Agenția le-a acceptat și pentru care a elaborat un plan de acțiune pentru a răspunde nevoilor de îmbunătățire; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția măsurilor luate;

22.  ia act de faptul că, în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor, registrul riscurilor a fost actualizat în 2017, iar această actualizare nu a dus la riscuri critice care ar putea determina rezerve formale în privința declarației anuale de asigurare a ordonatorului de credite; constată, de asemenea, că niciunul dintre riscurile identificate anterior nu s-a materializat în 2017;

Alte observații

23.  ia act de eforturile preliminare depuse de Agenție pentru a asigura un spațiu de muncă eficient din punctul de vedere al costurilor și ecologic; subliniază totuși că Agenția nu a luat măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

o

o o

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

22.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2188(DEC))

Raportor pentru aviz: Innocenzo Leontini

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută faptul că, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2.  ia act de faptul că Agenția a executat 63,4 milioane EUR în credite de angajament, reprezentând 98,04 % din bugetul total aferent exercițiului, și 55,1 milioane EUR în credite de plată, reprezentând 97,32 % din bugetul total, ținând seama de creditele votate pentru bugetul aferent exercițiului 2017 (C1) și de reportările automate (C8);

3.  ia act de faptul că 2017 a fost primul an complet de activitate după extinderea mandatului Agenției la sfârșitul exercițiului 2016; salută acordul de lucru tripartit dintre Agenție, Frontex (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) și EFCA (Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului), care a intrat în vigoare în 2017, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și raportul cost-eficacitate;

4.  salută faptul că Agenția încearcă să realizeze sinergii ale acțiunilor sale cu alte agenții ale Uniunii pentru a-și crește eficacitatea și eficiența și pentru a reduce costurile; salută și încurajează, în acest context, colaborarea Agenției cu alte agenții ale Uniunii în sprijinul implementării Agendei UE privind migrația, colaborare care include furnizarea de către Agenție a unui număr tot mai mare de servicii către Frontex; încurajează Agenția să colaboreze cu alte agenții ale Uniunii în ceea ce privește criza refugiaților, participând inclusiv la acțiuni de importanță critică care nu au fost prevăzute în mandatul său inițial, de exemplu contribuind cu know-how, sprijin operațional și personal al Agenției la soluționarea crizei refugiaților;

5.  subliniază că Agenția are oportunitatea, datorită expertizei și capacităților interne de care dispune, de a-și extinde activitățile și serviciile furnizate la un nivel mai global, contribuind astfel la propagarea cadrelor de reglementare și a standardelor de siguranță și de mediu ale UE;

6.  salută rezultatul foarte bun al evaluării externe independente privind realizările, eficacitatea și practicile de lucru ale Agenției, adică faptul că Agenția oferă valoare adăugată în toate domeniile sale de activitate și pentru toate părțile interesate; recunoaște, de asemenea, rezultatul pozitiv în ceea ce privește rentabilitatea ridicată în comparație cu modele alternative de furnizare a unor astfel de servicii la nivel național sau regional; apreciază faptul că niciuna dintre activitățile Agenției nu se suprapune cu activitățile statelor membre;

7.  ia act de faptul că, datorită calității ridicate a sistemelor informatice și a bazelor de date dezvoltate de Agenție, tot mai multe țări terțe și-au manifestat interesul față de explorarea potențialului de exportare a cunoștințelor Agenției și, prin extensie, a standardelor și soluțiilor Uniunii, dincolo de dimensiunea geografică, protejându-se totodată resursele Agenției și interesele Uniunii;

8.  regretă faptul că întârzierile legate de operațiunile aferente exploatării aeronavelor pilotate la distanță (RPAS) au dus la o modificare a bugetului care a inclus o reducere a subvenției Uniunii corespunzătoare sumei neutilizate în 2017, iar aceasta a fost legată de cooperarea europeană privind funcțiile de pază de coastă; salută, însă, eforturile Agenției de a furniza, prin intermediul acestor proiecte, servicii operaționale, analize, expertiză și asistență tehnică Comisiei, statelor membre și utilizatorilor din sectorul maritim; încurajează, prin urmare, Agenția să își intensifice eforturile pentru a depăși problemele organizatorice, tehnice, legale și contractuale legate de implementarea operațiunilor RPAS;

9.  invită Agenția să valorifice la maximum utilizările potențiale ale RPAS; subliniază că RPAS are un caracter multifuncțional și poate fi utilizat pentru o serie de activități care includ nave și persoane aflate în pericol, monitorizarea și detectarea poluării marine, inclusiv prin deversări de petrol și deșeuri, precum și identificarea și urmărirea, în general, a navelor de toate dimensiunile și a activităților acestora, inclusiv identificarea activităților potențial ilegale (de exemplu pescuitul ilegal, traficul de droguri, migrația ilegală etc.);

10.  constată că, în 2017, nu au fost raportate cazuri de conflicte de interese; salută controalele interne riguroase prin care se urmărește sensibilizarea întregului personal cu privire la obligațiile legate de declarațiile privind absența conflictelor de interese;

11.  apreciază faptul că s-a dat curs tuturor recomandărilor și observațiilor primite cu ocazia diferitelor audituri din anii de dinainte de 2017 și că nu există acțiuni în curs care ar putea avea o influență negativă asupra riscurilor aferente activităților Agenției în 2017;

12.  salută faptul că, în 2017, Serviciul de Audit Intern al Comisiei și Curtea de Conturi Europeană nu au emis nicio recomandare sau observație critică de audit care ar putea duce la rezerve în declarația anuală de asigurare; regretă, însă, că un audit privind acțiunile finanțate prin proiecte în cadrul Agenției a scos în evidență faptul că Agenția se confruntă cu provocări specifice în ceea ce privește acordurile încheiate cu mai multe direcții generale ale Comisiei Europene, care nu sunt armonizate și ar putea fi interpretate diferit, dar și în ceea ce privește lipsa unui acord privind principiile comune de calculare a cheltuielilor indirecte; regretă, de asemenea, că nu s-a convenit o metodologie pentru acțiunile finanțate prin proiecte în ceea ce privește rambursarea integrală a cheltuielilor; invită Comisia să dezvolte o astfel de metodologie, în cooperare cu toate agențiile;

13.  ia act de faptul că, în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor, registrul riscurilor a fost actualizat în 2017, iar această actualizare nu a dus la riscuri critice care ar putea determina rezerve formale în privința declarației anuale de asigurare a ordonatorului de credite; constată, de asemenea, că niciunul dintre riscurile identificate anterior nu s-a materializat în 2017;

14.  ia act de rezultatele celui de al patrulea exercițiu de evaluare comparativă a cheltuielilor administrative ale Agenției, axată în special pe repartiția locurilor de muncă, 20,42 % dintre acestea (21,80 % în 2016) fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 72,08 % sarcinilor operaționale și 7,5 % unor sarcini neutre;

15.  ia act de faptul că Agenția își publică anunțurile de posturi vacante pe propriul site și pe platformele de socializare, însă nu și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), din cauza costurilor ridicate de traducere; solicită o soluție care să asigure nu doar transparență, ci să respecte și principiul bunei gestiuni financiare;

16.  propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 75.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 75.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 75.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 75.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 108/44, 22.3.2018, p. 225.

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 18 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate