Procedura : 2018/2199(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0132/2019

Teksty złożone :

A8-0132/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.39

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0280

SPRAWOZDANIE     
PDF 184kWORD 55k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu (ESA) za rok budżetowy 2017

(2018/2199(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017

(2018/2199(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 68,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(5), w szczególności jej art. 8,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0132/2019),

1.  udziela dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017

(2018/2199(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(9), w szczególności jego art. 68,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(10), w szczególności jej art. 8,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0132/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017

(2018/2199(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0132/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 123 000 EUR, co stanowi nieznaczny spadek o 1,6 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania w odniesieniu do środków na zobowiązania w wysokości 98,88 %, co oznacza wzrost o 4,54 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa z zaniepokojeniem jednak, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 74,64 %, co oznacza spadek o 11,48 % w porównaniu z rokiem 2016;

Anulowane środki przeniesione

2.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 148,09 EUR, co stanowi 1,44 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 2,07 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  na podstawie informacji przekazanych przez Agencję zauważa, że w 2017 r. Agencja obsłużyła 320 transakcji, w tym umowy, zmiany i powiadomienia, oraz w dalszym ciągu ponosiła odpowiedzialność za unijną wspólną politykę w zakresie dostaw energii jądrowej zgodnie ze swoim statutowym mandatem, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw materiałów jądrowych; przyjmuje do wiadomości nieustające wysiłki Agencji na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw;

Polityka kadrowa

4.  odnotowuje, że pod koniec 2017 r. Agencja zatrudniała 17 pracowników, z których wszyscy są urzędnikami Komisji, na 25 stanowisk zatwierdzonych w planie zatrudnienia, tak samo jak w 2016 r.;

Inne uwagi

5.  zauważa, że Zjednoczone Królestwo wyraziło zamiar wystąpienia z Unii, w tym z Euratomu; zauważa, że od dnia wystąpienia Zjednoczone Królestwo będzie ponosiło wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie swoich międzynarodowych zobowiązań wynikających z członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz z różnych międzynarodowych traktatów i konwencji, których jest stroną; zauważa w szczególności, że Zjednoczone Królestwo musi ustanowić własny system zabezpieczeń jądrowych i wynegocjować dwustronne umowy o współpracy jądrowej z poszczególnymi państwami objętymi obecnie umowami Euratom; wzywa Agencję, aby była na bieżąco z rozwojem sytuacji i informowała organ udzielający absolutorium o wszelkich zmianach w tym zakresie;

o

o o

6.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(11) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 188.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 188.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(6)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 188.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 188.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(10)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(11)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności