Postup : 2018/2188(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2019

Predkladané texty :

A8-0130/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.32

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0273

SPRÁVA     
PDF 208kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019– C8‑0078/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(5), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019– C8‑0078/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(11), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 86 276 654,33 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 22,87 %; keďže toto zvýšenie súviselo najmä s rozšíreným mandátom agentúry; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,04 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,03 %, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 96,25 %, čo predstavuje zníženie o 1,55 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad vysokou úrovňou zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 vo výške 792 182 EUR, t. j. 23,30 % celkovej prenesenej sumy, čo je v porovnaní s rokom 2016 značné zvýšenie o 12,12 %;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa niekoľko špecifických kľúčových ukazovateľov výkonnosti na meranie plnenia svojho ročného pracovného programu a že hodnotenie agentúry predstavuje hlavný nástroj na posúdenie pridanej hodnoty jej činností; berie na vedomie konštruktívny prístup agentúry, v ktorom sa kladie dôraz na viacročné a ročné strategické ciele a na riadne hodnotenie plnenia týchto cieľov; konštatuje, že agentúra používa ako hlavný ukazovateľ výkonnosti na zlepšenie rozpočtového riadenia len mieru plnenia rozpočtu;

4.  s uspokojením konštatuje, že sa agentúre podarilo úspešne vykonávať operácie súvisiace s rozšírením jej mandátu a že jej systém kvality pre návštevy a kontroly bol konsolidovaný;

5.  konštatuje, že vysoká kvalita informačných systémov a databáz, ktoré vytvorila agentúra, vyvolala zvýšený záujem tretích krajín o preskúmanie možnosti vývozu znalostí agentúry, a tým noriem a riešení Únie za geografickú hranicu, pri zachovaní zdrojov agentúry a záujmov Únie;

6.  s uspokojením konštatuje, že agentúra využíva súčinnosť s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť pri podnikových a podporných službách a riadení spoločných priestorov v Lisabone; s uspokojením konštatuje, že pokiaľ ide o úlohy európskej pobrežnej stráže, agentúra spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž;

7.  víta skutočnosť, že agentúra sa usiluje o synergiu opatrení s inými agentúrami Únie s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť a znížiť náklady; v tejto súvislosti víta a povzbudzuje spoluprácu agentúry s ďalšími agentúrami Únie, ktoré podporujú migračnú agendu EÚ, ako napríklad jej poskytovanie čoraz väčšieho počtu služieb agentúre Frontex; podporuje spoluprácu agentúry s inými agentúrami Únie pri riešení utečeneckej krízy, a to aj v prípade vykonávania mimoriadne dôležitých činností mimo svojho prvotného mandátu, napríklad poskytovaním know-how, operačnej podpory a zamestnancov s cieľom pomôcť riešiť utečeneckú krízu;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že z dôvodu oneskorení v súvislosti s diaľkovo riadeným leteckým systémom (RPAS) došlo k návrhu na zmenu rozpočtu zahŕňajúcemu zníženie dotácie Únie o sumu nevyužitú v roku 2017, ktorá súvisela s európskou spoluprácou pri činnostiach pobrežnej stráže; víta však úsilie agentúry poskytovať prostredníctvom týchto projektov operačné služby, analýzy, odbornosť a technickú podporu Komisii, členským štátom a používateľom v námornom odvetví; nabáda preto agentúru, aby zintenzívnila svoje úsilie a prekonala organizačné, technické, právne a zmluvné problémy spojené s uvedením RPAS do prevádzky;

9.  vyzýva agentúru, aby v maximálnej miere využívala potenciál RPAS; zdôrazňuje, že RPAS je vo svojej povahe viacúčelový a možno ho použiť na rôzne činnosti, ktoré zahŕňajú plavidlá a osoby v núdzi, monitorovanie a odhaľovanie znečistenia mora vrátane ropných škvŕn a odpadu, ako aj všeobecnú identifikáciu a sledovanie plavidiel všetkých veľkostí a ich činnosti vrátane identifikácie odhaľovania prípadných nezákonných činností (napr. nezákonného rybolovu, obchodovania s drogami, nelegálnej migrácie atď.);

10.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry poskytujú príležitosť rozšíriť jej činnosti a poskytovanie služieb na globálnejšej úrovni, čo prispeje k zvýšeniu dosahu regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

11.  konštatuje, že v roku 2017 sa uskutočnilo nezávislé externé hodnotenie vykonávania nariadenia, ktorým bola agentúra zriadená; s uspokojením konštatuje, že výsledok bol pozitívny, pričom dospel k záveru, že „EMSA vo všeobecnosti poskytuje pridanú hodnotu vo všetkých svojich oblastiach a pre všetky zainteresované strany“;

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 98,58 %, pričom zo 212 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 202 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 205 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 úrad okrem toho zamestnával 44 zmluvných zamestnancov a 19 vyslaných národných expertov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou medzi členmi správnej rady agentúry, pričom z 56 členov sú 46 muži a 10 ženy; berie na vedomie informáciu agentúry, že vymenovanie členov správnej rady agentúry patrí do právomoci Komisie a členských štátov; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady;

14.  konštatuje, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu a že boli vymenovaní a vyškolení dôverní poradcovia;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď agentúry, že takéto uverejňovanie by spôsobilo vysoké náklady na preklad;

Verejné obstarávanie

16.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 ešte nepoužívala všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra od začiatku roka 2018 používa moduly elektronického obstarávania;

17.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra systematicky nekontrolovala ceny a zvýšenia účtované k ponukám dodávateľov a vo faktúrach vystavených rámcovému dodávateľovi za nákup softvérových licencií; berie na vedomie informáciu z odpovede agentúry, že upozorní projektových úradníkov, aby tieto ceny dôsledne kontrolovali, a požiada verejného obstarávateľa, aby dodávateľa požiadal o poskytnutie informácií o cenách; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

18.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; s uspokojením konštatuje, že agentúra vykonáva stratégiu prevencie a odhaľovania podvodov a že sa vykonávajú viaceré osobitné opatrenia vrátane kurzov odbornej prípravy o otázkach etiky a integrity;

19.  konštatuje, že v roku 2017 neboli nahlásené žiadne prípady konfliktu záujmov; víta dôrazné vnútorné kontroly zamerané na to, aby boli všetci zamestnanci informovaní o povinnostiach týkajúcich sa vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov;

Vnútorné kontroly

20.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v agentúre audit činností financovaných v rámci projektu (PFA), pričom dospel k záveru, že systémy riadenia a kontroly určené na tento účel sú dobre navrhnuté a vykonávajú sa efektívne a účinne; s určitým znepokojením poukazuje na to, že IAS vydal tri odporúčania, z ktorých agentúra prijala len jedno napriek skutočnosti, že obe zamietnuté odporúčania boli zaradené do kategórie „veľmi dôležité“; berie na vedomie odôvodnenie agentúry, v ktorom žiada Komisiu, aby vypracovala horizontálne usmernenia týkajúce sa nástrojov PFA a výpočtu nákladov agentúr týkajúcich sa PFA;

21.  poznamenáva, že IAS vykonal audit systémov riadenia a kontroly ľudských zdrojov agentúry, pričom dospel k záveru, že sú primerané a schopné podporovať agentúru v dosahovaní jej strategických cieľov; konštatuje, že IAS vydal tri odporúčania zaradené do kategórie „dôležité“ a dve odporúčania zaradené do kategórie „žiaduce“, ktoré agentúra prijala a ku ktorým vypracovala súvisiaci akčný plán na riešenie potrebných zlepšení; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o vývoji prijatých opatrení;

22.  konštatuje, že register rizík bol v roku 2017 aktualizovaný v súlade s politikou riadenia rizík a že táto aktualizácia nespôsobila žiadne kritické riziká, ktoré by mohli viesť k formálnej výhrade k ročnému vyhláseniu povoľujúceho úradníka o vierohodnosti; ďalej konštatuje, že v roku 2017 sa neprejavili žiadne predtým zistené riziká;

Ďalšie pripomienky

23.  berie na vedomie predbežné úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje však na to, že agentúra nemá zavedené žiadne dodatočné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o

o o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

22.1.2019

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2188(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

2.  konštatuje, že objem platieb agentúry predstavoval 63,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje 98,04 % celkového rozpočtu na daný rok, a 55,1 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje 97,32 % celkového rozpočtu, a to s prihliadnutím na rozpočtové prostriedky schválené pre rozpočet na rok 2017 (C1) a automatický prenos (C8);

3.  konštatuje, že rok 2017 bol prvým plným rokom činnosti po predĺžení mandátu agentúry na konci roka 2016; víta trojstrannú pracovnú dohodu medzi agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA), ktorá nadobudla platnosť v roku 2017 s cieľom zvýšiť efektívnosť a nákladovú účinnosť;

4.  víta skutočnosť, že agentúra sa usiluje o synergiu opatrení s inými agentúrami Únie s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť a znížiť náklady; v tejto súvislosti víta a povzbudzuje spoluprácu agentúry s ďalšími agentúrami Únie, ktoré podporujú migračnú agendu EÚ, ako napríklad jej poskytovanie čoraz väčšieho počtu služieb agentúre Frontex; podporuje spoluprácu agentúry s inými agentúrami Únie pri riešení utečeneckej krízy, a to aj v prípade vykonávania mimoriadne dôležitých činností mimo svojho prvotného mandátu, napríklad poskytovaním know-how, operačnej podpory a zamestnancov s cieľom pomôcť riešiť utečeneckú krízu;

5.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry poskytujú príležitosť rozšíriť jej činnosti a poskytovanie služieb na globálnejšej úrovni, čo prispeje k zvýšeniu dosahu regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

6.  víta veľmi pozitívny výsledok nezávislého externého hodnotenia výsledkov, účinnosti a pracovných postupov agentúry, ktorý znamená, že agentúra poskytuje pridanú hodnotu vo všetkých oblastiach činnosti a všetkým zainteresovaným stranám; uznáva aj pozitívny výsledok, pokiaľ ide o dosiahnutie vysokej hodnoty za vynaložené prostriedky, v porovnaní s alternatívnymi modelmi poskytovania služieb na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni; oceňuje, že žiadna z činností agentúry nie je vo vzťahu k činnostiam členských štátov nadbytočná;

7.  konštatuje, že vysoká kvalita informačných systémov a databáz, ktoré vytvorila agentúra, vyvolala zvýšený záujem tretích krajín o preskúmanie možnosti vývozu znalostí agentúry, a tým noriem a riešení Únie za geografickú hranicu, pri zachovaní zdrojov agentúry a záujmov Únie;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že z dôvodu oneskorení v súvislosti s diaľkovo riadeným leteckým systémom (RPAS) došlo k návrhu na zmenu rozpočtu zahŕňajúcemu zníženie dotácie Únie o sumu nevyužitú v roku 2017, ktorá súvisela s európskou spoluprácou pri činnostiach pobrežnej stráže; víta však úsilie agentúry poskytovať prostredníctvom týchto projektov operačné služby, analýzy, odbornosť a technickú podporu Komisii, členským štátom a používateľom v námornom odvetví; nabáda preto agentúru, aby zintenzívnila svoje úsilie a prekonala organizačné, technické, právne a zmluvné problémy spojené s uvedením RPAS do prevádzky;

9.  vyzýva agentúru, aby v maximálnej miere využívala potenciál RPAS; zdôrazňuje, že RPAS je vo svojej povahe viacúčelový a možno ho použiť na rôzne činnosti, ktoré zahŕňajú plavidlá a osoby v núdzi, monitorovanie a odhaľovanie znečistenia mora vrátane ropných škvŕn a odpadu, ako aj všeobecnú identifikáciu a sledovanie plavidiel všetkých veľkostí a ich činnosti vrátane identifikácie odhaľovania prípadných nezákonných činností (napr. nezákonného rybolovu, obchodovania s drogami, nelegálnej migrácie atď.);

10.  konštatuje, že v roku 2017 neboli nahlásené žiadne prípady konfliktu záujmov; víta dôrazné vnútorné kontroly zamerané na to, aby boli všetci zamestnanci informovaní o povinnostiach týkajúcich sa vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov;

11.  víta skutočnosť, že všetkými odporúčaniami a zisteniami vyplývajúcimi z rôznych auditov z rokov pred rokom 2017 sa agentúra zaoberala a že neostali žiadne nevyriešené záležitosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na riziká spojené s činnosťami agentúry v roku 2017;

12.  víta, že Útvar pre vnútorný audit Komisie a Európsky dvor audítorov nevydali v roku 2017 žiadne kritické audítorské odporúčania ani pripomienky, ktoré by mohli viesť k výhrade v ročnom vyhlásení o vierohodnosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že audit činností financovaných v rámci projektov v agentúre odhalil, že agentúra čelí špecifickým výzvam, pokiaľ ide o dohody uzatvorené s viacerými generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie, ktoré nie sú harmonizované a mohli by sa vykladať rozdielne, ako aj to, že neexistuje dohoda o spoločných zásadách pre výpočet režijných nákladov; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že neexistuje žiadna dohodnutá metodika úhrady nákladov v plnom rozsahu pre činnosti financované v rámci projektov; vyzýva Komisiu, aby takúto metodiku vypracovala v spolupráci so všetkými agentúrami;

13.  konštatuje, že register rizík bol v roku 2017 aktualizovaný v súlade s politikou riadenia rizík a že táto aktualizácia nespôsobila žiadne kritické riziká, ktoré by mohli viesť k formálnej výhrade k ročnému vyhláseniu povoľujúceho úradníka o vierohodnosti; ďalej konštatuje, že v roku 2017 sa neprejavili žiadne predtým zistené riziká;

14.  berie na vedomie výsledky štvrtého referenčného porovnávania administratívnych výdavkov agentúry s osobitným zameraním na pomer pracovných miest, z ktorých vyplýva, že 20,42 % (21,80 % v roku 2016) pracovných miest je v oblasti administratívnej podpory a koordinácie, 72,08 % v oblasti operačných úloh a 7,50 % v oblasti neutrálnych úloh;

15.  poznamenáva, že agentúra uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na svojom vlastnom webovom sídle a prostredníctvom sociálnych médií, ale nie na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) z dôvodu vysokých nákladov na preklad; požaduje riešenie, ktoré by okrem zabezpečenia transparentnosti bolo v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia;

16.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 108/44, 22.3.2018, s. 225.

(14)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia