Procedūra : 2018/2199(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0132/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0132/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.39

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0280

ZIŅOJUMS     
PDF 179kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2199(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2199(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(5), un jo īpaši tā 8. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0132/2019),

1.  sniedz Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2199(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(9), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(10), un jo īpaši tā 8. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0132/2019),

1.  apstiprina Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2199(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Euratom Apgādes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0132/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Euratom Apgādes aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu finanšu pārskatiem tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 123 000 EUR, t. i., nedaudz — par 1,6 % — mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 98,88 %, t. i., par 4,54 % lielāks nekā 2016. gadā; tomēr ar bažām atzīmē arī to, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 74,64 %, t. i., par 11,48 % zemāks nekā 2016. gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  atzinīgi vērtē to, ka tika atcelti 148,09 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 1,44 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 2,07 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  norāda, ka Aģentūra ir informējusi, ka 2017. gadā tā ir apstrādājusi 320 darījumu, tostarp līgumus, grozījumus un paziņojumus, un turpināja īstenot atbildību par Savienības kopējo kodolenerģijas piegādes politiku atbilstīgi tās tiesību aktos noteiktajam pilnvarojumam, lai nodrošinātu kodolmateriālu piegādes drošību; ņem vērā Aģentūras pastāvīgos centienus dažādot piegādes avotus;

Personāla politika

4.  atzīmē, ka Aģentūrā no 25 vietām, kas atļautas saskaņā ar štatu sarakstu, 2017. gada beigās tāpat kā 2016. gadā strādāja 17 darbinieki, kuri visi bija Komisijas ierēdņi;

Citi komentāri

5.  norāda, ka Apvienotā Karaliste ir darījusi zināmu savu nodomu izstāties no Savienības, tostarp Euratom; norāda, ka no izstāšanās datuma Apvienotā Karaliste būs pilnībā atbildīga par to, lai tiktu izpildītas starptautiskās saistības, kas izriet no tās dalības Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūrā un no dažādiem starptautiskiem līgumiem un konvencijām, kurās tā ir līgumslēdzēja puse; jo īpaši norāda, ka Apvienotajai Karalistei ir jāizveido pašai savs kodoldrošības režīms un jārisina sarunas par divpusējiem nolīgumiem par sadarbību kodolenerģijas jomā ar dažādām valstīm, uz kurām tagad attiecas Euratom nolīgumi; aicina Aģentūru apzināt situāciju un sekot līdzi tai, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par attīstību šajā jomā;

o

o  o

6.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(11).

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OJ C 434, 30.11.2018., 188. lpp.

(2)

OJ C 434, 30.11.2018., 188. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.

(6)

OJ C 434, 30.11.2018., 188. lpp.

(7)

OJ C 434, 30.11.2018., 188. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(10)

OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika