Postup : 2018/2199(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0132/2019

Předložené texty :

A8-0132/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.39

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0280

ZPRÁVA     
PDF 184kWORD 48k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu (ESA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(5), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2019),

1.  uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(9), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(10), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Zásobovací agentury Euratomu (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 123 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírný pokles o 1,6 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra čerpání prostředků na závazky 98,88 %, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 4,54 %; se znepokojením však konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 74,64 %, což oproti roku 2016 představuje pokles o 11,48 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  vítá skutečnost, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 činily 148,09 EUR, čili 1,44 % z celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 2,07 %;

Výkonnost

3.  na základě zprávy agentury bere na vědomí, že v roce 2017 zpracovala 320 transakcí, včetně smluv, dodatků a oznámení, a v souladu s jejím mandátem nadále nesla odpovědnost za společnou politiku Unie v oblasti jaderných dodávek s cílem zajistit bezpečnost dodávek jaderného materiálu; uznává dlouhodobé úsilí agentury o diverzifikaci zdrojů dodávek;

Personální politika

4.  konstatuje, že agentura měla z celkového počtu 25 pracovních míst schválených plánem pracovních míst na konci roku 2017 stejně jako v roce 2016 17 zaměstnanců a že všichni byli úředníky Komise;

Ostatní připomínky

5.  konstatuje, že Spojené království vyslovilo svůj záměr vystoupit z Unie, včetně Euratomu; konstatuje, že od data vystoupení bude Spojené království samo odpovědné za zajišťování souladu se svými mezinárodními závazky vyplývajícími z jeho členství v Mezinárodní agentuře pro atomovou agenturu a z různých mezinárodních dohod a úmluv, jichž je smluvní stranou; zejména konstatuje, že Spojené království musí vytvořit vlastní systém jaderných záruk a vyjednat dvoustranné dohody o jaderné spolupráci s různými zeměmi, na něž se nyní vztahují dohody Euratomu; vyzývá agenturu, aby průběžně sledovala aktuální situaci a informovala orgán příslušný k udělení absolutoriu o vývoji v této věci;

o

o o

6.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(11) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018,s. 188.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018,s. 188.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(6)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018,s. 188.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018,s. 188.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(11)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí