Menetlus : 2018/2199(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0132/2019

Esitatud tekstid :

A8-0132/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.39

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0280

RAPORT     
PDF 167kWORD 48k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

Euratomi Tarneagentuuri (ESA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2199(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012(4), eriti selle artiklit 68,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(5), eriti selle artiklit 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0132/2019),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(8), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012(9), eriti selle artiklit 68,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(10), eriti selle artiklit 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0132/2019),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0132/2019),

A.  arvestades, et Euratomi Tarneagentuuri (edaspidi „agentuur“) tulude ja kulude aruande kohaselt oli agentuuri 2017. aasta lõplik eelarve 123 000 eurot, mis oli 2016. aastaga võrreldes veidi (1,6 %) väiksem; arvestades, et agentuuri kogu eelarve tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 98,88 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 4,54 % kõrgem; märgib siiski murega, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 74,64 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 11,48 % madalam;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  tunneb heameelt selle üle, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 148,09 eurot, mis moodustas kogu üle kantud summast 1,44 % ja oli 2016. aastaga võrreldes 2,07 % väiksem;

Tulemused

3.  võtab teadmiseks, et 2017. aastal menetles agentuur 320 tehingut, sealhulgas lepingud, muudatused ja teavitused, ning võttis jätkuvalt vastutuse liidu ühise tuumavarustuspoliitika eest kooskõlas oma põhikirjajärgsete volitustega, et tagada tuumamaterjalide tarnekindlus; tunnustab agentuuri jätkuvaid jõupingutusi tarneallikate mitmekesistamiseks;

Personalipoliitika

4.  märgib, et 2017. aasta lõpus oli agentuuril ametikohtade loetelu alusel lubatud 25 töötajast 17 töötajat, kellest kõik olid komisjoni ametnikud, ning nii oli see ka 2016. aastal;

Muud märkused

5.  märgib, et Ühendkuningriik on avaldanud soovi liidust, sealhulgas Euratomist, välja astuda; märgib, et väljaastumise kuupäevast alates on Ühendkuningriigil ainuvastutus tagada selliste rahvusvaheliste kohustuste täitmine, mis tulenevad Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri liikmesusest ning mitmesugustest rahvusvahelistest lepingutest ja konventsioonidest, mille osaline ta on; märgib eelkõige, et Ühendkuningriik peab kehtestama oma tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete korra ja pidama läbirääkimisi kahepoolsete tuumaenergiaalaste koostöölepingute sõlmimiseks eri riikidega, kes on nüüd hõlmatud Euratomi lepingutega; kutsub agentuuri üles olukorda arvesse võtma ja pidevalt jälgima ning teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigist selles valdkonnas toimuvatest muutustest;

o

o o

6.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(11) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 188.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 188.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(6)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 188.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 188.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(10)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika