Postopek : 2018/2188(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0130/2019

Predložena besedila :

A8-0130/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.32

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0273

POROČILO     
PDF 201kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017

(2018/2188(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017

(2018/2188(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(5) in zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0130/2019),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropske agencije za pomorsko varnost glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017

(2018/2188(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(11) in zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0130/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017

(2018/2188(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0130/2019),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(13) Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: agencija) kaže, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 86.276.654,33 EUR, kar je 22,87 % več kot leta 2016; ker gre povečanje pripisati predvsem razširjenemu mandatu agencije; ker proračun agencije v celoti izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2017 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,04 %, kar je le 0,03 % manj kot v letu 2016, in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 96,25 % ali 1,55 % več kot leto poprej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  močno obžaluje visoko raven razveljavljenih sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, ki je znašala 792.182 EUR oziroma 23,30 % vseh prenesenih sredstev, to pa je kar 12,12 % več kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija izvajanje letnega delovnega programa meri z vrsto posebnih ključnih kazalnikov uspešnosti in da je ocenjevanje glavni instrument za ugotavljanje, kolikšno dodano vrednost prinašajo njene dejavnosti; je seznanjen s konstruktivnim pristopom, pri katerem agencija namenja poudarek večletnim in letnim strateškim ciljem ter ustreznemu ocenjevanju, ali so bili doseženi ali ne; ugotavlja, da agencija za boljše upravljanje proračuna kot glavni ključni kazalnik uspešnosti uporablja zgolj stopnjo izvrševanja proračuna;

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija uspešno izvedla dejavnosti, povezane z razširitvijo svojega mandata, in utrdila sistem kakovosti za obiske in inšpekcijske preglede;

5.  je seznanjen, da se je zaradi visoke kakovosti informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, ki jih je razvila agencija, povečalo zanimanje tretjih držav, ki želijo preučiti možnosti za uporabo znanja agencije, s tem pa tudi standardov Unije in rešitev, ki presegajo geografsko razsežnost, pri čemer pa je treba zaščititi vire agencije in interese Unije;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da ima agencija sinergije z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami v podjetniških in podpornih storitvah ter pri upravljanju skupnih prostorov v Lizboni; z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija na področju dejavnosti evropske obalne straže sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo;

7.  pozdravlja dejstvo, da si agencija prizadeva poiskati sinergije pri ukrepih z drugimi agencijami Unije, da bi izboljšala učinkovitost in uspešnost ter zmanjšala stroške; v zvezi s tem pozdravlja in spodbuja, da agencija na področju podpore agendi EU o migracijah sodeluje z drugimi agencijami Unije, saj na primer Frontexu zagotavlja vse več storitev; spodbuja agencijo, naj sodeluje z drugimi agencijami Unije pri reševanju begunske krize, tudi pri izvajanju izjemno pomembnih dejavnosti onkraj njenega prvotnega mandata, na primer s prispevanjem strokovnega znanja, operativne podpore in osebja, ki bi pomagalo pri begunski krizi;

8.  obžaluje, da je prišlo zaradi zamude pri uvajanju daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) do spremembe proračuna, ki je zajemala tudi zmanjšanje subvencije Unije za neuporabljeni znesek v letu 2017 in zadevala evropsko sodelovanje na področju obalne straže; vseeno pozdravlja prizadevanja agencije, da bi prek teh projektov zagotovila operativne storitve, analizo, strokovno znanje in tehnično podporo Komisiji, državam članicam in uporabnikom v pomorskem sektorju; zato jo spodbuja, naj si bolj prizadeva za odpravo organizacijskih, tehničnih, pravnih in pogodbenih težav, povezanih z začetkom delovanja sistemov RPAS;

9.  poziva agencijo, naj v največji možni meri izkoristi potencialno rabo sistemov RPAS; poudarja, da so ti sistemi po naravi večnamenski in se lahko uporabljajo za številne dejavnosti, ki vključujejo plovila in osebe v nevarnosti, spremljanje in zaznavanje onesnaženja morja, vključno z izlitjem nafte in odpadki, pa tudi splošno identifikacijo in sledenje plovil vseh velikosti ter njihovih dejavnosti, tudi potencialno nezakonitih dejavnosti (npr. nezakoniti ribolov, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, nezakonite migracije itd.);

10.  poudarja, da bi bilo mogoče na podlagi strokovnega znanja in notranjih zmogljivosti agencije ukrepe in storitve razširiti na bolj globalno raven, kar bi pripomoglo k širjenju dosega regulativnih okvirov Unije ter varnostnih in okoljskih standardov;

11.  ugotavlja, da je bilo leta 2017 opravljeno neodvisno ocenjevanje izvajanja uredbe o ustanovitvi agencije; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil rezultat pozitiven, saj je bilo ugotovljeno, da „agencija prinaša dodano vrednost na vseh področjih in vsem deležnikom“;

Kadrovska politika

12.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 98,58-odstotno, saj je agencija zapolnila 205 od 212 delovnih mest začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 sta bili odobreni 202 delovni mesti); poleg tega ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo 44 pogodbenih uslužbencev in 19 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

13.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov v upravnem odboru agencije, saj je bilo med 56 člani 46 moških in 10 žensk; na podlagi navedb agencije ugotavlja, da so za imenovanje upravnega odbora pristojne Komisija in države članice; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj pri imenovanju kandidatov za člane odbora upoštevajo pomen uravnotežene zastopanosti spolov;

14.  ugotavlja, da je agencija sprejela vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja, prav tako pa imenovala in usposobila zaupne svetovalce;

15.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj agencija obvestila o prostih delovnih mestih objavlja tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi izboljšala publiciteto; razume odgovor agencije v zvezi z visokimi stroški za prevajanje, ki bi jih povzročile takšne objave;

Javna naročila

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala vseh pripomočkov, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je začela v začetku leta 2018 uporabljati module e-javnega naročanja;

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni sistematično preverjala cen in pribitkov, ki so jih je zaračunavali dobavitelji, in računov, izdanih izvajalcu okvirne pogodbe za nakup licenc za programsko opremo; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da bo ta uradnike, zadolžene za projekte, opomnila, naj dosledno preverjajo cene, od javnega naročnika pa zahtevala, naj izvajalca zaprosi za informacije o cenah; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o morebitnih novostih v zvezi s tem;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

18.  se zaveda, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter zaščito žvižgačev; z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija izvaja strategijo za preprečevanje in odkrivanje goljufij, pa tudi nadaljuje vrsto posebnih ukrepov, vključno z izobraževanjem na področju etike in integritete;

19.  ugotavlja, da v letu 2017 ni bilo primerov nasprotja interesov; pozdravlja trdne notranje kontrole, katerih cilj je, da bi se vsi uslužbenci zavedali obveznosti v zvezi z izjavami o nasprotju interesov;

Notranja kontrola

20.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo ukrepov agencije, financiranih v okviru projektov, in ugotovila, da so upravljavski in nadzorni sistemi v splošnem ustrezno zasnovani, njihovo izvajanje pa je učinkovito in uspešno; nekoliko zaskrbljeno poudarja, da je služba za notranjo revizijo podala tri priporočila, od katerih je agencija sprejela zgolj eno, čeprav sta bili zavrnjeni priporočili opredeljeni kot „zelo pomembni“; je seznanjen z obrazložitvijo agencije v zvezi s tem, poziva Komisijo, naj pripravi horizontalne smernice o ukrepih, financiranih v okviru projektov, in izračuna, kolikšni so stroški teh ukrepov za agencije;

21.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo opravila revizijo sistemov za upravljanje in nadzor nad kadrovskimi zadevami agencije in ugotovila, da so ustrezni in da podpirajo agencijo pri uresničevanju strateških ciljev; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo podala tri „pomembna“ priporočila ter dve „zaželeni“, agencija pa jih je sprejela in že oblikovala akcijski načrt za uvedbo potrebnih izboljšav; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku pri izvajanju sprejetih ukrepov;

22.  ugotavlja, da je bil leta 2017 v skladu s politiko obvladovanja tveganja posodobljen register tveganja, pri posodobitvi pa niso bila ugotovljena kritična tveganja, na podlagi katerih bi utegnil odredbodajalec v letni izjavi o zanesljivosti izraziti pridržek; ugotavlja tudi, da se v letu 2017 ni pojavilo nobeno od predhodno opredeljenih tveganj;

Druge pripombe

23.  je seznanjen z začetnimi prizadevanji agencije za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; poudarja pa, da ni sprejela dodatnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšala ali izravnala emisije CO2;

o

o o

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

22.1.2019

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017

(2018/2188(DEC))

Pripravljavec mnenja: Innocenzo Leontini

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljnjem besedilu: agencija), za proračunsko leto 2017 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2.  ugotavlja, da je agencija izvršila odobritve za prevzem obveznosti v znesku 63,4 milijona EUR, kar je 98,04 % skupnega proračuna za to leto, in 55,1 milijona EUR odobritev plačil, kar je 97,32 % skupnega proračuna, če se upoštevajo odobritve iz proračuna za leto 2017 (C1) in samodejni prenosi (C8);

3.  ugotavlja, da je bilo leto 2017 prvo leto, ko je agencija delovala s polno paro, potem ko se je konec leta 2016 povečal obseg njenih nalog; pozdravlja tristranski delovni dogovor med agencijo, agencijo Frontex (Evropska agencija za mejno in obalno stražo) ter agencijo EFCA (Evropska agencija za nadzor ribištva), ki je začel veljati leta 2017 s ciljem povečati uspešnost in stroškovno učinkovitost;

4.  pozdravlja dejstvo, da si agencija prizadeva poiskati sinergije pri ukrepih z drugimi agencijami Unije, da bi izboljšala učinkovitost in uspešnost ter zmanjšala stroške; v zvezi s tem pozdravlja in spodbuja, da agencija na področju podpore agendi EU o migracijah sodeluje z drugimi agencijami Unije, saj na primer agenciji Frontex zagotavlja vse več storitev; spodbuja agencijo, naj sodeluje z drugimi agencijami Unije pri reševanju begunske krize, tudi pri izvajanju izjemno pomembnih dejavnosti zunaj njenega prvotnega mandata, na primer s prispevanjem strokovnega znanja, operativne podpore in osebja, ki bi pomagalo pri begunski krizi;

5.  poudarja, da bi bilo mogoče na podlagi strokovnega znanja in notranjih zmogljivosti agencije ukrepe in storitve razširiti na bolj globalno raven, kar bi pripomoglo k širjenju dosega regulativnih okvirov Unije ter varnostnih in okoljskih standardov;

6.  pozdravlja izjemno pozitiven izid neodvisnega zunanjega ocenjevanja dosežkov agencije, njene učinkovitosti in delovne prakse, v katerem je bilo ugotovljeno, da agencija prinaša dodano vrednost na vseh področjih in vsem deležnikom; je seznanjen tudi s pozitivnim izidom v smislu visoke vrednosti za vložena sredstva v primerjavi z alternativnimi modeli zagotavljanja storitev na nacionalni ali regionalni ravni; ceni, da se nobena od dejavnosti agencije ne prekriva z dejavnostmi držav članic;

7.  je seznanjen, da se je zaradi visoke kakovosti informacijskih sistemov in baz podatkov, ki jih je razvila agencija, povečalo zanimanje tretjih držav za preučitev potenciala za uporabo znanja agencija, s tem pa tudi standardov Unije in rešitev, ki presegajo geografsko razsežnost, pri čemer pa je treba zaščititi vire agencije in interese Unije;

8.  obžaluje, da je prišlo zaradi zamude pri uvajanju daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) do spremembe proračuna, ki je zajemala tudi zmanjšanje nepovratnih sredstev Unije v višini neuporabljenega zneska v letu 2017 in zadevala evropsko sodelovanje na področju obalne straže; vendar pozdravlja prizadevanja agencije, da bi prek teh projektov zagotovila operativne storitve, analizo, strokovno znanje in tehnično podporo Komisiji, državam članicam in uporabnikom v pomorskem sektorju; zato jo spodbuja, naj okrepi prizadevanja za odpravo organizacijskih, tehničnih, pravnih in pogodbenih težav, povezanih z začetkom delovanja sistema RPAS;

9.  poziva agencijo, naj v največji možni meri izkoristi potencialno rabo RPAS; poudarja, da so RPAS po naravi večnamenski in se lahko uporabljajo za številne dejavnosti, ki vključujejo plovila in osebe v nevarnosti, spremljanje in zaznavanje onesnaženja morja, vključno z izlitjem nafte in odpadki, pa tudi splošno identifikacijo in sledenje plovil vseh velikosti ter njihovih dejavnosti, vključno s potencialno nezakonitimi dejavnostmi (npr. nezakoniti ribolov, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, nezakonite migracije itd.);

10.  ugotavlja, da v letu 2017 ni bilo primerov nasprotja interesov; pozdravlja trdne notranje kontrole, katerih cilj je, da bi se vsi uslužbenci zavedali obveznosti v zvezi z izjavami o odsotnosti nasprotij interesov;

11.  pozdravlja dejstvo, da je agencija obravnavala vsa priporočila in ugotovitve iz različnih revizij, opravljenih pred letom 2017, in da ni bilo nedokončanih ukrepov, ki bi utegnili negativno vplivati na tveganja, povezana z dejavnostmi agencije v letu 2017;

12.  pozdravlja dejstvo, da služba Komisije za notranjo revizijo in Evropsko računsko sodišča v letu 2017 nista podala kritičnega revizijskega priporočila ali opažanj, na podlagi katerih bi bilo mogoče izraziti pridržek glede letne izjave o zanesljivosti; obžaluje pa, da je revizija ukrepov, ki se v agenciji financirajo v okviru projektov, pokazala, da se agencija sooča s posebnimi izzivi, ko gre za sporazume, sklenjene z več generalnimi direktorati Evropske komisije, ki niso usklajeni in bi jih bilo mogoče različno tolmačiti, pa tudi ko gre za dejstvo, da ni dogovora o skupnih načelih v zvezi z izračunavanjem režijskih stroškov; obžaluje tudi, da ni dogovorjene metodologije v zvezi s polnim povračilom stroškov za ukrepe, ki se financirajo v okviru projektov, poziva Komisijo, naj to metodologijo pripravi v sodelovanju z vsemi agencijami;

13.  ugotavlja, da je bil leta 2017 v skladu s politiko obvladovanja tveganja posodobljen register tveganja, pri posodobitvi pa niso bila ugotovljena kritična tveganja, na podlagi katerih bi utegnil odredbodajalec v letni izjavi o zanesljivosti podati pridržek; ugotavlja tudi, da se v letu 2017 ni pojavilo nobeno od predhodno opredeljenih tveganj;

14.  je seznanjen z rezultati četrte primerjalne analize upravnih odhodkov agencije, ki se je osredotočala predvsem na razmerje med delovnimi mesti ter pokazala, da je 20,42 % (v letu 2016 je ta delež znašal 21,80 %) delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 72,08 % operativnim nalogam, 7,50 % pa nevtralnim nalogam;

15.  ugotavlja, da agencija objavlja razpise prostih delovnih mest na lastnem spletnem mestu in v družbenih medijih, ne pa tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), in sicer zaradi visokih stroškov prevajanja; poziva k rešitvi, ki bi bila ob zagotavljanju preglednosti skladna tudi z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

16.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 75.

(2)

UL C .434, 30.11.2018, str. 75.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 75.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 75.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 108/44, 22.3.2018, str.225

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov