Процедура : 2018/2187(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0131/2019

Внесени текстове :

A8-0131/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.36

Приети текстове :

P8_TA(2019)0277

ДОКЛАД     
PDF 217kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година

(2018/2187(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година

(2018/2187(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(5), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0131/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година

(2018/2187(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(11), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0131/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година

(2018/2187(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0131/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската фондация за обучение („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 20 144 089 EUR, което представлява намаление от 3,62% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява почти изцяло от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата, в своя доклад относно годишните отчети на Фондацията за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,93%, което представлява леко намаление с 0,06% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 97,97%, което представлява увеличение с 0,31% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост, че равнището на анулираните бюджетни кредити на Фондацията, пренесени от 2016 към 2017 г., възлиза на 42 925 EUR, което представлява 9,16% от общия размер на пренесените суми, въпреки значителното намаление от 8,42% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от изпълнението

3.  отбелязва със задоволство, че Фондацията използва определени ключови показатели за ефективност (КПЕ), в допълнение към други показатели за производителност и качество, за да оцени добавената стойност, осигурена от нейните дейности, и да подобри управлението на бюджета си;

4.  приветства подкрепата и допълняемостта, осигурявани от Фондацията за външните политики, и по-специално политиките за разширяване и за съседство, както и за инструментите на външната политика на Съюза; приветства приноса на Фондацията за двустранната външна помощ, свързана с политическия диалог и процесите на Съюза за докладване; потвърждава готовността на Фондацията за по-активно участие в дейностите по професионално образование и обучение (ПОО), включени в помощта на Съюза, предоставяна на трети държави, и насърчава нейното желание да подкрепя помощта от Съюза с цел засилване на реформата на ПОО в световен мащаб;

5.  признава работата на Фондацията за подкрепа на държавите – партньорки на Съюза във връзка с използването на техните човешки ресурси чрез реформа на системите за образование и обучение, както и на пазара на труда, в контекста на политиката на Съюза в областта на външните отношения; приветства дейностите на Фондацията, насочени към развитието на умения и улесняване на ученето през целия живот, с цел подпомагане на държавите партньорки да подобрят пригодността за заетост и перспективите за заетост на техните граждани;

6.  приветства подкрепата от Фондацията за страните – кандидатки за членство в Съюза в някои области, като например ученето в процеса на работа, непрекъснатото професионално развитие на учителите в рамките на ПОО и обучението по предприемачество; подкрепя усилията на Фондацията в Западните Балкани за модернизиране на системите за професионална квалификация; потвърждава напредъка, постигнат във връзка с развитието и прилагането на националните рамки за професионална квалификация на различни равнища, както и валидирането на неформалното и самостоятелното учене; приветства доклада на Фондацията, озаглавен „Проследяване на развитието на лицата, завършили професионално обучение в страните – кандидатки за членство в ЕС“; насърчава по-нататъшната работа на Фондацията в държавите от Източното партньорство по отношение на специфичните за отделните региони и държави дейности, свързани с повишаване на качеството на професионалните училища, на оборудването и на резултатите от обучението;

7.  приветства дейностите и подкрепата, осигурявана за Централна Азия във връзка с мониторинга на техническата помощ от Съюза, бюджетната подкрепа за тези държави и насърчаването на регионалното сътрудничество в съответствие с Платформата за образование на Централна Азия; подкрепя трайния ангажимент на Централна Азия за общосистемен анализ на политиката и за мониторинг на напредъка в областта на професионалното образование и обучение посредством процеса от Торино;

8.  отбелязва, че Фондацията е постигнала коефициент на приключване на дейността от 93%, със степен на своевременно изпълнение от 88%, че е създала форума за качество в областта на професионалното образование и обучение, както и че е успяла да постигне целите си по 13 от общо 14 КПЕ;

9.  приветства споразуменията и годишните планове за действие на Фондацията за сътрудничество в някои области на политиката, които се припокриват с тези на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Европейския център за развитие на професионалното обучение; оценява факта, че Фондацията играе водеща роля във връзка с договора между агенциите за предоставяне на сравнителни проучвания относно ангажираността на служителите;

Политика относно персонала

10.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,6%, като са били назначени 85 срочно наети служители от общо 88-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 90 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Фондацията са работили 40 договорно наети служители и един командирован национален експерт;

11.  подчертава значението на осигуряването на подходящ персонал и финансови ресурси, които да позволяват на Фондацията да изпълнява своите задачи;

12.  отбелязва, че Фондацията е въвела редица мерки за борба с тормоза и че за всички новоназначени служители е осигурена информационна сесия, представена от доверени съветници;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  отбелязва съществуващите мерки на Фондацията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва, че за лицата, подаващи сигнали за нередности, беше създаден независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, като правният съветник на Фондацията беше определен за кореспондент по етика и почтеност на Фондацията; отбелязва, че ролята на кореспондента на Европейската служба за борба с измамите и на кореспондента на Омбудсмана беше съчетана с ролята на кореспондента по етика и почтеност, за да има един централен канал, чрез който служителите да могат да докладват за нарушения, като същевременно се гарантира независимост и поверителност;

14.  приветства факта, че Фондацията е стартирала задължителна онлайн информационна кампания за борба с измамите сред своя персонал, както и сред своите новоназначени служители, под формата на задължително въвеждащо обучение;

Вътрешен контрол

15.  отбелязва, че през 2017 г. Фондацията е преразгледала своята рамка за вътрешен контрол и че управителният съвет е приел принципите за вътрешен контрол; отчита факта, че оценката се основава на въведените 16 стандарта за вътрешен контрол (СВК); в резултат на това 10 от 16-те СВК са оценени като нуждаещи се единствено от „незначителни подобрения“, и никой от стандартите за вътрешен контрол не се разглежда като нуждаещ се от „значителни подобрения“, нито се констатира „липсата на система“; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки с цел подобряване на положението;

16.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит във връзка с наблюдението на напредъка в областта на професионалното образование и обучение и че одитът е довел до четири препоръки, като три от тях са определени като „важни“, а една от тях – като „желателна“; отбелязва, че за целта Фондацията е разработила план за действие, който трябва да бъде изпълнен през 2018 г.; отбелязва факта, че Фондацията няма неизпълнени одитни препоръки, отправени от IAS преди 2017 г.;

Други коментари

17.  приветства факта, че според Фондацията затрудненията във връзка със сградата на вила Гуалино са преодолени и че нейното настаняване в настоящата сграда е осигурено за обозримото бъдеще;

o

o o

18.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

25.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година

(2018/2187(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволството си, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2017 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. е вярно представено;

2.  приветства подкрепата и взаимното допълване от страна на Фондацията за външните политики, по-специално политиките на разширяване и на съседство, както и на инструментите на външната политика на ЕС; приветства приноса на Фондацията за двустранна външна помощ, свързана с политическия диалог и процесите на Съюза за докладване; потвърждава готовността ѝ за по-активно участие в дейностите в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), съдържащи се в помощта на Съюза, предоставена на трети държави, и насърчава Фондацията да предоставя помощ от Съюза за засилване на реформата на ПОО в световен мащаб;

3.  отчита работата на Фондацията да оказва подкрепа на държавите – партньорки на Съюза да използват човешкия си капитал чрез реформи на системите за образование, обучение и пазара на труда в контекста на политиката на Съюза в областта на външните отношения; приветства дейностите на Фондацията, насочени към развитие на умения и за улесняване на ученето през целия живот, с цел подпомагане на държавите партньорки да подобрят пригодността за заетост и перспективите за заетост на техните граждани;

4.  приветства трайното сътрудничество на Фондацията с другите агенции на Съюза, и по-специално с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), в областите на политиката на ЕС, допринасящи за развитието на човешкия капитал, което позволява значителен обмен на знания;

5.  приветства високия процент на успеваемост през 2017 г. (93%), но отбелязва, че развитието е низходящо в сравнение с предходните години (94% през 2016 г. и 96% през 2015 г.);

6.  подчертава, че е важно да бъдат осигурени достатъчни кадрови и финансови ресурси, които да позволяват на Агенцията да изпълнява своите задачи;

7.  отбелязва, че през 2017 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила одитен доклад относно „Наблюдение на напредъка в областта на професионалното образование и обучение в Европейската фондация за обучение посредством процеса от Торино“ и че Фондацията е изготвила план за действие за справяне с всички потенциални области, в които е необходимо подобрение;

8.  приветства факта, че през 2017 г. правният съветник на Фондацията беше назначен като кореспондент по етика и почтеност на Фондацията, както беше препоръчано от органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  приветства факта, че според Фондацията затрудненията във връзка с помещенията във Вила Гуалино са преодолени и че нейното настаняване в сегашните помещения е осигурено за обозримото бъдеще;

10.  приветства подкрепата от Фондацията за страните — кандидатки за членство в Съюза в области като ученето в процеса на работа, непрекъснатото професионално развитие на учителите в рамките ва ПОО и обучението по предприемачество; подкрепя усилията на Фондацията в Западните Балкани за модернизиране на системите за професионална квалификация; потвърждава напредъка, постигнат в развитието и прилагането на националните рамки за професионална квалификация на различни равнища, както и валидирането на неформалното и самостоятелното учене; приветства доклада на Фондацията, озаглавен „Проследяване на развитието на лицата, завършили професионално обучение в страните — кандидатки за членство в ЕС“; насърчава по-нататъшната работа на Фондацията в държавите от Източното партньорство, както в рамките на регионалните, така и на националните специфични дейности, свързани с повишаване на качеството на професионалните училища, оборудването и доставките;

11.  приветства дейностите и подкрепата в Централна Азия във връзка с мониторинга на техническата помощ от Съюза, бюджетната подкрепа за тези страни и за насърчаването на регионалното сътрудничество в съответствие с Платформата за образование на Централна Азия; подкрепя трайния ангажимент на Централна Азия за общосистемен анализ на политиката и за мониторинг на напредъка на професионалното образование и обучение посредством процеса от Торино.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 108/41, 22.3.2018 г., стр. 211.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност