Procedūra : 2018/2199(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0132/2019

Pateikti tekstai :

A8-0132/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.39

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0280

PRANEŠIMAS     
PDF 179kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

dėl Euratomo tiekimo agentūros (ESA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2199(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2199(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(5), ypač į jo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0132/2019),

1.  patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2199(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(9), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(10), ypač į jo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0132/2019),

1.  pritaria Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2199(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0132/2019),

A.  kadangi, remiantis Euratomo tiekimo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 123 000 EUR, t. y. šiek tiek (1,6 proc.) mažesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 98,88 proc., t. y. 4,54 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; tačiau susirūpinęs pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 74,64 proc., t. y. 11,48 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  teigiamai vertina tai, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 148,09 EUR, t. y. 1,44 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 2,07 proc. mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją pažymi, kad Agentūra 2017 m. įvykdė 320 operacijų, įskaitant sutartis, jų pakeitimus ir pranešimus, ir toliau prisiėmė atsakomybę už Sąjungos bendrą branduolinės energijos tiekimo politiką pagal savo teisės aktais nustatytus įgaliojimus, siekdama užtikrinti branduolinių medžiagų tiekimo saugumą; pripažįsta nuolatines Agentūros pastangas įvairinti tiekimo šaltinius;

Personalo politika

4.  pabrėžia, kad 2017 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 17 darbuotojų (visi jie – Komisijos pareigūnai) iš 25 patvirtintų etatų plane, t. y. tiek pat, kaip ir 2016 m.;

Kitos pastabos

5.  pažymi, kad Jungtinė Karalystė (JK) pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos, įskaitant Euratomą; pažymi, kad nuo išstojimo dienos JK bus pati atsakinga už savo tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su jos naryste Tarptautinėje atominės energijos agentūroje ir įvairiomis tarptautinėmis sutartimis bei konvencijomis, kurių šalis ji yra, vykdymo užtikrinimą; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad JK turi nustatyti savo branduolinės saugos garantijų režimą ir derėtis dėl dvišalio bendradarbiavimo branduolinės energijos srityje su įvairiomis šalimis, kurioms šiuo metu taikomi Euratomo susitarimai; ragina Agentūrą nuodugniai sekti ir atnaujinti informaciją apie padėtį, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

o

o o

6.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(11) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30,p. 188.

(2)

OL C 434, 2018 11 30,p. 188.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(6)

OL C 434, 2018 11 30,p. 188.

(7)

OL C 434, 2018 11 30,p. 188.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(10)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(11)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika