Förfarande : 2018/2188(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0130/2019

Ingivna texter :

A8-0130/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.32

Antagna texter :

P8_TA(2019)0273

BETÄNKANDE     
PDF 190kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.801v02-00 A8-0130/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017

(2018/2188(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017

(2018/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(5), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017

(2018/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(11), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017

(2018/2188(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 86 276 654,33 EUR, vilket utgör en ökning med 22,87 % jämfört med 2016. Ökningen berodde huvudsakligen på byråns utökade mandat. Byråns budget kommer uteslutande från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,04 %, vilket utgör en liten minskning med 0,03 % jämfört med 2016, och en genomförandegrad för betalningsbemyndiganden på 96,25 %, vilket är en minskning med 1,55 %.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet beklagar djupt den höga graden av annulleringar av överföringar från 2016 till 2017, till ett belopp av 792 182 EUR eller 23,30 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket utgör en väsentlig ökning med 12,12 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder ett antal särskilda centrala resultatindikatorer för att mäta genomförandet av dess årliga arbetsprogram och att byråns utvärdering utgör det viktigaste instrumentet för att bedöma mervärdet av dess verksamhet. Parlamentet noterar byråns konstruktiva tillvägagångssätt, med tonvikt på både fleråriga och årliga strategiska mål och på en korrekt utvärdering av om dessa mål har uppnåtts. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån endast använder budgetgenomförandegraden som den huvudsakliga centrala resultatindikatorn för att förbättra budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån lyckades med sina uppgifter till följd av utökningen av dess mandat och att dess kvalitetssystem för besök och inspektioner konsoliderades.

5.  Europaparlamentet noterar att den höga kvaliteten på de informationssystem och databaser som utvecklats av byrån har lett till ett ökat intresse från tredjeländers sida för att utforska möjligheterna att exportera byråns kunskaper och, i förlängningen, unionens standarder och lösningar, utöver den geografiska dimensionen, samtidigt som byråns resurser och unionens intressen skyddas.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån delar synergier med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk när det gäller service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna i Lissabon. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån samarbetar med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån när det gäller den europeiska kustbevakningstjänsten.

7.  Europaparlamentet välkomnar att byrån eftersträvar synergieffekter från åtgärder med andra EU-byråer i syfte att öka ändamålsenligheten och effektiviteten samt minska kostnaderna. Parlamentet välkomnar och uppmuntrar i detta sammanhang byråns samarbete med andra EU-byråer till stöd för EU:s migrationsagenda, såsom byråns tillhandahållande av ett ökande antal tjänster till Frontex. Parlamentet uppmuntrar byrån att samarbeta med andra EU-byråer för att hantera flyktingkrisen, även när det gäller mycket viktig verksamhet som inte ingår i dess ursprungliga mandat, såsom att bidra med kunskap, operativt stöd och personal för att hjälpa till med att hantera flyktingkrisen.

8.  Europaparlamentet beklagar att förseningar i det fjärrstyrda luftfartygssystemets (RPAS) operationer resulterade i en budgetändring som omfattade en minskning av unionens bidrag motsvarande det belopp som inte användes under 2017 och som avsåg det europeiska samarbetet om kustbevakningsuppgifter. Parlamentet välkomnar dock byråns insatser för att genom dessa projekt tillhandahålla operativa tjänster, analyser, sakkunskap och tekniskt stöd till kommissionen, medlemsstaterna och användarna inom sjöfartssektorn. Parlamentet uppmuntrar därför byrån att öka sina insatser för att övervinna organisatoriska, tekniska, rättsliga och avtalsmässiga problem i samband med genomförandet av RPAS-operationer.

9.  Europaparlamentet uppmanar byrån att dra största möjliga nytta av den potentiella användningen av RPAS. Parlamentet betonar att RPAS har flera användningsområden och kan användas för en rad verksamheter som omfattar fartyg och personer i nöd, övervakning och upptäckt av havsföroreningar, inklusive oljeutsläpp och skräp, samt allmän identifiering och spårning av fartyg av alla storlekar och deras verksamhet, inbegripet identifiering av potentiellt olaglig verksamhet (t.ex. olagligt fiske, narkotikahandel, olaglig migration osv.).

10.  Europaparlamentet betonar att byråns kompetens och interna kapacitet gör det möjligt att utöka dess verksamhet och tjänster till en mer internationell nivå, vilket skulle bidra till att öka inverkan av EU:s regelverk och säkerhets- och miljönormer.

11.  Europaparlamentet noterar att den oberoende externa utvärderingen av genomförandet av byråns inrättandeförordning ägde rum 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att resultatet var positivt, med slutsatsen att byrån skapar ett mervärde inom alla sina områden och för alla sina intressenter.

Personalpolitik

12.  Europaparlamentet noterar att 98,58 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 212 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 202 tillåtna tjänster 2016) hade 205 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 44 kontraktsanställda och 19 utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

13.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen hos byråns styrelseledamöter, där 46 av 56 personer är män och 10 är kvinnor. Parlamentet erfar från byrån att utnämningen av byråns styrelse ingår i kommissionens och medlemsstaternas ansvarsområde. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de lägger fram sina nomineringar för styrelseledamöter.

14.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit kommissionens standardbeslut avseende policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier, och att man håller på att utnämna och utbilda konfidentiella rådgivare.

15.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster också på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns svar avseende de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar att byrån i sitt svar angav att den införde modulerna för e-upphandling i början av 2018.

17.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att byrån inte systematiskt kontrollerade priser och uttagna påslag mot leverantörernas offerter och fakturor till entreprenören för inköp av programvarulicenser. Parlamentet konstaterar utifrån byråns svar att den kommer att påminna de projektansvariga om att konsekvent kontrollera dessa priser och kommer att uppmana den upphandlande myndigheten att be entreprenören att tillhandahålla information om priserna. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen av denna fråga.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

18.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån tillämpar sin strategi för att förebygga och upptäcka bedrägerier och att ett antal specifika åtgärder fortfarande genomförs, bl.a. kurser om etik och integritet.

19.  Europaparlamentet noterar att inga fall av intressekonflikter rapporterades 2017. Parlamentet välkomnar de kraftfulla interna kontrollerna som syftar till att göra all personal medveten om skyldigheterna i samband med försäkran om att det inte föreligger någon intressekonflikt.

Internkontroller

20.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) granskade de projektfinansierade åtgärderna vid byrån, och kom fram till att lednings- och kontrollsystemen i detta ärende är korrekt utformade och effektivt och ändamålsenligt genomförda. Parlamentet påpekar med viss oro att IAS utfärdade tre rekommendationer, av vilka byrån endast godtog en, trots att de två förkastade rekommendationerna klassificerades som ”mycket viktiga”. Parlamentet noterar byråns motivering till förkastandet, med en begäran om att kommissionen ska utarbeta övergripande riktlinjer för projektfinansierade åtgärder och beräkningen av byråernas kostnader för projektfinansierade åtgärder.

21.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision granskade byråns förvaltnings- och kontrollsystem för mänskliga resurser, och konstaterade att de är adekvata och kan stödja byrån när det gäller att uppnå de strategiska målen. Parlamentet noterar att IAS utfärdade tre rekommendationer som klassificerades som ”viktiga” och två som klassificerades som ”önskvärda”, som byrån godtog och för vilka den har utarbetat en handlingsplan för att tillgodose behovet av förbättringar. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om läget avseende de åtgärder som vidtagits.

22.  Europaparlamentet noterar att i enlighet med policyn för riskhantering uppdaterades riskregistret 2017, och att denna uppdatering inte ledde till några kritiska risker som skulle kunna leda till en formell reservation avseende utanordnarens årliga revisionsförklaring. Parlamentet noterar vidare att ingen av de risker som tidigare identifierats blev verklighet under 2017.

Övriga kommentarer

23.  Europaparlamentet noterar byråns preliminära insatser för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet framhåller emellertid att byrån inte har vidtagit några ytterligare åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o

o o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den …2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

22.1.2019

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017

(2018/2188(DEC))

Föredragande av yttrande: Innocenzo Leontini

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner som ligger till grund för Europeiska sjösäkerhetsbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byrån genomförde 63,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, vilket utgör 98,04 % av den totala budgeten för året, och 55,1 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, vilket utgör 97,32 % av den totala budgeten, med beaktande av de anslag som godkänts för 2017 års budget (C1) och den automatiska överföringen (C8).

3.  Europaparlamentet noterar att 2017 var det första hela verksamhetsåret efter att byråns uppdrag utvidgades i slutet av 2016. Parlamentet välkomnar trepartssamarbetet mellan byrån, Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) och EFCA (Europeiska fiskerikontrollbyrån), som trädde i kraft 2017, i syfte att förbättra effektiviteten och kostnadseffektiviteten.

4.  Europaparlamentet välkomnar att byrån eftersträvar synergieffekter från åtgärder med andra EU-byråer i syfte att öka ändamålsenligheten och effektiviteten samt minska kostnaderna. Parlamentet välkomnar och uppmuntrar i detta sammanhang byråns samarbete med andra EU-byråer till stöd för EU:s migrationsagenda, såsom byråns tillhandahållande av ett ökande antal tjänster till Frontex. Parlamentet uppmuntrar byrån att samarbeta med andra EU-byråer för att hantera flyktingkrisen, även när det gäller mycket viktig verksamhet som inte ingår i dess ursprungliga mandat, såsom att bidra med kunskap, operativt stöd och personal för att hjälpa till med att hantera flyktingkrisen.

5.  Europaparlamentet betonar att byråns kompetens och interna kapacitet gör det möjligt att utöka dess verksamhet och tjänster till en mer internationell nivå, vilket skulle bidra till att öka inverkan av EU:s regelverk och säkerhets- och miljönormer.

6.  Europaparlamentet välkomnar det mycket positiva resultatet av den oberoende externa utvärderingen av byråns resultat, dess effektivitet och arbetsmetoder, dvs. att byrån skapar ett mervärde inom alla sina områden och för alla sina intressenter. Parlamentet är också medvetet om det positiva resultatet när det gäller att få valuta för pengarna jämfört med alternativa modeller för tillhandahållande på nationell eller regional nivå. Parlamentet uppskattar att ingen av byråns verksamheter överlappar medlemsstaternas verksamheter.

7.  Europaparlamentet noterar att den höga kvaliteten på de informationssystem och databaser som utvecklats av byrån har lett till ett ökat intresse från tredjeländers sida för att utforska möjligheterna att exportera byråns kunskaper och, i förlängningen, unionens standarder och lösningar, utöver den geografiska dimensionen, samtidigt som byråns resurser och unionens intressen skyddas.

8.  Europaparlamentet beklagar att förseningar i det fjärrstyrda luftfartygssystemets (RPAS) operationer resulterade i en budgetändring som omfattade en minskning av unionens bidrag motsvarande det belopp som inte användes under 2017 och som avsåg det europeiska samarbetet om kustbevakningsuppgifter. Parlamentet välkomnar dock byråns insatser för att genom dessa projekt tillhandahålla operativa tjänster, analyser, sakkunskap och tekniskt stöd till kommissionen, medlemsstaterna och användarna inom sjöfartssektorn. Parlamentet uppmuntrar därför byrån att öka sina insatser för att övervinna organisatoriska, tekniska, rättsliga och avtalsmässiga problem i samband med genomförandet av RPAS-operationer.

9.  Europaparlamentet uppmanar byrån att dra största möjliga nytta av den potentiella användningen av RPAS. Parlamentet betonar att RPAS har flera användningsområden och kan användas för en rad verksamheter som omfattar fartyg och personer i nöd, övervakning och upptäckt av havsföroreningar, inklusive oljeutsläpp och skräp, samt allmän identifiering och spårning av fartyg av alla storlekar och deras verksamhet, inbegripet identifiering av potentiellt olaglig verksamhet (t.ex. olagligt fiske, narkotikahandel, olaglig migration osv.).

10.  Europaparlamentet noterar att inga fall av intressekonflikter rapporterades 2017. Parlamentet välkomnar de kraftfulla interna kontrollerna som syftar till att göra all personal medveten om skyldigheterna i samband med försäkran om att det inte föreligger någon intressekonflikt.

11.  Europaparlamentet välkomnar att hänsyn tagits till alla rekommendationer och iakttagelser från olika revisioner från åren före 2017 och att det inte fanns några pågående åtgärder som skulle kunna ha en negativ inverkan på de risker som är kopplade till byråns verksamhet under 2017.

12.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionens tjänst för internrevision och revisionsrätten inte utfärdade några kritiska revisionsrekommendationer eller gjorde några kritiska granskningsiakttagelser under 2017 som skulle kunna leda till en reservation i den årliga revisionsförklaringen. Parlamentet beklagar dock att en granskning av projektfinansierade åtgärder vid byrån visade att den står inför särskilda utmaningar när det gäller det avtal som ingåtts med flera av kommissionens generaldirektorat, som inte är harmoniserade och som skulle kunna tolkas på olika sätt, samt att det inte finns någon överenskommelse om gemensamma principer för beräkningen av allmänna omkostnader. Parlamentet beklagar också att det inte finns någon överenskommen metod för projektfinansierade åtgärder avseende ersättning för fullständiga kostnader. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med alla byråer utarbeta en sådan metod.

13.  Europaparlamentet noterar att i enlighet med policyn för riskhantering uppdaterades riskregistret 2017, och att denna uppdatering inte ledde till några kritiska risker som skulle kunna leda till en formell reservation avseende utanordnarens årliga revisionsförklaring. Parlamentet noterar vidare att ingen av de risker som tidigare identifierats blev verklighet under 2017.

14.  Europaparlamentet noterar resultaten av den fjärde jämförande undersökningen av byråns administrativa utgifter, med särskilt fokus på andelen arbetstillfällen, med 20,42 % (21,80 % år 2016) av arbetstillfällena som avsåg administrativt stöd och samordning, 72,08 % som avsåg operativa uppgifter och 7,50 % som avsåg neutrala uppgifter.

15.  Europaparlamentet noterar att byrån offentliggör meddelanden om lediga tjänster på sin egen webbplats och i sociala medier, men inte på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats på grund av höga översättningskostnader. Parlamentet efterlyser en lösning som stämmer överens med principen om sund ekonomisk förvaltning, samtidigt som transparens säkerställs.

16.  Europaparlamentet föreslår att byråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11, 2018, s. 75.

(2)

EUT C 434, 30.11, 2018, s. 75.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11, 2018, s. 75.

(8)

EUT C 434, 30.11, 2018, s. 75.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108/44, 22.03.2018, s. 225.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy