Procedūra : 2018/2187(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0131/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0131/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.36

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0277

ZIŅOJUMS     
PDF 201kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2187(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(5), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0131/2019),

1.  sniedz Eiropas Izglītības fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(11), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0131/2019),

1.  apstiprina Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0131/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (“Fonds”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 20 144 089 EUR, t. i., par 3,62 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Fonda budžets gandrīz pilnībā tiek finansēts no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Fonda 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija augts, proti, 99,93 %, kas ir nedaudz — par 0,06 % — zemāks nekā 2016. gadā; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 97,97 %, t. i., par 0,31 % augstāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ar bažām atzīmē, ka atceltās no 2016. gada uz 2017. gadu pārnestās Fonda apropriācijas bija 42 925 EUR, t. i., joprojām 9,16 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, lai gan salīdzinājumā ar 2016. gadu tas ir būtisks samazinājums, proti, 8,42 %;

Sniegums

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka līdzās citiem produktivitātes un kvalitātes rādītājiem Fonds izmanto konkrētus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savu darbību pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds atbalsta un papildina Savienības ārējo politiku, it īpaši paplašināšanās un kaimiņattiecību politiku, kā arī ārpolitikas instrumentus; pauž gandarījumu par Fonda ieguldījumu divpusējā ārējā palīdzībā, kas saistīta ar politikas dialogu, un Savienības ziņojumu sniegšanas procesos; atzinīgi vērtē Fonda gatavību spēcīgāk iesaistīties profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jautājumos, kas saistīti ar Savienības piešķirto atbalstu trešām valstīm, un mudina Fondu būt gatavam atbalstīt Savienības sniegto palīdzību PIA reformas nostiprināšanai pasaules mērogā;

5.  atzinīgi vērtē darbu, ko Fonds veic, lai Savienības ārējo attiecību politikas kontekstā atbalstītu cilvēkkapitāla izmantošanu ES partnervalstīs, tām reformējot savas izglītības, apmācības un darba tirgus sistēmas; atzinīgi vērtē ar prasmju pilnveidošanu un mūžizglītības veicināšanu saistītās Fonda darbības, kas tiek īstenotas, lai atbalstītu partnervalstis, tām uzlabojot savu iedzīvotāju nodarbināmību un nodarbinātības izredzes;

6.  atzinīgi vērtē Fonda sniegto atbalstu Savienības kandidātvalstīm tādās jomās kā mācīšanās darbavietā, PIA jomā strādājošo pasniedzēju pastāvīga profesionālā pilnveide un uzņēmējdarbības apguve; atbalsta Fonda centienus, kas vērsti uz kvalifikāciju sistēmas un kvalifikāciju modernizēšanu Rietumbalkānos; atzīst progresu, kas panākts nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izstrādē un īstenošanā dažādos līmeņos, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanā (VINFIL); atzinīgi vērtē Fonda ziņojumu par profesionālās izglītības iestāžu absolventu apzināšanu ES kandidātvalstīs; mudina Fondu turpināt darboties Austrumu partnerības valstīs, iesaistoties gan reģionālās, gan konkrētā valstī īstenotās darbībās, kas saistītas ar profesionālās izglītības iestāžu, aprīkojuma un rezultātu kvalitātes uzlabošanu;

7.  atzinīgi vērtē Vidusāzijā veiktās darbības un īstenoto atbalstu attiecībā uz Savienības tehniskās palīdzības un budžeta atbalsta uzraudzību šajās valstīs un reģionālās sadarbības veicināšanu saskaņā ar Vidusāzijas izglītības platformu (CAEP); atbalsta Turīnas procesā veikto Vidusāzijas pastāvīgo iesaisti sistēmiskā politikas analīzē un PIA jomā gūtā progresa uzraudzībā;

8.  atzīmē, ka Fonda darbību izpildes līmenis bija 93 %, bet savlaicīgas izpildes līmenis — 88 %, ka tas ieviesa profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kvalitātes forumu un ka savus mērķrādītājus tas sasniedza attiecībā uz 13 no 14 galvenajiem snieguma rādītājiem;

9.  atzinīgi vērtē Fonda vienošanās un gada darbības plānus attiecībā uz sadarbību politikas jomās, kas pārklājas ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda un ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra darbu; atzinīgi vērtē to, ka Fonds ieņēma vadošo pozīciju attiecībā uz aģentūru līgumu par kritērijos balstītu personāla iesaistes aptauju nodrošināšanu;

Personāla politika

10.  atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,6 % no Fonda štata vietām un ka bija aizpildītas 85 no 88 pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2016. gadā bija apstiprinātas 90 vietas); atzīmē, ka papildus tam 2017. gadā Fondā strādāja arī 40 līgumdarbinieki un viens norīkotais valsts eksperts;

11.  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstošus cilvēkresursus un finanšu resursus, lai Fonds varētu pildīt savus uzdevumus;

12.  atzīmē, ka Fonds ir ieviesis vairākus aizskarošas izturēšanās novēršanas pasākumus un ka visi jaunpienācēji apmeklē informatīvu sesiju, ko vada konfidenciāli konsultanti;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  pieņem zināšanai Fonda pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā un trauksmes cēlēju aizsardzībā; atzīmē, ka tika izveidota neatkarīga informācijas izpaušanas, padomdošanas un konsultāciju struktūra trauksmes cēlējiem, Fonda juridisko padomnieku ieceļot par Fonda ētikas un godprātības korespondentu; atzīmē, ka ar ētikas un godprātības korespondenta lomu tika apvienota Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai korespondenta un Ombuda korespondenta loma, lai izveidotu vienotu, neatkarīgu un konfidenciālu centrālu kanālu, ko personāls var izmantot, lai ziņotu par pārkāpumiem;

14.  atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz krāpšanas apkarošanu Fonds ieviesa obligātu tiešsaistes informētības palielināšanas sesiju, kas paredzēta gan jau esošajam personālam, gan jaunpienācējiem un kas izpaužas kā obligāta ievadsesija;

Iekšējā kontrole

15.  atzīmē, ka Fonds 2017. gadā pārskatīja savu iekšējās kontroles satvaru un ka tā valde pieņēma iekšējās kontroles principus; pieņem zināšanai, ka novērtējuma pamatā bija 16 ieviestie iekšējās kontroles standarti (IKS) un ka rezultātā 10 no šiem 16 IKS tika atzīti par “nedaudz uzlabojamiem” un neviens no IKS netika atzīts par “būtiski uzlabojamu” vai par tādu, kam “nav ieviesta sistēma”; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par situācijas uzlabošanas pasākumiem;

16.  atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par PIA progresa uzraudzību un ka revīzija noslēdzās ar četriem ieteikumiem, no kuriem trīs bija norādīti kā “svarīgi” un viens — kā “vēlams”; atzīmē, ka tāpēc Fonds izstrādāja rīcības plānu, kas īstenojams 2018. gadā; pieņem zināšanai, ka Fondam nav neizpildītu revīzijas ieteikumu, ko IAS būtu sniedzis pirms 2017. gada;

Citi komentāri

17.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds uzskata, ka ar Villa Gualino telpām saistītās problēmas ir pārvarētas un tuvākajā nākotnē ir nodrošināta Fonda atrašanās vieta pašreizējās telpās;

o

o o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju(14) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

25.1.2019

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2187(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Fonda 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2017. gada 31. decembrī;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds atbalsta un papildina Savienības ārpolitikas jomas, it īpaši paplašināšanās un kaimiņattiecību politiku, kā arī ārpolitikas instrumentus; pauž gandarījumu par Fonda ieguldījumu ar ārējo palīdzību saistītajā divpusējā politikas dialogā un Savienības ziņojumu sniegšanas procesos; atzinīgi vērtē Fonda gatavību spēcīgāk iesaistīties profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jautājumos saistībā ar Savienības piešķirto atbalstu trešām valstīm un mudina Fondu būt gatavam atbalstīt Savienības sniegto palīdzību PIA reformas nostiprināšanai pasaules mērogā;

3.  atzinīgi vērtē darbu, ko Fonds veic, lai Savienības ārējo attiecību politikas kontekstā atbalstītu cilvēkkapitāla izmantošanu ES partnervalstīs, tām reformējot savas izglītības, apmācības un darba tirgus sistēmas; atzinīgi vērtē ar prasmju pilnveidošanu un mūžizglītības veicināšanu saistītās Fonda darbības, kas tiek īstenotas, lai atbalstītu partnervalstis, tām uzlabojot savu iedzīvotāju nodarbināmību un nodarbinātības izredzes;

4.  atzinīgi vērtē Fonda pastāvīgo sadarbību ar pārējām Savienības aģentūrām, it īpaši Cedefop, ar cilvēkkapitāla attīstības veicināšanu saistītajās ES politikas jomās, tādējādi nodrošinot būtisku zināšanu apmaiņu;

5.  atzinīgi vērtē augsto darbību īstenošanas rādītāju 2017. gadā (93 %), taču norāda, ka šis rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem (2016. gadā — 94 % un 2015. gadā — 96 %) ir pazeminājies;

6.  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu personālu un finanšu resursus, lai ļautu Aģentūrai pildīt tās uzdevumus;

7.  norāda, ka 2017. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests nāca klajā ar revīzijas ziņojumu “Profesionālās izglītības un apmācības jomā gūtā progresa uzraudzība Eiropas Izglītības fondā, īstenojot Turīnas procesu” un ka Fonds ir sagatavojis rīcības plānu, lai pievērstos iespējamām jomām, kurās jāveic uzlabojumi;

8.  atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā Fonda juridiskais padomnieks tika iecelts par ETF Ētikas un integritātes korespondentu, kā bija ieteikusi budžeta izpildes apstiprinātājiestāde;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds uzskata, ka ar Villa Gualino telpām saistītās problēmas ir pārvarētas un tuvākajā nākotnē ir nodrošināta Fonda atrašanās vieta pašreizējās telpās;

10.  atzinīgi vērtē Fonda sniegto atbalstu Savienības kandidātvalstīm tādās jomās kā mācīšanās darbavietā, PIA jomā strādājošo skolotāju pastāvīga profesionālā pilnveide un uzņēmējdarbības apguve; atbalsta ETF centienus, kas vērsti uz kvalifikāciju sistēmas un kvalifikāciju modernizēšanu Rietumbalkānos; atzīst progresu, kas panākts nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izstrādē un īstenošanā dažādos līmeņos, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanā (VINFIL); atzinīgi vērtē Fonda ziņojumu par profesionālās izglītības iestāžu absolventu apzināšanu ES kandidātvalstīs; mudina ETF turpināt darboties Austrumu partnerības valstīs, iesaistoties gan reģionālās, gan konkrētā valstī īstenotās darbībās, kas saistītas ar profesionālās izglītības iestāžu, aprīkojuma un rezultātu kvalitātes uzlabošanu;

11.  atzinīgi vērtē Vidusāzijā veiktās darbības un īstenoto atbalstu attiecībā uz Savienības tehniskās palīdzības un budžeta atbalsta uzraudzību šajās valstīs un reģionālās sadarbības veicināšanu saskaņā ar Vidusāzijas izglītības platformu (CAEP); atbalsta Vidusāzijas pastāvīgo iesaistīšanos sistēmiskā politikas analīzē un PIA jomā gūtā progresa uzraudzībā, īstenojot Turīnas procesu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018, 184. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018, 184. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018, 184. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018, 184 lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 108/41, 22.3.2018., 211. lpp.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika