Postupak : 2018/2199(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0132/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0132/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.39

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0280

IZVJEŠĆE     
PDF 174kWORD 55k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2199(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.

(2018/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 68.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma(5), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  daje razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.

(2018/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(9), a posebno njezin članak 68.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma(10), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.

(2018/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

A.   budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima Agencije za opskrbu Euratoma („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 123 000 EUR, što je smanjenje od 1,6 % u odnosu na 2016. godinu; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,88 %, što je povećanje od 4,54 % u odnosu na 2016.; sa zabrinutošću, međutim, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 74,64 %, što je smanjenje od 11,48 % u odnosu na 2016.;

Ukidanje prijenosa

2.  pozdravlja činjenicu da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 148,09 EUR, što predstavlja 1,44 % ukupnog prenesenog iznosa, i smanjenje od 2,07 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  prima na znanje da je Agencija 2017. obradila 320 transakcija, uključujući ugovore, izmjene postojećih ugovora i obavijesti te nastavila preuzimati odgovornost za zajedničku politiku opskrbe nuklearnom energijom u Uniji u skladu sa svojim zakonskim mandatom, kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe nuklearnim materijalima; prima na znanje trajne napore Agencije u pogledu raznolikosti izvora opskrbe;

Kadrovska politika

4.  napominje da je Agencija krajem 2017. imala 17 zaposlenika koji su svi bili dužnosnici Komisije, od njih 25 odobrenih u skladu s planom radnih mjesta iz 2016.;

Ostale primjedbe

5.  prima na znanje da je Ujedinjena Kraljevina dostavila svoju odluku o povlačenju iz Unije, uključujući iz Euratoma; napominje da će od datuma povlačenja Ujedinjena Kraljevina imati isključivu odgovornost za poštovanje svojih međunarodnih obveza koje proizlaze iz njezina članstva u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i iz raznih međunarodnih ugovora i konvencija kojih je potpisnica; posebno primjećuje da Ujedinjena Kraljevina mora uspostaviti vlastiti režim za nuklearnu sigurnost i pregovarati o bilateralnim sporazumima o nuklearnoj suradnji s različitim državama koje su sada obuhvaćene sporazumima Euratoma; poziva Agenciju da prati razvoj situacije te da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja u tom pogledu;

o

o o

6.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(11) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 188.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 188.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 41, 15.2.2008., str. 15.

(6)

SL C 434, 30.11.2018., str. 188.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 188.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(10)

SL L 41, 15.2.2008., str. 15.

(11)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti